Curtea Constituțională

Decizia nr. 803/2011 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 98 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 august 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Augustin Zegrean - președinte
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Mircea Ștefan Minea - judecător
Iulia Antoanella Motoc - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 98 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, excepție ridicată de Societatea Comercială "Twety" - S.R.L. din Galați în Dosarul nr. 61/233/2010 al Judecătoriei Galați.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât prin textul de lege criticat s-a urmărit protejarea intereselor consumatorului, iar prevederile constituționale referitoare la libertatea economică trebuie înțelese în corelație cu celelalte drepturi fundamentale.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 27 mai 2010, pronunțată în Dosarul nr. 61/233/2010, Judecătoria Galați a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 98 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor. Excepția a fost ridicată de Societatea Comercială "Twety" - S.R.L. din Galați într-o cauză având ca obiect soluționarea plângerii contravenționale împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a unei contravenții aplicate ca urmare a încălcării textului de lege criticat.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că dispozițiile art. 98 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 aduc atingere prevederilor art. 45 din Constituție referitoare la libertatea economică.

Judecătoria Galați apreciază că textul de lege criticat este constituțional, prin acesta legiuitorul urmărind protejarea consumatorului împotriva eventualelor abuzuri ale comerciantului. Dreptul de acces la o activitate economică nu este un drept absolut, iar în reglementarea sa legiuitorul a ținut seama și de interesul consumatorului.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.

Avocatul Poporului susține că textul de lege criticat este constituțional, constituind un mijloc de protecție pentru consumator împotriva eventualelor abuzuri ale comerciantului.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze prezenta excepție.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 98 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, introdus prin art. II pct. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 174/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind protecția consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 27 noiembrie 2008, care au următorul conținut:

"

Contractul de intermediere imobiliară sau alte eventuale contracte accesorii încheiate între consumator și agenția imobiliară nu pot conține clauze penale care să oblige consumatorul care nu își îndeplinește angajamentele contractuale la plata unei sume mai mari decât onorariul pe care l-ar fi plătit în cazul încheierii tranzacției."

Textul de lege criticat aduce atingere prevederilor art. 45 din Constituție referitor la libertatea economică.

Examinând excepția de neconstituționalitate ridicată, Curtea observă că autorul excepției menționează doar în mod formal textul constituțional pretins încălcat, fără a arăta concret în ce constă eventuala contradicție dintre textul criticat și prevederile constituționale invocate, încălcând astfel dispozițiile imperative ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora "Sesizările trebuie făcute în formă scrisă și motivate", ceea ce conduce la inadmisibilitatea excepției.

Simpla enumerare în susținerea excepției a unor prevederi constituționale pretins încălcate nu este de natură să satisfacă exigențele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992. De altfel, în acest sens Curtea s-a mai pronunțat prin numeroase decizii, dintre care, cu titlu exemplificativ, se rețin: Decizia nr. 727 din 7 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 10 iunie 2009, și Decizia nr. 1.091 din 8 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 6 octombrie 2009.

În consecință, excepția de neconstituționalitate ridicată urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art.11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 98 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, excepție ridicată de Societatea Comercială "Twety" - S.R.L. din Galați în Dosarul nr. 61/233/2010 al Judecătoriei Galați.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 21 iunie 2011.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Cristina Cătălina Turcu

;
se încarcă...