Guvernul României

Ordonanța nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

Modificări (3), Puneri în aplicare (3), Referințe (13), Reviste (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 625 din 02 septembrie 2011.

În vigoare de la 05 septembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III.6 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. -

(1) Se înființează Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

(2) I.S.C.T.R. are sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1. Sediul poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2. -

(1) I.S.C.T.R. este organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii desemnat să asigure inspecția și controlul respectării reglementărilor interne și internaționale în domeniul transporturilor rutiere, privind în principal: Modificări (1), Jurisprudență

a) condițiile de efectuare a activităților de transport rutier, a activităților conexe transportului rutier și a activității de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere; Modificări (1)

b) siguranța transporturilor rutiere și protecția mediului;

c) starea tehnică a vehiculelor rutiere;

d) masele și/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice și masele totale maxime autorizate;

e) tariful de utilizare și tariful de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România.

(2) În organizarea și luarea deciziilor, I.S.C.T.R. este independent față de orice organism de siguranță rutieră, administrator de infrastructură rutieră, operator de transport rutier, precum și față de orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu sarcinile încredințate.

Art. 3. - Modificări (1), Reviste (1)

I.S.C.T.R. este finanțat din venituri proprii, care se constituie astfel:

a) prin virarea de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (A.R.R.) și Regia Autonomă "Registrul Auto Român" (R.A.R.) în contul I.S.C.T.R. a unei sume echivalente cu media procentelor alocate de către fiecare dintre cele două structuri pentru activitatea de control în ultimii 2 ani, raportată la cuantumul total al tarifelor încasate, în vederea acoperirii cheltuielilor necesare înființării și organizării I.S.C.T.R. Modalitatea de transfer al acestor sume se stabilește pe bază de protocol încheiat între A.R.R. și R.A.R., pe de o parte, și I.S.C.T.R., pe de altă parte. Sursele proprii de finanțare nu au impact asupra bugetului de stat și nu implică mărirea tarifelor deja existente;

b) prin virarea de către A.R.R., lunar, a unui procent de 60% din cuantumul tarifelor încasate pentru serviciile specifice prestate, respectiv prin virarea, lunar, de către R.A.R. a unui procent de 20% din cuantumul tarifelor încasate pentru serviciile specifice prestate în contul I.S.C.T.R., în vederea funcționării acestuia. Modificări (2), Jurisprudență

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Conducerea I.S.C.T.R. este asigurată de către un consiliu de conducere format din 5 persoane, al cărui președinte este inspectorul de stat șef.

(2) Inspectorul de stat șef și ceilalți membri ai consiliului de conducere sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

(3) Salarizarea inspectorului de stat șef și indemnizațiile membrilor consiliului de conducere al I.S.C.T.R. se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) I.S.C.T.R. are în structura sa organizatorică 8 inspectorate teritoriale, fără personalitate juridică, conduse de câte un inspector șef teritorial, numit și revocat prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, la propunerea inspectorului de stat șef.

(2) Personalul I.S.C.T.R. este angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, iar salarizarea acestuia se face potrivit reglementărilor legale în vigoare. Reviste (2)

(3) Personalul I.S.C.T.R. este alcătuit din inspectori și alte categorii de personal.

(4) Încadrarea inspectorilor și a celorlalte categorii de personal se face prin concurs, în raport cu pregătirea profesională și cu aptitudinile candidaților, în condițiile legii.

(5) I.S.C.T.R. asigură pregătirea și perfecționarea profesională a personalului propriu.

Art. 6. -

(1) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii trebuie să manifeste imparțialitate și independență, fiind obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic sau de altă natură.

(2) Inspectorii au obligația de a purta uniforma de serviciu, de a deține asupra lor legitimația de control pe timpul efectuării acțiunilor de control și de a respecta prevederile legale privind oprirea vehiculelor în trafic.

(3) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii au dreptul să oprească orice autovehicul, altele decât cele exceptate de lege, care circulă pe drumul public și este utilizat la efectuarea transporturilor rutiere, precum și la activitatea de pregătire practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere. Inspectorii pot opri vehiculele semnalizând regulamentar din poziția statică în același mod ca și polițiștii rutieri sau din autovehiculul din dotare aflat în mers.

(4) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii au dreptul să folosească autovehicule care vor fi dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă cu mesaje variabile de culoare roșie, de care aceștia pot face uz numai pentru oprirea în trafic a vehiculelor care efectuează activitățile prevăzute la alin. (3). Referințe (1)

Art. 7. -

(1) În cazul unui control efectuat în trafic asupra unui vehicul destinat transportului rutier de mărfuri și/sau de persoane, inspectorii au dreptul să efectueze controlul atât în spațiul din vehicul, destinat conducătorului auto, cât și în spațiul din vehicul destinat transportului respectiv.

(2) În cazul transporturilor rutiere de mărfuri inspectorii au dreptul să verifice concordanța dintre înscrisurile din documentele de transport și mărfurile transportate.

(3) În cazul transporturilor rutiere de mărfuri suspectate a fi mărfuri periculoase, inspectorii au dreptul de a preleva mostre care vor fi transmise spre analiză laboratoarelor autorizate.

(4) În cazul transporturilor rutiere de persoane, inspectorii au dreptul să verifice concordanța dintre înscrisurile din documentul de transport și identitatea persoanelor transportate, precum și legitimațiile de călătorie ale acestora, după caz.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor/operatorilor de transport rutier în legătură cu activitățile de transport rutier, activitățile conexe transportului rutier și activitățile de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, inspectorii au dreptul să efectueze controlul în timpul programului de lucru atât în spațiile de lucru, cât și în vehiculele deținute de aceștia.

(2) La efectuarea controlului la sediu, întreprinderile/ operatorii de transport rutier au obligația prezentării tuturor documentelor solicitate de inspectorii I.S.C.T.R.

Art. 9. -

La efectuarea controlului în trafic, inspectorii au dreptul, în condițiile legii:

a) să imobilizeze vehiculul rutier în condiții de siguranță și securitate ale transportului și, dacă este cazul, să procedeze la ridicarea plăcuțelor de înmatriculare până la îndeplinirea condițiilor legale pentru continuarea efectuării transportului;

b) să suspende dreptul de utilizare a vehiculului prin reținerea plăcuțelor de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare;

c) să rețină următoarele documente: licența de transport/licența comunitară, copia conformă a acesteia, certificatul de transport în cont propriu, copia conformă a acestuia, licența de traseu, autorizația specială de transport, autorizația de transport internațional sau documentul de transport de persoane prin servicii ocazionale, precum și orice alte documente în legătură cu desfășurarea activității de transport rutier ori a activității de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere.

Art. 10. - Puneri în aplicare (1)

Reglementările privind modul de efectuare a inspecțiilor și a controlului asupra transporturilor rutiere și activităților conexe acestora, modelul și însemnele uniformei, precum și dotarea și inscripționarea autovehiculelor de control se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii până la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.

Art. 11. -

(1) Atribuțiile, regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică ale I.S.C.T.R., precum și atribuțiile și obligațiile inspectorilor se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe. Modificări (1)

(2) Regulamentul de organizare și funcționare prevăzut la alin. (1) va cuprinde condițiile de numire, revocare și angajare, după caz, a membrilor consiliului de conducere, inclusiv a inspectorului de stat șef, inspectorilor șefi teritoriali, inspectorilor, precum și a celorlalte categorii de personal contractual, în condițiile legii.

(3) Patrimoniul se constituie în condițiile legii. Modificări (1)

(4) I.S.C.T.R. va avea acces, în baza unor protocoale încheiate cu A.R.R., C.N.A.D.N.R. - S.A. și R.A.R., la bazele de date ale acestora, precum și la orice alte informații necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi revin.

(5) Prin protocoalele menționate la alin. (4) se vor stabili inclusiv condițiile privind furnizarea de date de către A.R.R., C.N.A.D.N.R. - S.A. și R.A.R. în vederea creării și actualizării permanente a propriei baze de date a I.S.C.T.R.

Art. 12. -

(1) Personalul I.S.C.T.R. va exercita atribuțiile de inspecție și control care revin, potrivit actelor normative în vigoare, personalului cu atribuții de inspecție și control din cadrul A.R.R., R.A.R. și C.N.A.D.N.R. - S.A., precum și personalului împuternicit de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în acest scop, stabilite conform art. 11 alin. (1).

(2) Începând cu data de 4 decembrie 2011, A.R.R., R.A.R. și C.N.A.D.N.R. - S.A. nu mai exercită atribuțiile de inspecție și control în trafic privind respectarea reglementărilor interne și internaționale în domeniul transporturilor rutiere, cu excepția controlului desfășurat de către C.N.A.D.N.R. - S.A. în punctele de trecere a frontierei de stat.

Art. 13. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării, urmând ca I.S.C.T.R. să își desfășoare activitatea începând cu data de 4 decembrie 2011.

Art. 14. -

(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va elabora și va propune spre aprobare, în condițiile legii, actele normative de modificare a actelor normative de înființare, organizare și funcționare a unităților prevăzute la art. 12, corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe, sub aspectul atribuțiilor și al obiectului de activitate.

(2) Actele normative de modificare prevăzute la alin. (1) vor intra în vigoare începând cu data de 4 decembrie 2011.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Laurențiu Sebastian Lăzăroiu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 31 august 2011.

Nr. 26.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Conflict de muncă. Modificare unilaterală a contractului individual de muncă. Instituție publică finanțată din venituri proprii. Grila de salarizare emisă în conformitate cu dispozițiile legale în materia salarizării unitare
13. Modificarea contractului individual de muncă sub aspectul salariului. Instituție publică finanțată integral din venituri proprii
;
se încarcă...