Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 5220/2011 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2012-2013

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 august 2011 până la 13 septembrie 2012, fiind înlocuit prin Ordin 5608/2012;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 și ale Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2012-2013, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2012-2013 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, cuprinsă în anexa nr. I la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 și 657 bis din 23 septembrie 2010.

(2) Metodologia menționată la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2012-2013.

(3) Comisia Națională de Admitere poate elabora instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei organizări și desfășurări a admiterii în învățământul liceal de stat.

Art. 3. -

Probele de aptitudini, organizate pentru admiterea în anul școlar 2012-2013 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în liceele vocaționale cuprinse în anexa nr. III la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010.

Art. 4. -

Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2012-2013 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională cuprinse în anexa nr. IV la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010.

Art. 5. -

Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali, Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară, Direcția modernizarea patrimoniului, informatizare și investiții, inspectoratele școlare județene și al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu

București, 29 august 2011.

Nr. 5.220.

ANEXĂ

CALENDARUL
admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2012-2013

Data-limită/Perioada Evenimentul
Pregătirea admiterii
31 ianuarie 2012 Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și organizarea admiterii
1 martie 2012 Anunțarea de către inspectoratele școlare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă
Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere a modelului fișei de înscriere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă
1 mai 2012 Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologică
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a
Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere
5 mai 2012 Transmiterea la unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitere Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centru
Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a graficului ședințelor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora
15 mai 2012 Transmiterea la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a broșurilor de admitere ale fiecărui județ, în versiune electronică și tipărită
7 mai-1 iunie 2012 Ședințe de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare
20 iunie 2012 Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați
22 iunie 2012 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia Națională de
Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a
3 iulie 2012 Transmiterea de către Comisia Națională de Admitere către comisiile județene a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei județene
4 iulie 2012 Afișarea în fiecare unitate de învățământ gimnazial a listei candidaților, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere
Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere
Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților claselor a VIII-a
5 iulie 2012 Eliberarea fișelor de înscriere pentru candidații care solicită să participe la admitere în alt județ
Probele de aptitudini
24 mai 2012 Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini
28-30 mai 2012 Înscrierea pentru probele de aptitudini
31 mai-2 iunie 2012 Desfășurarea probelor de aptitudini
5 iunie 2012 Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini
Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
6 iunie 2012 Afișarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor la probele de aptitudini
Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini
22 iunie 2012 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați
4 iulie 2012 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere
5 iulie 2012 Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și afișarea listei în unitatea de învățământ liceal respectivă
6 iulie 2012 Ridicarea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere de către candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini
Transmiterea, în format electronic, către Centrul Național de Admitere a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele la care s-au susținut probe de aptitudini
Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
24 mai 2012 Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă
28-30 mai 2012 Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
31 mai-2 iunie 2012 Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
5 iunie 2012 Afișarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru
6 iunie 2012 Afișarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
6-7 iunie 2012 Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă
11 iunie 2012 Depunerea de către candidații care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fișelor de înscriere la unitățile de învățământ gimnazial absolvite
13 iunie 2012 Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul Național de Admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe
Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special
15 mai 2012 Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi
25 iunie 2012 Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi
6-8 iulie 2012 Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi
9-11 iulie 2012 Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special
Prima etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2012-2013
5-8 iulie 2012 Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a
Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a proveniți din alte județe la centrul special desemnat din județul pentru care solicită înscrierea
5-8 iulie 2012 Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere
6-9 iulie 2012 Verificarea de către părinți și candidați a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator
10 iulie 2012 Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul județean de admitere/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată
Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București
11 iulie 2012 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul
Național de Admitere
12 iulie 2012 Verificarea și corectarea bazelor de date de către Comisia Națională de Admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București și transmiterea modificărilor la Comisia Națională de Admitere
13 iulie 2012 Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor
14 iulie 2012 Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2012-2013
15 iulie 2012 Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listelor cu absolvenții repartizați proveniți din școlile respective și a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământ liceal de stat din județ/municipiul București
16 iulie 2012 Afișarea de către fiecare unitate de învățământ liceal a listei candidaților repartizați în acea unitate
16 iulie -
26 iulie 2012
Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați
A doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2012-2013
16 iulie 2012 Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă
17-18 iulie 2012 Susținerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă
19 iulie 2012 Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații
16-20 iulie 2012 Completarea fișei de opțiuni de către candidații care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fișe de opțiuni de către cei rămași nerepartizați după prima etapă a admiterii
20 iulie 2012 Completarea fișei de opțiuni de către candidații care au fost respinși la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini
Completarea fișei de opțiuni de către candidații care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
16-21 iulie 2012 Introducerea datelor în calculator, verificarea fișelor listate și corectarea eventualelor erori
22 iulie 2012 Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere județean/al municipiului București și la Centrul
Național de Admitere
23 iulie 2012 Repartizarea computerizată a candidaților din a doua etapă a admiterii
24 iulie 2012 Afișarea, în unitățile de învățământ gimnazial/în centrul special de înscriere, a listelor cu absolvenții proveniți din școlile respective/din alte județe, repartizați în a doua etapă, și a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământ liceal de stat Afișarea de către fiecare unitate de învățământ liceal de stat a listei candidaților repartizați în acea unitate în a doua etapă
24-26 iulie 2012 Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați
26 iulie 2012 Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în cele două etape ale admiterii
27-30 iulie 2012 Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale apărute după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat la primele două repartizări computerizate
A treia etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2012-2013
1 august 2012 Afișarea locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă
3 septembrie 2012 Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă
4-5 septembrie 2012 Desfășurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă
6-7 septembrie 2012 Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare ori nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapelor anterioare
10 septembrie 2012 Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizării
Admiterea candidaților pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă
1 mai 2012 Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de
18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2012-2013
15 iulie 2012 Anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral sau cu frecvență redusă pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2012-2013
23-24 iulie 2012 Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2012-2013
24-26 iulie 2012 Repartizarea candidaților din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2012-2013, pe locurile de la învățământul seral și cu frecvență redusă

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...