Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate

Modificări (1), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 iulie 2011 până la 31 decembrie 2014, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 1802/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) și ale art. 5 alin. (11) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă Sistemul simplificat de contabilitate, cuprins în anexa*) ce face parte integrantă din prezentul ordin.

___________

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 bis, care se poarte achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

(2) Sistemul simplificat de contabilitate cuprinde reglementările contabile simplificate și regulile privind aprobarea, semnarea și publicarea situațiilor financiare anuale simplificate.

(3) Reglementările contabile simplificate cuprind principiile contabile și regulile de recunoaștere, evaluare și prezentare a elementelor în situațiile financiare anuale simplificate, regulile de întocmire a situațiilor financiare anuale simplificate, formatul și conținutul situațiilor financiare anuale simplificate, planul de conturi simplificat, precum și conținutul și funcțiunea conturilor contabile.

Art. 2. -

(1) Persoanele care în exercițiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro și totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin prezentul ordin.

(2) Pentru verificarea încadrării în criteriile prevăzute la alin. (1) se au în vedere indicatorii determinați din situațiile financiare anuale, respectiv balanța de verificare, încheiate la finele exercițiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii aceluiași exercițiu financiar.

(3) În cazul persoanelor nou-înființate, acestea pot opta în primul exercițiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare. Dacă în al doilea exercițiu financiar de raportare aceste persoane încetează să îndeplinească criteriile prevăzute la alin. (1), ele sunt obligate să aplice Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

(1) Nu pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate:

a) persoanele juridice ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată;

b) persoanele juridice care aparțin unui grup de societăți și intră în perimetrul de consolidare a unei societăți-mamă cu sediul în România, care are obligația de a întocmi situații financiare anuale consolidate, conform prevederilor legale în vigoare;

c) societățile/companiile naționale, societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste;

d) persoanele juridice a căror activitate este reglementată și supravegheată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum și cele a căror activitate este reglementată de Banca Națională a României;

e) subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin persoanelor juridice cu sediul în străinătate, precum și subunitățile din străinătate ale persoanelor juridice din România a căror activitate este reglementată și supravegheată de instituțiile prevăzute la lit. d).

(2) Persoanele care îndeplinesc cele două criterii prevăzute la art. 2 alin. (1), dar nu optează pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplică Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

(1) Persoanele care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate utilizează pentru evidențierea operațiunilor economico-financiare planul de conturi simplificat și tratamentele contabile prevăzute de reglementările contabile simplificate.

(2) În funcție de necesitățile de informații și complexitatea operațiunilor economico-financiare, aceste persoane pot utiliza și conturi din planul de conturi general, precum și tratamente contabile cuprinse în Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Persoanele care au utilizat o parte sau toate conturile din planul de conturi general cuprins în Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare, completează situațiile financiare anuale simplificate pe baza informațiilor corespunzătoare elementelor prezentate în aceste situații.

Art. 5. -

Persoanele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate în condițiile prevăzute de prezentul ordin, inclusiv cele care au utilizat unele tratamente contabile cuprinse în Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi general cuprins în aceleași reglementări, întocmesc situații financiare anuale simplificate, care se compun din bilanț și cont de profit și pierdere simplificate, în condițiile prevăzute de legea contabilității.

Art. 6. -

Situațiile financiare anuale simplificate trebuie însoțite de o declarație scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin prezentul ordin.

Art. 7. -

Persoanele prevăzute la art. 2 pot organiza și conduce contabilitatea de gestiune, indiferent dacă au optat sau nu pentru sistemul simplificat de contabilitate.

Art. 8. -

Persoanele care la finele exercițiului financiar precedent depășesc limitele unuia sau ambelor criterii prevăzute la art. 2 alin. (1) aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare, începând cu prima raportare contabilă efectuată în exercițiul financiar următor celui pentru care limitele respectivelor criterii au fost depășite.

Art. 9. -

(1) Ulterior constatării depășirii limitelor oricăruia dintre cele două criterii prevăzute la art. 2 alin. (1), persoanele care au utilizat opțiunea prevăzută la acel articol și la care contabilitatea a fost organizată și condusă pe bază de contracte/convenții civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice, care au studii economice superioare conform opțiunii de la art. 10 alin. (31) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația ca, începând cu prima raportare contabilă efectuată în exercițiul financiar următor celui pentru care s-a constatat depășirea criteriilor, să ia măsurile necesare în vederea respectării prevederilor legale cu privire la organizarea și conducerea contabilității, astfel încât aceste raportări contabile să fie întocmite cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile și să fie semnate de persoanele prevăzute de lege.

(2) Prevederile alin. (1) sunt exemplificate la cap. III din Sistemul simplificat de contabilitate.

Art. 10. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, în tot cuprinsul Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "situații financiare anuale simplificate" se înlocuiește cu sintagma "situații financiare anuale prescurtate".

Art. 11. -

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2011.

Art. 12. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 30 iunie 2011.

Nr. 2.239.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...