Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 4692/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 - Arte și științe umaniste din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 iulie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,

în temeiul prevederilor art. 219 alin. (1) lit. a) și ale art. 295 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 - Arte și științe umaniste din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Standardele minimale prevăzute la art. 1 sunt prezentate pe domenii științifice, aferente panelului pe domenii fundamentale P5 - Arte și științe umaniste din cadrul CNATDCU, care sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia.

Art. 3. -

Pot participa la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din învățământul superior numai persoanele care îndeplinesc standardele minimale aprobate prin prezentul ordin, corespunzătoare postului și domeniului.

Art. 4. -

Pot solicita demararea procedurii de abilitare numai persoanele care îndeplinesc standardele minimale necesare pentru obținerea atestatului de abilitare aprobate prin prezentul ordin, corespunzătoare domeniului.

Art. 5. -

În aplicarea prevederilor prezentului ordin se utilizează definițiile prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin, precum și definițiile prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.478/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare pentru domeniile științifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 Matematică și științe ale naturii, P2 - Științe inginerești și P3 Științe biomedicale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, cu excepția prevederilor art. 8 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.478/2011.

Art. 6. -

(1) Până la prima clasificare a revistelor, editurilor științifice și colecțiilor editoriale din România din domeniul fundamental Arte și științe umaniste, realizată potrivit art. 2 din anexa nr. 2, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2012, se aplică următoarele echivalări:

a) editurile care au publicat lucrări din domeniul fundamental Arte și științe umaniste, recunoscute de către Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, denumit în continuare CNCSIS pentru anul 2011, se consideră a fi echivalente cu editurile clasificate în categoria A de către Consiliul Național al Cercetării Științifice, denumit în continuare CNCS;

b) revistele științifice care au publicat lucrări din domeniul fundamental Arte și științe umaniste, recunoscute și clasificate de CNCSIS pentru anul 2011 în categoria A, se consideră a fi echivalente cu revistele științifice clasificate în categoria A de către CNCS;

c) revistele științifice care au publicat lucrări din domeniul fundamental Arte și științe umaniste, recunoscute și clasificate de CNCSIS pentru anul 2011 în categoria B+, se consideră a fi echivalente cu revistele științifice clasificate în categoria B de către CNCS;

d) revistele științifice care au publicat lucrări din domeniul fundamental Arte și științe umaniste, recunoscute și clasificate de CNCSIS pentru anul 2011 în categoria B, se consideră a fi echivalente cu revistele științifice clasificate în categoria C de către CNCS.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2012 se anulează rezultatele evaluării și clasificării revistelor și editurilor științifice din România, realizate de CNCSIS înaintea reorganizării sale prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.794/2011 privind înființarea Consiliului Național al Cercetării Științifice, precum și pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acestuia.

Art. 7. -

(1) Îndeplinirea standardelor minimale se dovedește prin completarea fișelor de verificare a îndeplinirii standardelor minimale, al căror model orientativ, pentru domeniile la care se referă prezentul ordin, este stabilit de comisiile din cadrul CNATDCU și publicat pe site-ul web al CNATDCU, cu respectarea standardelor minimale aprobate prin prezentul ordin.

(2) Pentru efectuarea automată a calculelor, fișele se pot redacta folosind programe de calcul tabelar sau alte programe de calculator.

(3) Fișele de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pot include și numai o parte dintre rezultatele științifice ale candidatului, dacă această parte este suficientă pentru îndeplinirea standardelor minimale.

Art. 8. -

Direcția generală învățământ superior, echivalarea și recunoașterea studiilor și diplomelor din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului comunică prezentul ordin instituțiilor de învățământ superior și CNATDCU, care îl vor pune în aplicare.

Art. 9. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul web al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu

București, 29 iulie 2011.

Nr. 4.692.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

STANDARDE MINIMALE
necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 - Arte și științe umaniste din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

1. Filologie

1.1. Definiții și condiții

• n reprezintă numărul de autori ai unei publicații la care candidatul este autor sau coautor.
• Cărțile/Edițiile/Corpusurile/Lucrările/Volumele colective/Volumele conferințelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internațional sau la edituri clasificate de Consiliul Național al Cercetării Științifice, denumit în continuare CNCS, în categoriile A sau B, cu excepția cărții de unic autor bazate pe teza de doctorat.
• O publicație se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.

Se acordă următoarele punctaje:

Indicatorul Denumirea indicatorului Punctajul Elementul pentru care se acordă punctajul
I1 Carte de specialitate de unic autor (nu se iau în considerare colecțiile de articole) 25 Pe carte
I2 Carte de unic autor cu caracter didactic 20 Pe carte
I3 Ediție critică filologică sau corpus de texte editate critic 20/n Pe publicație
I4 Coautor la lucrări filologice fundamentale (de exemplu, Gramatica limbii..., tratate de istorie literară, atlase lingvistice, atlase etnografice, dicționare etc.); candidatul a participat la redactarea a p pagini din lucrare, ca unic autor (n = 1) sau într-un grup de n autori. 0,1 x p/n Pe lucrare
I5 Carte de unic autor bazată pe teza de doctorat 25 Pe carte
I6 Studiu de specialitate publicat în reviste indexate ISI, în reviste indexate ERIH și clasificate în categoriile INT1 sau INT2 sau în reviste clasificate de CNCS în categoria A 20/n Pe studiu
I7 Studiu de specialitate publicat în reviste indexate ERIH și clasificate în categoria NAT 15/n Pe studiu
I8 Studiu de specialitate publicat în reviste clasificate de CNCS în categoria B 10/n Pe studiu
I9 Studiu de specialitate publicat în reviste clasificate de CNCS în categoria C 5/n Pe studiu
I10 Studiu publicat în volume colective apărute la edituri cu prestigiu internațional din străinătate sau în volumele unor conferințe internaționale din străinătate 10/n Pe studiu
I11 Studiu publicat în volume colective sau în volumele unor conferințe care nu se încadrează în cele de la indicatorul I10 5/n Pe studiu
I12 Citarea în cărți publicate la edituri cu prestigiu internațional din străinătate; în reviste indexate ISI; în reviste indexate ERIH și clasificate în categoriile INT1 sau INT2; sau în reviste clasificate de CNCS în categoria A 2 Pe citare

1.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

Criteriul Denumirea criteriului Standardul pentru profesor universitar, cercetător științific gradul I, abilitare Standardul pentru conferențiar universitar, cercetător științific gradul II
C1 Carte de unic autor bazată pe teza de doctorat I5 Publicarea cărții Nu se aplică.
C2 Suma punctajului pentru indicatorii I1-I4 >= 70 >= 50
C3 Suma punctajului pentru indicatorii I6-I11 >= 65 >= 50
C4 Punctajul pentru indicatorul I12 >= 15 Nu se aplică.

2. Filosofie

2.1. Definiții și condiții

• n reprezintă numărul de autori ai unei publicații la care candidatul este autor sau coautor, respectiv numărul de traducători/editori ai unei publicații la care candidatul este traducător/editor.
• O publicație se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.
• Pentru Filosofie, bazele de date internaționale recunoscute sunt următoarele:
Nr. crt. Denumirea bazei de date Adresa web
1. ISI Web of Knowledge www.webofknowledge.com
2. ERIH http://www.esf.org
3. Scopus www.scopus.com
4. EBSCO www.ebscohost.com
5. JSTOR www.jstor.org
6. ProQuest www.proquest.com
7. ProjectMuse http://muse.jhu.edu/

Se acordă următoarele punctaje:

Indicatorul Denumirea indicatorului Punctajul Elementul pentru care se acordă punctajul
I1 Monografie de autor pe o temă importantă a filosofiei sau lucrare de sinteză în care se prezintă situația actuală a unei discipline filosofice ori comentariu critic/analitic la opere filosofice fundamentale - publicate la edituri cu prestigiu internațional sau la edituri clasificate de CNCS în categoria A ori B 30/n Pe publicație
I2 Manual sau tratat pe teme din domeniul de specialitate al candidatei/candidatului 30/n Pe publicație
I3 Traducerea și editarea critică a unei opere fundamentale a filosofiei universale sau o antologie 20/n Pe publicație
I4 Studiu publicat în reviste de specialitate indexate în bazele de date internaționale recunoscute, din domeniul filosofiei sau din domeniile apropiate (de exemplu, Istoria și filosofia științei, Antropologie, Studii culturale etc.), ori studiu publicat în volume apărute la edituri cu prestigiu internațional sau articol publicat într-o enciclopedie ori într-un dicționar editat în străinătate la edituri cu prestigiu internațional 15/n Pe publicație
I5 Studiu publicat în reviste de specialitate clasificate de CNCS în categoria A sau B ori studiu publicat în volume colective apărute la edituri clasificate de CNCS în categoria A sau B ori articol publicat într-o enciclopedie sau într-un dicționar apărute la edituri clasificate de CNCS în categoria A ori B 10/n Pe publicație
I6 Comunicare la conferință internațională (simpozion, workshop etc.) cu comitet de selecție sau sistem peer review 10/n Pe comunicare
I7 Comunicare la conferință organizată de un centru de cercetare sau de o societate academică din România 5/n Pe comunicare

2.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

Criteriul Denumirea criteriului Standardul pentru profesor universitar, cercetător științific gradul I, abilitare Standardul pentru conferențiar universitar, cercetător științific gradul II
C1 Numărul cărților prevăzute la indicatorul I1 >= 2 >= 1
C2 Suma punctajului pentru indicatorii I1-I3 >= 90 >= 50
C3 Suma punctajului pentru indicatorul I4 >= 60 >= 30
C4 Suma punctajului pentru indicatorii I4 și I5 >= 110 >= 70
C5 Suma punctajului pentru indicatorii I6 și I7 >= 30 >= 30

3. Istorie și studii culturale

3.1 Definiții și condiții

• Cărțile/Traducerile/Edițiile/Antologiile/Crestomațiile/Volumele colective luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internațional ori la edituri clasificate de CNCS în categoriile A sau B, cu excepția cărții de unic autor bazate pe teza de doctorat.
• n reprezintă numărul de autori ai unei publicații la care candidatul este autor sau coautor.
• O publicație se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.
• Pentru Istorie și studii culturale, bazele de date internaționale recunoscute sunt următoarele:
Nr. crt. Denumirea bazei de date Adresa web
1. ISI Web of Knowledge www.webofknowledge.com
2. ERIH http://www.esf.org
3. Scopus www.scopus.com
4. EBSCO www.ebscohost.com
5. JSTOR www.jstor.org
6. ProQuest www.proquest.com
7. ProjectMuse http://muse.jhu.edu/

Se acordă următoarele punctaje, pe publicație:

Indicatorul Denumirea indicatorului Punctajul
I1 Carte de unic autor bazată pe teza de doctorat 10
I2 Carte de unic autor cu caracter de manual universitar sau tratat 35
I3 Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură cu prestigiu internațional din străinătate 90/n
I4 Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură clasificată de CNCS în categoria A sau la o editură cu prestigiu internațional din țară 60/n
I5 Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură clasificată de CNCS în categoria B 30/n
I6 Traducere și îngrijire ediție dintr-un text sursă, cu n persoane care participă la traducere și îngrijire 20/n
I7 Ediție critică la o operă fundamentală, cu n editori 25/n
I8 Ediție de documente, cu n editori 25/n
I9 Antologie/Crestomație de texte 15/n
I10 Studii în reviste științifice indexate de ISI Arts & Humanities Citation Index sau indexate ERIH și clasificate în categoriile INT1 ori INT2 sau în alte baze de date internaționale recunoscute ori publicate în volume colective publicate de edituri cu prestigiu internațional din străinătate 30/n
I11 Studii în reviste științifice clasificate de către CNCS în categoria A sau publicate în volume colective publicate de edituri clasificate de către CNCS în categoria A ori de edituri cu prestigiu internațional din țară 20/n
I12 Studii în reviste științifice clasificate de către CNCS în categoria B sau publicate în volume colective publicate de edituri clasificate de către CNCS în categoria B 10/n

3.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

Criteriul Denumirea criteriului Standardul pentru profesor universitar, cercetător științific gradul I, abilitare Standardul pentru conferențiar universitar, cercetător științific gradul II
C1 Carte de unic autor bazată pe teza de doctorat Publicarea cărții Publicarea cărții
C2 Suma punctajului pentru indicatorii I3, I4 și I10 >= 120 >= 60
C3 Punctajul total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I12) >= 400 >= 250

4. Teologie

4.1. Definiții și condiții

• n indică numărul de autori ai unei publicații la care candidatul este autor sau coautor.
• O publicație se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.

Se acordă următoarele punctaje:

Indicatorul Denumirea indicatorului Punctajul Elementul pentru care se acordă punctajul
I1 Carte de specialitate, cu caracter științific, publicată la o editură cu prestigiu internațional ori la o editură clasificată de CNCS în categoria A sau B 15/n Pe carte
I2 Traducere și editare critică a unei opere fundamentale de teologie, din limbile clasice 15/n Pe carte
I3 Studiu de specialitate publicat într-o revistă indexată ISI sau ERIH 3/n Pe studiu
I4 Studiu de specialitate publicat într-o revistă clasificată de CNCS în categoria A sau B 1/n Pe studiu
I5 Comunicare științifică de specialitate, susținută în cadrul unei conferințe internaționale și publicată într-un volum colectiv, editat într-o limbă de circulație internațională 3 Pe comunicare
I6 Comunicare științifică de specialitate, susținută în cadrul unei conferințe naționale și publicată într-un volum colectiv, la o editură clasificată de CNCS în categoria A sau B 1 Pe comunicare
I7 Calitatea de visiting professor, membru în comisii bisericești de dialog teologic, membru în comisii de dialog interconfesional și interreligios, membru în colectivele redacționale ale unor reviste de specialitate din străinătate indexate ISI sau ERIH, referent științific al unor edituri cu prestigiu internațional, premii și distincții academice naționale și internaționale 2 Pe fiecare poziție/calitate

4.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

Criteriul Denumirea criteriului Standardul pentru profesor universitar, cercetător științific gradul I, abilitare Standardul pentru conferențiar universitar, cercetător științific gradul II
C1 Suma punctajului pentru indicatorii I1 și I2 >= 60 >= 45
C2 Suma punctajului pentru indicatorul I3 >= 12 >= 6
C3 Suma punctajului pentru indicatorii I3 și I4 >= 22 >= 16
C4 Suma punctajului pentru indicatorul I5 >= 15 >= 6
C5 Suma punctajului pentru indicatorii I5 și I6 >= 20 >= 10
C6 Suma punctajului pentru indicatorul I7 >= 8 Nu se aplică.

5. Arhitectură și urbanism

5.1. Definiții și condiții

• n reprezintă:

- numărul de autori ai unei publicații ori expoziții la care candidatul este autor sau coautor;

- numărul de editori/coordonatori ai unei publicații la care candidatul este editor/coordonator;

- numărul de autori ai unui proiect.

• Lista concursurilor naționale sau regionale de arhitectură și urbanism recunoscute de comisia de specialitate a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, cuprinzând maximum 4 concursuri în plus față de Bienala de Arhitectură de la București, se stabilește prin decizie a biroului acestei comisii de specialitate și se publică pe site-ul web al CNATDCU.

• Lista conferințelor de nivel mondial sau european de arhitectură și urbanism recunoscute de comisia de specialitate a CNATDCU se stabilește prin decizie a biroului acestei comisii de specialitate și se publică pe site-ul web al CNATDCU.

Se acordă următoarele punctaje:

Indicatorul Denumirea indicatorului Punctajul Elementul pentru care se acordă punctajul
I1 Cărți de autor publicate la edituri cu prestigiu internațional 20/n Pe carte
I2 Cărți de autor publicate la edituri/în colecții clasificate în categoria A de către CNCS 10/n Pe carte
I3 Cărți de autor publicate la edituri/în colecții clasificate în categoria B de către CNCS 5/n Pe carte
I4 Articole in extenso în reviste științifice cotate ISI având un scor relativ de influență s 20 × s/n Pe articol
I5 Articole in extenso în reviste științifice indexate în ISI Arts & Humanities Citation Index sau în reviste științifice indexate ERIH și clasificate în categoria INT1 sau INT2 în acest index 10/n Pe articol
I6 Articole in extenso în reviste științifice indexate ERIH și clasificate în categoria NAT
în acest index sau în reviste clasificate în categoria A de către CNCS
5/n Pe articol
I7 Articole in extenso în reviste științifice clasificate în categoria B de către CNCS 2/n Pe articol
I8 Studii in extenso publicate în volume colective apărute la edituri cu prestigiu internațional 10/n Pe studiu
I9 Studii in extenso publicate în volume colective apărute la edituri/în colecții clasificate în categoria A de către CNCS 5/n Pe studiu
I10 Studii in extenso publicate în volume colective apărute la edituri/în colecții clasificate în categoria B de către CNCS 2,5/n Pe studiu
I11 Publicații in extenso în lucrări ale conferințelor științifice de arhitectură și urbanism recunoscute de comisia de specialitate a CNATDCU la care autorul a participat (participarea cu comunicare proprie se cotează cu jumătate din punctaj) 10/n Pe publicație
I12 Proiect de arhitectură sau de restaurare, autorizat și edificat, cu componentă de cercetare 10/n Pe proiect
I13 Proiecte urbanistice zonale autorizate și implementate 10/n Pe proiect
I14 Premii obținute pentru concursuri internaționale de proiecte, organizate potrivit regulamentului UNESCO-UIA, girate de UIA (Union Internationale des Architectes) și publicate pe site-ul web al UIA 50/n Pe premiu
I15 Premii obținute la concursuri internaționale organizate de AEEA (Association Europeenne pour l'Enseignement de l'Architecture), RIBA (Royal Institute of British Architects) sau de Architects' Council of Europe, precum și de altă instituție de profil, de nivel mondial sau continental, a breslei arhitecților 40/n Pe premiu
I16 Premii obținute pentru concursuri naționale de proiecte, organizate potrivit regulamentului UNESCO-UIA, girate de OAR (Ordinul Arhitecților din România) și publicate pe site-ul web al OAR, sau premii obținute la Bienala de Arhitectură de la București 30/n Pe premiu
I17 Nominalizări obținute la Bienala de Arhitectură de la București sau premii obținute la alte concursuri naționale ori regionale de arhitectură și urbanism recunoscute de comisia de specialitate a CNATDCU 10/n Pe nominalizare/ premiu
I18 Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o universitate din străinătate, pentru o perioadă de cel puțin o lună; efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puțin un an la o universitate din străinătate; sau obținerea unei diplome de doctor la o universitate din străinătate 5 Pe universitate
I19 Expoziții organizate în țară sau în străinătate în calitate de autor/curator 10/n Pe expoziție

5.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

Criteriul Denumirea criteriului Standardul pentru profesor universitar, cercetător științific gradul I, abilitare Standardul pentru conferențiar universitar, cercetător științific gradul II
C1 Suma punctajului pentru indicatorii I1-I5 și I14-I16 >= 60 >= 30
C2 Suma punctajului pentru indicatorii I14-I16 >= 20 >= 10
C3 Punctajul pentru indicatorul I11 >= 20 >= 10
C4 Suma punctajului pentru indicatorii I1-I19 (punctajul total) >= 100 >= 50

6. Arte plastice

6.1. Definiții și condiții

• Cărțile, cataloagele, dicționarele, antologiile sau volumele luate în considerare (pentru indicatorii I2-I14) sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internațional sau la edituri clasificate de către CNCS în categoriile A sau B, cu excepția cărții bazate pe teza de doctorat.
• Pentru Arte plastice, bazele de date internaționale recunoscute sunt următoarele:
Nr. crt. Denumirea bazei de date Adresa web
1. ISI Web of Knowledge www.webofknowledge.com
2. ERIH http://www.esf.org
3. Scopus www.scopus.com
4. EBSCO www.ebscohost.com
5. JSTOR www.jstor.org
6. ProQuest www.proquest.com
7. ProjectMuse http://muse.jhu.edu/
• Articolele și studiile luate în considerare (pentru indicatorii I1, I5, I9) sunt exclusiv cele publicate în reviste indexate în bazele de date internaționale recunoscute sau în reviste clasificate de către CNCS în categoriile A sau B.
• O publicație se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.
• Se consideră a fi evenimente expoziționale de nivel internațional expozițiile personale sau participările la expoziții de anvergură organizate de mari muzee sau galerii de prim rang pe plan internațional; participările la bienale ori evenimente comparabile cu tradiție și/sau prestigiu recunoscut.
• Se consideră a fi evenimente expoziționale de nivel național/local expozițiile personale sau de grup organizate de muzee, galerii (inclusiv galerii private), instituții care se bucură de recunoaștere națională/locală.
• Se consideră echivalente ale evenimentului expozițional o lucrare de restaurare, scenografia sau costumele pentru un spectacol, realizarea unui prototip în design, o prezentare de modă, manifestări cu caracter interdisciplinar, calitatea de curator al unei expoziții ori alte asemenea proiecte.
• Dacă anul în care se depune dosarul este a, ultimii 5 ani se consideră a fi anii calendaristici a-1, ..., a-5, la care se adaugă perioada scursă din anul a.

Se acordă următoarele punctaje:

Indicatorul Denumirea indicatorului Punctajul Elementul pentru care se acordă punctajul
I1 Articole științifice publicate în reviste de specialitate 4 Pe articol
I2 Capitole de cărți 4 Pe capitol
I3 Studii publicate în volume colective (acte ale unor conferințe internaționale sau naționale, volume cu mai mulți autori, cataloage științifice de expoziții etc.) 4 Pe studiu
I4 Studiu introductiv la volume colective internaționale sau naționale 4 Pe studiu
I5 Recenzii în publicații specializate sau publicații de cultură 2 Pe recenzie
I6 Fișe de dicționar 3 Pe fișă
I7 Cărți de autor (monografii, ediții critice de texte cu studiu introductiv, sinteze, studii teoretice) 15 Pe carte
I8 Cărți realizate în colectiv, cu n autori 15/n Pe carte
I9 Catalog raisonne, catalogul științific al unei expoziții 15 Pe catalog
I10 Dicționar de specialitate la care candidatul este autor 15 Pe dicționar
I11 Dicționar de specialitate la care candidatul este coordonator 8 Pe dicționar
I12 Cărți cu caracter didactic/cursuri 10 Pe carte
I13 Cărți coordonate; antologii de texte însoțite de adnotări și studii introductive 8 Pe carte
I14 Traduceri de texte fundamentale în disciplina candidatului 4 Pe carte
I15 Keynote speaker la conferințe, organizator de panel 2 Pe conferință
I16 Organizator/coorganizator de eveniment în țară sau în străinătate 3 Pe eveniment
I17 Moderator de panel/eveniment național sau internațional 1 Pe panel/
eveniment
I18 Lucrări prezentate la conferințe naționale sau internaționale 3 Pe lucrare prezentată
I19 Eveniment expozițional cu caracter retrospectiv de nivel internațional 10 Pe eveniment expozițional
I20 Eveniment expozițional personal de nivel internațional 8 Pe eveniment expozițional
I21 Eveniment expozițional de grup de nivel internațional 4 Pe eveniment expozițional
I22 Eveniment expozițional cu caracter retrospectiv de nivel național/local 8 Pe eveniment expozițional
I23 Eveniment expozițional personal de nivel național/local 4 Pe eveniment expozițional
I24 Eveniment expozițional de grup de nivel național/local 2 Pe eveniment expozițional
I25 Participarea la proiecte de cercetare 10 Pe proiect
I26 Tutoriale, seminare, îndrumări pentru lucrări de seminar/cercetare, creație, restaurare; îndrumări ale unor lucrări de diplomă sau master (chiar dacă nu în calitate de îndrumător direct); îndrumarea studenților în organizarea de expoziții etc. 10 Pe activitate

6.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

Criteriul Denumirea criteriului Standardul pentru profesor universitar, cercetător științific gradul I, abilitare Standardul pentru conferențiar universitar, cercetător științific gradul II
C1 Numărul de articole/studii prevăzute la indicatorii I1-I4 >= 7 >= 4
C2 Numărul de cărți prevăzute la indicatorii I7-I14 >= 3, din care o carte reprezentând teza de doctorat revăzută în vederea publicării >= 2, din care o carte reprezentând teza de doctorat revăzută în vederea publicării
C3 Numărul de conferințe la care a contribuit cu activitățile prevăzute la indicatorii I15-I18, în ultimii
5 ani
>= 6 din care:
>= 2 internaționale
>= 4 naționale
>= 3 din care:
>= 1 internaționale
>= 2 naționale
C4 Numărul de evenimente expoziționale personale cu caracter retrospectiv într-un spațiu cu relevanță națională/ internațională în ultimii 5 ani >= 1 >= 1
C5 Numărul de evenimente expoziționale de nivel internațional în ultimii 5 ani >= 2 >= 1
C6 Numărul de evenimente expoziționale personale de nivel național/local în ultimii 5 ani >= 2 >= 2
C7 Numărul de evenimente expoziționale colective de nivel național/local în ultimii 5 ani >= 12 >= 12
C8 Numărul de activități prevăzute la indicatorii I25-I26 >= 1 >= 1
C9 Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii
I1-I26)
>= 100 >= 70

7. Artele spectacolului

7.1. Teatru, coregrafie, cinematografie și media

7.1.1. Practicieni

7.1.1.1. Definiții și condiții

• În cazul creațiilor artistice (teatru, film) calitatea de autor este individuală (regizor, actor, scenograf și altele asemenea), indiferent de caracterul colectiv al creației.
• În cazul publicațiilor (cărți, articole) cu n autori, punctajul se împarte la n.

Se acordă următoarele punctaje:

Indicatorul Denumirea indicatorului Punctajul Elementul pentru care se acordă punctajul
I1 Film și documentar de lung metraj 30 Pe film
I2 Cărți de autor pe teme esențiale din domeniul de specialitate, publicate la edituri cu prestigiu internațional sau la edituri clasificate de CNCS în categoriile A ori B:
- curs/manual/tratat;
- monografie de autor (pe o temă importantă a domeniului);
- lucrare de sinteză (prezintă situația actuală a disciplinei conexe postului pentru care concurează);
- comentariu analitic (la opere fundamentale ale domeniului)
30/n Pe carte
I3 Traducerea și editarea critică a unei opere fundamentale sau a unei antologii pe teme esențiale din domeniul de specialitate 20/n Pe traducere
I4 Creații artistice realizate în calitate de scenarist, dramaturg, regizor, director de imagine, actor, coregraf, scenograf, montor, sound designer, light designer și orice alte proiecte încadrate domeniului care intră sub incidența drepturilor de autor sau a drepturilor conexe 20 Pe creație/
proiect
I5 Studii sau articole publicate în reviste de specialitate indexate ISI sau ERIH; studii introductive publicate în volume colective de specialitate (inclusiv volumele conferințelor) publicate la edituri cu prestigiu internațional 15/n Pe publicație
I6 Premii internaționale 15 Pe premiu
I7 Studii și articole publicate în reviste științifice clasificate de CNCS în categoria A sau în volume colective publicate la edituri clasificate de CNCS în categoria A; studii introductive publicate în volume colective de specialitate (inclusiv volumele conferințelor) publicate la edituri clasificate de CNCS în categoria A 10/n Pe publicație
I8 Comunicări la conferințe internaționale (simpozion, workshop etc.) cu comitet de selecție sau sistem peer review 10/n Pe comunicare
I9 Scenarii originale și piese de teatru publicate 10/n Pe scenariu/
piesă de teatru
I10 Editare și coordonare de carte (inclusiv antologii de texte) în România sau în străinătate 10/n Pe carte
I11 Serii de emisiuni radio/TV, în calitate de autor, cu teme specifice domeniului, la posturi cu acoperire națională/internațională 10/n Pe serie
I12 Susținerea unui workshop la nivel internațional 10 Pe workshop
I13 Selecția la festivaluri și evenimente din străinătate (de nivel local sau internațional) 10 Pe festival/
eveniment
I14 Studii și articole publicate în reviste științifice clasificate de CNCS în categoria B sau în volume colective publicate la edituri clasificate de CNCS în categoria B; studii introductive publicate în volume colective de specialitate (inclusiv volumele conferințelor), articole publicate în enciclopedii sau dicționare publicate la edituri clasificate de CNCS în categoria B 5/n Pe publicație
I15 Comunicări la conferințe, simpozioane, workshopuri etc. organizate în România 5/n Pe comunicare
I16 Susținerea unui workshop la nivel național 5 Pe workshop
I17 Înregistrări pe orice suport (CD, DVD) intrate în circuit public 5 Pe ediție
I18 Premii naționale 5 Pe premiu
I19 Selecția la festivaluri și evenimente din România (de nivel local, național sau internațional); se punctează o singură dată evenimentul cel mai important. 5 Pe festival/
eveniment
I20 Cronici, recenzii și citări ale creațiilor artistice, ale cărților și lucrărilor de specialitate în bibliografii, reviste de specialitate, periodice de cultură, emisiuni de radio și TV, pagini web (altele decât cele personale) - nivel internațional 5 Pe cronică/
recenzie/citare
I21 Difuzări prin canale media (TV, radio, preluări internet) 3 Pe difuzare radio/TV/pe pagină web
I22 Cronici, recenzii și citări ale creațiilor artistice, ale cărților și lucrărilor de specialitate în bibliografii, reviste de specialitate, periodice de cultură, emisiuni de radio și TV, pagini web (altele decât cele personale) - nivel național 3 Pe cronică/
recenzie/citare

7.1.1.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

Criteriul Denumirea criteriului Standardul pentru profesor universitar, cercetător științific gradul I, abilitare Standardul pentru conferențiar universitar, cercetător științific gradul II
C1 Număr de creații artistice prevăzute la indicatorii I1 și I4 >= 4 >= 3
C2 Număr de cărți de autor prevăzute la indicatorul I2 >= 2, din care cel puțin un curs/manual/tratat Cel puțin un curs/manual/
tratat
C3 Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I22) >= 230 >= 150

7.1.2. Teoreticieni

7.1.2.1. Definiții

• În cazul publicațiilor (cărți, articole) cu n autori, punctajul se împarte la n.
• În cazul cronicilor, recenziilor, citărilor, al difuzărilor și al premiilor, punctajul nu se împarte la numărul de autori.
• Pentru Teatru, coregrafie, cinematografie și media, bazele de date internaționale recunoscute sunt următoarele:
Nr. crt. Denumirea bazei de date Adresa web
1. ISI Web of Knowledge www.webofknowledge.com
2. ERIH http://www.esf.org
3. Scopus www.scopus.com
4. EBSCO www.ebscohost.com
5. JSTOR www.jstor.org
6. ProQuest www.proquest.com
7. ProjectMuse http://muse.jhu.edu/

Se acordă următoarele punctaje:

Indicatorul Denumirea indicatorului Punctajul Elementul pentru care se acordă punctajul
I1 Cărți de autor pe teme esențiale din domeniul de specialitate, publicate la edituri cu prestigiu internațional sau la edituri clasificate de CNCS în categoriile A ori B:
- curs/manual/tratat;
- monografie de autor (pe o temă importantă a domeniului);
- lucrare de sinteză (prezintă situația actuală a disciplinei conexe postului pentru care concurează);
- comentariu analitic (la opere fundamentale ale domeniului)
30/n Pe carte
I2 Traducerea și editarea critică a unei opere fundamentale sau a unei antologii pe teme esențiale din domeniul de specialitate 20/n Pe traducere
I3 Studii sau articole publicate în reviste de specialitate indexate în baze de date internaționale recunoscute; studii introductive publicate în volume colective de specialitate (inclusiv volumele conferințelor) publicate la edituri cu prestigiu internațional 15/n Pe publicație
I4 Studii și articole publicate în reviste științifice clasificate de CNCS în categoria A sau în volume colective publicate la edituri clasificate de CNCS în categoria A; studii introductive publicate în volume colective de specialitate (inclusiv volumele conferințelor) publicate la edituri clasificate de CNCS în categoria A 10/n Pe publicație
I5 Studii și articole publicate în reviste științifice clasificate de CNCS în categoria B sau în volume colective publicate la edituri clasificate de CNCS în categoria B; studii introductive publicate în volume colective de specialitate (inclusiv volumele conferințelor), articole publicate în enciclopedii sau dicționare publicate la edituri clasificate de CNCS în categoria B 5/n Pe publicație
I6 Comunicări la conferințe internaționale (simpozion, workshop etc.) cu comitet de selecție sau sistem peer review 10/n Pe comunicare
I7 Scenarii originale și piese de teatru publicate 10/n Pe scenariu/
piesă de teatru
I8 Editare și coordonare de carte (inclusiv antologii de texte) în România sau în străinătate 10/n Pe carte
I9 Serii de emisiuni radio/TV, în calitate de autor, cu teme specifice domeniului, la posturi cu acoperire națională/internațională 10/n Pe serie
I10 Premii internaționale 15 Pe premiu
I11 Comunicări la conferințe, simpozioane, workshopuri etc. organizate în România 5/n Pe comunicare
I12 Cronici, recenzii și citări ale cărților și lucrărilor de specialitate în bibliografii, reviste de specialitate, periodice de cultură, emisiuni de radio și TV, pagini web (altele decât cele personale) - nivel internațional 5 Pe cronică/
recenzie/citare
I13 Premii naționale 5 Pe premiu
I14 Difuzări prin canale media (TV, radio, preluări internet) 3 Pe difuzare radio/TV/
pe pagină web
I15 Cronici, recenzii și citări ale cărților și lucrărilor de specialitate în bibliografii, reviste de specialitate, periodice de cultură, emisiuni de radio și TV, pagini web (altele decât cele personale) - nivel național 3 Pe cronică/
recenzie/citare

7.1.2.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

Criteriul Denumirea criteriului Standardul pentru profesor universitar, cercetător științific gradul I, abilitare Standardul pentru conferențiar universitar, cercetător științific gradul II
C1 Număr de cărți de autor prevăzute la indicatorul I1 >= 3, din care un curs/manual/
tratat
>= 2, din care un curs/manual/
tratat
C2 Suma punctajului pentru indicatorii I3-I5 >= 35 >= 25
C3 Punctajul total (suma punctajului pentru indicatorii
I1-I15)
>= 230 >= 150

7.2. Muzică

7.2.1. Interpreți și compozitori

7.2.1.1. Definiții

• n indică numărul de autori ai unei publicații sau partituri la care candidatul este autor, coautor sau compozitor.

Se acordă următoarele punctaje:

Indicatorul Denumirea indicatorului Punctajul Elementul pentru care se acordă punctajul
I1 Concert/Recital/Spectacol în calitate de compozitor, dirijor, solist, membru în formație camerală până la 10 persoane, susținut:
• în străinătate, în festivaluri internaționale cu tradiție, concerte în cadrul stagiunilor permanente ale instituțiilor profesioniste (opere, filarmonici, orchestre de radiodifuziune);
• în România, în festivaluri de mare prestigiu, cu tradiție și participare consistentă internațională; în stagiunile instituțiilor de prestigiu și cu vizibilitate internațională
6 Pe concert/ recital/ spectacol
I2 Concert/Recital/Spectacol în calitate de compozitor, dirijor, solist, membru în formație camerală până la 10 persoane, susținut:
• în străinătate, în stagiuni organizate de societăți filarmonice, primării, asociații, muzee;
• în România, în stagiunile filarmonicilor din țară, în festivaluri naționale, în stagiuni organizate de primării și muzee
1 Pe concert/ recital/ spectacol
I3 DVD cu înregistrare live a producției artistice proprii (cca. 45 de minute), pentru candidații din domeniul interpretării muzicale 20 Pe ediție
I4 Manual, tratat sau suport de curs, pentru candidații din domeniul compoziției muzicale 20/n Pe carte
I5 Carte de teorii ale interpretării, respectiv ale compoziției, publicată la edituri cu prestigiu internațional sau la edituri clasificate de CNCS în categoriile A ori B 40/n Pe carte
I6 Studii sau articole publicate în reviste de specialitate indexate ISI ori ERIH sau clasificate de CNCS în categoriile A ori B; studii introductive publicate în volume colective de specialitate sau volume ale conferințelor, editate de edituri cu prestigiu internațional ori la edituri clasificate de CNCS în categoriile A sau B 10/n Pe publicație
I7 Partitură publicată de edituri internaționale, partitură comandată de instituții/asociații muzicale de prestigiu (internaționale și naționale), partitură achiziționată de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România 10/n Pe partitură
I8 Înregistrări pe suport (cu ISBN sau alt cod de autentificare) ale lucrărilor muzicale/prestațiilor interpretative (CD, DVD ș.a.) 10 Pe ediție
I9 Premii la competiții de creație sau interpretare, premii acordate de foruri profesionale/științifice de prestigiu (uniuni de creație, fundații, reviste de specialitate, SRR, SRTV) 5 Pe premiu

7.2.1.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

Pentru interpretare:

Criteriul Denumirea criteriului Standardul pentru profesor universitar, cercetător științific gradul I, abilitare Standardul pentru conferențiar universitar, cercetător științific gradul II
C1 Numărul concertelor prevăzute la indicatorul I1 >= 15 >= 4
C2 Numărul concertelor prevăzute la indicatorul I2 >= 10 >= 8
C3 Suma punctajului pentru indicatorul I3 >= 20 >= 20
C4 Suma punctajului pentru indicatorii I5, I6, I7 >= 90 >= 60
C5 Suma punctajului pentru indicatorii I8 și I9 >= 20 >= 10
C6 Punctajul total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I9) >= 230 >= 150

Pentru compoziție:

Criteriul Denumirea criteriului Standardul pentru profesor universitar, cercetător științific gradul I, abilitare Standardul pentru conferențiar universitar, cercetător științific gradul II
C1 Numărul concertelor prevăzute la indicatorul I1 >= 6 >= 4
C2 Numărul concertelor prevăzute la indicatorul I2 >= 6 >= 4
C3 Suma punctajului pentru indicatorul I4 >= 20 >= 20
C4 Suma punctajului pentru indicatorii I5, I6, I7 >= 128 >= 82
C5 Suma punctajului pentru indicatorii I8 și I9 >= 20 >= 10
C6 Punctajul total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I9) >= 230 >= 150

7.2.2. Teoreticieni

7.2.2.1. Definiții

• n indică numărul de autori ai unei publicații la care candidatul este autor sau coautor.

Se acordă următoarele punctaje:

Indicatorul Denumirea indicatorului Punctajul Elementul pentru care se acordă punctajul
I1 Carte de muzicologie, teoria generală a muzicii, istoriografie, lexicografie, bizantinologie, antropologie, analiză, estetică și critică muzicală etc., publicată la edituri cu prestigiu internațional sau la edituri clasificate de CNCS în categoriile A ori B 40/n Pe carte
I2 Manual, tratat, suport de curs 20/n Pe carte
I3 Studiu de prezentare a unor CD-uri sau DVD-uri, în limbi de circulație internațională; serie de emisiuni radio și TV cu caracter muzicologic, în calitate de autor (emisiuni desfășurate pe mai multe episoade, sub un generic precizat) 10/n Pe studiu/pe serie
I4 Studii sau articole publicate în reviste de specialitate indexate ISI ori ERIH; studii introductive publicate în volume colective de specialitate, volume ale conferințelor, enciclopedii sau dicționare, editate de edituri cu prestigiu internațional 15/n Pe publicație
I5 Studii sau articole publicate în reviste de specialitate clasificate de CNCS în categoria A; studii introductive publicate în volume colective de specialitate sau volume ale conferințelor, enciclopedii ori dicționare, editate de edituri clasificate de CNCS în categoria A 10/n Pe publicație
I6 Studii sau articole publicate în reviste de specialitate clasificate de CNCS în categoria B; studii introductive publicate în volume colective de specialitate sau volume ale conferințelor, enciclopedii ori dicționare, editate de edituri clasificate de CNCS în categoria B 5/n Pe publicație
I7 Comunicare la conferință internațională (simpozion, workshop etc.) cu comitet de selecție sau sistem peer review 10/n Pe comunicare
I8 Comunicare la conferință organizată de un centru de cercetare sau de o societate academică din România 5/n Pe comunicare

7.2.2.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

Criteriul Denumirea criteriului Standardul pentru profesor universitar, cercetător științific gradul I, abilitare Standardul pentru conferențiar universitar, cercetător științific gradul II
C1 Numărul de cărți prevăzute la indicatorul I1 >= 2 >= 1
C2 Numărul de cărți prevăzute la indicatorul I2 >= 1 >= 1
C3 Suma punctajului pentru indicatorii I1-I3 >= 100 >= 60
C4 Suma punctajului pentru indicatorul I4 >= 50 >= 20
C5 Punctajul total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I8) >= 230 >= 150

ANEXA Nr. 2

DEFINIȚII

Art. 1. -

(1) O revistă indexată ISI este o revistă indexată în Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index sau Arts & Humanities Citation Index, baze de date administrate de Thomson Reuters.

(2) O revistă indexată ERIH este o revistă indexată de către European Reference Index for the Humanities, index realizat de către European Science Foundation.

(3) Pentru stabilirea clasei în care se încadrează revistele științifice în European Reference Index for Humanities (ERIH), se utilizează informațiile din ultima ediție a clasificării, disponibilă cu o lună înaintea depunerii dosarului de evaluare.

Art. 2. -

(1) Consiliul Național al Cercetării Științifice, denumit în continuare CNCS, evaluează revistele, editurile științifice și colecțiile editoriale din România din domeniul fundamental Arte și științe umaniste și le clasifică în 3 categorii, respectiv A, B și C, pe acelea din ele care îndeplinesc standardele minimale de relevanță științifică stabilite de CNCS, categoria A corespunzând celui mai înalt nivel științific.

(2) Pot fi clasificate potrivit alin. (1) numai acele reviste, edituri științifice și colecții editoriale care folosesc în mod sistematic experți pentru evaluarea și acceptarea spre publicare a lucrărilor pe care le publică.

(3) Metodologia și rezultatele evaluării prevăzute la alin. (1) se publică pe site-ul web al CNCS.

(4) Rezultatele primei evaluări și clasificări realizate potrivit alin. (1) se publică de către CNCS nu mai târziu de 1 ianuarie 2012.

Art. 3. -

Următorii termeni se definesc potrivit anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Științe sociale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare:

a) editură cu prestigiu internațional;

b) editură cu prestigiu recunoscut;

c) revistă științifică cu prestigiu recunoscut.

Art. 4. -

(1) Pentru domeniul fundamental Arte și științe umaniste, CNCS elaborează lista editurilor considerate ca edituri cu prestigiu internațional, cuprinzând maximum 350 de edituri, pe baza propunerii panelului pe domeniul fundamental Arte și științe umaniste din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU.

(2) Lista prevăzută la alin. (1) se adoptă prin decizie a CNCS și se publică pe site-ul CNCS.

(3) Domeniile incluse în domeniul fundamental prevăzut la alin. (1) sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia.

(4) După prima clasificare de către CNCS a editurilor din România din domeniul fundamental Arte și științe umaniste, realizată potrivit art. 2, editurile din România pot fi incluse în lista prevăzută la alin. (1) numai dacă sunt clasificate de către CNCS în categoria A.

(5) După prima clasificare de către CNCS a editurilor din România din domeniul fundamental Arte și științe umaniste, realizată potrivit art. 2, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2012, editurile din România care se regăsesc în lista prevăzută la alin. (1) și nu sunt clasificate de către CNCS în categoria A sunt excluse de drept din această listă.

Art. 5. -

Pentru domeniul fundamental Arte și științe umaniste, editurile cu prestigiu recunoscut sunt cele clasificate de către CNCS în categoria A.

Art. 6. -

Pentru domeniul fundamental Arte și științe umaniste, revistele științifice cu prestigiu recunoscut sunt cele clasificate de către CNCS în categoria A.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...