Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 69/2011 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 octombrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere necesitatea eficientizării sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice și a îmbunătățirii actului managerial al operatorilor prestatori ai serviciului public de alimentare a localităților cu energie termică,

ținând cont de faptul că diminuarea dezechilibrelor existente și menținerea deficitului bugetar în limite sustenabile creează premisele relansării economice, impunându-se creșterea disciplinei financiare, predictabilității și transparenței execuției bugetare la nivelul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, diminuarea arieratelor înregistrate ca urmare a managementului financiar imprudent și reducerea cheltuielilor bugetare ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale,

fiind necesară adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare și de întărire a disciplinei financiare, astfel încât să se reducă deficitele dintre veniturile și angajamentele legale de cheltuieli publice locale,

luând în considerare necesitatea imperioasă ca operatorii economici implicați în această activitate să aibă în vedere în timp util aceste prevederi pentru a-și stabili strategiile de pregătire a sezonului de încălzire 2011-2012, în funcție de fondurile disponibile, eliminând astfel eventuale blocaje și întreruperi în asigurarea serviciului public,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 14 august 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

"

ORDONANȚĂ
privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Prin prezenta ordonanță se instituie unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației."

3. Articolul 2 se abrogă.

4. La articolul 3, alineatele (2), (4) și (5) vor avea următorul cuprins:

"

(2) Autoritățile administrației publice locale pot aproba prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației.

..................................................................................................

(4) În situația în care autoritățile administrației publice locale aprobă prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, acestea asigură din bugetele locale sumele necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației.

(5) În cazul în care autoritățile administrației publice locale nu cuprind în bugetul local sumele stabilite potrivit alin. (4) sau nu efectuează plata acestor sume către furnizorii de energie termică potrivit programului aprobat prin buget, furnizorii de energie termică sesizează Ministerul Administrației și Internelor. În baza ordinului comun al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice, direcțiile generale ale finanțelor publice alocă bugetelor locale cotele defalcate din impozitul pe venit, cuvenite acestora potrivit legii, numai pentru plata obligațiilor către furnizorii de energie termică, până la lichidarea obligațiilor respective."

5. Articolul 4 se abrogă.

6. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Sumele prevăzute în bugetele locale, conform art. 3 alin. (4), se pot acorda în avans de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale furnizorilor de energie termică pentru populație, în vederea finanțării constituirii de către producător a stocurilor de cărbune, păcură și de combustibil lichid ușor pentru sezonul rece, inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente constituirii acestor stocuri."

7. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

"

Art. 51. -

Sumele acordate furnizorilor de energie termică, prevăzute la art. 3 alin. (4), inclusiv sumele acordate în avans conform prevederilor art. 5 alin. (1), sunt virate de către autoritățile administrației publice locale furnizorilor de energie termică în termen de 15 zile de la prezentarea deconturilor justificative, în conturi de tip ESCROW, deschise la bănci de către furnizorii de energie termică."

8. La articolul 52, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 52. -

(1) Pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, înregistrate de operatorii economici din subordinea autorităților administrației publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pierderile prevăzute la alin. (1) pot fi acoperite și din excedentul anual al bugetului local înregistrat la încheierea exercițiului bugetar."

Art. II. -

Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 31 august 2011.

Nr. 69.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...