INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Proces verbal" | Ordin 3076/2017

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 5b -
INSTRUCȚIUNI
de completare și utilizare a formularului "Proces-verbal"

CAPITOLUL I Date generale

Procesul-verbal este documentul utilizat de către funcționarii care au desfășurat verificarea în scopul stabilirii stării de fapt fiscale, prin intermediul constatării la fața locului (art. 65 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare) solicitării prezenței contribuabilului la sediu (art. 56 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare) solicitării de furnizare a informațiilor (art. 58 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare) și solicitării de înscrisuri (art. 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare) și cuprinde constatările funcționarilor care au efectuat verificarea.

Nu are ca rezultat întocmirea unei decizii de impunere.

Câmpurile libere din cadrul formularului se vor completa după cum urmează:

1. data (zi, lună, an) la care s-a întocmit procesul-verbal;

2. numele și prenumele funcționarilor împuterniciți cu efectuarea verificării;

4. denumirea și clasificarea cod CAEN a obiectului principal de activitate desfășurat; nu se completează pentru persoanele fizice fără activitate economică;

5. numele, prenumele, funcția, datele de identitate, CNP/NIF și calitatea acestuia; nu se completează pentru persoanele fizice care participă personal la verificare.

CAPITOLUL II Constatările

Constatările vor fi prezentate clar și concis și vor detalia starea de fapt constatată în relație cu obiectul verificării. În susținerea constatărilor se vor anexa copii certificate ale documentelor ori înscrisurilor care permit clarificarea operațiunilor verificate.

Se vor anexa de asemenea documentele întocmite în timpul verificării (invitația la sediu, cererea de furnizare a informațiilor, declarații).

Se va anexa punctul de vedere al reprezentantului legal al contribuabilului sau al persoanei împuternicite, numai atunci când acesta are o opinie contrară față de constatările înscrise în procesul- verbal și o prezintă în scris în timpul verificării.

Pentru faptele care sunt sancționate contravențional se va întocmi separat procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

Procesul-verbal se semnează de către funcționarii împuterniciți de organul fiscal, persoana fizică verificată sau reprezentantul legal al contribuabilului și de eventualii martori.

În cazul în care reprezentantul legal al contribuabilului refuză semnarea procesului-verbal, acest fapt se consemnează în procesul-verbal, urmând a fi comunicat contribuabilului prin procedurile legale de comunicare prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Exemplarul unu al procesului-verbal va fi avizat de șeful de serviciu/birou coordonator.

Procesul-verbal va fi înregistrat în registrul unic de control al contribuabilului.

Procesul-verbal se încheie în trei exemplare, din care exemplarul unu rămâne la organul fiscal care a efectuat verificarea, exemplarul doi se arhivează la dosarul fiscal și exemplarul trei rămâne la contribuabil.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3076/2017:
INVITAȚIE LA SEDIU
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Invitație la sediu"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Invitație la sediu"
CERERE de furnizare a informațiilor/înscrisurilor
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Cerere de furnizare a informațiilor/înscrisurilor"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Cerere de furnizare a informațiilor/înscrisurilor"
DECLARAȚIE
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Declarație"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Declarație"
PROCES VERBAL (ziua luna anul)^1
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Proces verbal"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului proces verbal
PROCES VERBAL de ridicare/restituire înscrisuri (ziua luna anul )
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Proces verbal de ridicare/restituire de înscrisuri"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Proces verbal de ridicare/restituire de înscrisuri"
ÎNȘTIINȚARE
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Înștiințare"
CARACTERISTICI de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Înștiințare"
;
se încarcă...