Guvernul României

Ordonanța nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor

Modificări (3), Puneri în aplicare (12), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (23), Reviste (3), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 02 septembrie 2011.

În vigoare de la 05 septembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.12 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanță reglementează activitatea de evaluare, precum și modalitatea de organizare și funcționare a profesiei de evaluator autorizat.

Art. 2. -

(1) Activitatea de evaluare poate fi desfășurată de orice persoană care are calitatea de evaluator autorizat.

(2) Prin evaluare, în sensul prezentei ordonanțe, se înțelege activitatea de estimare a valorii, materializată într-un înscris, denumit raport de evaluare, realizată în conformitate cu standardele specifice acestei activități și cu deontologia profesională de un evaluator autorizat.

(3) Evaluatorul autorizat este persoana care a dobândit această calitate după parcurgerea etapelor reglementate de prezenta ordonanță.

(4) Rapoartele de evaluare se elaborează la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat.

Art. 3. -

(1) Se înființează Uniunea Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, denumită în continuare Uniunea, persoană juridică autonomă, potrivit legii, care funcționează ca organizație profesională de utilitate publică fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizați, în condițiile stabilite de prezenta ordonanță. Modificări (1)

(2) Uniunea este autoritatea competentă care organizează, coordonează și autorizează desfășurarea activității de evaluator autorizat în România. Uniunea reprezintă interesele profesiei de evaluator autorizat la nivel național și internațional. Modificări (1)

(3) Evaluatorii autorizați, membri ai Uniunii, în exercitarea independentă a profesiei, desfășoară, în principal, următoarele activități: Modificări (1)

a) evaluări de bunuri imobile;

b) evaluări de întreprinderi;

c) evaluări de bunuri mobile;

d) evaluări de acțiuni și alte instrumente financiare;

e) evaluări de fond de comerț și alte active necorporale;

f) verificări de rapoarte de evaluare.

(4) Evaluatorii autorizați, în exercitarea independentă a profesiei, trebuie să fie percepuți a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de obiectivitate și integritate profesională.

CAPITOLUL II Organizarea și funcționarea Uniunii Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 4. -

(1) Uniunea are sediul central în municipiul București și își poate constitui filiale, cu personalitate juridică, în reședințele de județ, în condițiile prevăzute în regulamentul propriu de organizare și funcționare. Modificări (1)

(2) Organizarea și funcționarea Uniunii se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al acesteia, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(3) Activitatea Uniunii se finanțează din următoarele surse: Modificări (1)

a) taxe de înscriere și de examinare;

b) cotizații anuale ale membrilor;

c) fonduri rezultate din manifestări științifice, tarife pentru servicii de formare și pregătire profesională continuă prestate în conformitate cu prevederile legale;

d) drepturi editoriale specifice;

e) donații, sponsorizări și alte venituri, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 5. -

(1) Uniunea are următoarele atribuții: Modificări (1)

a) atribuie calitatea de evaluator autorizat și emite autorizații pentru exercitarea acestei profesii în condițiile stabilite de regulamentul de organizare și funcționare;

b) organizează examenele pentru dobândirea calității de evaluator autorizat;

c) adoptă standardele de evaluare obligatorii pentru desfășurarea activității de evaluare; Referințe (2), Reviste (3)

d) monitorizează aplicarea în desfășurarea activității de evaluare a evaluatorilor autorizați a standardelor de evaluare adoptate de aceasta;

e) adoptă regulile și principiile deontologice care guvernează activitatea evaluatorilor autorizați, în conformitate cu responsabilitățile și demnitatea profesiei;

f) monitorizează respectarea regulilor și principiilor deontologice care guvernează activitatea evaluatorilor autorizați;

g) sprijină formarea și perfecționarea profesională a evaluatorilor autorizați;

h) organizează evidența evaluatorilor autorizați, prin înscrierea acestora în Tabloul Uniunii; Modificări (1)

i) asigură buna desfășurare a activității de evaluare;

j) apără prestigiul și independența profesională a membrilor săi în raporturile cu autoritățile publice, organismele specializate, precum și cu alte persoane fizice și juridice din țară și din străinătate;

k) colaborează cu organisme profesionale din țară și din străinătate;

l) elaborează și publică ghiduri profesionale în domeniul evaluării;

m) editează publicații de specialitate;

n) organizează manifestări științifice în domeniul studierii și dezbaterii problemelor teoretice și practice ale evaluării;

o) organizează sau participă la conferințe, congrese, colocvii, seminare sau alte manifestări profesionale cu caracter intern și internațional cu tematici din domeniul său de activitate ori din domenii conexe;

p) elaborează propuneri de modificare și completare a actelor normative din domeniul de activitate al evaluatorilor autorizați și le înaintează instituțiilor abilitate pentru promovare;

q) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute prin lege sau regulamentul propriu de organizare și funcționare;

r) editează periodic un buletin informativ destinat evaluatorilor autorizați pentru comunicarea tuturor actelor normative, hotărârilor și deciziilor adoptate de organele sale de conducere.

(2) În exercitarea atribuțiilor sale legale, Uniunea adoptă, prin organele sale, în condițiile prezentei ordonanțe, hotărâri, regulamente, codul de etică al profesiei și procedura disciplinară. Hotărârile și regulamentele aprobate de Conferința națională, codul de etică al profesiei, precum și orice acte de interes general ale Uniunii sau ale organelor sale de conducere se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 6. -

(1) Organele de conducere ale Uniunii sunt: Conferința națională, Consiliul director și președintele în exercițiu, denumit în continuare președinte. Modificări (1)

(2) În afara organelor prevăzute la alin. (1), în cadrul Uniunii funcționează Comisia de etică și disciplină, Comisia de calificare și atestare profesională, Comisia științifică și de standarde, Comisia de evidență a membrilor, Comisia de verificare și monitorizare, Comisia de relații interne și internaționale și Comisia juridică. Comisiile își desfășoară activitatea potrivit regulamentelor aprobate de Conferința națională sau de Consiliul director, după caz. Modificări (1)

Art. 7. -

(1) Conferința națională este organul reprezentativ de conducere, care se constituie din membrii Consiliului director, foștii președinți ai Uniunii, precum și din câte un reprezentant la 20 de membri titulari desemnat de adunarea generală a fiecărei filiale înființate potrivit art. 4 alin. (1). Modificări (1)

(2) Conferința națională și adunările generale ale filialelor se reunesc o dată pe an și ori de câte ori se consideră necesar, în condițiile prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al Uniunii, respectiv de organizare și funcționare al filialelor. Modificări (1)

(3) Conferința națională are următoarele atribuții:

a) stabilește strategia și obiectivele generale ale Uniunii; Modificări (1), Referințe (1)

b) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și situațiile financiare anuale; Referințe (1)

c) aprobă raportul și programul de activitate ale Consiliului director; Referințe (1)

d) alege și revocă președintele și membrii Consiliului director; Referințe (1)

e) aprobă și revocă auditorul statutar;

f) numește și revocă membrii Comisiei de etică și disciplină;

g) aprobă membrii de onoare, la propunerea Consiliului director;

h) aprobă, la propunerea Consiliului director, înființarea și desființarea filialelor, precum și regulamentul de organizare și funcționare al acestora; Puneri în aplicare (1)

i) aprobă codul de etică al profesiei, regulamentul Comisiei de etică și disciplină și regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului director, la propunerea Consiliului director;

j) aprobă, prin hotărâre, standardele de evaluare, obligatorii pentru membrii Uniunii, la propunerea Consiliului director; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

k) hotărăște sancționarea disciplinară a membrilor Consiliului director al Uniunii, la propunerea Comisiei de etică și disciplină, potrivit regulamentului Comisiei de etică și disciplină și codului de etică al profesiei. Contestarea sancțiunilor aplicate se poate face, în condițiile legii, la instanța de contencios administrativ; Modificări (1)

l) decide dizolvarea și lichidarea Uniunii; Modificări (1)

m) stabilește destinația bunurilor rămase după lichidare, potrivit legii;

n) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de prezenta ordonanță și de regulamentul de organizare și funcționare al Uniunii. Modificări (1)

(4) Termenul de reunire a Conferinței naționale nu poate fi stabilit mai devreme de 30 de zile de la data publicării convocării într-un ziar de largă răspândire națională, iar, dacă la prima convocare Conferința națională nu poate fi ținută din cauza lipsei cvorumului, a doua convocare se poate fixa după minimum 10 zile de la prima convocare. Convocarea va cuprinde locul și data desfășurării Conferinței naționale, precum și ordinea de zi.

(5) Pentru validitatea deliberărilor Conferinței naționale, la prima convocare este necesară prezența a jumătate plus unu din numărul participanților cu drept de vot, iar hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți.

(6) La a doua convocare Conferința națională poate să delibereze oricare ar fi numărul celor prezenți, iar hotărârile se adoptă cu votul majorității participanților.

(7) Conferința națională este condusă de președinte sau, în lipsa acestuia, de prim-vicepreședinte.

(8) Fiecare participant are dreptul la un vot. Membrii de onoare nu au drept de vot.

(9) Alegerea și revocarea președintelui, membrilor Consiliului director, membrilor Comisiei de etică și disciplină, precum și alegerea și revocarea auditorului statutar se fac numai prin vot secret, în conformitate cu procedura de alegeri aprobată de Consiliul director.

Art. 8. - Puneri în aplicare (1)

(1) Consiliul director este organul executiv de conducere care îndeplinește obiectivele Uniunii și asigură punerea în executare a hotărârilor Conferinței naționale și este alcătuit din 11 membri. Modificări (1)

(2) Structura Consiliului director este următoarea:

a) președintele;

b) prim-vicepreședintele, care este viitorul președinte;

c) fostul președinte, imediat anterior președintelui; Referințe (1)

d) 6 vicepreședinți;

e) secretarul general;

f) trezorierul.

(3) Vicepreședinții Uniunii sunt președinții următoarelor comisii de specialitate: Comisia de calificare și atestare profesională, Comisia științifică și de standarde, Comisia de evidență a membrilor, Comisia de verificare și monitorizare, Comisia de relații interne și internaționale și Comisia juridică. Modificări (1)

(4) Mandatul membrilor Consiliului director este de 2 ani, cu începere de la data Conferinței naționale în care aceștia au fost aleși. Referințe (1)

(5) Funcția de președinte va fi ocupată de prim-vicepreședinte, la 2 ani de la alegerea sa în această din urmă funcție. Referințe (1)

(6) O persoană poate fi aleasă membru în Consiliul director pentru maximum două mandate consecutive.

(7) Persoana care a exercitat funcția de președinte nu mai poate candida pentru un nou mandat de prim-vicepreședinte decât după expirarea unei perioade de 2 ani de la încheierea mandatului.

(8) Consiliul director are următoarele atribuții:

a) prezintă Conferinței naționale raportul de activitate, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, situațiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și programele Uniunii; Modificări (1)

b) aprobă încheierea de acte juridice în numele și pe seama Uniunii; Modificări (1)

c) propune spre aprobare Conferinței naționale standardele de evaluare, care devin obligatorii pentru desfășurarea activității evaluatorilor autorizați;

d) aprobă afilierea Uniunii la asociații și organisme de profil, naționale și internaționale; Modificări (1)

e) aprobă organigrama și politica de personal a Uniunii, stabilind anual numărul de posturi și salariile personalului angajat de aceasta; Modificări (1)

f) aprobă programul anual de pregătire continuă a evaluatorilor autorizați persoane fizice, pe baza propunerii Comisiei de calificare și atestare profesională;

g) stabilește anual cuantumul taxelor, cotizațiilor și indemnizațiilor, precum și termenele de plată ale acestora;

h) elaborează propuneri cu privire la înființarea și desființarea filialelor;

i) elaborează regulamentul propriu, regulamentul Comisiei de etică și disciplină, regulamentul de organizare și funcționare al Uniunii și regulamentul de organizare și funcționare al filialelor, pe care le supune aprobării Conferinței naționale; Modificări (1)

j) aprobă regulamentele de organizare și funcționare ale comisiilor de specialitate, regulamentul de acreditare, regulamentul de derulare și finalizare a stagiaturii, procedurile de alegeri pentru organele de conducere, regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar, alte reguli și proceduri;

k) acordă, prin hotărâre, calitatea de evaluator autorizat, pe baza propunerii Comisiei de evidență a membrilor;

l) hotărăște sancționarea disciplinară a evaluatorilor autorizați, alții decât proprii membri, la propunerea Comisiei de etică și disciplină, potrivit regulamentului Comisiei de etică și disciplină și codului de etică al profesiei. Hotărârile Consiliului director sunt definitive. Contestarea sancțiunilor aplicate se poate face, în condițiile legii, la instanța de contencios administrativ;

m) hotărăște schimbarea sediului Uniunii; Modificări (1)

n) organizează, la nivel național, examenele de atribuire a calității de membru stagiar și de dobândire a calității de evaluator autorizat;

o) aprobă cursurile de formare în domeniul evaluării prevăzute la art. 15 alin. (6);

p) comunică instituțiilor publice interesate punctul de vedere asupra conformității cu standardele de evaluare adoptate de Uniune a rapoartelor de evaluare realizate de către evaluatorii autorizați în condițiile prezentei ordonanțe; Modificări (1)

q) intervine pentru a concilia și, la cerere, pentru a arbitra litigiile profesionale dintre membrii Uniunii; Modificări (1)

r) elaborează propuneri pentru modificarea și completarea actelor normative în domeniul de activitate al evaluatorilor autorizați;

s) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Conferința națională sau de prezenta ordonanță.

(9) Vacantarea funcțiilor de președinte și prim-vicepreședinte se constată ca urmare a demisiei, revocării, imposibilității definitive de exercitare a funcției, decesului, precum și a oricăror cauze care conduc la încetarea calității de evaluator autorizat, potrivit prezentei ordonanțe

(10) În cazul vacantării funcției de președinte, prim-vicepreședintele devine președinte, durata mandatului său prelungindu-se de drept cu perioada rămasă din mandatul președintelui în exercițiu.

(11) În cazul vacantării funcției de prim-vicepreședinte, se vor organiza alegeri pentru această funcție în maximum 90 de zile de la data la care funcția a devenit vacantă. Durata mandatului prim-vicepreședintelui ales va fi egală cu perioada rămasă din mandatul prim-vicepreședintelui pe care îl înlocuiește.

(12) Funcțiile devenite vacante în Consiliul director vor fi ocupate și exercitate interimar conform prevederilor regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului director, aprobat de Conferința națională.

(13) Consiliul director se întrunește cel puțin o dată pe trimestru, la convocarea președintelui.

(14) Pentru validitatea deliberărilor Consiliului director este necesară prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor săi, iar hotărârile vor fi luate cu votul majorității membrilor prezenți.

(15) Ședința Consiliului director este condusă de președinte sau, în absența președintelui, de prim-vicepreședinte.

(16) La ședințele Consiliului director au dreptul să participe, fără drept de vot, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, desemnat de ministrul finanțelor publice, precum și alte persoane reprezentând asociații profesionale și patronate, în funcție de ordinea de zi, la invitația președintelui. Data ședinței Consiliului director este adusă la cunoștința Ministerului Finanțelor Publice cu 10 zile înainte de desfășurarea acesteia, reprezentantul ministerului având posibilitatea să participe din oficiu la ședințele Consiliului director.

(17) Foștii președinți ai Uniunii pot participa la ședințele Consiliului director și nu au drept de vot, cu excepția fostului președinte imediat anterior, care are drept de vot în calitate de membru al Consiliului director. Modificări (1)

(18) Consiliul director va solicita în scris membrilor care lipsesc nemotivat de la 3 ședințe consecutive să demisioneze din funcție, iar, dacă aceștia nu dau curs solicitării, va propune Conferinței naționale revocarea lor din funcție.

Art. 9. -

(1) Președintele Uniunii este președintele Consiliului director. Modificări (1)

(2) Președintele reprezintă Uniunea în raporturile cu terții. Modificări (1)

Art. 10. -

(1) Comisia de etică și disciplină este compusă din 5 membri titulari și 3 membri supleanți, aleși de Conferința națională pentru o perioadă de 4 ani dintre evaluatorii autorizați înscriși în Tabloul Uniunii care se bucură de autoritate profesională și probitate morală. Modificări (1)

(2) Comisia de etică și disciplină își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile regulamentului Comisiei de etică și disciplină, elaborat de Consiliul director și aprobat de Conferința națională, și aplică sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 26 potrivit codului de etică al profesiei și procedurii disciplinare, precum și regulamentului de organizare și funcționare al Uniunii. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 11. -

Situațiile financiare anuale ale Uniunii sunt supuse auditului statutar, conform legii. Modificări (1)

CAPITOLUL III Organizarea și exercitarea profesiei de evaluator autorizat

SECȚIUNEA 1 Dobândirea calității de evaluator autorizat și formele de exercitare a profesiei

Art. 12. - Jurisprudență

(1) Activitatea de evaluare poate fi desfășurată numai de persoanele ce au calitatea de evaluator autorizat, dobândită în condițiile prezentei ordonanțe, care sunt înscrise în Tabloul Uniunii și dovedesc aceasta cu legitimația de membru sau autorizația valabilă la data evaluării. Tabloul Uniunii se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

(2) Informațiile și datele care se înscriu în Tabloul Uniunii vor fi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Uniunii. Tabloul Uniunii cuprinde o secțiune dedicată evaluatorilor autorizați inactivi. Modificări (1)

Art. 13. -

(1) Formarea profesională inițială și continuă a evaluatorilor autorizați se asigură prin cursuri de formare profesională organizate de Uniune. Modificări (1)

(2) Cursurile și programele de formare profesională a evaluatorilor autorizați vor fi aprobate de Consiliul director.

Art. 14. - Jurisprudență

Uniunea are în componența sa următoarele categorii de membri, evaluatori autorizați: Modificări (1)

a) membri stagiari, persoane fizice;

b) membri titulari, persoane fizice;

c) membri acreditați, persoane fizice;

d) membri corporativi, persoane juridice;

e) membri inactivi;

f) membri de onoare.

Art. 15. -

(1) Examenele pentru atribuirea calității de membru stagiar al Uniunii se organizează de Consiliul director, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar adoptat de acesta. Modificări (1)

(2) Pentru dobândirea calității de membru stagiar, persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă studii universitare finalizate cu diplomă eliberată de o instituție de învățământ superior din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, recunoscută de autoritățile române competente, potrivit legii, care atestă încheierea de către titular a ciclului de studii universitare de licență, în domeniile propuse de către Consiliul director și aprobate prin regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar;

b) să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție, pentru care nu a intervenit reabilitarea;

c) să fie declarat admis la examenul organizat potrivit alin. (1);

d) să achite taxa de examen în cuantumul și în termenele stabilite de Consiliul director.

(3) Perioada de stagiu se încheie cu examen de finalizare a stagiaturii în termen de maximum 2 ani de la data atribuirii calității de membru stagiar.

(4) Desfășurarea stagiului presupune parcurgerea unor cursuri de pregătire și realizarea unor rapoarte de evaluare în conformitate cu regulamentul de derulare și finalizare a stagiaturii, adoptat de Consiliul director.

(5) În perioada de stagiu, taxa de stagiu se achită în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul director.

(6) Pot deveni membri stagiari fără susținerea examenului prevăzut la alin. (1) persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (2) lit. a), b) și d) și care au absolvit cursuri de formare specifice în domeniul evaluării, aprobate de Consiliul director.

Art. 16. - Jurisprudență

(1) Poate fi membru titular numai acea persoană care a promovat examenul de finalizare a stagiaturii. Jurisprudență

(2) Calitatea de membru titular se pierde dacă persoana se află în oricare dintre următoarele situații:

a) nu urmează anual un program echivalent a minimum 20 de ore de pregătire continuă;

b) nu încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare;

c) nu achită cotizația anuală în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul director;

d) este condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Calitatea de membru titular se dovedește cu legitimația de membru și parafa care se vizează, respectiv se emite anual.

Art. 17. - Jurisprudență

(1) Poate dobândi calitatea de membru acreditat orice membru titular cu o vechime în profesia de evaluator de cel puțin 3 ani care a promovat un examen în conformitate cu normele specifice de acreditare stabilite prin regulamentul de acreditare, aprobat de Consiliul director. Jurisprudență

(2) Numai membrii acreditați pot fi aleși în Comisia de verificare și monitorizare.

(3) Calitatea de membru acreditat este acordată pentru 5 ani de la data susținerii examenului de acreditare.

(4) Calitatea de membru acreditat se pierde dacă persoana se află în oricare dintre următoarele situații:

a) nu urmează anual un program echivalent a minimum 20 de ore de pregătire continuă;

b) nu încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare;

c) nu a achitat cotizația anuală în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul director;

d) este condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție; Jurisprudență

e) nu promovează, la fiecare 5 ani de la data dobândirii calității de membru acreditat, un examen în conformitate cu normele specifice de acreditare stabilite prin regulamentul de acreditare, aprobat de Consiliul director.

(5) Calitatea de membru acreditat se dovedește cu legitimația de membru acreditat și parafa care se vizează, respectiv se emite anual.

Art. 18. -

Membrii titulari care la sfârșitul anului calendaristic nu au urmat programul obligatoriu de pregătire sunt suspendați până la efectuarea, într-un termen de maximum 2 ani de la data suspendării, a programului echivalent a 25 de ore pe an. Dacă în acest termen nu se face dovada îndeplinirii acestei condiții, calitatea de membru al Uniunii încetează de drept. Constatarea încetării calității de membru al Uniunii se face prin hotărâre a Consiliului director. Modificări (1)

Art. 19. -

(1) Pot deveni membri de onoare persoanele fizice, personalități marcante române sau străine cu activități prestigioase în domeniul evaluării sau în domenii complementare profesiei de evaluator autorizat și care au avut o contribuție importantă la consolidarea prestigiului Uniunii și a profesiei de evaluator autorizat. Membrii de onoare sunt desemnați prin vot de Conferința națională, la propunerea Consiliului director. Modificări (1)

(2) Calitatea de membru de onoare nu conferă persoanelor respective dreptul de a profesa ca evaluator autorizat.

(3) Calitatea de membru de onoare se dovedește cu diploma eliberată de Uniune. Modificări (1)

Art. 20. -

(1) Pot desfășura activitate de evaluare și persoanele juridice cu sediul în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, membri corporativi ai Uniunii. Modificări (1)

(2) Pentru dobândirea calității de membru corporativ, persoana juridică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de evaluator autorizat;

b) majoritatea acționarilor sau asociaților să fie evaluatori autorizați și să dețină majoritatea acțiunilor sau a părților sociale;

c) consiliul de administrație al societății comerciale să fie ales în majoritate dintre acționarii sau asociații evaluatori autorizați; Modificări (1)

d) să fie beneficiară a unui contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare;

e) să achite taxa de înscriere în Uniune în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul director. Modificări (1)

(3) Condițiile prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) trebuie îndeplinite pe toată perioada deținerii calității de membru corporativ.

(4) Membrul corporativ va achita cotizația anuală în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul director.

(5) Calitatea de membru corporativ se dovedește cu autorizația eliberată de Uniune. Modificări (1)

Art. 21. -

Uniunea este autoritatea competentă pentru coordonarea activității de verificare a rapoartelor de evaluare în vederea asigurării calității serviciilor prestate de evaluatorii autorizați. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 2-a Statutul evaluatorului autorizat. Drepturi și obligații

Art. 22. -

(1) Uniunea are ca membri evaluatori autorizați persoane fizice care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, sunt activi sau inactivi și persoane juridice. Modificări (1)

(2) Este evaluator autorizat inactiv persoana care nu are dreptul să exercite profesia de evaluator autorizat deoarece se află în una dintre următoarele situații:

a) a fost sancționată disciplinar cu suspendarea dreptului de exercitare a calității de membru pe o perioadă de până la 12 luni, conform prezentei ordonanțe;

b) are atribuții de control financiar în cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau al altor instituții publice, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege;

c) se află într-o situație de incompatibilitate prevăzută de o lege specială.

(3) Schimbarea calității declarate de evaluator autorizat activ sau inactiv se va comunica în scris Uniunii de către persoana în cauză, în termen de 10 zile de la modificarea situației sale. Modificări (1)

Art. 23. -

Evaluatorii autorizați au dreptul:

a) să perceapă onorarii pentru activitatea desfășurată, onorarii care nu se stabilesc procentual din valoarea estimată prin raportul de evaluare;

b) să participe la toate activitățile și manifestările care constituie obiectul de activitate al Uniunii; Modificări (1)

c) să consulte bazele de date, lucrările, publicațiile și materialele documentare de care dispune Uniunea și să beneficieze de toate condițiile puse la dispoziție de Uniune pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională; Modificări (1)

d) să fie aleși în organele de conducere și în comisiile Uniunii; Modificări (1)

e) să fie înscriși în Tabloul Uniunii. Modificări (1)

Art. 24. -

Membrii Uniunii au următoarele obligații: Modificări (1)

a) să plătească cotizația anuală. Neplata acesteia în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul director atrage excluderea de drept din Uniune; Modificări (1)

b) să elaboreze rapoartele de evaluare potrivit standardelor de evaluare adoptate de Uniune; Modificări (1)

c) să respecte codul de etică al profesiei de evaluator autorizat, precum și regulamentele adoptate de organele de conducere ale Uniunii. Modificări (1)

Art. 25. -

Evaluatorii răspund în desfășurarea activității lor disciplinar, civil sau penal, după caz.

Art. 26. -

Sancțiunile disciplinare care se aplică evaluatorilor autorizați, în raport cu gravitatea abaterilor săvârșite, sunt următoarele:

a) avertisment scris;

b) avertisment cu acțiune corectivă profesională;

c) suspendarea calității de membru pe o perioadă de până la 12 luni;

d) retragerea calității de membru al Uniunii. Modificări (1)

Art. 27. -

Abaterile în funcție de care se aplică sancțiunile disciplinare se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al Uniunii. Modificări (1)

Art. 28. -

(1) Persoanele fizice și juridice străine care nu au domiciliul în România pot dobândi calitatea de evaluator autorizat și pot exercita această profesie, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, dacă în țările în care își au domiciliul sau, după caz, sediul profesional au această specializare, certificată de organismele profesionale recunoscute sau, după caz, de autoritățile publice care le autorizează și în condițiile stabilite prin convenții bilaterale încheiate în acest scop de Uniune cu organismele similare din statele respective. Modificări (1)

(2) Persoanele fizice sau persoanele juridice având cetățenia, respectiv naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparținând Spațiului Economic European pot dobândi calitatea de evaluator autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, în aceleași condiții ca și cetățenii români, respectiv persoanele juridice române.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care au dobândit calitatea de evaluator autorizat în unul dintre aceste state se pot înscrie în Tabloul Uniunii, în vederea exercitării profesiei în România în condițiile prezentei ordonanțe, fiind exceptați de la procedura de examinare. Uniunea recunoaște automat documentul emis de autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene, respectiv statul aparținând Spațiului Economic European în baza căruia cetățeanul acestor state exercită legal profesia de evaluator autorizat. Modificări (1)

(4) Persoanele juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European unde exercită în mod legal activitatea de evaluator autorizat se pot înscrie în Tabloul Uniunii, în vederea exercitării profesiei în România în condițiile prezentei ordonanțe, fiindu-le recunoscută calitatea de evaluator autorizat dobândită în statul de origine. Modificări (1)

(5) Persoanele fizice sau juridice evaluatori autorizați având cetățenia, respectiv naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparținând Spațiului Economic European pot exercita profesia de evaluator autorizat și în mod temporar sau ocazional. În această situație, evaluatorul autorizat este exceptat de la procedura de înscriere în Uniune. Modificări (1)

(6) În cazul în care, în vederea exercitării temporare sau ocazionale a profesiei de evaluator autorizat, solicitantul prevăzut la alin. (5) se află la prima aplicație în România sau dacă intervine o modificare substanțială a situației sale, acesta va înainta Uniunii o declarație privind serviciile pe care le va presta, însoțită de următoarele documente: Modificări (1)

a) dovada cetățeniei, în cazul persoanei fizice, respectiv a naționalității, în cazul persoanei juridice;

b) denumirea și forma juridică, în cazul persoanei juridice;

c) dovada calificării profesionale, în cazul persoanei fizice, și a autorizării funcționării, în cazul persoanei juridice;

d) o atestare care să confirme faptul că solicitantul persoană fizică este legal stabilit într-un stat membru în scopul desfășurării profesiei de evaluator autorizat și că nu îi este interzis să practice profesia, chiar și cu caracter temporar, la momentul eliberării atestatului.

(7) Declarația prevăzută la alin. (6) poate fi înaintată prin orice mijloace și se reînnoiește anual, dacă prestatorul intenționează să exercite, în mod temporar sau ocazional, în cursul anului respectiv, profesia de evaluator autorizat în România.

(8) Dispozițiile prezentului articol sunt aplicabile și cetățenilor aparținând Confederației Elvețiene.

Art. 29. -

Persoanele fizice care, prin dobândirea unei alte calități, devin incompatibile cu exercitarea profesiei de evaluator autorizat potrivit dispozițiilor legale în vigoare sau potrivit statutelor de organizare ale altor profesii sunt înscrise în Tabloul evaluatorilor inactivi. Situațiile de incompatibilitate se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al Uniunii. Modificări (1)

Art. 30. -

Activitatea de evaluare este compatibilă cu desfășurarea următoarelor activități:

a) consultanță de afaceri și management;

b) elaborarea de proiecte de finanțare;

c) evaluarea de proiecte de finanțare;

d) expertiză contabilă, audit financiar, reorganizare judiciară și lichidare, consultanță fiscală, cu respectarea reglementărilor specifice fiecăreia dintre activitățile respective și a principiului independenței, după caz. Modificări (1)

CAPITOLUL IV Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 31. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România, asociație profesională neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1992, declarată de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2004, denumită în continuare ANEVAR, organizează și conduce prima adunare generală națională și prima Conferință națională a Uniunii și verifică îndeplinirea condițiilor de participare la acestea, precum și condițiile de dobândire inițială a calității de evaluator autorizat, prevăzute la art. 32. Modificări (1)

Art. 32. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Membrii ANEVAR, persoane fizice, precum și ai altor organizații al căror profil de activitate face parte din domeniul de reglementare al prezentei ordonanțe care îndeplinesc condițiile de dobândire a calității de evaluator autorizat, prevăzute de art. 15 alin. (2) lit. a) și b), respectiv art. 17 alin. (1), devin membri titulari, respectiv acreditați ai Uniunii, potrivit dispozițiilor prezentului articol. Modificări (1)

(2) Pentru dobândirea calității de membru titular, respectiv acreditat se pot depune cereri, în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, la sediul ANEVAR din str. Scărlătescu nr. 7, sectorul 1, municipiul București.

(3) Îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 15 alin. (2) lit. a) și b), respectiv de art. 17 alin. (1) este verificată, în maximum 30 de zile de la data depunerii cererii, de o comisie formată din 5 membri desemnați de Consiliul director al ANEVAR, pe baza documentelor stabilite prin hotărâre a Consiliului director afișată la sediul ANEVAR.

(4) Lista persoanelor care îndeplinesc condițiile de dobândire a calității de evaluator autorizat se afișează la sediul ANEVAR în maximum 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).

Art. 33. -

(1) Adunarea generală națională a membrilor care îndeplinesc condițiile de dobândire a calității de evaluator autorizat, potrivit art. 32, se organizează în maximum 30 de zile de la data afișării listei persoanelor care îndeplinesc condițiile de dobândire a calității de evaluator autorizat. În cadrul acestei adunări se aleg participanții la prima Conferință națională a Uniunii și la Conferința națională prevăzută la art. 43, astfel încât să fie respectată norma de reprezentare prevăzută la art. 7 alin. (1). Modificări (1)

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale, la prima convocare este necesară prezența a jumătate plus unu din numărul persoanelor cărora le-a fost admisă cererea de dobândire a calității de evaluator autorizat, în condițiile art. 32, iar hotărârile vor fi luate cu votul majorității participanților.

(3) La a doua convocare adunarea generală poate să delibereze oricare ar fi numărul celor prezenți, iar hotărârile vor fi luate cu votul majorității participanților.

Art. 34. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Prima Conferință națională a Uniunii se organizează de Consiliul director al ANEVAR în maximum 30 de zile de la data adunării generale naționale în care au fost aleși participanții la această conferință, iar în cadrul acesteia se alege primul Consiliu director al Uniunii. Modificări (1)

Art. 35. -

Membrii ANEVAR, persoane fizice, precum și ai altor organizații al căror profil de activitate face parte din domeniul de reglementare al prezentei ordonanțe care îndeplinesc condițiile de dobândire a calității de evaluator autorizat, potrivit art. 15 alin. (2) lit. a) și b), și care nu au depus cereri în condițiile art. 32 alin. (2) pot depune astfel de cereri în maximum 60 de zile de la data primei Conferințe naționale. După expirarea acestui termen, calitatea de evaluator autorizat se dobândește numai în condițiile art. 15-17.

Art. 36. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Persoanele care sunt membri aspiranți ai ANEVAR devin membri stagiari ai Uniunii și în termen de maximum 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe vor susține examenul de finalizare a stagiaturii pentru a deveni membri titulari. Modificări (1)

Art. 37. -

Primul Consiliul director al Uniunii va fi format din 10 membri, lipsind funcția de fost președinte. La data alegerii primului Consiliu director, alături de ceilalți membri vor fi aleși atât președintele, cât și prim-vicepreședintele. Modificări (1)

Art. 38. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Membrii inactivi ai ANEVAR vor fi înscriși în Tabloul Uniunii, în secțiunea "inactivi", urmând să redobândească calitatea de membru activ doar după respectarea condițiilor prevăzute de regulamentul adoptat în acest scop de Consiliul director. Modificări (1)

Art. 39. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Membrii acreditați ai ANEVAR devin membri acreditați ai Uniunii în sensul prezentei ordonanțe. Modificări (1)

Art. 40. -

Persoanele împotriva cărora s-a dispus sancțiunea suspendării din calitatea de membru al ANEVAR sau al altor organizații al căror profil de activitate face parte din domeniul de reglementare al prezentei ordonanțe care îndeplinesc condițiile de dobândire a calității de evaluator autorizat nu pot deveni membri de drept ai Uniunii dacă nu a expirat termenul pentru care s-a dispus sancțiunea până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. Modificări (1)

Art. 41. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Membrii fondatori și membrii de onoare ai ANEVAR devin membri de onoare ai Uniunii. Modificări (1)

Art. 42. -

Ori de câte ori în cuprinsul unui act normativ se face referire la evaluatori autorizați sau evaluatori membri ai ANEVAR sau membri ai unei asociații de utilitate publică din domeniul evaluării, referirea se va înțelege că este făcută la evaluatori autorizați în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe.

Art. 43. - Referințe (4)

Prevederile art. 12 alin. (1) intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului de aprobare a regulamentului de organizare și funcționare al Uniunii, a hotărârilor Conferinței naționale privind standardele de evaluare prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. j), a Regulamentului Comisiei de etică și disciplină, precum și a codului de etică al profesiei. Modificări (1)

Art. 44. - Jurisprudență

Hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4 alin. (2), precum și regulamentele prevăzute la art. 43 se adoptă în maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. 45. -

Procedurile și formalitățile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea profesiei de evaluator în România pot fi îndeplinite și prin intermediul punctului de contact unic, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010. Prevederile prezentului articol se aplică de la data operaționalizării punctului de contact unic.

Art. 46. -

Dispozițiile prezentei ordonanțe se completează cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Ion Ariton
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Laurențiu Sebastian Lăzăroiu

București, 30 august 2011.

Nr. 24.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Schimbări radicale, începând cu 1 ianuarie 2016, în calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale sau cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice
Evaluarea clădirilor folosite în alte scopuri decât pentru locuință aflate în proprietatea persoanelor fizice, începând cu 2016 (1)
Evaluarea clădirilor folosite în alte scopuri decât pentru locuință aflate în proprietatea persoanelor fizice, începând cu 2016 (2)
;
se încarcă...