Guvernul României

Hotărârea nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice

Modificări (1), Referințe (3), Reviste (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 septembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 7

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 din Legea nr. 254/2010 pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

În înțelesul prezentei hotărâri, expresiile și termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) norme din domeniul sănătății publice - set de reguli, standarde și criterii, cu caracter obligatoriu, stabilite pe componente specifice domeniului sănătății publice, aflate în competența de reglementare a Ministerului Sănătății, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

b) unități - instituții din sectorul public sau privat, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital de stat, privat sau mixt, societăți cooperative, organizații neguvernamentale, precum și alte persoane juridice, constituite și organizate potrivit legii;

c) unități sanitare - spitalele și celelalte unități sanitare cu paturi definite în art. 172 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cabinetele medicale și de medicină dentară, ambulatoriile de specialitate, dispensarele, laboratoarele de analize medicale, indiferent de modul de organizare și subordonare, din sectorul public și privat;

d) activitate de control în sănătatea publică - acțiunea de verificare a respectării reglementărilor cuprinse în normele prevăzute la lit. a), realizată potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) și art. 26 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

În sensul prezentei hotărâri, abrevierile utilizate au următorul înțeles:

a) UPU - unitate de primiri urgențe;

b) CPU - compartiment de primiri urgențe;

c) SMURD - Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare;

d) CNAS - Casa Națională de Asigurări de Sănătate;

e) HACCP - Sistemul de Management al Siguranței Alimentelor.

CAPITOLUL II Contravenții la normele generale de igienă privind funcționarea unităților cu risc pentru sănătatea populației, precum și privind conformitatea produselor

Art. 3. -

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:

a) absența autorizației sanitare de funcționare pentru obiectivele ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, supuse procedurii de autorizare sanitară, conform reglementărilor legale în vigoare; Jurisprudență (2), Reviste (1)

b) funcționarea obiectivelor după emiterea, în condițiile legii, a deciziei de suspendare a activității sau, după caz, de retragere a autorizației sanitare de funcționare;

c) neremedierea deficiențelor constatate cu ocazia efectuării controlului în domeniul sănătății publice și care pot aduce atingere sănătății publice;

d) nesolicitarea avizului, absența notificării și nerespectarea prevederilor specifice de notificare sau avizare pentru produsele care sunt supuse acestor proceduri;

e) nerespectarea obiectului de activitate înscris în certificatul constatator sau în autorizația sanitară de funcționare;

f) nerespectarea termenelor de remediere a neconformităților asumate în planul de conformare, aprobat de către autoritatea teritorială de sănătate publică;

g) lipsa documentelor de reglementare sanitară, precum certificatul constatator, autorizațiile sanitare de funcționare și alte asemenea documente prevăzute de legislația în vigoare, pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor care desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, conform legislației în vigoare;

h) neîndeplinirea condițiilor de funcționare prevăzute de normele legislației sanitare, conform declarației pe propria răspundere, asumată de către operatorii economici, persoane juridice sau persoane fizice, a căror activitate se desfășoară în baza declarației pe propria răspundere.

(2) Contravențiile prevăzute la lit. c), f) și h) se sancționează și cu sancțiunea complementară constând în anularea autorizației sanitare de funcționare.

Art. 4. -

Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoanele juridice:

a) nerespectarea cerințelor generale și specifice prevăzute de normele legale în vigoare privind conformitatea produselor, în vederea asigurării protecției sănătății publice;

b) neîndeplinirea măsurilor, a recomandărilor și a termenelor stabilite de către persoanele împuternicite din cadrul autorității de sănătate publică teritoriale;

c) neanunțarea autorității de sănătate publică teritorială cu privire la orice modificare intervenită în obiectul de activitate sau în structura spațial funcțională a compartimentelor și serviciilor din unitățile sanitare față de condițiile de la data eliberării autorizației sanitare;

d) nerespectarea dispozițiilor legale în vigoare privind avizarea publicității produselor, precum și a campaniilor de informare, educare și comunicare cu privire la teme care privesc sănătatea publică.

Art. 5. - Jurisprudență (1)

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice angajarea și/sau menținerea în unitățile care desfășoară activitate de producție și de comercializare a produselor alimentare, de alimentație publică și colectivă, servicii și producție de apă potabilă, precum și servicii de întreținere corporală a personalului fără certificatul de instruire profesională privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, conform reglementărilor legale în vigoare.

CAPITOLUL III Contravenții la normele de igienă referitoare la mediul de viață și de muncă

Art. 6. -

Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:

a) neaplicarea de către persoanele juridice a normelor igienico-sanitare în vigoare care reglementează gestionarea apelor uzate și a deșeurilor;

b) producerea de zgomot, vibrații, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante care depășesc limitele maxime stabilite de normele de igienă în vigoare și care pot crea riscuri pentru sănătatea comunitară ori nerespectarea condițiilor impuse prin studiile de impact pentru diminuarea riscurilor privind sănătatea populației;

c) nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a normelor de igienă în vigoare care reglementează zonele de locuit sau nerespectarea condițiilor impuse prin studiile de impact pentru diminuarea riscurilor, dacă activitatea unităților creează riscuri pentru sănătatea publică;

d) nerespectarea distanțelor minime de protecție sanitară stabilite prin normele de igienă în vigoare referitoare la zonele de locuit; Jurisprudență (1)

e) nerespectarea normelor de igienă impuse de reglementările legale în vigoare privind zonele de protecție sanitară definite conform normelor legislației sanitare;

f) neasigurarea și/sau neaplicarea măsurilor și mijloacelor necesare pentru limitarea nocivităților în zonele de locuit la valorile stabilite în normele în vigoare.

CAPITOLUL IV Contravenții la normele de igienă referitoare la aprovizionarea cu apă a populației

Art. 7. -

Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoanele juridice:

a) neîntocmirea de către producătorii și distribuitorii de apă din sistemul public a regulamentului de exploatare, funcționare și întreținere a instalațiilor centrale de aprovizionare cu apă pentru consum uman, precum și nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regulament;

b) neasigurarea menținerii stării de curățenie pe întreg teritoriul uzinelor/stațiilor de producere a apei pentru consum uman, atât în clădirile cu diferite instalații, cât și pe terenul din zona de protecție sanitară;

c) neremedierea deficiențelor tehnice și neîntreținerea salubrității rezervoarelor de înmagazinare, a hidranților, stațiilor de pompare, clorinare și a rețelelor de distribuție din unitățile de producere sau de distribuție a apei pentru consum uman, inclusiv din interioarele clădirilor de interes public;

d) neanunțarea autorității de sănătate publică teritoriale despre producerea de avarii în cadrul uzinelor sau stațiilor de producere a apei pentru consum uman ori despre intervențiile la nivelul rețelelor de distribuție a apei, oprirea sau intermitența distribuției apei în rețea, precum și neinformarea populației despre programul de furnizare a apei;

e) neefectuarea de către producătorii/distribuitorii de apă potabilă a monitorizării de control sau efectuarea monitorizării de control de către laboratoare neînregistrate la Ministerul Sănătății pentru controlul oficial al calității apei potabile;

f) neasigurarea finanțării monitorizării de audit al calității apei potabile de către producătorii/distribuitorii de apă potabilă;

g) neasigurarea conformării la parametrii de calitate a apei potabile;

h) nesolicitarea de către producătorii/distribuitorii de apă a acordării derogării prevăzute de legislația în vigoare în cazul în care furnizează o apă a cărei calitate nu este conformă în cazul unuia sau mai multor parametri chimici;

i) neasigurarea populației cu apă corespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de calitate prevăzute în legislația specifică în vigoare la locul de muncă de către angajator, în colectivități temporare de către organizator sau în caz de calamități naturale, dezastre și accidente de către autoritățile publice locale în colaborare cu operatorii de apă;

j) darea în consum public ca apă pentru consum uman a apei care nu corespunde condițiilor de potabilitate prevăzute în reglementările legale în vigoare;

k) efectuarea de racorduri, comunicații și legături ale rețelelor de apă pentru consum uman cu oricare alte rețele de apă nepotabilă;

l) neasigurarea tehnologiilor de tratare a apelor de suprafață pentru apa furnizată pentru consum uman;

m) nerespectarea măsurilor impuse prin prevederile legale în vigoare privind protejarea surselor de apă folosite la producerea apei pentru consum uman, uzinelor de apă, rezervoarelor de înmagazinare, stațiilor de pompare, dezinfecție și a rețelelor de distribuție;

n) absența dezinfectantului la intrarea în rețeaua de distribuție sau la capetele de rețea ale sistemelor publice de alimentare cu apă în cazul în care apa folosită ca sursă este o apă de suprafață sau o apă de profunzime care necesită dezinfecție;

o) nemarcarea vizibilă a surselor și a rețelelor de apă care nu corespund condițiilor de calitate a apei pentru consum uman din incinta unităților de orice fel și a locurilor publice;

p) neefectuarea monitorizării surselor care asigură apă potabilă în mediul rural exploatate în sistem local prin prelevare de probe de apă și analize de laborator la intervalul decis de către autoritatea de sănătate publică județeană.

Art. 8. -

Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:

a) neasigurarea de către persoanele juridice care produc sau distribuie apă pentru consum uman a calității și cantității apei potabile corespunzătoare cerințelor, stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum și a transportului și distribuirii acesteia în condiții corespunzătoare;

b) neasigurarea de către persoanele juridice care produc și/sau distribuie apă pentru consum uman a rezervei de apă pentru populație care să acopere necesarul minim pentru 12 ore în caz de avarie;

c) neasigurarea de către proprietarii clădirilor sau de către persoanele fizice și juridice care administrează unitățile de folosință publică a întreținerii instalațiilor interioare de distribuire a apei, astfel încât să nu se modifice calitatea acesteia și să nu fie afectată starea de sănătate a consumatorilor;

d) neasigurarea de către producător ori distribuitor a presiunii necesare ascensiunii apei până la ultimul nivel al clădirilor sau construcțiilor ori neasigurarea de către proprietarii acestora a instalațiilor necesare ascensiunii apei pentru consum uman până la ultimul nivel, precum și menținerea în stare de nefuncționare a acestor instalații;

e) neamenajarea în locuri de mare aglomerare, precum piețe, târguri, parcuri, trasee turistice, străzi cu mare circulație, gări, autogări, stadioane și alte asemenea locuri, sau în incinta marilor obiective socioculturale de către organizatori sau de către persoanele juridice titulare a surselor de apă pentru consum uman corespunzătoare calitativ, în conformitate cu normele și reglementările legale în vigoare.

Art. 9. -

Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 7.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoane juridice:

a) neasigurarea dezinfecției eficiente a apei produse și/sau distribuite populației ca apă pentru consum uman, conform reglementărilor legale în vigoare;

b) neefectuarea dezinfectării corespunzătoare a apei pentru primele cantități de apă distribuite după o întrerupere în distribuție sau în una dintre următoarele situații:

(i) înainte de darea în exploatare a instalațiilor noi ori după modificări ale procesului tehnologic sau după remedieri, revizii ori recondiționări;

(ii) când nu există garanția securității rețelei de distribuție, ceea ce ar putea conduce la contaminarea apei din rețea;

(iii) în situații epidemiologice cu risc de transmitere a bolilor infecțioase;

c) neasigurarea de către producătorii și distribuitorii de apă pentru consum uman a unei rezerve de produse biocide și de coagulant pentru minimum 30 de zile de funcționare a unității;

d) nerespectarea reglementărilor legale în vigoare de către producătorii și/sau distribuitorii de apă pentru consum uman privind utilizarea materialelor de construcție, a tehnologiilor de tratare, a reactivilor, a produselor, a conductelor, a țevilor, a accesoriilor și a dispozitivelor ori a aparatelor de măsurare.

Art. 10. -

Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoanele juridice:

a) producerea și îmbutelierea apei de băut necorespunzătoare condițiilor de calitate pentru apa de consum uman, precum și neefectuarea controlului calității apei de către producătorii de apă de băut îmbuteliată;

b) îmbutelierea de către producători în condiții neigienice a apei pentru consum uman, precum și îmbutelierea apelor de consum uman în ambalaje de unică folosință în absența declarației de conformitate și a rapoartelor de încercări;

c) utilizarea pentru îmbutelierea apei pentru consum uman a recipientelor din material reciclat obținut în urma unui proces tehnologic de reciclare neautorizat, conform normelor în vigoare;

d) neutilizarea la transportul apei pentru consum uman a containerelor fabricate din materiale conform reglementărilor legale în vigoare;

e) comercializarea fără notificare de ape potabile îmbuteliate, altele decât cele minerale sau cele de izvor;

f) nerespectarea condițiilor de etichetare pentru apele potabile îmbuteliate, altele decât cele minerale sau cele de izvor;

g) nerespectarea reglementărilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor de construcție, a reactivilor și a substanțelor folosite în instalațiile de îmbuteliere a apei pentru consum uman.

Art. 11. -

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei nerespectarea de către persoanele juridice a reglementărilor legale privind amplasarea și construirea fântânilor publice.

CAPITOLUL V Contravenții la normele de igienă privind colectarea și îndepărtarea reziduurilor

Art. 12. -

Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:

a) neîntreținerea în permanentă stare de funcționare și de curățenie a instalațiilor sanitare interioare din unități, mijloace de transport și locuințe de către operatorii economici, asociațiile de locatari/proprietari sau persoanele fizice;

b) neremedierea operativă de către proprietarii imobilelor a avariilor instalațiilor de apă și canal din incinta acestora și/sau neevacuarea apelor care se acumulează în subsolurile imobilelor;

c) depozitarea direct pe sol a dejecțiilor animaliere de către operatorii economici, asociațiile de locatari/proprietari sau persoanele fizice. Jurisprudență (1)

Art. 13. -

Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...