Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Ordinul nr. 575/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Autorității Feroviare Române

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 august 2011 până la 29 decembrie 2011, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 1019/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române - AFER, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Autorității Feroviare Române, care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, finanțată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Feroviare Române reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministrului transporturilor și infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 138/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Autorității Feroviare Române, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 7 martie 2011, se abrogă.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

București, 2 august 2011.

Nr. 575.

ANEXĂ*)

___________

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

BUGETUL
de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Autorității Feroviare Române

- mii lei -
Cap./ Titlu Subcap./ Articol Paragraf/ Alineat Denumirea indicatorilor Program 2011
A B C D 1
00.01 10 VENITURI PROPRII - TOTAL 37.337,00
00.02 I. VENITURI CURENTE 37.327,00
29.00 C. VENITURI NEFISCALE 37.327,00
30.00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 25,00
31.10 VENITURI DIN DOBÂNZI 25,00
03 Alte venituri din dobânzi 25,00
33.00 10 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 37.302,00
33.10 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 37.292,00
08 Venituri din prestări de servicii 36.942,00
16 Venituri din valorificarea produselor obținute din producția proprie 100,00
20 Venituri din cercetare 100,00
50 Alte venituri din prestări servicii și alte activități 150,00
35.10 AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI 10,00
50 Alte amenzi, penalități și confiscări 10,00
39.10 II. VENITURI DIN CAPITAL 10,00
50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 10,00
CHELTUIELI - TOTAL 37.337,00
CHELTUIELI CURENTE 34.467,00
10 Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL 27.475,00
10.01 Cheltuieli salariale în bani 20.615,00
01 Salarii de bază 19.450,00
04 Spor de vechime -
05 Sporuri pentru condiții de muncă 350,00
06 Alte sporuri 40,00
07 Ore suplimentare -
08 Fond de premii -
09 Prima de vacantă -
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 50,00
13 Indemnizații de delegare 225,00
30 Alte drepturi salariale în bani 500,00
10.02 Cheltuieli salariale în natură 960,00
01 Tichete de masă 960,00
10.03 Contribuții 5.900,00
01 Contribuții pentru asigurările sociale de stat 4.345,00
02 Contribuții pentru asigurările de șomaj 110,00
03 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 1.210,00
04 Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă 38,00
06 Contribuții pt. concedii și indemnizații 197,00
20 Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII 6.330,00
20.01 Bunuri și servicii 3.720,00
01 Furnituri de birou 40,00
02 Materiale pentru curățenie 30,00
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 700,00
04 Apă, canal și salubritate 100,00
05 Carburanți și lubrifianți 350,00
06 Piese de schimb 150,00
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 800,00
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 600,00
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 950,00
20.02 Reparații curente 100,00
20.04 Medicamente și materiale sanitare 5,00
02 Materiale sanitare 5,00
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 525,00
01 Uniforme și echipament 100,00
03 Lenjerie și accesorii de pat 25,00
30 Alte obiecte de inventar 400,00
20.06 Deplasări, detașări, transferări 550,00
01 Deplasări interne 300,00
02 Deplasări în străinătate 250,00
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare 70,00
20.12 Consultanță și expertiză 10,00
20.13 Pregătire profesională 225,00
20.14 Protecția muncii 50,00
20.30 Alte cheltuieli 1.075,00
01 Reclamă și publicitate 50,00
02 Protocol și reprezentare 25,00
04 Chirii 500,00
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 500,00
55 Titlul VII. ALTE TRANSFERURI 22,00
55.02 Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 22,00
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 22,00
57 Titlul IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ 640,00
57.02 Ajutoare sociale 640,00
01 Ajutoare sociale în numerar 640,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 2.870,00
71 Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE 2.870,00
71.01 Active fixe 2.870,00
01 Construcții 75,00
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 2.445,00
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale -
30 Alte active fixe 350,00
REZULTAT FINANCIAR
VENITURI TOTALE 37.337,00
CHELTUIELI TOTALE 37.337,00
a) Excedent
b) Deficit
c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011:

1) Număr mediu de personal: 549 de persoane

2) Câștigul mediu brut lunar: 3.070 lei/salariat

3) În câștigul mediu salarial brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă și suma aferentă salariilor directorului general și directorilor de organisme (suma de 300 mii lei).

4) În cheltuielile salariale în bani sunt cuprinse și indemnizațiile membrilor consiliului de conducere și ale membrilor
comitetelor directoare ale organismelor (suma de 50 mii lei), precum și indemnizațiile de delegare (suma de 225 mii lei).

;
se încarcă...