Ministerul Administrației și Internelor

Ordinul nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile competente ale altor state cu documente similare românești

Modificări (2), Referințe (1), Proceduri (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 august 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 83 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Prezentul ordin reglementează preschimbarea, la cerere, cu documente similare românești a permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile prevăzute la art. 83 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență.

(2) Pot solicita preschimbarea permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile prevăzute la art. 83 alin. (1) din ordonanța de urgență cu documente similare românești persoanele care au domiciliul, reședința sau rezidența normală în România. Dovada domiciliului, reședinței sau rezidenței normale în România se face cu documentele prevăzute de actele normative care reglementează domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre sau regimul străinilor în România, după caz.

(3) În sensul prezentului ordin, prin state membre se înțelege statele membre ale Uniunii Europene, altele decât România, și statele membre ale Spațiului Economic European.

(4) Autoritatea competentă să efectueze preschimbarea permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile prevăzute la art. 83 alin. (1) din ordonanța de urgență cu documente similare românești este, după caz:

a) serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituției prefectului pe a cărui rază teritorială solicitantul are domiciliul, reședința sau rezidența normală; ori

b) serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituției prefectului pe a cărui rază teritorială se află instituția de învățământ, în cazul cetățenilor statelor membre aflați la studii în România pentru o perioadă de cel puțin 6 luni.

Art. 2. -

(1) Pot fi preschimbate cu documente similare românești, fără susținerea unui examen sau test, permisele de conducere naționale eliberate de autoritățile: Referințe (1)

a) statelor membre prevăzute în anexa nr. 1;

b) statelor membre ale Convenției asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 și ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980, cu excepția celor menționate la lit. a), prevăzute în anexa nr. 2;

c) statelor prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Permisele de conducere care conțin informații suplimentare/restricții, sub forma codurilor europene armonizate, se preschimbă cu documente similare românești, cu condiția înscrierii acestor coduri în rubrica "Restricții" din permisul de conducere.

(3) Codurile prevăzute la alin. (2) sunt cele cuprinse în anexa nr. 8 la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere. Modificări (1)

Art. 3. -

(1) Permisele de conducere naționale eliberate de autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) pot fi preschimbate cu documente similare românești, în condițiile stabilite prin prezentul ordin, cu categoriile/subcategoriile echivalente permiselor de conducere românești. Modificări (1)

(2) Permisele de conducere naționale eliberate de autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) ca urmare a schimbării permiselor românești, prin care nu au fost echivalate toate categoriile/subcategoriile deținute în România, se preschimbă cu documente similare românești cu toate categoriile/subcategoriile înregistrate în evidența autorităților române, pentru care dreptul de a conduce nu a fost suspendat de către autoritățile competente românești sau autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1). Modificări (1)

(3) Preschimbarea permiselor de conducere naționale emise de statele cu care România a încheiat tratate bilaterale sau multilaterale în materie de recunoaștere reciprocă a permiselor de conducere se face conform condițiilor prevăzute în aceste tratate.

(4) Permisele de conducere naționale eliberate de autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) persoanelor care nu îndeplinesc condițiile de vârstă prevăzute la art. 20 din ordonanța de urgență sunt preschimbate cu documente similare românești numai după data la care deținătorul împlinește vârsta minimă prevăzută de lege pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv. Modificări (1)

(5) Permisele de conducere eliberate de autoritățile statelor membre, care au fost pierdute sau furate pe teritoriul României, se preschimbă pe baza informațiilor pe care serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor căruia i se solicită preschimbarea permisului de conducere pierdut sau furat le deține cu privire la deținător și permisul de conducere sau, în lipsa acestor informații, pe baza unei atestări primite de la autoritățile competente din statul membru care a eliberat permisul inițial. Modificări (1)

(6) Pentru facilitarea verificării informațiilor cu privire la deținător și permisul de conducere în vederea preschimbării permiselor de conducere eliberate de autoritățile statelor membre, pierdute sau furate potrivit alin. (5), se poate utiliza rețeaua permiselor de conducere a Uniunii Europene. Modificări (1)

(7) În situația în care există indicii suficiente pentru a suspecta că solicitantul preschimbării permisului de conducere eliberat de autoritatea competentă a unui stat membru este deja titularul unui alt permis de conducere eliberat de un alt stat membru, se efectuează verificări împreună cu autoritățile competente ale statelor membre, inclusiv prin utilizarea rețelei permiselor de conducere a Uniunii Europene.

(8) Procedurile de solicitare a atestării prevăzute la alin. (5) și de efectuare a verificării împreună cu autoritățile competente ale statelor membre, în condițiile prevăzute la alin. (7), se stabilesc prin dispoziție a directorului Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.

Art. 4. -

Permisele de conducere naționale eliberate de autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) nu pot fi preschimbate cu documente similare românești în situația în care se constată că deținătorii acestora posedă și un alt permis de conducere național.

Art. 5. - Proceduri (1)

Nu pot fi preschimbate cu documente similare românești, chiar dacă au fost eliberate de autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1), următoarele categorii de documente:

a) permisele de conducere internaționale;

b) permisele de conducere a căror valabilitate a expirat, cu excepția celor eliberate de autoritățile statelor membre; Modificări (1)

c) permisele de conducere care au fost anulate sau fac obiectul unor restricții care nu corespund codurilor europene armonizate, unor suspendări ori retrageri într-un alt stat;

d) permisele de conducere provizorii, temporare sau de elev conducător;

e) permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru una dintre infracțiunile prevăzute la art. 24 alin. (6) din ordonanța de urgență, cu excepția cazurilor în care a intervenit una dintre situațiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din ordonanța de urgență.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, solicitanții depun personal, la serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent potrivit art. 1 alin. (4), următoarele documente:

a)

1. permisul de conducere național eliberat de autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) a cărui preschimbare se solicită, în original, și traducerea legalizată în limba română a acestuia; sau

2. documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului eliberat de autoritățile competente ale statelor prevăzute la art. 2 alin. (1), precum și traducerea legalizată în limba română a acestuia;

b) documentul de identitate al solicitantului, în original și, respectiv, în copie:

1. pașaportul, certificatul de înregistrare, permisul de ședere, cartea de rezidență în România;

2. cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate în cazul cetățenilor români;

c) fișa deținătorului permisului de conducere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, completată lizibil, cu majuscule;

d) fișa medicală completată de o unitate de asistență medicală ambulatorie de specialitate autorizată, încheiată cu concluzia "APT CONDUCĂTOR AUTO", cu precizarea categoriei/categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum și a eventualelor restricții medicale ce vor fi menționate în permisul de conducere preschimbat; Modificări (1)

e) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate;

f) declarația notarială pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte că permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic, că titularul acestuia nu are rezidența normală pe teritoriul altui stat membru, că nu mai posedă un alt permis de conducere național românesc ori eliberat de autoritățile unui alt stat sau un duplicat al acestuia, că nu a declarat pierderea ori furtul acestuia la organele emitente sau la alte autorități în vederea eliberării unui nou document, precum și faptul că nu a luat și nu i-a fost adusă la cunoștință anularea permisului de conducere sau a dreptului de a conduce ori suspendarea sau restricționarea exercitării acestui drept;

g) dovada achitării taxelor, prevăzute de lege, aferente preschimbării permisului de conducere.

(2) Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor pot depune cererile prin mandatar, cu procură specială, autentificată în țară de notarul public, iar în străinătate, de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României, situație în care fișa deținătorului va avea atașată în spațiul special destinat o fotografie color 3 x 4 cm/4 x 5 cm de data recentă;

(3) Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, competent potrivit art. 1 alin. (4), are obligația de a verifica pentru ce categorie continuă să fie valabil permisul de conducere național eliberat de autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) care urmează a fi preschimbat.

(4) În cazul existenței unor suspiciuni temeinic motivate cu privire la autenticitatea permisului de conducere eliberat de autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1), preschimbarea acestuia poate fi efectuată numai după confirmarea autenticității, și, după caz, a valabilității permisului de conducere de către autoritatea competentă a statului care l-a eliberat. Aceeași procedură se aplică și în cazul permiselor de conducere străine, pierdute sau furate. În situația în care nu poate fi identificată autoritatea competentă a statului emitent, verificările se vor efectua prin intermediul misiunilor diplomatice ale statelor respective în România.

(5) Pentru facilitarea verificărilor prevăzute la alin. (3) și (4) cu autoritățile competente ale statelor membre, se va putea utiliza rețeaua permiselor de conducere a Uniunii Europene.

(6) Procedurile de efectuare a verificării valabilității categoriei pentru permisul de conducere care va face obiectul preschimbării, precum și de obținere a confirmării autenticității, respectiv a valabilității permisului de conducere, prevăzută la alin. (3) și (4), se stabilesc prin dispoziție a directorului Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.

Art. 7. -

(1) După primirea și verificarea dosarului de preschimbare a permisului de conducere se restituie solicitantului documentul de identitate.

(2) În situația în care a fost depus permisul de conducere, solicitantului i se eliberează o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere, în care se consemnează numărul de înregistrare al dosarului și data depunerii, numele și prenumele solicitantului, seria și numărul permisului de conducere, statul emitent și categoria/categoriile pentru care documentul este considerat a fi valabil, precum și mențiunea "permisul de conducere a fost depus pentru preschimbare".

(3) În cazul în care valabilitatea permisului depus nu a expirat, dovada înlocuitoare se emite cu drept de circulație cu valabilitate de cel mult 30 de zile, fără a fi depășită perioada de valabilitate a permisului de conducere, iar pentru celelalte situații, dovada se emite fără drept de circulație.

(4) Permisul de conducere românesc se eliberează în termen de maximum 30 de zile de la depunerea dosarului, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 3 alin. (5) și (7) și la art. 6 alin. (3) și (4) ce impun verificări care depășesc acest termen, când se eliberează în termen de 15 zile de la încheierea verificărilor. La data înmânării permisului de conducere preschimbat dovada înlocuitoare prevăzută la alin. (2) își încetează valabilitatea. Modificări (1)

(5) În cazurile în care verificările prevăzute la art. 3 alin. (5) și (7) și la art. 6 alin. (3) și (4) nu se finalizează în termenul de valabilitate a dovezii înlocuitoare a permisului depus pentru preschimbare, se eliberează o nouă dovadă înlocuitoare cu valabilitatea de cel mult 30 de zile. Procedura continuă până la momentul în care se primește răspunsul de la autoritatea competentă din statul membru, când se procedează la eliberarea permisului de conducere. Modificări (1)

(6) Preschimbarea permisului de conducere național eliberat de autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) și c), precum și orice reînnoire sau înlocuire a acestuia se înregistrează în permisul de conducere românesc prin înscrierea la rubrica "Restricții" a codurilor europene armonizate 70, respectiv 71. Modificări (1)

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Permisele de conducere naționale eliberate de autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) ale membrilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare străine, ale corespondenților de presă străini, precum și ale reprezentanților organizațiilor economice, culturale sau ai altor asemenea organizații străine, cu statut diplomatic, acreditați în România, pot fi preschimbate cu toate categoriile înscrise în acestea, indiferent de statul emitent.

(2) Pentru preschimbarea permiselor de conducere prevăzute la alin. (1), solicitanții depun următoarele documente:

a) permisul de conducere național eliberat de autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1), în original, însoțit de traducerea legalizată în limba română a acestuia;

b) documentul de identitate, în original și în copie, respectiv pașaport diplomatic și carte de identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe sau, după caz, pașaport de serviciu și carte de identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe, precum și documentul din care rezultă codul numeric personal atribuit de autoritățile competente din România; Modificări (1)

c) fișa deținătorului permisului de conducere, completată lizibil și cu majuscule, care să aibă atașată în spațiul special destinat o fotografie color 3 x 4 cm/4 x 5 cm de dată recentă, precum și semnătura;

d) fișa medicală completată de o unitate de asistență medicală ambulatorie de specialitate autorizată, cu menționarea categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule;

e) dovada achitării taxelor prevăzute de lege, aferente preschimbării permisului de conducere.

(3) După primirea și verificarea actelor prevăzute la alin. (2) se restituie solicitantului documentul de identitate.

Art. 9. -

(1) Pot fi preschimbate cu documente similare românești, fără susținerea unui examen sau test, și permisele de conducere naționale deținute de personalul aflat pe teritoriul României în misiune oficială, sub egida unei organizații internaționale interguvernamentale, indiferent de statul emitent.

(2) Autoritatea competentă să efectueze preschimbarea este serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituției prefectului pe a cărei rază își au sediul autoritățile publice care organizează misiunea. Modificări (1)

(3) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, personalul prevăzut la alin. (1) depune documentele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a), c), d) și e), documentul de identitate sau pașaportul, în original și în copie, precum și un document emis de către o autoritate/instituție publică din România din care să rezulte că acesta se află în misiune oficială pe teritoriul României, sub egida unei organizații internaționale interguvernamentale. Modificări (1)

(4) După primirea și verificarea actelor prevăzute la alin. (3) se restituie solicitantului documentul de identitate sau pașaportul prezentat. Modificări (1)

Art. 10. -

După preschimbarea permisului de conducere, instituția prefectului remite autorității competente a statului emitent permisul de conducere național vechi, prin adresă oficială, în cuprinsul căreia informează această autoritate cu privire la efectuarea preschimbării.

Art. 11. -

(1) Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor este autorizată să întreprindă demersurile necesare pe lângă autoritățile competente din statele în care este stabilit un număr semnificativ de cetățeni români, altele decât statele membre, în vederea încheierii, în condițiile legii, a unor tratate bilaterale între România și statele respective pentru preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere.

(2) Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor acordă statelor membre asistență în procesul de punere în aplicare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 403 din 30 decembrie 2006, și face schimb de informații privind permisele de conducere pe care le-a eliberat, le-a schimbat, le-a înlocuit, le-a reînnoit sau le-a retras.

Art. 12. -

Permisele de conducere naționale eliberate de autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1), aflate în curs de preschimbare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, urmează fie procedura legală în vigoare la data efectuării solicitării, prevăzută de Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.480/2006 privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare românești, cu completările ulterioare, fie prevederile prezentului ordin, dacă acest lucru este în favoarea solicitantului.

Art. 13. -

Dispozițiile din prezentul ordin referitoare la utilizarea rețelei permiselor de conducere a Uniunii Europene se aplică de la data la care această rețea devine operațională.

Art. 14. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 15. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 16. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.480/2006 privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare românești, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 25 octombrie 2006, cu completările ulterioare.

*

Prezentul ordin transpune următoarele prevederi din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 403 din 30 decembrie 2006: Modificări (1)

- art. 2 alin. (1);

- art. 7 alin. (5) literele b), c) și d);

- art. 11 alin. (1), (3), (4) și (5);

- art. 15.

Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș

București, 10 august 2011.

Nr. 163.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1), Proceduri (1)

LISTA
cuprinzând statele membre emitente de permise de conducere naționale ce pot fi schimbate fără examinarea sau testarea deținătorilor unor astfel de permise

1. Regatul Belgiei

2. Republica Cehă

3. Regatul Danemarcei

4. Republica Federală Germania

5. Republica Estonia

6. Republica Elenă

7. Regatul Spaniei

8. Republica Franceză

9. Irlanda

10. Republica Italiană

11. Republica Cipru

12. Republica Letonia

13. Republica Lituania

14. Marele Ducat al Luxemburgului

15. Republica Ungară

16. Republica Malta

17. Regatul Țărilor de Jos

18. Republica Austria

19. Republica Polonă

20. Republica Portugheză

21. Republica Slovenia

22. Republica Slovacă

23. Republica Finlanda

24. Regatul Suediei

25. Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

26. Republica Bulgaria

27. Regatul Norvegiei

28. Principatul Liechtenstein

29. Islanda

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

LISTA
cuprinzând statele membre ale
Convenției asupra circulației rutiere emitente de permise de conducere naționale ce pot fi schimbate fără examinarea sau testarea deținătorilor unor astfel de permise

1. Republica Africa de Sud

2. Republica Albania

3. Republica Armenia

4. Republica Azerbaidjan

5. Uniunea Bahamas

6. Bahrain

7. Republica Belarus

8. Bosnia și Herțegovina

9. Republica Federativă a Braziliei

10. Republica Cote d'Ivoire

11. Republica Croația

12. Republica Cuba

13. Emiratele Arabe Unite

14. Republica Macedonia

15. Federația Rusă

16. Georgia

17. Republica Cooperatistă Guyana

18. Republica Islamică Iran

19. Statul Israel

20. Republica Kazahstan

21. Republica Kenya

22. Republica Kârgâză

23. Statul Kuweit

24. Republica Liberia

25. Regatul Maroc

26. Principatul Monaco

27. Statul Mongoliei

28. Muntenegru

29. Republica Federală Nigeria

30. Republica Uzbekistan

31. Republica Islamică Pakistan

32. Republica Filipinelor

33. Republica Peru

34. Republica Centrafricană

35. Republica Moldova

36. Republica Congo

37. Republica San Marino

38. Republica Senegal

39. Republica Serbia

40. Republica Seychelles

41. Confederația Elvețiană

42. Republica Tadjikistan

43. Republica Tunisiană

44. Republica Turkmenistan

45. Ucraina

46. Republica Orientală a Uruguayului

47. Republica Zimbabwe

ANEXA Nr. 3 Modificări (1)

LISTA
cuprinzând statele care nu sunt membre ale
Convenției asupra circulației rutiere emitente de permise de conducere naționale ce pot fi schimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise

1. Canada

2. Republica Coreea

3. Republica Arabă Egipt

4. Regatul Hașemit al Iordaniei

5. Japonia

6. Republica Libaneză

7. Republica Arabă Siriană

8. Statele Unite ale Americii

9. Republica Turcia

10. Republica Populară Chineză*)

___________

*) Permisele emise de autoritățile competente din Republica Populară Chineză se preschimbă cu permise de conducere românești valabile doar pentru categoria B, până la încheierea tratatului bilateral cu acest stat.

ANEXA Nr. 4 Modificări (1)

- Model -

FIȘA DEȚINĂTORULUI PERMISULUI DE CONDUCERE1)

___________

1) Modelul fișei este reprodus în facsimil.

(față)

___________

*) Semnătura solicitantului va fi efectuată cu pix sau cerneală de culoare neagră.

(verso)

Dată în prezența mea,
...................................
...................................

DECLARAȚIE

Subsemnatul (a),......................................., născut (ă) la data de............... în............................., județul (sectorul)........., fiul (fiica)................. lui........................... și al.............................., posesor al actului de identitate seria........ nr....................................., cod numeric personal.........................................., cu domiciliul în..................................................................................., str.................................................... nr........, bl.......... sc........, et....., ap......., sectorul......., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că permisul de conducere seria......................, emis de autoritatea competentă din județul (municipiul)...................................................., eliberat la data de..................... și valabil pentru categoria/categoriile.....................................,

a fost:

- pierdut [ ]

- furat [ ]

Atât declar, susțin și semnez personal în vederea eliberării unui nou permis de conducere valabil pentru categoria/categoriile .....................................................

Data,
.................

Semnătura,
..............................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Proceduri:
Procedură privind preschimbarea permisului de conducere obținut în alte state
Procedură privind obținerea unui nou permis de conducere în cazul pierderii, furtului sau distrugerii celui vechi
;
se încarcă...