Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Ordinul nr. 569/2011 privind încredințarea serviciului de interes economic general la Societatea Națională Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța - S.A.

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 august 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Luând în considerare importanța infrastructurii aeroportuare aflate în administrarea Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. în contextul politicilor de securitate regională,

având în vedere prevederile Orientărilor comunitare privind finanțarea aeroporturilor și ajutorul la înființare pentru companiile aeriene cu plecare de pe aeroporturi regionale și ale art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 523/1998 privind înființarea Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A., cu modificările ulterioare,

în conformitate cu Decizia Comisiei 2005/842/CE din 28 noiembrie 2005 privind aplicarea articolului 86 alineatul (2) din Tratatul CE la ajutorul de stat, sub forma compensației pentru obligația de serviciu public, acordat anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general,

în temeiul art. 4 lit. b) și v) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se încredințează serviciul de interes economic general Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A.

(2) Următoarele activități efectuate de către Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. reprezintă serviciu de interes economic general:

a) administrarea, întreținerea curentă, repararea și modernizarea suprafețelor de mișcare aeronave (pistă, căi rulare, platforme) aflate în administrarea societății, a turnurilor de control, precum și a echipamentelor aferente;

b) organizarea, echiparea și operarea fluxurilor de pasageri în terminalele aeroportului;

c) asigurarea, în condițiile legii, a spațiilor și a utilităților necesare autorităților publice care efectuează activități specifice de control pe aeroport;

d) prelucrarea zborurilor cu aeronave de stat scutite conform legii de la plata tarifelor aeroportuare, inclusiv a pasagerilor acestor aeronave;

e) asigurarea echipamentelor specifice necesare deservirii la sol a aeronavelor de stat;

f) protecția infrastructurii aeroportuare.

Art. 2. -

(1) Asigurarea activităților prevăzute la art. 1 timp de 24 de ore din 24, la standardele de securitate și siguranță aplicabile în vigoare, reprezintă obligație de serviciu public pentru Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A.

(2) Obligația de serviciu public se instituie până la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța depășește pragul de 500.000 de pasageri, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2016.

(3) După momentul prevăzut la alin. (2), obligația de serviciu public în sarcina Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. se revizuiește.

Art. 3. -

Pe perioada în care Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. beneficiază de compensație pentru ducerea la îndeplinire a unor obligații de serviciu public, tarifele aeroportuare practicate de aceasta se aprobă de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și se aplică în mod transparent și nediscriminatoriu tuturor utilizatorilor infrastructurii aeroportuare.

Art. 4. -

(1) Pentru ducerea la îndeplinire a obligației de serviciu public prevăzute la art. 2, Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. are dreptul la primirea unei compensații.

(2) Valoarea compensației nu poate depăși ceea ce este necesar pentru acoperirea costurilor efectuate pentru îndeplinirea obligației de serviciu public.

(3) Compensația va include toate sumele din fonduri publice de care beneficiază, în condițiile legii, Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A., incluzând alocațiile de la bugetul de stat, precum și, în cazul investițiilor, finanțările obținute prin Programul operațional sectorial - Transporturi.

(4) Costurile care sunt luate în calcul la stabilirea nivelului compensației cuprind toate cheltuielile fixe și variabile, curente și de capital, efectuate pentru asigurarea activităților aferente serviciului de interes economic general, precum și cota-parte ce revine acestor activități din cheltuielile comune ale societății. Costurile cu investițiile vor fi luate în calcul dacă sunt legate strict de asigurarea activităților aferente serviciului de interes economic general.

(5) Veniturile care vor fi luate în considerare la stabilirea compensației vor include toate veniturile obținute din activitățile ce fac obiectul serviciului de interes economic general, precum și eventualul profit din celelalte activități desfășurate de societate, altele decât cele aferente serviciului de interes economic general.

(6) În vederea stabilirii nivelului compensației, la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. veniturile provenite din activitățile care fac obiectul serviciului de interes economic general se evidențiază separat, împreună cu costurile aferente, calculate conform alin. (4). Valoarea compensației acordate nu va depăși diferența dintre costurile și veniturile respective, pentru a evita eventuala supracompensare.

(7) Pe perioada în care beneficiază de compensare pentru îndeplinirea obligației de serviciu public, Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. va reflecta în mod separat în evidențele contabile interne ale societății costurile și veniturile legate de activitățile aferente serviciului de interes economic general, precum și pe cele legate de alte activități și servicii, împreună cu parametrii de alocare a acestora.

Art. 5. -

(1) Anual, în etapa de elaborare a proiectului de buget de stat, și lunar, dacă este cazul, la momentul solicitării compensației, Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. va fundamenta valoarea compensației solicitate, conform art. 3, și va întocmi Nota de fundamentare și justificare a subvențiilor/transferurilor ce vor fi primite de la bugetul de stat conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 504/501/2005 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activități desfășurate de unii agenți economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și a transferurilor consolidabile acordate bugetelor locale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi în localitățile rurale și urbane.

(2) Pe baza raportărilor situațiilor financiare anuale ale Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A., Direcția generală economică și Direcția generală aviație civilă din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii:

a) efectuează controale pentru a se asigura că societatea nu a primit compensații care depășesc valoarea determinată conform art. 4;

b) verifică îndeplinirea obligației de serviciu public în sarcina societății.

(3) În raport cu cele constatate în urma activităților prevăzute la alin. (2), Direcția generală economică și Direcția generală aviație civilă din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii solicită societății rambursarea supracompensării sau, după caz, propun, în mod justificat, revizuirea activităților aferente serviciului de interes economic general.

Art. 6. -

(1) Direcția generală economică din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii asigură raportarea anuală către Consiliul Concurenței a sumelor alocate Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A., pentru ducerea la îndeplinire a obligației de serviciu public, în conformitate cu Regulamentul Consiliului Concurenței privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și cu Regulamentul CE nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE.

(2) Informațiile privind sumele alocate cu titlu de compensație în baza prezentului ordin se păstrează 10 ani de la data acordării ultimei compensații.

(3) Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. ține evidența specifică a compensațiilor de care beneficiază în baza prezentului ordin pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la data ultimei alocări.

Art. 7. -

La cererea Comisiei Europene sau a Consiliului Concurenței, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Direcția generală economică și Direcția generală aviație civilă, va furniza toate informațiile pe care acestea le consideră necesare pentru a stabili dacă compensările acordate în baza prezentului ordin sunt compatibile cu Decizia Comisiei 2005/842/CE din 28 noiembrie 2005 privind aplicarea articolului 86 alineatul (2) din Tratatul CE la ajutorul de stat, sub forma compensației pentru obligația de serviciu public, acordat anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general.

Art. 8. -

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. va prezenta Direcției generale economice justificarea compensării prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al societății, aprobat pentru anul 2011, cu respectarea prevederilor art. 4.

Art. 9. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

București, 28 iulie 2011.

Nr. 569.

;
se încarcă...