Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 398/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 noiembrie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Valer Dorneanu - președinte
Marian Enache - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Mircea Ștefan Minea - judecător
Daniel Marius Morar - judecător
Mona-Maria Pivniceru - judecător
Livia Doina Stanciu - judecător
Simona-Maya Teodoroiu - judecător
Varga Attila - judecător
Valentina Bărbățeanu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, excepție ridicată de Maria Nicoară în Dosarul nr. 3.324/117/2015 al Tribunalului Cluj - Secția civilă și care constituie obiectul Dosarului nr. 613D/2016 al Curții Constituționale.

2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate, invocând cele reținute de Curtea Constituțională în Decizia nr. 670 din 17 noiembrie 2016.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Încheierea din 7 aprilie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 3.324/117/2015, Tribunalul Cluj - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, excepție ridicată de Maria Nicoară într-o cauză având ca obiect soluționarea acțiunii privind pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de contract de vânzare a unui teren agricol situat în extravilan.

5. În motivarea excepției de neconstituționalitate, se susține, în esență, că antecontractul de vânzare-cumpărare a unui teren agricol situat în extravilan, încheiat sub semnătură privată și atestat de avocat, este expresia voinței libere a părților și a manifestării capacității depline de exercițiu, acesta fiind încheiat în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data semnării. Prin urmare, aplicarea prevederilor legale criticate, potrivit cărora antecontractul trebuie să fie încheiat în formă autentică, și antecontractelor încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 17/2014 încalcă principiul constituțional al neretroactivității legii civile. Pe de altă parte, niciunul din scopurile Legii nr. 17/2014, astfel cum sunt enumerate în art. 1 din acest act normativ, nu se înscrie în cazurile expres și limitativ enumerate în art. 53 din Constituție, de unde rezultă că prevederile de lege criticate contravin și dispozițiilor constituționale referitoare la restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți. De asemenea, obligația încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, instituită prin textul de lege criticat, reprezintă o încălcare a capacității de folosință și de exercițiu a părților și îngrădește dreptul promitentului-vânzător de a se adresa justiției, din cauza lipsei formei autentice a antecontractului.

6. Tribunalul Cluj - Secția civilă apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Arată că antecontractele de vânzare-cumpărare încheiate sub semnătură privată anterior intrării în vigoare a Legii nr. 17/2014 sunt valabile, dar transmiterea dreptului de proprietate are loc prin hotărâre judecătorească, care, pronunțându-se după intrarea în vigoare a actului normativ criticat, trebuie să respecte prevederile acestuia.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

8. Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Invocă cele statuate în acest sens prin deciziile Curții Constituționale nr. 755 din 16 decembrie 2014 și nr. 83 din 26 februarie 2015.

9. Avocatul Poporului apreciază că prevederile legale criticate sunt constituționale, necontravenind dispozițiilor din Legea fundamentală invocate în motivarea excepției.

10. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

11. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

12. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, care, în forma inițială, aveau următorul cuprins:

- Art. 5:

"

(1) În toate cazurile în care se solicită, în conformitate cu art. 1669 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de contract de vânzare- cumpărare, este necesar ca antecontractul să fie încheiat în formă autentică și să fie îndeplinite condițiile prevăzute la art. 3, 4 și 9 din prezenta lege.

(2) Cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate, formulată în baza hotărârii judecătorești care ține loc de contract de vânzare, se respinge dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta lege."

13. Prevederile art. 5 din Legea nr. 17/2014 au fost modificate prin Legea nr. 68/2014 pentru modificarea alin. (1) al art. 29 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 13 mai 2014, și au, în prezent, următorul cuprins:

- Art. 5:

"

(1) În toate cazurile în care se solicită pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de contract de vânzare- cumpărare, acțiunea este admisibilă numai dacă antecontractul este încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, și ale legislației în materie, precum și dacă sunt întrunite condițiile prevăzute la art. 3, 4 și 9 din prezenta lege, iar imobilul ce face obiectul antecontractului este înscris la rolul fiscal și în cartea funciară.

(2) Cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate se respinge dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta lege."

14. În opinia autoarei excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 1 alin. (3) privind statul de drept, art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii civile, art. 21 alin. (1) privind accesul liber la justiție și în art. 53 alin. (1) referitor la restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți.

15. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că autoarea acesteia susține, în esență, că aplicarea prevederilor legale criticate, potrivit cărora antecontractul trebuie să fie încheiat în formă autentică, și antecontractelor încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 17/2014 încalcă principiul constituțional al neretroactivității legii civile, dreptul de acces liber la justiție și nu se încadrează în niciuna din condițiile constituționale în care poate fi restrâns exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți, potrivit art. 53 din Constituție.

16. Analizând dosarul cauzei, Curtea observă că, deși excepția de neconstituționalitate a fost invocată la data de 24 februarie 2016, iar sesizarea instanței de control constituțional a fost făcută prin Încheierea din 7 aprilie 2016, criticile de neconstituționalitate vizează forma anterioară a textului de lege criticat, înainte de modificarea acestuia prin Legea nr. 68/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 13 mai 2014, și care a intrat în vigoare la data de 16 mai 2014, așadar anterior sesizării Curții Constituționale.

17. Or, în temeiul art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 68/2014, pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de contract de vânzare- cumpărare nu mai este condiționată de forma autentică a antecontractului de vânzare-cumpărare, ci doar de îndeplinirea cerințelor prevăzute de dispozițiile art. 1279 din Codul civil, potrivit cărora "Promisiunea de a contracta trebuie să conțină toate acele clauze ale contractului promis, în lipsa cărora părțile nu ar putea executa promisiunea". De asemenea, pe lângă condițiile prevăzute de art. 3, 4 și 9 din Legea nr. 17/2014, noua reglementare prevede cerința ca imobilul ce face obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare să fie înscris la rolul fiscal și în cartea funciară, stabilind, totodată, că cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate se respinge dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea nr. 17/2014.

18. Așadar, Curtea constată că forma legii în vigoare nu mai conține norma criticată în mod concret de autoarea excepției, care reglementa cerința încheierii antecontractului în formă autentică. Prin urmare, prevederile criticate, în forma avută în vedere de autoarea excepției de neconstituționalitate, anterioară modificării acestora prin Legea nr. 68/2014, nu mai sunt în vigoare și, potrivit jurisprudenței Curții Constituționale în materie, respectiv Decizia nr. 36 din 3 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 25 martie 2015, nu mai produc efecte juridice, întrucât norma nouă este de imediată aplicare. Aceasta, deoarece legea nouă este aplicabilă de îndată tuturor situațiilor care se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum și tuturor efectelor produse de situațiile juridice formate după abrogarea legii vechi (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 287 din 1 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 12 august 2004). Ca atare, în ceea ce privește interpretarea textelor de lege privind aplicarea în timp a legii, Curtea observă că, potrivit jurisprudenței instanței de contencios constituțional, aceasta este atributul exclusiv al instanțelor de judecată, Curtea Constituțională neputându-se substitui instanței în stabilirea legii aplicabile litigiului (Decizia nr. 2 din 13 ianuarie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 18 februarie 1993). Or, într-o atare situație, excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă.

19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, excepție ridicată de Maria Nicoară în Dosarul nr. 3.324/117/2015 al Tribunalului Cluj - Secția civilă.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Cluj - Secția civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 13 iunie 2017.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
prof. univ. dr. VALER DORNEANU
Magistrat-asistent,
Valentina Bărbățeanu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...