Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

Ordinul nr. 692/2011 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 16 august 2011.

În vigoare de la 16 august 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 1.237/692

Ministerul Sănătății

Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 9.250 din 8 august 2011 al Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătății și nr. D.G. 2.795 din 3 august 2011 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile:

- art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 724/2011 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011;

- Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. -

Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 și 53 bis din 21 ianuarie 2011, se modifică după cum urmează:

1. La secțiunea A, capitolul II "Bugetul alocat programelor naționale de sănătate aprobate pentru anul 2011" va avea următorul cuprins:

- mii lei -
Denumirea programului Bugetul de stat Venituri proprii Bugetul total Din care
transfer
FNUASS
I. Programele naționale privind bolile transmisibile 56.423 47.686 104.109 97
II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă 5.000 5.000
III. Programul național de hematologie și securitate transfuzională 22.000 52.000 74.000
IV. Programele naționale privind bolile netransmisibile 321.932 905.406 1.227.338 1.032.504
V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate 7.720 7.720
VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului 33.094 10.046 43.140
VII. Programul național de tratament în străinătate 29.000 29.000
VIII. Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor 120.000 120.000 120.000
Reținere 5% conform art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010, cu modificările ulterioare 35.017 35.017 31.372
Reținere 10% conform Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare 18.891 31.262 50.153
Total programe naționale de sănătate 481.340 1.214.137 1.695.477 1.183.973

2. La secțiunea A capitolul III subcapitolul IV "Programele naționale de sănătate privind bolile netransmisibile" punctul 8 "Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare" titlul "Intervenții", punctul 1 "Intervenția pentru asigurarea medicamentelor specifice" va avea următorul cuprins:

"

1) Intervenția pentru asigurarea medicamentelor specifice pentru:

a) prevenția și tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie și tratamentul cu chelatori de fier pentru bolnavii cu talasemie;

b) tratamentul bolnavilor cu:

b.1) scleroză multiplă;

b.2) HTAP;

b.3) mucoviscidoză (adulți și copii);

b.4) boli neurologice degenerative/inflamatorii (poliradiculonevrită primitivă, polineuropatie inflamatorie cronică demielinizantă, scleroză laterală amiotrofică);

b.5) miastenia gravis;

b.6) osteogeneză imperfectă;

b.7) boala Fabry;

b.8) boala Pompe;

b.9) tirozinemie;

b.10) epidermoliza buloasă;

b.11) sindromul Prader Willi;

b.12) mucopolizaharidoza tip II (sindromul Hunter)

b.13) mucopolizaharidoza tip I (sindromul Hurler)

b.14) afibrinogenemia congenitală

b.15) sindrom de imunodeficiență primară.

Activitățile, criteriile de eligibilitate, indicatorii, natura cheltuielilor și unitățile care realizează intervenția 1) lit. a) și lit. b) pct. b1)-b11) sunt prevăzute în secțiunea B la prezentele norme.

Activitățile, criteriile de eligibilitate, indicatorii și unitățile care realizează intervențiile prevăzute la lit. b) pct. b12)-b15):

b.12) Intervenția pentru asigurarea medicamentelor specifice pentru tratamentul mucopolizaharidozei tip II (sindromul Hunter)

Coordonare tehnică la nivel național:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca

Activități

1) asigurarea în spital, prin farmaciile cu circuit închis, a medicamentelor specifice pentru tratamentul bolnavilor cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter).

Criterii de eligibilitate:

a) bolnavii cu diagnostic cert de mucopolizaharidoză tip II (Sindrom Hunter).

Indicatori de evaluare:

1) indicatori fizici:

a) număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) tratați: 6;

2) indicatori de eficiență:

a) cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter) tratat/an: 1.793.500 lei.

Unități care derulează intervenția:

a) Spitalul Județean de Urgență «Dr. C-tin Opriș» Baia Mare - secția de pediatrie;

b) Spitalul Județean de Urgență Alexandria - secția de pediatrie;

c) Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad - secția de pediatrie;

d) Spitalul de Copii Botoșani;

e) Spitalul Clinic de Copii Brașov;

f) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Louis Țurcanu» Timișoara.

b.13) Intervenția pentru asigurarea medicamentelor specifice pentru tratamentul mucopolizaharidozei tip I (sindromul Hurler)

Coordonare tehnică la nivel național:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca

Activități

1) asigurarea în spital, prin farmaciile cu circuit închis, a medicamentelor specifice pentru tratamentul bolnavilor cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler).

Criterii de eligibilitate:

a) bolnavii cu diagnostic cert de mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler).

Indicatori de evaluare:

1) indicatori fizici:

a) număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler): 2;

2) indicatori de eficiență:

a) cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler) tratat/an: 914.000 lei.

Unități care derulează intervenția:

a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului «Prof. dr. Alfred Rusescu» București

b.14) Intervenția pentru asigurarea medicamentelor specifice pentru tratamentul afibrinogenemiei congenitale

Coordonare tehnică la nivel național:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sfânta Maria» Iași

Activități

1) asigurarea în spital, prin farmaciile cu circuit închis, a medicamentelor specifice pentru tratamentul bolnavilor cu afibrinogenemie congenitală.

Criterii de eligibilitate:

a) bolnavii cu diagnostic cert de afibrinogenemie congenitală.

Indicatori de evaluare:

1) indicatori fizici:

a) număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală: 1.

2) indicatori de eficiență:

a) cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală tratat/an: 48.000 lei.

Unități care derulează intervenția:

a) Spitalul de pediatrie Bacău.

b.15) Intervenția pentru asigurarea medicamentelor specifice pentru tratamentul Sindromului de imunodeficiență primară

Coordonare tehnică la nivel național:

Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie «Prof. Dr. Octavian Fodor» Cluj-Napoca

Activități

1) asigurarea în spital, prin farmaciile cu circuit închis, a medicamentelor specifice pentru tratamentul bolnavilor cu sindrom de imunodeficiență primară.

Criterii de eligibilitate:

a) bolnavii cu diagnostic cert de sindrom de imunodeficiență primară.

Indicatori de evaluare:

1) indicatori fizici:

a) număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficiență primară: 27;

2) indicatori de eficiență:

a) cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficiență primară tratat/an: 62.330 lei.

Unități care derulează intervenția:

a) Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie «Prof. Dr. Octavian Fodor» Cluj-Napoca;

b) Spitalul Județean de Urgență «Dr. Constantin Opriș» Baia Mare;

c) Spitalul Județean Bacău;

d) Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov;

e) Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Spiridon» Iași;

f) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;

g) Spitalul Județean de Urgență Deva;

h) Spitalul Județean de Urgență Satu Mare;

i) Spitalul Județean de Urgență Zalău;

j) Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu;

k) Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara;

l) Spitalul Clinic de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila» București."

3. La secțiunea A capitolul III subcapitolul IV punctul 8 titlul "Intervenții" punctul 2) "Intervenția pentru diagnosticul și managementul amiotrofiilor spinale și distrofiilor musculare de tip Duchenne și Becker, precum și prevenirea transmiterii ereditare a acestora", titlul "Natura cheltuielilor" va avea următorul cuprins:

"

Natura cheltuielilor:

a) cheltuieli derivate din achiziționarea de consumabile de EMG, EKG, echografie;

b) cheltuieli derivate din achiziționarea de reactivi și consumabile de laborator, materiale sanitare pentru diagnosticul precoce pozitiv și diferențial al pacienților, rudelor si purtătorilor cu amiotrofie spinală și distrofie musculară de tip Duchenne și Becker;

c) cheltuieli rezultate din programe de formare profesională a personalului de specialitate (medici și personal sanitar mediu): organizare și participare la cursuri, achiziționare, publicare de materiale informative, cărți sau publicații de specialitate;

d) cheltuieli rezultate din activități de informare-educarecomunicare: materiale sanitare educative (elaborare, publicare broșuri, reviste, pliante, afișe, cărți, întreținere siteuri);

e) cheltuieli pentru serviciile prestate Spitalului Clinic de Psihiatrie «Prof. dr. Al. Obregia» București de către laboratoare de genetică acreditate conform standardelor europene pentru efectuarea testărilor genetice, pentru toți beneficiarii intervenției (pacienți, rudele pacienților și purtători din toată țara), indiferent de unitatea sanitară unde sunt spitalizați;

f) prestări servicii pentru efectuarea amniocentezei și prelevării de vilozități corionice la feții mamelor purtătoare pentru efectuarea testării genetice la făt;

g) cheltuieli aferente transportului probelor biologice (sânge, lichid amniotic, vilozități amniotice) la laboratoarele de genetică;

h) cheltuieli aferente întreținerii registrelor naționale unice de amiotrofii spinale și de distrofii musculare progresive tip Duchenne/Becker și site-urilor aferente."

4. La secțiunea B capitolul VIII subcapitolul I "Programe naționale de sănătate cu scop curativ" punctul 5 "Programul național de diabet zaharat" titlul "Indicatori de evaluare" subtitlul 2) "indicatori de eficiență", litera b) va avea următorul cuprins:

"

b) cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tratat: 617,52 lei".

Art. II. -

Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, direcțiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, precum și instituțiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Cseke Attila
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Nicolae-Lucian Duță

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...