Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior din 09.08.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 august 2011 până la 16 iulie 2015, fiind abrogat prin Ordin 4403/2015 și înlocuit de Regulament 2015;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, denumit în continuare CNFIS, este un organism consultativ de nivel național, fără personalitate juridică, al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Art. 2. -

CNFIS își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

CAPITOLUL II Atribuții

Art. 3. -

CNFIS propune Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului metodologia de finanțare a universităților, potrivit art. 219 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 1/2011, în concordanță cu următoarele cerințe:

a) considerarea dezvoltării învățământului superior ca responsabilitate publică și a învățământului, în general, ca prioritate națională;

b) asigurarea calității învățământului superior la nivelul standardelor din Spațiul european al învățământului superior;

c) formarea profesională și dezvoltarea personală pentru integrarea în societatea democratică bazată pe cunoaștere;

d) profesionalizarea resurselor umane în concordanță cu diversificarea și specializarea pieței muncii;

e) dezvoltarea învățământului superior și a cercetării științifice și creației artistice universitare pentru integrarea la vârf în viața științifică mondială.

Art. 4. -

CNFIS propune Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului alocarea, pe bază de contract, a sumelor pentru finanțarea de bază, finanțarea complementară și finanțarea suplimentară, realizarea de obiective de investiții, alocarea pe bază competițională a fondurilor pentru dezvoltare instituțională, alocarea pe bază competițională a fondurilor pentru incluziune, burse și protecția socială a studenților, potrivit art. 223 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.

Art. 5. -

CNFIS stabilește anual costul mediu per student echivalent, pe cicluri de studii, pe domenii de studii și pe limbă de predare, potrivit art. 219 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 1/2011.

Art. 6. -

CNFIS elaborează anual, pe baza metodologiei de finanțare a universităților, procedurile de finanțare de bază a universităților prin granturi de studii calculate pe baza costurilor medii și le propune spre aprobare Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Procedurile de finanțare de bază a universităților prin granturi de studii respectă principiul finanțării multianuale asigurate pe toată durata unui ciclu de studii, potrivit art. 223 din Legea nr. 1/2011.

Art. 7. -

CNFIS poate propune Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului domeniile de studii prioritare, care asigură dezvoltarea sustenabilă și competitivă a societății, potrivit art. 223 alin. (4) din Legea nr. 1/2011.

Art. 8 -

CNFIS propune Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în vederea finanțării preferențiale, programele de studii de master și doctorat în științe și tehnologii avansate, cele care se desfășoară în limbi de circulație internațională, precum și doctoratele în cotutelă cu universități de prestigiu din străinătate, potrivit art. 225 alin. (1) din Legea nr. 1/2011.

Art. 9. -

(1) CNFIS stabilește criteriile și standardele de calitate pentru alocarea către universități a finanțării suplimentare destinate stimulării excelenței instituțiilor și a programelor de studii, atât din cadrul universităților de stat, cât și al celor particulare, în cuantum, la nivel național, de minimum 30% din suma alocată la nivel național universităților de stat ca finanțare de bază, potrivit art. 197 lit. a) din Legea nr. 1/2011.

(2) Criteriile și standardele prevăzute la alin. (1) reflectă rezultatele cu relevanță internațională ale activităților de cercetare-dezvoltare, care sunt propuse de către Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare și inovare, potrivit prevederilor art. 671 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. -

(1) CNFIS propune Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului metodologia de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltare instituțională, alocat pe criterii competitive celor mai performante instituții de învățământ superior din fiecare categorie.

(2) Metodologia de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltare instituțională se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, potrivit art. 197 lit. b) din Legea nr. 1/2011.

Art. 11. -

CNFIS propune Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului metodologia de alocare preferențială de resurse financiare consorțiilor formate în vederea fuzionării sau universităților fuzionate prin comasare sau absorbție, potrivit art. 194 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.

Art. 12. -

CNFIS propune anual cuantumul minim al burselor sociale pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse, ținând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă și cazare, potrivit art. 223 alin. (10) din Legea nr. 1/2011.

Art. 13. -

CNFIS colaborează cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în realizarea controlului periodic al modului de îndeplinire de către universități a prevederilor din contractele instituționale și complementare, al modului de realizare a proiectelor de dezvoltare instituțională și al eficienței gestionării fondurilor publice de către universități, potrivit art. 219 alin. (2) lit. b) și art. 223 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 1/2011.

Art. 14. -

CNFIS colaborează cu Consiliul Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, Consiliul Național al Cercetării Științifice, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, precum și cu Autoritatea Națională pentru Calificări în vederea elaborării sistemului de indicatori statistici de referință pentru învățământul superior, corelat cu sistemele de indicatori statistici de referință la nivel european din domeniu, pe care îl înaintează Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, potrivit art. 220 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.

Art. 15. -

CNFIS formulează către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului propuneri menite să sprijine absorbția fondurilor europene la nivelul organismelor, programelor și proiectelor din subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. În acest sens, CNFIS comunică cu instituțiile din sistemul național al învățământului superior, precum și cu organismele din subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului care gestionează implementarea programelor și proiectelor finanțate din fonduri europene pentru a identifica măsuri de eficientizare a fondurilor și de creștere a gradului de absorbție a acestora.

Art. 16. -

CNFIS desemnează un membru în Consiliul de etică și management universitar, potrivit art. 125 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.

Art. 17. -

CNFIS propune Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului regulamentul de alocare a codului matricol individual, precum și conținutul informațiilor care vor fi scrise în Registrul matricol unic al universităților din România, potrivit art. 201 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.

Art. 18. -

CNFIS prezintă anual Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului un raport public privind starea finanțării învățământului superior și măsurile de optimizare ce se impun, potrivit art. 219 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 1/2011.

CAPITOLUL III Constituirea

Art. 19. -

Membrii CNFIS sunt personalități de prestigiu științific, cultural și moral, recunoscute pe plan național și internațional, numite prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru un mandat de 4 ani.

Art. 20. -

Pot fi membri ai CNFIS cadre didactice și cercetători, având cel puțin titlul de conferențiar sau de cercetător științific II ori titluri echivalente obținute în străinătate, membri ai Academiei Române și ai unor instituții de cultură, selectați astfel încât să se asigure o reprezentare cât mai echitabilă a principalelor centre universitare din țară și a domeniilor fundamentale de studii.

Art. 21. -

(1) Asociațiile studențești desemnează un student cu statut de observator în CNFIS, care se numește prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(2) Pot face parte din CNFIS, ca observatori, reprezentanți ai mediului de afaceri, numiți prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

Art. 22. -

(1) CNFIS este format din 21 de membri.

(2) Membrii CNFIS sunt numiți prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pe întreaga perioadă a exercitării mandatului prevăzut la art. 19.

Art. 23. -

(1) CNFIS are un președinte și 2 vicepreședinți, desemnați dintre membrii CNFIS.

(2) În cadrul CNFIS funcționează Biroul executiv, format din 5 membri ai CNFIS, incluzând președintele și cei 2 vicepreședinți. Atribuțiile Biroului executiv sunt stabilite prin regulamentul intern de organizare și funcționare a CNFIS.

Art. 24. -

(1) Odată cu numirea componenței CNFIS, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului numește, din rândul membrilor CNFIS, președintele, vicepreședinții și ceilalți membri ai Biroului executiv.

(2) Membrii Biroului executiv pot fi înlocuiți în urma alegerilor desfășurate conform art. 25, care pot avea loc după cel puțin un an de activitate a consiliului nou-numit.

(3) Ulterior termenului prevăzut la alin. (2), președintele, vicepreședintele sau un membru al Biroului executiv poate fi revocat din respectiva funcție de conducere prin votul secret a cel puțin două treimi dintre membrii CNFIS, la cererea unuia sau mai multor membri ai CNFIS.

(4) Membrul Biroului executiv revocat din funcție se înlocuiește în urma alegerilor desfășurate conform art. 25.

Art. 25. -

(1) Metodologia de alegere a membrilor Biroului executiv al Consiliului este următoarea:

a) președintele este ales prin vot secret, cu majoritatea voturilor exprimate, fie în urma depunerii unor candidaturi, fie pe baza propunerilor membrilor CNFIS;

b) vicepreședinții și ceilalți membri ai Biroului executiv sunt propuși de către președinte și aleși prin vot secret, cu majoritatea voturilor exprimate, de către Consiliu.

(2) Cvorumul necesar validării voturilor prevăzute la alin. (1) este de jumătate plus unu din numărul total de membri.

Art. 26. -

(1) În cazul existenței unui loc vacant în componența CNFIS sau în situația în care un membru este în imposibilitatea de a-și exercita mandatul, se procedează la numirea altui membru prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(2) Mandatul noului membru expiră la expirarea mandatului membrului pe care îl înlocuiește.

Art. 27. -

(1) În cazul în care un membru al CNFIS încalcă normele etice sau de deontologie profesională ori nu se implică în mod sistematic în activitățile consiliului, acesta poate fi revocat din calitatea de membru al CNFIS.

(2) Se consideră că un membru nu se implică în mod sistematic în activitățile consiliului în următoarele cazuri:

a) nu participă la mai mult de 50% din ședințele din decursul a 6 luni consecutiv;

b) în cazul votului prin mijloace electronice, nu își exprimă opțiunea pentru mai mult de 25% din deciziile supuse votului în decursul a 6 luni consecutiv;

c) în alte cazuri stabilite prin regulamentul intern de funcționare.

(3) Procedura de revocare se desfășoară după cum urmează:

a) unul sau mai mulți dintre membrii CNFIS ori ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului solicită declanșarea procedurii de revocare;

b) revocarea se confirmă prin votul secret al majorității absolute a membrilor CNFIS, în cazul în care a fost solicitată de către ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, respectiv prin votul secret a două treimi dintre membrii CNFIS, în caz contrar;

c) în cazul în care revocarea nu se confirmă conform prevederilor lit. b), procedura de revocare încetează;

d) în cazul în care revocarea nu a fost solicitată de către ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, aceasta se aprobă de către ministru.

(4) Pe locul rămas vacant în urma revocării se numește un nou membru, conform prevederilor art. 26.

CAPITOLUL IV Organizarea și funcționarea

Art. 28. -

Președintele CNFIS are următoarele atribuții:

a) îndeplinește mandatul atribuit explicit prin decizie a membrilor CNFIS;

b) conduce ședințele de lucru ale CNFIS și ale Biroului executiv;

c) stabilește ordinea de zi a ședințelor de lucru ale CNFIS, pe baza propunerilor membrilor; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor CNFIS, la cererea oricărui membru al CNFIS;

d) stabilește ordinea de zi a ședințelor de lucru ale Biroului executiv, pe baza propunerilor membrilor acestuia; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor Biroului executiv, la cererea oricăruia dintre membri;

e) asigură legătura operativă a CNFIS cu ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, în vederea informării acestuia despre activitatea CNFIS;

f) reprezintă CNFIS în relația cu terții.

Art. 29. -

(1) În cazul indisponibilității sale, atribuțiile președintelui sunt preluate de vicepreședinți, cu alternarea preluării atribuțiilor de către cei 2 vicepreședinți.

(2) Președintele poate delega unui vicepreședinte sau unui alt membru al CNFIS unele dintre atribuțiile sale.

Art. 30. -

(1) Pentru realizarea diferitelor activități, CNFIS poate constitui, pe perioadă determinată, organe de lucru - comisii și grupuri de lucru, care sunt numite, restructurate, desființate și coordonate de către CNFIS și cărora CNFIS le poate delega unele dintre atribuțiile proprii.

(2) Componența și regulamentele acestor organe de lucru sunt stabilite de CNFIS și publicate pe site-ul web propriu.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...