Guvernul României

Ordonanța nr. 21/2011 privind înființarea Autorității Metropolitane de Transport București

Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (5), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 septembrie 2011 până la 12 iunie 2018, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 35/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III.7 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. -

(1) Se înființează Autoritatea Metropolitană de Transport București - denumită în continuare A.M.T.B., instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu sediul în bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București.

(2) A.M.T.B. este instituția publică desemnată să asigure politica privind planificarea strategică, monitorizarea și avizarea activităților privind autorizarea, organizarea și controlul funcționării serviciilor de transport public de călători în zona metropolitană București, pentru transportul cu metroul, autobuze, microbuze, tramvaie, troleibuze, trenuri regionale și transport naval.

(3) Autoritățile de reglementare competente cu atribuții specifice în domeniul transportului public local de călători își păstrează atribuțiile, astfel cum acestea au fost stabilite prin actele normative în vigoare.

Art. 2. -

În înțelesul prezentei ordonanțe, zona metropolitană București reprezintă denumirea generică a ariei geografice ce cuprinde municipiul București și județul Ilfov.

Art. 3. - Modificări (2)

A.M.T.B. este ordonator terțiar de credite și se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Art. 4. -

Patrimoniul A.M.T.B. se constituie din bunuri proprietate privată a statului, date în administrarea A.M.T.B. pe toată durata de existență a acesteia.

Art. 5. -

Sediul A.M.T.B. poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 6. -

Structura organizatorică a A.M.T.B., numărul maxim de posturi, atribuțiile și relațiile cu structurile organizatorice ale administrației publice, centrale sau locale, după caz, și cu reprezentanții societății civile se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al A.M.T.B., aprobat prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe. Referințe (1)

Art. 7. - Modificări (1)

A.M.T.B. are următoarele atribuții principale:

a) elaborează Strategia de dezvoltare a transportului public de călători și Planul de transport public pentru zona metropolitană pe termen mediu și lung;

b) colaborează cu structurile administrației publice centrale și locale la realizarea programelor de investiții și prioritizarea obiectivelor din cadrul acestor programe;

c) participă și colaborează cu structurile administrației publice centrale și locale la punerea în aplicare a politicii tarifare unice și de taxare în domeniul transportului public de călători și coordonează acțiunile necesare de punere în aplicare a acestor politici;

d) monitorizează modul de informare a călătorilor, imaginea și marketingul transportului public de călători, precum și calitatea serviciilor de transport, inițiază măsuri de îmbunătățire a acestora;

e) realizează cercetări de piață privind cererea, oferta și calitatea serviciilor de transport public de călători;

f) face propuneri legislative de reglementare în domeniul transportului public de călători, cu consultarea administrațiilor publice locale aflate în zona metropolitană București, concepe norme de aplicare a acestor reglementări în raza de activitate;

g) colaborează cu administratorii infrastructurii de transport și cu operatorii de transport la întocmirea programelor de investiții în infrastructura de transport public de călători și își exprimă avizul consultativ în legătură cu traseele de transport public de călători;

h) colaborează cu structurile de planificare urbană și teritorială din cadrul autorităților administrației publice centrale și locale pentru corelarea dezvoltării și planificării sistemului de transport public de călători din raza de activitate, cu prevederile documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului;

i) colaborează la întocmirea de către administrațiile ce dețin infrastructura de management al traficului a programelor de investiții în infrastructura de management al traficului și avizarea acestora, pentru partea privind transportul public de călători.

Art. 8. -

A.M.T.B. poate desfășura și alte activități specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 9. -

Conducerea A.M.T.B. este asigurată de un consiliu de conducere, al cărui președinte este și director general.

Art. 10. -

(1) Consiliul de conducere este format din 7 membri: președintele - director general al A.M.T.B., 3 reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și câte un reprezentant al Ministerului Administrației și Internelor, Consiliului Județean Ilfov și Consiliului General al Municipiului București. Jurisprudență

(2) Directorul general este numit prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

(3) Membrii Consiliului de conducere sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, la propunerea instituțiilor menționate la alin. (1). Jurisprudență

Art. 11. -

(1) Personalul A.M.T.B. se compune din specialiști în domeniul tehnic, administrativ, economic, juridic și management, angajați în condițiile legii.

(2) Personalul A.M.T.B. este personal contractual și se supune prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată.

(3) Drepturile salariale ale personalului A.M.T.B. se stabilesc potrivit reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice, corespunzător modului de organizare și subordonare al instituției.

(4) Încadrarea cu personal a structurii organizatorice a A.M.T.B. se realizează în limita numărului maxim de posturi și a cheltuielilor de personal aferente acestora, aprobate Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin legile bugetare anuale.

Art. 12. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, art. 20 alin. (8) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Laurențiu Sebastian Lăzăroiu
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 30 august 2011.

Nr. 21.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...