Colegiul Medicilor din România - CMR

Regulamentul privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din România din 15.07.2011

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 august 2011 până la 06 august 2015, fiind abrogat prin Decizie 20/2015 și înlocuit de Regulament 2015;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

I. Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Membrii consiliului județean, respectiv ai Consiliului Colegiului Medicilor din Municipiul București, reprezentanții în Adunarea generală națională a Colegiului Medicilor din Romănia, precum și membrii comisiei de cenzori se aleg prin vot direct, secret și liber exprimat de către membrii colegiului județean, respectiv ai Consiliului Colegiului Medicilor din Municipiul București.

(2) Reprezentanții în Consiliul național al Colegiului Medicilor din România se aleg prin vot secret din rândurile membrilor consiliului local și ai reprezentanților locali în Adunarea generală națională a Colegiului Medicilor din România de către aceștia, reuniți într-o ședință comună de alegeri.

Art. 2. -

Dreptul de vot, precum și dreptul de a fi ales în organele de conducere le au numai medicii membri ai Colegiul Medicilor din România.

Art. 3. -

Dreptul de a alege și de a fi ales se poate exercita numai în cadrul colegiului al cărui membru este medicul respectiv.

Art. 4. -

(1) O persoană poate candida atât pe lista membrilor consiliului local, cât și pe aceea a reprezentanților în Adunarea generală națională a Colegiului Medicilor din România.

(2) Nu se va putea candida concomitent pentru mandatele prevăzute la alin. (1) și pentru mandatul de membru în comisia de cenzori.

Art. 5. -

În vederea organizării și desfășurării alegerilor se vor organiza comisii electorale locale de către consiliile județene și de către Consiliul Colegiului Medicilor din Municipiul București, respectiv o Comisie Electorală Centrală organizată de către Biroul executiv al Consiliului național al Colegiului Medicilor din România și aprobată de Consiliul național al Colegiului Medicilor din România.

Art. 6. -

(1) Membrii comisiilor electorale nu pot candida la posturile elective din cadrul Colegiului Medicilor din România în legislatura pentru care se organizează alegerile.

(2) Înaintea alegerii în această funcție, ei se vor angaja în scris să nu candideze la o funcție electivă în legislatura pentru care se organizează respectivele alegeri.

II. Comisiile electorale

SECȚIUNEA 1 Comisia electorală de la nivelul colegiului teritorial

Art. 7. -

(1) Comisia electorală de la nivelul colegiului teritorial este formată din 5-15 membri, în funcție de numărul membrilor colegiului respectiv, aprobați în mod individual de către consiliul local la propunerea biroului.

(2) În ședința de numire a comisiei electorale se va fixa și data primei întruniri a comisiei, dată care trebuie să fie cu cel puțin 20 de zile calendaristice înaintea datei alegerilor.

Art. 8. -

(1) Comisiile electorale nu sunt subordonate consiliilor județene, respectiv al Consiliului Colegiului Medicilor din Municipiul București sau birourilor acestor consilii.

(2) Ele își vor desfășura activitatea sub supravegherea și controlul Comisiei Electorale Centrale, respectând Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Statutul Colegiului Medicilor din România și prezentul regulament.

Art. 9. -

Comisia electorală va funcționa la sediul consiliului local. Acesta va pune la dispoziția comisiei, pe toată durata funcționării sale, un spațiu corespunzător desfășurării activităților, asigurând totodată condițiile materiale necesare funcționării comisiei și organizării alegerilor.

Art. 10. -

(1) La prima întrunire, comisia electorală își va alege dintre membrii săi un președinte și un secretar.

(2) Președintele conduce ședințele și activitatea comisiei electorale și este singurul abilitat să facă publice datele și informațiile ce decurg din activitatea comisiilor electorale.

(3) În lipsa președintelui, ședința va fi condusă de secretarul comisiei.

Art. 11. -

În termen de 3 zile de la data constituirii sale, comisia electorală, prin președinte, va comunica Comisiei Electorale Centrale componența comisiei, funcțiile deținute în cadrul comisiei de fiecare membru, adresa sediului unde își desfășoară activitatea, numerele de telefon și fax.

Art. 12. -

(1) Deciziile comisiei electorale se iau cu majoritate de voturi în prezența a minimum jumătate plus unu dintre membrii săi.

(2) În cazul egalității de voturi la luarea unei decizii, votul președintelui (sau, în lipsa acestuia, al secretarului) este decisiv.

(3) Prezența președintelui sau a secretarului este obligatorie.

Art. 13. -

Ședințele comisiei electorale vor fi consemnate de către secretarul comisiei în procese-verbale de ședință, care vor fi semnate de către președinte, secretar și ceilalți membri prezenți ai comisiei electorale.

Art. 14. -

Deciziile emise de către comisia electorală sau orice alt act emanând de la aceasta vor fi semnate de către președinte și secretar.

Art. 15. -

Pe timpul funcționării sale comisia electorală va avea o ștampilă proprie, care va fi ținută de către președintele comisiei sau, în lipsa acestuia, de către secretar.

Art. 16. -

Comisia electorală va informa imediat Comisia Electorală Centrală despre problemele apărute în legătură cu interpretarea și aplicarea prezentului regulament și se va conforma deciziilor de îndrumare ale Comisiei Electorale Centrale.

Art. 17. -

(1) Atribuțiile comisiei electorale locale:

a) organizează desfășurarea alegerilor la nivel local;

b) preia listele cu membrii colegiului local;

c) aduce la zi listele cu alegători, dacă e cazul;

d) primește candidaturile depuse;

e) verifică îndeplinirea condițiilor de fond și formă pentru ca o persoană să poată candida, înregistrând candidaturile care îndeplinesc cerințele legale și respingându-le pe cele neconforme;

f) soluționează întâmpinările referitoare la propria activitate și contestațiile cu privire la actele și operațiunile sale;

g) face publice, prin afișare, la sediul comisiei candidaturile depuse;

h) comunică Comisiei Electorale Centrale numărul de alegători și candidații la funcțiile de conducere;

i) urmărește procesul de tipărire a buletinelor de vot cu sprijinul tehnic și financiar al colegiului local;

j) păstrează sub sigiliu buletinele de vot, comanda de tipărire a buletinelor de vot, copia de pe documentul de plată a tipăririi buletinelor de vot și procesul-verbal de primire a buletinelor de vot;

k) conduce operațiunile de votare, luând toate măsurile de ordine în localul în care are loc votarea;

l) numără voturile, stabilește valabilitatea voturilor exprimate, totalizează voturile exprimate și stabilește rezultatele alegerilor;

m) redactează în două exemplare procesele-verbale de desfășurare a alegerilor și procesul-verbal al rezultatelor finale;

n) înaintează Comisiei Electorale Centrale un exemplar al procesului-verbal de desfășurare a alegerilor, al procesului-verbal al rezultatelor finale, însoțit de listele cu candidații;

o) organizează, dacă este cazul, noi alegeri;

p) acreditează, la cerere, observatori ai societății civile, inclusiv din presă, care vor să urmărească desfășurarea alegerilor;

q) emite mandatele celor aleși;

r) îndeplinește orice altă activitate privind alegerile, dispusă de către Comisia Electorală Centrală sau stabilită prin prezentul regulament.

(2) Cu cel puțin 7 zile înaintea datei alegerilor, comisia electorală județeană sau a municipiului București, prin grija președintelui și a secretarului, afișează listele cu alegători la sediul colegiului județean sau al municipiului București și în cel puțin 3 unități sanitare sau pe site-ul (pagina web) colegiului respectiv. Medicii care nu au drept de vot ca urmare a neplății cotizației vor fi afișați pe o listă separată. Pe lista cu medicii fără drept de vot se va menționa, pentru fiecare în parte, suma pe care o are de plătit și faptul că există posibilitatea plății cotizației restante în ziua și la locul desfășurării alegerilor.

(3) Cu ocazia afișării celor două categorii de liste se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde data afișării listelor și locurile unde acestea au fost afișate, respectiv unitățile sanitare sau pagina web a colegiului.

Art. 18. -

După validarea alegerilor locale de către Comisa Electorală Centrală, comisia electorală locală emite mandatele, convoacă în termen de maximum 10 zile consiliul județean și înregistrează candidaturile pentru biroul local.

Art. 19. -

(1) Prima ședință a consiliului local de alegere a biroului este condusă de către comisia electorală locală.

(2) După alegerea biroului consiliului local, comisia electorală locală își încetează de drept activitatea, fiind considerată dizolvată.

SECȚIUNEA a 2-a
Comisia Electorală Centrală

Art. 20. -

Comisia Electorală Centrală este formată din 7 membri propuși de Biroul executiv al Consiliului național al Colegiului Medicilor din România și aprobați în mod individual de către Consiliul național al Colegiului Medicilor din România, care, în ședința de aprobare a comisiei, va stabili și prima dată de întrunire a acesteia.

Art. 21. -

(1) Comisia Electorală Centrală va funcționa la sediul central al Colegiului Medicilor din România.

(2) Biroul executiv al Consiliului național al Colegiului Medicilor din România va pune la dispoziția comisiei, pe toată durata funcționării sale, un spațiu corespunzător desfășurării activităților, asigurând totodată condițiile materiale necesare funcționării comisiei.

Art. 22. -

Prin grija Biroului executiv, Comisia Electorală Centrală va avea la dispoziția sa un secretariat tehnic condus de către secretarul Comisiei.

Art. 23. -

(1) La prima întrunire, Comisia Electorală Centrală își va alege dintre membrii săi un președinte și un secretar.

(2) Președintele conduce ședințele comisiei electorale și este singurul abilitat să facă publice datele și informațiile decurgând din activitatea comisiilor electorale.

Art. 24. -

(1) Deciziile Comisiei Electorale Centrale se iau cu majoritate de voturi, în prezența a minimum 5 dintre membrii săi; prezența președintelui sau/și a secretarului este obligatorie.

(2) În cazul egalității de voturi la luarea unei decizii, votul președintelui este decisiv.

(3) În lipsa președintelui, la egalitate de voturi, votul secretarului este decisiv.

Art. 25. -

Ședințele Comisiei Electorale Centrale vor fi consemnate de către secretarul comisiei în procesele-verbale de ședință, care vor fi semnate de către președinte, secretar și ceilalți membri prezenți ai Comisiei Electorale Centrale.

Art. 26. -

Deciziile emise de către Comisia Electorală Centrală sau orice alt act emanând de la aceasta vor fi semnate de către președinte și secretar.

Art. 27. -

Pe timpul funcționării sale Comisia Electorală Centrală va avea o ștampilă proprie, care va fi ținută de către președintele comisiei sau, în lipsa acestuia, de către secretar.

Art. 28. -

Atribuțiile Comisiei Electorale Centrale:

a) urmărește și asigură respectarea și aplicarea corectă a dispozițiilor legale, statutare, privitoare la alegeri și a dispozițiilor prezentului regulament pe întreg teritoriul țării;

b) asigură și răspunde de interpretarea uniformă a acestor dispoziții;

c) emite decizii de îndrumare cu privire la aplicarea regulamentului de organizare a alegerilor;

d) rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate și contestațiile cu privire la modul de constituire, componența și activitatea comisiilor electorale locale;

e) primește și soluționează contestațiile declarate împotriva deciziilor comisiilor electorale locale;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...