INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Înștiințare" | Ordin 3076/2017

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 7b -
INSTRUCȚIUNI
de completare și utilizare a formularului "Înștiințare"

1. Reprezintă documentul prin care organul fiscal cu atribuții de constatare la fața locului înștiințează contribuabilul deținător al terenurilor, încăperilor și al altor incinte despre verificarea care urmează să se efectueze la acesta.

2. În "Înștiințare" se completează date cu privire la:

a) denumirea organului fiscal care efectuează constatarea la fața locului;

b) numărul atribuit din registrul de corespondență, ziua, luna și anul;

c) denumirea completă a contribuabilului;

d) CUI/CNP/NIF;

e) domiciliul fiscal al contribuabilului;

f) data de începere a constatării la fața locului;

g) perioada ce face obiectul constatării la fața locului;

h) persoana de contact, numele, prenumele, funcția și numărul de telefon ale funcționarului împuternicit să efectueze cercetarea.

3. Se comunică contribuabilului în timp util.

4. Se semnează de către conducătorul organului fiscal care a inițiat acțiunea de constatare la fața locului sau de altă persoană împuternicită în acest sens.

5. Se întocmește în două exemplare originale, din care:

a) exemplarul unu se va trimite contribuabilului prin poștă cu confirmare de primire sau prin înmânare directă, cu semnătura și data de primire pe exemplarul doi;

b) exemplarul doi va fi reținut în cadrul organului fiscal și înmânat funcționarului/funcționarilor însărcinat/însărcinați cu efectuarea constatării la fața locului, urmând a fi anexat la procesul-verbal.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3076/2017:
DECLARAȚIE
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Declarație"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Declarație"
PROCES VERBAL (ziua luna anul)^1
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Proces verbal"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului proces verbal
PROCES VERBAL de ridicare/restituire înscrisuri (ziua luna anul )
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Proces verbal de ridicare/restituire de înscrisuri"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Proces verbal de ridicare/restituire de înscrisuri"
ÎNȘTIINȚARE
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Înștiințare"
CARACTERISTICI de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Înștiințare"
;
se încarcă...