Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 4691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Științe sociale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 iulie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,

în temeiul prevederilor art. 219 alin. (1) lit. a) și ale art. 295 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Științe sociale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Standardele minimale prevăzute la art. 1 sunt prezentate pe domenii științifice, aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Științe sociale din cadrul CNATDCU, care sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor și a structurii acestuia.

Art. 3. -

Pot participa la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din învățământul superior numai persoanele care îndeplinesc standardele minimale aprobate prin prezentul ordin, corespunzătoare postului și domeniului.

Art. 4. -

Pot solicita demararea procedurii de abilitare numai persoanele care îndeplinesc standardele minimale necesare pentru obținerea atestatului de abilitare aprobate prin prezentul ordin, corespunzătoare domeniului.

Art. 5. -

(1) În aplicarea prevederilor prezentului ordin se vor utiliza definițiile prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin, precum și definițiile prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.478/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 - Matematică și științe ale naturii, P2 - Științe inginerești și P3 - Științe biomedicale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, cu excepția prevederilor art. 8 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.478/2011.

(2) În vederea verificării îndeplinirii standardelor minimale, pentru toate domeniile științifice, în cazurile în care o revistă științifică și-a schimbat denumirea ori a fuzionat cu o altă revistă, articolele din revista inițială se iau în considerare în același mod ca și articolele din revista care are noua denumire sau cu care revista inițială a fuzionat, inclusiv în privința calculului scorului de influență, a scorului relativ de influență, a factorului de impact ori a factorului de impact relativ.

Art. 6. -

(1) Îndeplinirea standardelor minimale se dovedește prin completarea fișelor de verificare a îndeplinirii standardelor minimale, al căror model orientativ, pentru domeniile la care se referă de prezentul ordin, este stabilit de comisiile din cadrul CNATDCU și publicat pe site-ul web al CNATDCU, cu respectarea standardelor minimale aprobate prin prezentul ordin.

(2) Pentru efectuarea automată a calculelor, fișele se pot redacta folosind programe de calcul tabelar sau alte programe de calculator.

(3) Fișele de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pot include și numai o parte din rezultatele științifice ale candidatului, dacă această parte este suficientă pentru îndeplinirea standardelor minimale.

Art. 7. -

Direcția generală învățământ superior, echivalarea și recunoașterea studiilor și diplomelor din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului comunică prezentul ordin instituțiilor de învățământ superior și CNATDCU, care îl vor pune în aplicare.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul web al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu

București, 26 iulie 2011.

Nr. 4.691.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

STANDARDE MINIMALE
necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Științe sociale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

1. Științe juridice

1.1. Definiții, condiții și proceduri

- Cărțile, volumele sau lucrările conferințelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate într-un tiraj de minimum 300 de exemplare.

- Cărțile, volumele ori lucrările conferințelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internațional sau la edituri cu prestigiu recunoscut.

- Se consideră ca limbi de circulație internațională: engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola.

- Pentru cărți, capitole în cărți sau studii în volume colective ori în volume ale conferințelor se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori:

• 2, dacă volumul sau cartea a fost publicat(ă) la o editură cu prestigiu internațional din străinătate;
• 1,5, dacă volumul sau cartea a fost publicat(ă) într-o limbă de circulație internațională, la o editură cu prestigiu internațional din țară ori la o editură cu prestigiu recunoscut;
• 1, în alte cazuri.

- Pentru Științe juridice, bazele de date internaționale recunoscute sunt următoarele:

Nr. crt. Denumirea bazei de date Adresa web
1. ISI Web of Knowledge www.webofknowledge.com
2. Scopus www.scopus.com
3. EBSCO www.ebscohost.com
4. CEEOL www.ceeol.com
5. SpringerLink www.springerlink.com
6. Science Direct www.sciencedirect.com
7. West Law www.westlaw.com
8. Francis www.csa.com/factsheets/francis-set-c.php
9. Doctrinal www.doctrinal.fr
10. Hein Online www.heinonline.org
11. JSTOR www.jstor.org
12. Lexis Nexis www.lexisnexis.com
13. ProQuest www.proquest.com
14. SSRN www.ssrn.com
15. Persee www.persee.fr
• O publicație sau o citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.

Se acordă următoarele punctaje:

Indicatorul Denumirea indicatorului Punctajul Elementul pe care se acordă punctajul
I1 Cărți de autor 8 x m Pe carte
I2 Cărți realizate în colectiv, la care candidatul este prim autor sau a avut o contribuție de peste 50% la realizarea acesteia 5 x m Pe carte
I3 Articole/Studii care prezintă contribuții in extenso, publicate ca unic autor sau prim autor în reviste cotate ISI având un scor relativ de influență s 1 + 18 x s Pe articol/studiu
I4 Articole/studii care prezintă contribuții in extenso, publicate ca unic autor sau ca prim autor în reviste științifice cu prestigiu recunoscut sau indexate de baze de date internaționale recunoscute 1 Pe articol/studiu
I5 Capitole de carte, studii în volume colective sau în volume ale conferințelor care prezintă contribuții in extenso, publicate ca unic autor sau ca prim autor 1 x m Pe publicație
I6 Citări ale publicațiilor candidatului în cărți, capitole de cărți sau volume, cărora le corespunde coeficientul de multiplicare m (nu se iau în considerare autocitările) 0,2 x m Pe citare
I7 Citări ale publicațiilor candidatului în articole publicate în reviste cotate ISI având un scor relativ de influență s (nu se iau în considerare autocitările) 0,6 + 1,5 x s Pe citare
I8 Citări ale publicațiilor candidatului în reviste științifice cu prestigiu recunoscut sau indexate în baze de date internaționale recunoscute (nu se iau în considerare autocitările) 0,2 Pe citare
I9 Editor al unei reviste editate în străinătate care este indexată ISI sau indexată de o bază de date internațională recunoscută 2 Pe revistă
I10 Editor al unei reviste editate în țară, care este cu prestigiu recunoscut, indexată ISI sau indexată de o bază de date internațională recunoscută 1 Pe revistă
I11 Editor de volume publicate la edituri cu prestigiu internațional 6 Pe volum editat
I12 Editor de volume publicate la edituri cu prestigiu recunoscut 3 Pe volum editat
I13 Organizator de conferințe și paneluri organizate în străinătate 2 Pe conferință/panel
I14 Organizator de conferințe și paneluri organizate în țară 1 Pe conferință/panel
I15 Coordonarea unui proiect de cercetare finanțat cu echivalentul a cel puțin 100.000 lei de o entitate din străinătate 4 Pe proiect
I16 Coordonarea unui proiect de cercetare finanțat cu cel puțin 100.000 lei de o entitate din țară 2 Pe proiect
I17 Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o universitate din străinătate, pentru o perioadă de cel puțin o lună; efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puțin un an la o universitate din străinătate; sau obținerea unei diplome de doctor la o universitate din străinătate 2 Pe universitate
I18 Moderator/Keynote speaker la conferințe naționale sau internaționale 2 Pe conferință
I19 Beneficiar al unor granturi individuale/colective/burse postdoctorale în valoare de cel puțin 25.000 lei fiecare 0,5 Pe grant
I20 Membru în consiliul editorial al unei reviste științifice care este cu prestigiu recunoscut, indexată ISI sau indexată de o bază de date internațională recunoscută 0,5 Pe revistă
I21 Inițierea unor programe de studii universitare 1 Pe program de studii
I22 Membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, al Consiliului Național al Cercetării Științifice, al consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 1 Pe consiliu/comisie

1.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

Criteriul Denumirea criteriului Standardul pentru profesor universitar, cercetător științific gradul I, abilitare Standardul pentru conferențiar universitar, cercetător științific gradul II
C1 Numărul de cărți Cel puțin 4 cărți, din care:
- cel puțin 3 cărți sunt cărți de autor (restul pot fi realizate în colectiv);
- cel puțin două cărți sunt realizate după obținerea titlului de doctor
Cel puțin 3 cărți, din care:
- cel puțin două cărți sunt cărți de autor (restul pot fi realizate în colectiv);
- cel puțin o carte este realizată după obținerea titlului de doctor.
C2 Numărul de articole/studii publicate ca unic autor sau ca prim autor în reviste cotate ISI, în reviste cu prestigiu recunoscut sau în reviste indexate de baze de date internaționale recunoscute >= 25 >= 15
C3 Numărul de articole/studii publicate ca unic autor sau ca prim autor în reviste cotate ISI, în reviste cu prestigiu recunoscut sau în reviste indexate de baze de date internaționale recunoscute, publicate după obținerea titlului de doctor >= 15 >= 5
C4 Numărul de publicații la edituri cu prestigiu internațional din străinătate sau în reviste cotate ISI din străinătate >= 1 Nu se aplică.
C5 Suma punctajului pentru indicatorii I1-I5 >= 56 >= 38
C6 Suma punctajului pentru indicatorii I6-I8 >= 5 >= 3
C7 Suma punctajului pentru indicatorii I17-I20 >= 5 >= 3
C8 Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I22) >= 100 >= 60
C9 Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I22), obținut după obținerea titlului de doctor >= 50 >= 30

2. Sociologie, științe politice și administrative

2.1. Definiții și condiții

- Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul științelor sociale, științelor umaniste sau în domenii de graniță cu acestea.

- Cărțile, volumele sau dicționarele luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internațional.

- Se consideră ca limbi de circulație internațională: engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola.

- Pentru publicații se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori:

• 2, dacă publicația a apărut la o editură din străinătate, cu peer review internațional, și este scrisă într-o limbă de circulație internațională;
• 1,5, dacă publicația este scrisă într-o limbă de circulație internațională, dar nu a apărut la o editură din străinătate, cu peer review internațional;
• 1, în alte cazuri.

- Pentru Sociologie, științe politice și administrative, bazele de date internaționale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, ProQuest, CEEOL.

- n indică numărul de autori ai unei publicații la care candidatul este autor sau coautor.

- O publicație sau citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.

Se acordă următoarele punctaje:

Indicatorul Denumirea indicatorului Punctajul Elementul pe care se acordă punctajul
I1 Articole care prezintă contribuții originale, in extenso, în reviste cotate ISI având un factor de impact f care este mai mare sau egal cu 0,1 (2 + 4 x f) x m/n Pe articol
I2 Articole care prezintă contribuții originale, in extenso, în reviste cotate ISI având un factor de impact mai mic de 0,1 sau în reviste indexate în cel puțin 3 din bazele de date internaționale recunoscute 2 x m/n Pe articol
I3 Cărți publicate ca unic autor sau ca prim autor 10 x m Pe carte
I4 Cărți coordonate, având n coordonatori 7 x m/n Pe carte
I5 Studii/capitole, având n autori, în volume colective (volume cu ISBN) 2 x m/n Pe studiu/capitol
I6 Recenzii publicate în reviste cotate ISI sau în reviste indexate în cel puțin 3 din bazele de date internaționale recunoscute; sau termeni de minimum o pagină în dicționare de specialitate 0,5 x m/n Pe recenzie sau termen
I7 Lucrări in extenso publicate în volumele unor conferințe (volume cu ISSN) sau indexate în cel puțin una dintre bazele de date internaționale recunoscute 1 x m/n Pe lucrare
I8 Citări ale publicațiilor candidatului în articole publicate în reviste cotate ISI, cărora le corespunde coeficientul de multiplicare m și care au un factor de impact f (nu se iau în considerare autocitările). n este numărul de autori al publicației citate. (0,2 + 4 x f) x m/n Pe citare
I9 Citări ale publicațiilor candidatului în cărți, capitole de cărți sau volume ori în reviste indexate în baze de date internaționale, cărora le corespunde coeficientul de multiplicare m (nu se iau în considerare autocitările). n este numărul de autori al publicației citate. 0,2 x m/n Pe citare
I10 Editor al unei reviste editate în străinătate care este indexată ISI sau indexată de o bază de date internațională recunoscută 2 Pe revistă
I11 Editor al unei reviste editate în țară care este indexată ISI sau indexată de o bază de date internațională recunoscută 1 Pe revistă
I12 Coordonator al unei colecții (serie de volume) editate de o editură cu prestigiu internațional 2 Pe colecție/serie
I13 Coordonarea unui proiect de cercetare finanțat cu echivalentul a cel puțin 100.000 lei de o entitate din străinătate 4 Pe proiect
I14 Coordonarea unui proiect de cercetare finanțat cu cel puțin 100.000 lei de o entitate din țară 2 Pe proiect
I15 Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o universitate din străinătate, pentru o perioadă de cel puțin o lună; efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puțin un an la o universitate din străinătate; sau obținerea unei diplome de doctor la o universitate din străinătate 2 Pe universitate
I16 Keynote speaker la conferințe internaționale organizate în străinătate 2 Pe conferință
I17 Keynote speaker la conferințe internaționale organizate în țară 1 Pe conferință
I18 Beneficiar al unor granturi individuale sau burse postdoctorale în valoare de cel puțin 25.000 lei fiecare 0,5 Pe grant/bursă
I19 Inițierea unor programe de studii universitare 1 Pe program de studii
I20 Membru al unei echipe de cercetare care implementează un proiect finanțat pe bază de competiție în valoare de cel puțin 100.000 lei 1 Pe proiect
I21 Membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, al Consiliului Național al Cercetării Științifice, al consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 1 Pe consiliu/comisie

2.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

Criteriul Denumirea criteriului Standardul pentru profesor universitar, cercetător științific gradul I, abilitare Standardul pentru conferențiar universitar, cercetător științific gradul II
C1 Punctajul pentru indicatorul I1 >= 4 >= 2
C2 Numărul de articole care prezintă contribuții originale, in extenso, în reviste cotate ISI sau în reviste indexate în cel puțin 3 din bazele de date internaționale recunoscute >= 6 >= 4
C3 Numărul de cărți la care este unic autor sau prim autor Cel puțin o carte publicată la o editură cu prestigiu internațional din străinătate într-o limbă de circulație internațională sau cel puțin două cărți publicate la alte edituri cu prestigiu internațional >= 1
C4 Suma punctajului pentru indicatorii I1-I7 >= 60 >= 35
C5 Suma punctajului pentru indicatorii I8-I9 >= 3 >= 1
C6 Suma punctajului pentru indicatorii I15-I18 >= 3 >= 1
C7 Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I21) >= 100 >= 60
C8 Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I21), acumulat după obținerea titlului de doctor >= 50 >= 30

3. Științe militare, informații și ordine publică

3.1. Definiții, condiții și proceduri

- Cărțile, volumele sau lucrările conferințelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate într-un tiraj de minimum 200 de exemplare.

- Cărțile, volumele sau lucrările conferințelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internațional sau la edituri cu prestigiu recunoscut.

- Se consideră ca limbi de circulație internațională: engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola.

- Pentru cărți, capitole în cărți sau studii în volume colective ori în volume ale conferințelor se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori:

• 2, dacă volumul sau cartea a fost publicat/ă la o editură cu prestigiu internațional din străinătate;
• 1,5, dacă volumul sau cartea a fost publicat/ă într-o limbă de circulație internațională, la o editură cu prestigiu internațional din țară ori la o editură cu prestigiu recunoscut;
• 1, în alte cazuri.

- Pentru Științe militare, informații și ordine publică, bazele de date internaționale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, CEEOL, SpringerLink, Science Direct, Francis, JSTOR, ProQuest, Persee.

- O publicație sau o citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.

Se acordă următoarele punctaje:

Indicatorul Denumirea indicatorului Punctajul Elementul pe care se acordă punctajul
I1 Cărți de autor 8 x m Pe carte
I2 Cărți realizate în colectiv, la care candidatul este prim autor sau a avut o contribuție de peste 50% la realizarea acesteia 5 x m Pe carte
I3 Articole/Studii care prezintă contribuții in extenso, publicate ca unic autor sau prim autor în reviste cotate ISI, având un scor relativ de influență s 1 + 18 x s Pe articol/studiu
I4 Articole/Studii care prezintă contribuții in extenso, publicate ca unic autor sau ca prim autor în reviste științifice cu prestigiu recunoscut sau indexate de baze de date internaționale recunoscute 1 Pe articol/studiu
I5 Capitole de carte, studii în volume colective sau în volume ale conferințelor care prezintă contribuții in extenso, publicate ca unic autor sau ca prim autor 1 x m Pe publicație
I6 Citări ale publicațiilor candidatului în cărți, capitole de cărți sau volume, cărora le corespunde coeficientul de multiplicare m (nu se iau în considerare autocitările) 0,2 x m Pe citare
I7 Citări ale publicațiilor candidatului în articole publicate în reviste cotate ISI având un scor relativ de influență s (nu se iau în considerare autocitările) 0,6 + 1,5 x s Pe citare
I8 Citări ale publicațiilor candidatului în reviste științifice cu prestigiu recunoscut sau indexate în baze de date internaționale recunoscute (nu se iau în considerare autocitările) 0,2 Pe citare
I9 Editor al unei reviste editate în străinătate care este indexată ISI sau indexată de o bază de date internațională recunoscută 2 Pe revistă
I10 Editor al unei reviste editate în țară, care este cu prestigiu recunoscut, indexată ISI sau indexată de o bază de date internațională recunoscută 1 Pe revistă
I11 Editor de volume publicate la edituri cu prestigiu internațional 6 Pe volum editat
I12 Editor de volume publicate la edituri cu prestigiu recunoscut 3 Pe volum editat
I13 Organizator de conferințe și paneluri organizate în străinătate 2 Pe conferință/panel
I14 Organizator de conferințe și paneluri organizate în țară 1 Pe conferință/panel
I15 Coordonarea unui proiect de cercetare finanțat cu echivalentul a cel puțin 100.000 lei de o entitate din străinătate 4 Pe proiect
I16 Coordonarea unui proiect de cercetare finanțat cu cel puțin 100.000 lei de o entitate din țară 2 Pe proiect
I17 Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o universitate din străinătate, pentru o perioadă de cel puțin o lună; efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puțin un an la o universitate din străinătate; sau obținerea unei diplome de doctor la o universitate din străinătate. 2 Pe universitate
I18 Moderator/keynote speaker la conferințe naționale sau internaționale 2 Pe conferință
I19 Beneficiar al unor granturi individuale/colective/burse postdoctorale în valoare de cel puțin 25.000 lei fiecare 0,5 Pe grant
I20 Membru în consiliul editorial al unei reviste care este cu prestigiu recunoscut, indexată ISI sau indexată de o bază de date internațională recunoscută 0,5 Pe revistă
I21 Inițierea unor programe de studii universitare 1 Pe program de studii
I22 Membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, al Consiliului Național al Cercetării Științifice, al consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 1 Pe consiliu/comisie

3.2. Standarde minimale

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

Criteriul Denumirea criteriului Standardul pentru profesor universitar, cercetător științific gradul I, abilitare Standardul pentru conferențiar universitar, cercetător științific gradul II
C1 Numărul de cărți Cel puțin 4 cărți, din care:
- cel puțin 3 cărți sunt cărți de autor
(restul pot fi realizate în colectiv);
- cel puțin două cărți sunt realizate după obținerea titlului de doctor.
Cel puțin 3 cărți, din care:
- cel puțin două cărți sunt cărți de autor (restul pot fi realizate în colectiv);
- cel puțin o carte este realizată după obținerea titlului de doctor.
C2 Numărul de articole/studii publicate ca unic autor sau ca prim autor în reviste cotate ISI, în reviste cu prestigiu recunoscut ori în reviste indexate de baze de date internaționale recunoscute >= 25 >= 15
C3 Numărul de articole/studii publicate ca unic autor sau ca prim autor în reviste cotate ISI, în reviste cu prestigiu recunoscut ori în reviste indexate de baze de date internaționale recunoscute, publicate după obținerea titlului de doctor >= 15 >= 5
C4 Numărul de publicații la edituri cu prestigiu internațional din străinătate sau în reviste cotate ISI din străinătate >= 1 Nu se aplică.
C5 Suma punctajului pentru indicatorii I1-I5 >= 56 >= 38
C6 Suma punctajului pentru indicatorii I6-I8 >= 5 >= 3
C7 Suma punctajului pentru indicatorii I17-I20 >= 5 >= 3
C8 Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I22) >= 100 >= 60
C9 Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I22), acumulat după obținerea titlului de doctor >= 50 >= 30

4. Științe economice și administrarea afacerilor

4.1. Definiții și condiții

- Se iau în considerare numai lucrările al căror conținut corespunde domeniului științelor economice și administrării afacerilor.

- O publicație sau o citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.

- ni reprezintă numărul de autori ai publicației i la care candidatul este autor sau coautor.

- Indicatorul I1 caracterizează numeric articolele care prezintă contribuții științifice originale, in extenso, publicate în reviste cotate ISI cu scor relativ de influență mai mare sau egal cu 0,25.

unde i enumeră articolele care prezintă contribuții științifice originale, in extenso, publicate de candidat ca autor sau coautor, în reviste cotate ISI care au un scor relativ de influență mai mare sau egal cu 0,25;

si reprezintă scorul relativ de influență al revistei.

- Indicatorul I2 caracterizează numeric articolele care prezintă contribuții științifice originale, in extenso, publicate în reviste cotate ISI cu scor relativ de influență mai mic de 0,25 și în reviste indexate în baze de date internaționale recunoscute. Pentru Științe economice și administrarea afacerilor, bazele de date internaționale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, EconLit, REPEC, DOAJ, Cabell's, JSTOR, Science Direct, SpringerLink, ProQuest.

unde j enumeră articolele care prezintă contribuții științifice originale, in extenso, publicate de candidat ca autor sau coautor în reviste care corespund categoriilor din tabelul următor, iar wj este punctajul acordat potrivit tabelului următor:

Categoria în care se încadrează articolul i wj
Articol care prezintă contribuții științifice originale, in extenso, publicat într-o revistă cotată ISI cu un scor relativ de influență nenul și mai mic de 0,25 8
Articol care prezintă contribuții științifice originale, in extenso, publicat într-o revistă cotată ISI cu un scor relativ de influență egal cu 0 7
Articol care prezintă contribuții științifice originale, in extenso, publicat într-o revistă indexată de cel puțin 3 din bazele de date internaționale recunoscute 6

- Indicatorul I3 caracterizează numeric publicarea în cărți de specialitate și volume. Cărțile, volumele colective sau volumele conferințelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internațional. Autorul trebuie să dovedească faptul că publicarea în carte sau volum a trecut printr-un proces de evaluare prin prezentarea rapoartelor referenților științifici desemnați de către editori.

- Se consideră că o carte sau un volum sunt publicate la o editură cu prestigiu internațional din străinătate numai dacă publicația este realizată într-o limbă de circulație internațională, care poate fi engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola, în caz contrar cartea ori volumul sunt asimilate, ca punctaj, celor publicate în țară.

- pk este ponderea numărului de pagini care au ca autor sau coautor candidatul din numărul de pagini total al cărții/volumului k. Se calculează ca raport între numărul de pagini care au ca autor sau coautor candidatul și numărul total de pagini ale cărții/volumului.

- I3 =

unde k enumeră cărțile de specialitate sau studiile/capitolele în cărți de specialitate, volume colective sau volume ale conferințelor, publicate de candidat, ca autor ori coautor, iar CSk este punctajul acordat potrivit tabelului următor:

Categoria în care se încadrează publicația k CSk
Carte de specialitate publicată la o editură cu prestigiu internațional din străinătate (cu ISBN) 16
Studiu/Capitol într-o carte de specialitate, volum colectiv sau volum al unei conferințe, publicat/ă la o editură cu prestigiu internațional din străinătate (cu ISBN sau ISSN) 12
Carte de specialitate publicată la o editură cu prestigiu internațional din țară (cu ISBN) 8
Studiu/Capitol într-o carte de specialitate, volum colectiv sau volum al unei conferințe, publicat la o editură cu prestigiu internațional din țară (cu ISBN sau ISSN) 6

- Indicatorul I4 caracterizează numeric prezentarea de studii științifice (working papers) la conferințe internaționale. Se iau în considerare numai studiile științifice prezentate direct de către candidat. Studiile științifice prezentate trebuie comentate în cadrul conferinței de către cel puțin un referent științific desemnat de către organizatorii acesteia. Programul conferinței va dovedi că studiul științific a fost comentat de către cel puțin un referent științific și că prezentarea studiului științific a fost făcută de către candidat. De asemenea, studiile prezentate la conferință sau cel puțin rezumatul lor trebuie să fie făcute publice prin diverse mijloace de difuzare: website-ul conferinței, CD-uri, volume tipărite etc. O conferință internațională desfășurată în străinătate se consideră că este aceea în care studiile științifice sunt prezentate într-o limbă de circulație internațională, care poate fi engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola în caz contrar conferința este asimilată, ca punctaj, conferințelor internaționale desfășurate în țară.

unde l enumeră studiile științifice, iar CFl este punctajul acordat potrivit tabelului următor:

Studiul științific (working paper) l prezentat la o conferință internațională CFi
Studiu științific (working paper) prezentat la o conferință internațională desfășurată în străinătate 2
Studiu științific (working paper) prezentat la o conferință internațională desfășurată în țară 1

- Indicatorul I5 caracterizează numeric citările lucrărilor publicate. Se iau în considerare numai citările provenind din reviste cotate ISI, reviste indexate de cel puțin 3 din bazele de date internaționale recunoscute sau din cărți ori volume publicate la edituri cu prestigiu internațional. Nu se iau în considerare autocitările sau semiautocitările (un coautor citează lucrarea comună). Lucrarea citată trebuie să fie în mod clar descrisă prin elemente de identificare în bibliografia lucrării care citează (autori, titlu lucrare, an de apariție, revista/editura, număr revistă etc.). O citare multiplă (citări ale mai multor lucrări) într-o singură publicație se consideră ca fiind o singură citare.

unde m enumeră lucrările care citează, iar CIm este punctajul acordat potrivit tabelului următor:

Citarea în lucrarea m CIm
Citarea într-o revistă cotată ISI cu un scor relativ de influență mai mare sau egal cu 0,25 7,5
Citarea într-o carte de specialitate sau volum publicat la o editură cu prestigiu internațional din străinătate (cu ISBN) 4
Citarea într-o revistă cotată ISI cu un scor relativ de influență nenul și mai mic decât 0,25 3
Citarea într-o revistă cotată ISI cu un scor relativ de influență egal cu 0 sau indexată de o bază de date internațională recunoscută 2 2
Citarea într-o carte de specialitate sau volum publicat la o editură cu prestigiu internațional din țară (cu ISBN) 1
• Indicatorul C este suma indicatorilor I1 ... I5: C = I1 + I2 + I3 + I4 + I5.
• 3 din cei 5 indicatori (I1, I2, I3, I4, I5) trebuie determinați numai pe baza rezultatelor obținute în ultimii 5 ani. Candidatul decide care sunt cei 3 indicatori și nu include în calculul acestora rezultate care nu au fost obținute în ultimii 5 ani. Dacă anul în care se depune dosarul este a, ultimii 5 ani se consideră a fi anii calendaristici a-1, ..., a-5, la care se adaugă perioada scursă din anul a.

4.2. Standarde minimale

Pentru profesor universitar, cercetător științific gradul I, abilitare:

I1 >= 25 și I1 + I2 >= 30 și C >= 50

Pentru conferențiar universitar, cercetător științific gradul II:

I1 >= 12,5 și I1 + I2 >= 15 și C >= 30

5. Psihologie și științe comportamentale

5.1. Definiții și condiții

- Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul psihologiei, științelor educației, respectiv educației fizice și sportului sau în domenii de graniță cu acestea.

- Cărțile, volumele, dicționarele sau volumele conferințelor luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internațional.

- Se consideră ca limbi de circulație internațională: engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola.

- Pentru publicații se aplică coeficientul de multiplicare m, care are următoarele valori:

• 2, dacă publicația a apărut la o editură din străinătate, cu peer review internațional, și este scrisă într-o limbă de circulație internațională;
• 1,5, dacă publicația este scrisă într-o limbă de circulație internațională, dar nu a apărut la o editură din străinătate, cu peer review internațional;
• 1, în alte cazuri.

- Pentru Psihologie și științele educației, bazele de date internaționale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, PROQUEST, PsychInfo, PubMed/Medline, ERIH - categoria INT1, ERIC.

- n indică numărul de autori ai unei publicații la care candidatul este autor sau coautor.

- O publicație sau citare se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.

- Se stabilește un prag p de relevanță pentru scorul relativ de influență al revistelor luate în considerare pentru indicatorul I1, care are următoarele valori:

• 0,25, pentru Psihologie;
• 0,1, pentru Științe ale educației și Educație fizică și sport.

Se acordă următoarele punctaje:

Indicatorul Denumirea indicatorului Punctajul Elementul pe care se acordă punctajul
I1 Articole care prezintă contribuții științifice originale, in extenso, în reviste cotate ISI având un scor relativ de influență s care este mai mare sau egal cu p (2 + 4 x s) x m/n Pe articol
I2 Articole care prezintă contribuții științifice originale, in extenso, în reviste cotate ISI având un scor relativ de influență mai mic decât p sau în reviste indexate în cel puțin 3 din bazele de date internaționale recunoscute 2 x m/n Pe articol
I3 Cărți publicate ca unic autor sau ca prim autor (cu ISBN) 10 x m Pe carte
I4 Cărți publicate ca și coautor (fără a fi unic autor sau prim autor) (cu ISBN) 7 x m/n Pe carte
I5 Cărți coordonate/editate, având n coordonatori/editori (cu ISBN) 4 x m/n Pe carte
I6 Capitole de carte (volume cu ISBN) 2 x m/n Pe capitol
I7 Lucrări in extenso publicate în volumele unor conferințe (volume cu ISSN) 0,5 x m/n Pe lucrare
I8 Citări ale publicațiilor candidatului în articole publicate în reviste cotate ISI, cărora le corespunde coeficientul de multiplicare m și care au un scor relativ de influență s (nu se iau în considerare autocitările). n este numărul de autori al publicației citate. (0,2 + 4 x s) x m/n Pe citare
I9 Citări ale publicațiilor candidatului în cărți, capitole de cărți sau volume ori în reviste indexate în baze de date internaționale, cărora le corespunde coeficientul de multiplicare m (nu se iau în considerare autocitările). n este numărul de autori al publicației citate. 0,2 x m/n Pe citare
I10 Editor sau membru în comitetul editorial al unei reviste editate în străinătate, indexată ISI; sau editor al unei reviste editate în străinătate, indexată de o bază de date internațională recunoscută 1,5 Pe revistă
I11 Editor sau membru în comitetul editorial al unei reviste editate în țară, indexată ISI; sau editor al unei reviste editate în țară, indexată de o bază de date internațională recunoscută 1 Pe revistă
I12 Coordonator al unei colecții (serie de volume) editată de o editură cu prestigiu internațional 2 Pe colecție/serie
I13 Coordonarea unui proiect de cercetare finanțat cu cel puțin 100.000 lei de o entitate din străinătate 4 Pe proiect
I14 Coordonarea unui proiect de cercetare finanțat cu cel puțin 100.000 lei de o entitate din țară 2 Pe proiect
I15 Profesor asociat/visiting/cadru didactic universitar la o universitate din străinătate, pentru o perioadă de cel puțin o lună; efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puțin un an la o universitate din străinătate; sau obținerea unei diplome de doctor la o universitate din străinătate 2 Pe universitate
I16 Keynote speaker la conferințe internaționale organizate în străinătate 1 Pe conferință
I17 Keynote speaker la conferințe internaționale organizate în țară 0,5 Pe conferință
I18 Beneficiar al unor granturi individuale sau burse postdoctorale în valoare de cel puțin 25.000 lei fiecare 0,5 Pe grant/bursă
I19 Inițierea unor programe de studii universitare 1 Pe program de studii
I20 Membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, al Consiliului Național al Cercetării Științifice, al consiliului sau comisiilor de specialitate ale Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Pentru Educație fizică și sport, membru în comitete/comisii/consilii de conducere de nivel național ale federațiilor sportive naționale afiliate la cele internaționale de profil 1 Pe consiliu/comisie

5.2. Standarde minimale

Criteriul Denumirea criteriului Standardul pentru profesor universitar, cercetător științific gradul I, abilitare Standardul pentru conferențiar universitar, cercetător științific gradul II
C1 Punctajul pentru indicatorul I1 >= 4 >= 2
C2 Suma punctajului pentru indicatorii
I1 și I3
>= 20 >= 10
C3 Suma punctajului pentru indicatorii
I1-I7
>= 60 >= 35
C4 Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I20) >= 100 >= 60
C5 Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I20), acumulat după obținerea titlului de doctor >= 50 >= 30

ANEXA Nr. 2

DEFINIȚII

Art. 1. -

(1) Factorul de impact al unei reviste științifice este o mărime care reflectă numărul mediu de citări primite de articolele din acea revistă, publicate în decursul unui an, într-un interval de timp de 2 ani după anul considerat.

(2) Factorul de impact este calculat de Thomson Reuters în Journal Citation Reports sub denumirea "impact factor".

(3) Se consideră că revistele pentru care Thomson Reuters nu indică factorul de impact au un factor de impact nul.

Art. 2. -

(1) Factorul de impact agregat al unui domeniu științific este o mărime care reflectă numărul mediu de citări primite de articolele din revistele dintr-un anumit domeniu, publicate în decursul unui an, într-un interval de timp de 2 ani după anul considerat.

(2) Factorul de impact agregat se calculează de Thomson Reuters în Journal Citation Reports sub denumirea "aggregate impact factor", pentru domeniile științifice stabilite de Thomson Reuters.

Art. 3. -

(1) Factorul de impact referință al unui domeniu științific este factorul de impact agregat al acelui domeniu, cu excepția domeniului "Științe multidisciplinare" ("Multidisciplinary sciences"), pentru care factorul de impact referință este media aritmetică a factorilor de impact agregați ai celorlalte domenii acoperite de Journal Citation Reports.

(2) Factorul de impact referință pentru o revistă științifică indexată în ISI Science Citation Index Expanded sau ISI Social Sciences Citation Index este minimul factorilor de impact referință ai domeniilor în care se încadrează revista, conform grupării revistelor pe domenii, făcută de Thomson Reuters.

Art. 4. -

(1) Factorul de impact relativ al unei reviste științifice este egal cu raportul dintre factorul de impact al revistei și factorul de impact referință corespunzător acelei reviste.

(2) Factorul de impact relativ corespunzător unui articol științific este factorul de impact relativ al revistei în care a fost publicat articolul.

Art. 5. -

(1) Factorul de impact relativ, pentru fiecare revistă cotată ISI, se calculează de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, denumită în continuare UEFISCDI, conform ultimei ediții a Journal Citation Reports, și se publică pe site-ul acesteia.

(2) Consiliul Național al Cercetării Științifice, denumit în continuare CNCS, verifică și avizează calculele prevăzute la alin. (1).

Art. 6. -

(1) Valorile factorului de impact relativ utilizate pentru verificarea îndeplinirii standardelor minimale se consideră a fi cele prevăzute în ultima ediție publicată de către UEFISCDI, disponibilă cu o lună înaintea depunerii dosarului de evaluare.

(2) Valorile factorului de impact utilizate pentru verificarea îndeplinirii standardelor minimale se consideră a fi cele prevăzute în ultima ediție publicată de către Thomson Reuters, disponibilă cu o lună înaintea depunerii dosarului de evaluare.

Art. 7. -

(1) O editură cu prestigiu internațional, din punct de vedere al publicațiilor științifice, se consideră a fi, pentru un anumit domeniu sau grup de domenii, o editură care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) folosește în mod sistematic experți de nivel internațional pentru evaluarea și acceptarea spre publicare a lucrărilor științifice, inclusiv didactice, pe care le publică;

b) se află printre primele edituri la nivel mondial din punct de vedere al prestigiului în domeniul sau grupul de domenii respectiv;

c) asigură diseminarea publicațiilor către principalele biblioteci publice și universitare din întreaga lume și prin principalele librării on-line;

d) îndeplinește standardul stabilit de CNCS privind publicarea, într-o perioadă de timp anterioară luării în considerare, a unui număr minim de cărți științifice care sunt fiecare prezente, conform cataloagelor relevante, într-un număr minim din bibliotecile universităților din lista stabilită potrivit art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educației naționale nr. 1/2011; acest standard se adoptă prin decizie a CNCS și se publică pe site-ul web al CNCS.

(2) Pentru domeniul fundamental Științe sociale, CNCS elaborează lista editurilor considerate ca edituri cu prestigiu internațional, cuprinzând maximum 200 de edituri, pe baza propunerii panelului pe domeniul fundamental Științe sociale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU.

(3) Listele editurilor cu prestigiu internațional prevăzute la alin. (2) se adoptă prin decizie a CNCS și se publică pe site-ul CNCS.

(4) Domeniile incluse în domeniul fundamental prevăzut la alin. (2) sunt cele prevăzute de anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia.

Art. 8. -

(1) O editură cu prestigiu recunoscut, din punct de vedere al publicațiilor științifice, se consideră a fi o editură care îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

a) folosește în mod sistematic experți pentru evaluarea și acceptarea spre publicare a lucrărilor științifice, inclusiv didactice, pe care le publică;

b) se află printre primele edituri la nivel național din punct de vedere al prestigiului în domeniile pe care le acoperă;

c) asigură diseminarea publicațiilor către principalele biblioteci publice și universitare din țară.

(2) În cadrul unei edituri se pot recunoaște numai unele serii/colecții, caz în care prevederile referitoare la recunoașterea editurii se aplică numai respectivelor serii/colecții.

(3) Se stabilește câte o listă a editurilor considerate ca edituri cu prestigiu recunoscut pentru fiecare dintre următoarele domenii: Modificări (1)

a) dreptul românesc;

b) științe militare, informații și ordine publică.

(4) Fiecare dintre listele prevăzute la alin. (3) va include maximum 10 edituri.

(5) Listele prevăzute la alin. (3) se elaborează de către comisiile de specialitate din cadrul CNATDCU, se aprobă prin decizie a panelului de Științe sociale din cadrul CNATDCU și se publică pe site-ul CNATDCU.

Art. 9. -

(1) O revistă științifică cu prestigiu recunoscut, din punct de vedere al publicațiilor științifice, se consideră a fi o revistă care îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

a) folosește în mod sistematic experți pentru evaluarea și acceptarea spre publicare a lucrărilor științifice pe care le publică;

b) se află printre primele reviste la nivel național din punct de vedere al prestigiului în domeniile respective;

c) asigură diseminarea publicațiilor către principalele biblioteci publice și universitare din țară.

(2) Se stabilește câte o listă a revistelor științifice cu prestigiu recunoscut pentru fiecare dintre următoarele domenii: Modificări (1)

a) dreptul românesc;

b) științe militare, informații și ordine publică.

(3) Fiecare dintre listele prevăzute la alin. (2) va include maximum 15 reviste.

(4) Listele prevăzute la alin. (2) se elaborează de către comisiile de specialitate din cadrul CNATDCU, se aprobă prin decizie a panelului de Științe sociale din cadrul CNATDCU și se publică pe site-ul CNATDCU.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...