Guvernul României

Ordonanța nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 septembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 4 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

c) Comitetului European pentru Risc Sistemic, dacă informațiile sunt relevante pentru exercitarea atribuțiilor sale statutare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului."

28. La articolul 222, alineatele (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) În îndeplinirea atribuțiilor sale în calitate de autoritate monetară și a celor privind monitorizarea sistemelor de plăți, Banca Națională a României poate transmite autorităților competente din celelalte state membre informații pe care acestea le-ar putea solicita în situații similare celor prevăzute la art. 216.

..................................................................................................

(6) În cazul apariției unei situații de urgență, astfel cum este prevăzută la art. 183 alin. (1), Banca Națională a României poate transmite informații băncilor centrale aparținând Sistemului European al Băncilor Centrale, dacă aceste informații sunt relevante pentru exercitarea atribuțiilor statutare care le revin, inclusiv coordonarea politicii monetare și furnizarea de lichidități, supravegherea sistemelor de plăți, a sistemelor de compensare și decontare și menținerea stabilității sistemului financiar, precum și Comitetului European pentru Risc Sistemic, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, dacă astfel de informații sunt relevante pentru exercitarea atribuțiilor sale statutare."

29. La articolul 1734, articolul 1822 alineatul (3), articolele 1826 și 1854 , sintagma "Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni" se înlocuiește cu sintagma "Autoritatea Bancară Europeană".

30. Articolul 24014 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 24014. -

(1) Operațiunile de vânzare de active, transfer de depozite, vânzare de active cu asumare de pasive și fuziunea/divizarea unei instituții de credit în administrare specială se pot efectua către instituții de credit sau, după caz, instituții financiare care, în opinia Băncii Naționale a României, au o situație financiară adecvată din perspectiva volumului și riscurilor aferente activităților ce urmează a fi preluate, dispun de capacitate operațională și pot asigura, în mod adecvat continuarea serviciilor bancare aferente activelor și, după caz, pasivelor transferate, iar operațiunea preconizată nu pune în pericol siguranța și viabilitatea activității acestora sau, dacă este cazul, capacitatea lor de a respecta cerințele prudențiale, în special cele privind nivelul minim al fondurilor proprii.

(2) Pentru facilitarea implementării unei măsuri de restructurare constând în operațiuni care implică transferul de depozite garantate în accepțiunea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot fi utilizate resursele administrate de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru finanțarea operațiunii, inclusiv prin emiterea de garanții, cu respectarea prevederilor ordonanței mai sus menționate. Finanțarea este propusă de administratorul special și fundamentată în cadrul raportului prevăzut la art. 24015 alin. (1) sau, după caz, al solicitării formulate conform art. 24015 alin. (4), pe baza analizei referitoare la valoarea estimată a compensațiilor aferente depozitelor din evidența instituției de credit aflate în administrare specială, transmisă de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar administratorului special. Finanțarea se solicită Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar de către administratorul special, pe baza aprobării Băncii Naționale a României.

(3) La realizarea operațiunilor prevăzute la alin. (1) trebuie să fie respectate următoarele cerințe:

a) să fie asigurat tratamentul echitabil și concurența loială dintre instituțiile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la alin. (1) și care își manifestă intenția de preluare; în acest sens, administratorul special asigură punerea la dispoziția instituțiilor interesate, în mod nediscriminatoriu și numai după semnarea de către acestea a unui acord de confidențialitate, a pachetului de informații relevante din perspectiva măsurilor de restructurare vizate, precum și facilitarea realizării evaluării activelor și/sau, după caz, a pasivelor ce urmează să fie preluate, dacă această evaluare are loc înainte de semnarea contractului care stă la baza operațiunii;

b) dacă există oferte din partea mai multor instituții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la alin. (1), desemnarea instituției de credit ori a instituției financiare câștigătoare se face pe baza celui mai bun preț oferit;

c) în cazul unei operațiuni de transfer parțial de depozite ori de vânzare parțială de active cu asumare de pasive, să se acorde prioritate transferului depozitelor garantate, cu respectarea principiului costului minim, respectiv ca suma aferentă finanțării de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a acestei operațiuni să fie mai mică decât cea a compensațiilor de plătit pentru respectivele depozite;

d) poate fi realizat atât transferul tuturor depozitelor garantate, cât și transferul unei părți dintre acestea, în cazul transferului parțial operațiunea urmând a fi efectuată astfel încât să fie minimizat riscul, dacă acesta există, ca Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, după finanțarea transferului, să rămână obligat și pentru plata compensației aferente depozitelor aceluiași deponent la instituția de credit de la care s-a realizat transferul parțial;

e) în cazul operațiunilor care implică un transfer de depozite, documentele contractuale încheiate cu instituțiile de credit beneficiare să nu cuprindă clauze care să prevadă restituirea, la producerea unor evenimente determinate, a depozitelor transferate;

f) sumele care pot rezulta din operațiuni de natura celor prevăzute la alin. (1), cu deducerea cheltuielilor aferente operațiunii, sunt incluse în averea instituției de credit aflate în situația prevăzută la art. 24018 alin. (2) și sunt afectate pentru plata creditorilor, conform ordinii de stingere a creanțelor, în procedura de lichidare/faliment.

(4) Pentru punerea în aplicare a măsurilor de restructurare prevăzute la art. 24012 alin. (1) lit. c), d) și e) nu este necesar acordul deponenților sau al altor creditori ori al debitorilor instituției de credit. Pentru notificarea acestora, administratorul special publică un anunț general în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul sau mai multe ziare de circulație națională și, după caz, asigură publicitatea potrivit art. 24010, imediat după implementarea măsurii. Persoanele interesate pot obține informațiile necesare privind situația creanțelor sau a obligațiilor lor de la instituția de credit aflată în administrare specială, administratorul special fiind obligat să ia măsurile necesare în acest sens.

(5) În cazul măsurilor de restructurare care implică transfer de depozite, în termenul comunicat de instituția de credit care a preluat depozitele, deponenții transferați trebuie să opteze pentru menținerea depozitelor la instituția de credit respectivă, în condițiile agreate cu aceasta, sau pot să își retragă depozitele, dacă acestea nu sunt grevate de alte sarcini ori interdicții, fără suportarea vreunei forme de penalizare pentru retragere anticipată.

(6) Instituția care preia pasive ale instituției de credit aflate în administrare specială este răspunzătoare doar pentru obligațiile aferente pasivelor care fac obiectul transferului conform termenilor contractuali și care sunt evidențiate în situația financiară întocmită de administratorul special."

31. La articolul 24015, alineatul (31) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(31) Expertul autorizat independent prevăzut la alin. (3) trebuie să aibă experiență corespunzătoare în domeniul evaluării activelor bancare, să fie membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România și să fie agreat de Banca Națională a României; se prezumă că îndeplinesc aceste condiții auditorii financiari aprobați de Banca Națională a României conform prevederilor art. 155 alin. (1). Nu poate îndeplini sarcinile specifice ale expertului autorizat independent auditorul financiar care a desfășurat în ultimii 5 ani activități specifice profesiei la instituția de credit aflată în administrare specială."

32. La articolul 24016, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Dacă prin adoptarea măsurilor de restructurare creditorii instituției de credit se află într-o situație mai puțin favorabilă decât cea în care s-ar fi aflat dacă aceste măsuri nu ar fi fost implementate și instituția de credit ar fi intrat direct în lichidare, luând în considerare valoarea estimativă care s-ar fi obținut de către aceștia prin distribuire în caz de faliment, pe baza estimărilor făcute potrivit art. 24015 alin. (3), sunt aplicabile prevederile art. 24021."

33. La articolul 24018, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul implementării unor măsuri de restructurare constând în operațiuni care implică transferul depozitelor plasate la instituția de credit aflată în administrare specială, Banca Națională a României retrage autorizația acesteia începând cu data la care contractul care stă la baza operațiunii de transfer de depozite sau de vânzare de active cu asumare de pasive produce efecte și, după caz, sesizează instanța competentă pentru declanșarea procedurii falimentului. Retragerea autorizației nu împiedică finalizarea măsurilor de restructurare aprobate de Banca Națională a României."

34. La articolul 4041, alineatul (1) și litera b) a alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 4041. -

(1) Sistemele de plăți trebuie să asigure accesul neîngrădit la sistem al prestatorilor de servicii de plată, instituții de credit, instituții de plată în înțelesul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, și instituții emitente de monedă electronică în înțelesul Legii nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, pe baza unor reguli obiective, nediscriminatorii și proporționale, care nu vor limita accesul mai mult decât este necesar pentru protejarea sistemului de plăți împotriva unor riscuri specifice, precum riscul de decontare, riscul operațional și riscul comercial, și pentru protecția stabilității financiare și operaționale a sistemului de plăți.

................................................................................................

b) reguli care să facă discriminare între prestatorii de servicii de plată, în ceea ce privește drepturile și obligațiile participanților;".

CAPITOLUL IV Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

Art. 16. -

Ordonanța Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 19 august 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă.

2. La articolul 9 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

f) alte venituri, stabilite conform legii, inclusiv cele provenite din activitatea de administrator special, administrator interimar sau lichidator."

3. La articolul 9, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) și f) vor fi utilizate pentru plata compensațiilor aferente depozitelor garantate sau, după caz, pentru finanțarea, inclusiv prin emiterea de garanții, a operațiunilor ce implică transfer de depozite garantate, în condițiile stabilite de lege, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. d) vor fi utilizate potrivit scopului pentru care au fost acordate.

(3) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. e) vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului, cu excepția celor prevăzute la art. 60 alin. (3)."

4. La articolul 9, după alineatul (6) se introduc cinci noi alineate, alineatele (7)-(11), cu următorul cuprins:

"

(7) În aplicarea prevederilor art. 24014 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, Fondul va finanța, inclusiv prin emiterea de garanții, operațiuni ce implică transferul de depozite garantate ale unei instituții de credit participante și pentru care suma ce ar urma să fie plătită de Fond este mai mică decât cea a compensațiilor de plătit pentru respectivele depozite. În acest sens, Fondul are obligația de a pune la dispoziția administratorului special, în conformitate cu solicitarea acestuia, informațiile privind valoarea compensațiilor de plătit și, respectiv, finanțarea solicitată.

(8) Sumele aferente finanțării, inclusiv cele rezultate din executarea garanțiilor emise de către Fond, potrivit dispozițiilor alin. (7), se evidențiază ca o creanță a Fondului asupra instituției de credit de la care se transferă depozitele garantate.

(9) Dacă evaluarea prevăzută la art. 24014 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, nu a fost derulată înainte de semnarea contractului, Fondul emite o garanție în favoarea instituției de credit achizitoare pentru plata valorii de achiziție a acelor active transferate acesteia a căror situație/calitate la data transferului nu corespundea informațiilor relevante furnizate conform prevederilor menționate. Garanția emisă de Fond trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) valabilitatea este stabilită contractual și nu poate depăși un an;

b) valoarea maximă este stabilită contractual și nu poate depăși o treime din valoarea activelor transferate, cu excepția numerarului.

(10) În vederea executării garanției, instituția de credit în favoarea căreia a fost emisă garanția transmite Fondului o cerere de executare însoțită de documente care să probeze încadrarea în situația prevăzută la alin. (9) pentru fiecare dintre activele a căror valoare de achiziție este solicitată să fie plătită.

(11) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării, Fondul efectuează plata sumei reprezentând valoarea de achiziție a activelor pentru care a fost probată încadrarea în situația prevăzută la alin. (9), urmând ca instituția de credit în favoarea căreia a fost emisă garanția să restituie imediat instituției de credit de la care s-a efectuat transferul activele a căror valoare de achiziție a fost încasată, potrivit prezentului alineat, inclusiv sumele încasate în contul respectivelor active."

5. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În situații excepționale în care resursele financiare ale Fondului ar fi insuficiente pentru acoperirea plății compensațiilor, respectiv pentru finanțarea, inclusiv prin emiterea de garanții, a operațiunilor ce implică transferul de depozite garantate, în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (7), Guvernul pune la dispoziția Fondului, sub formă de împrumut, sumele necesare, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la solicitarea lor de către Fond. Sursa fondurilor este reprezentată de veniturile din privatizare înregistrate în contul curent al Trezoreriei Statului, iar condițiile de acordare/rambursare a împrumutului acordat de Guvern Fondului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."

6. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu următorul cuprins:

"

Art. 271. -

Creanțele Fondului asupra unei instituții de credit, aferente transferului depozitelor garantate, potrivit art. 9 alin. (7) și (8), vor fi compensate din averea respectivei instituții de credit."

7. La articolul 33 litera b), punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

3. desemnarea reprezentantului Fondului ca administrator special, administrator interimar ori ca lichidator la instituțiile de credit;".

8. La articolul 59, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) pasiv negarantat - valoarea în lei a elementelor bilanțiere de pasiv, altele decât capitalurile proprii, înregistrate în situațiile financiare anuale ale instituției de credit, din care se deduce soldul depozitelor garantate, determinate potrivit evidențelor instituției de credit de la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată a cotizației."

9. La articolul 61, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"

(6) Instituțiile de credit rezultate dintr-o fuziune, precum și instituțiile de credit care continuă să existe în urma unui proces de divizare, dacă aceste procese au avut loc după plata cotizației anuale, sunt scutite de plata acesteia pentru anul respectiv."

10. La anexa "Lista depozitelor negarantate", punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

4. Depozite ale asigurătorilor și reasigurătorilor, așa cum sunt aceștia definiți în legislația privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor".

CAPITOLUL V Modificarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit

Art. 17. -

Ordonanța Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Termenii: «instituție de credit», «stat membru», «stat membru de origine», «stat membru gazdă», «sucursală» și «autoritate competentă» au înțelesul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare."

2. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Desemnarea judecătorilor sindici se realizează prin aplicarea prevederilor art. 53 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, în mod aleatoriu, în sistem informatizat."

3. La articolul 5 litera i), punctul 7) va avea următorul cuprins:

"

7. acte încheiate, în anul anterior deschiderii procedurii, cu persoane aflate într-o legătură specială cu instituția de credit debitoare, așa cum sunt stabilite la pct. 8-11 din «Lista depozitelor negarantate», prevăzută în anexa la Ordonanța Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;".

4. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Prin hotărârea judecătorească privind deschiderea procedurii falimentului, judecătorul-sindic desemnează lichidatorul și stabilește atribuțiile acestuia. Prin derogare de la prevederile art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 254/2007, cu modificările și completările ulterioare, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar va putea fi desemnat lichidator."

5. La articolul 11, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Hotărârea Băncii Naționale a României de aprobare sau de respingere a solicitării va fi motivată și poate fi contestată în instanță în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare."

6. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Banca Națională a României va desemna un administrator interimar și îi va stabili remunerația la data depunerii cererii sale sau la data primirii notificării menționate la alin. (1). Dacă instituția de credit se află în procedură de administrare specială la acea dată, atribuțiile administratorului interimar vor fi exercitate de administratorul special, în condițiile prezentei ordonanțe."

7. La articolul 17, alineatul (4) se abrogă.

8. Articolul 27 va avea următorul cuprins:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...