Parlamentul României

Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 522 din 25 iulie 2011.

În vigoare de la 08 februarie 2006
Republicare (r1) aplicabilă de la 25 iulie 2011 până la 06 august 2013, fiind înlocuită prin republicarea (r2) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 498 din 07 august 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

Ucenicia la locul de muncă reprezintă formarea profesională realizată în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă.

Art. 2. -

Ucenicul este persoana fizică încadrată în muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă.

Art. 3. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Angajatorul are obligația de a desemna un coordonator de ucenicie pentru formarea profesională a ucenicului realizată în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă.

(2) Coordonatorul de ucenicie este salariat al angajatorului care organizează ucenicia la locul de muncă.

(3) În cazul în care ucenicia la locul de muncă este organizată de către un întreprinzător persoană fizică, în condițiile legii, coordonatorul de ucenicie este chiar întreprinzătorul persoană fizică.

CAPITOLUL II Contractul de ucenicie la locul de muncă Modificări (1)

Art. 4. - Puneri în aplicare (1)

(1) Contractul de ucenicie la locul de muncă este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional și să muncească pentru și sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, ce se obligă să îi asigure plata salariului și toate condițiile necesare formării profesionale. Modificări (1)

(2) Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă se fac în condițiile respectării reglementărilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, referitoare la ucenicie și la contractul individual de muncă. Modificări (1)

(3) Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, și se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă județean, respectiv al municipiului București. Obligația de încheiere a contractului de ucenicie la locul de muncă, în formă scrisă, revine angajatorului. Modificări (1)

(4) Anterior începerii activității, contractul de ucenicie la locul de muncă se înregistrează și în registrul general de evidență a salariaților, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă. Modificări (1)

(5) Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie la locul de muncă cuprinde și clauze cu privire la: Modificări (1)

a) calificarea pe care urmează să o dobândească ucenicul;

b) numele coordonatorului de ucenicie și calificarea acestuia;

c) locul/locurile în care se desfășoară activitatea de formare profesională;

d) durata necesară pregătirii teoretice și practice prin ucenicie la locul de muncă;

e) alte clauze potrivit legii.

(6) Drepturile și obligațiile angajatorului și ale ucenicului se stabilesc prin contractul de ucenicie la locul de muncă, ce se completează cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncă aplicabil și prin regulamentele interne, după caz. Modificări (1)

(7) Modelul-cadru al contractului de ucenicie la locul de muncă se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

Art. 5. - Puneri în aplicare (1)

(1) Poate fi încadrată ca ucenic în muncă orice persoană fizică ce a împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani, și nu deține o calificare pentru ocupația în care se organizează ucenicia la locul de muncă. Modificări (1)

(2) Persoana fizică poate încheia un contract de ucenicie la locul de muncă, în calitate de ucenic, și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul scris al părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională. Lipsa acordului părinților sau al reprezentanților legali atrage după sine nulitatea absolută a contractului de ucenicie.

(3) Se pot încadra în muncă în calitate de ucenici și următoarele categorii:

a) cetățenii străini, precum și apatrizii care au obținut permis de muncă în România, conform reglementărilor legale în vigoare;

b) cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European și membrii de familie ai acestora.

(4) Maternitatea nu constituie motiv de discriminare în executarea uceniciei la locul de muncă. Puneri în aplicare (1)

(5) Ucenicii care au împlinit vârsta de 18 ani au dreptul la întreținere, acestora aplicându-li-se prevederile Codului familiei, perioada de ucenicie fiind asimilată cu cea de continuare a studiilor. Modificări (1)

Art. 6. - Puneri în aplicare (1)

(1) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, poate încheia contracte de ucenicie la locul de muncă și: Modificări (1)

a) persoana fizica autorizată, dacă face dovada că prestează de cel puțin un an activitatea pentru care a fost autorizată;

b) întreprinderea familială, prin reprezentantul acesteia, dacă face dovada că prestează de cel puțin un an activitatea pentru care s-a constituit ca întreprindere familială.

(2) Persoana fizică autorizată și întreprinderea familială pot organiza ucenicie la locul de muncă pentru maximum 3 ucenici care se pregătesc concomitent și numai pentru nivelul 1 de calificare, potrivit dispozițiilor legale.

(3) Persoana fizică autorizată sau, după caz, reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale pregătește ucenici având în același timp și calitatea de coordonator de ucenicie.

(4) Dispozițiile prezentei legi referitoare la încheierea contractului de ucenicie la locul de muncă sunt aplicabile și în cazul raporturilor de muncă ale ucenicilor încadrați de asociațiile cooperatiste, reglementate prin legi speciale. Modificări (1)

Art. 7. -

(1) Durata contractului de ucenicie la locul de muncă nu poate fi mai mare de 3 ani și mai mică de 12 luni. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(2) Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăși 30 de zile lucrătoare. Puneri în aplicare (1)

(3) Formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă cuprinde pregătirea teoretică și pregătirea practică sau numai pregătirea practică. Modificări (1)

(4) Timpul necesar pregătirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de muncă.

(5) Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie la locul de muncă, este cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară, în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână. Modificări (1)

(6) Programul normal de muncă pentru persoanele încadrate în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă este de maximum 8 ore pe zi, în regim de maximum 5 zile pe săptămână. Modificări (1)

CAPITOLUL III Statutul ucenicului

Art. 8. -

(1) Persoana încadrată în muncă în baza contractului de ucenicie la locul de muncă are statut de ucenic. Modificări (1)

(2) La încheierea contractului de ucenicie, părțile pot conveni ca, la încetarea acestuia, activitatea să poată continua prin încheierea unui contract individual de muncă pentru exercitarea ocupației în care ucenicul va fi calificat. Modificări (1)

Art. 9. -

(1) Statutul de ucenic îi conferă acestuia toate drepturile și obligațiile prevăzute de legislația muncii, precum și drepturile și obligațiile prevăzute de prezenta lege. Modificări (1)

(2) Ucenicul beneficiază de dispozițiile legale aplicabile celorlalți salariați, în măsura în care acestea nu sunt contrare statutului ucenicului.

Art. 10. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

În vederea formării profesionale a ucenicului, angajatorul are obligația să asigure ucenicului accesul la pregătire teoretică și practică, precum și toate condițiile necesare astfel încât coordonatorul de ucenicie să își îndeplinească sarcinile în ceea ce privește formarea ucenicului.

CAPITOLUL IV Organizarea uceniciei la locul de muncă

Art. 11. - Puneri în aplicare (1)

(1) Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru nivelurile 1, 2 și 3 de calificare, stabilite prin legislația în vigoare.

(2) Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru calificările stabilite prin legislația în vigoare și pentru ocupațiile cuprinse în Clasificarea ocupațiilor din România, pentru care există standarde de pregătire profesională, respectiv standarde ocupaționale.

Art. 12. -

(1) Pregătirea ucenicului se desfășoară în locuri de muncă care să permită dobândirea tuturor competențelor prevăzute de standardul ocupațional, respectiv de standardul de pregătire profesională.

(2) Este interzisă utilizarea ucenicilor la prestarea altor activități și/sau exercitarea altor atribuții în afara celor care au ca obiect pregătirea teoretică și practică conform contractului de ucenicie la locul de muncă. Modificări (1)

Art. 13. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Angajatorul are obligația de a organiza evaluarea pregătirii teoretice și practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, și de a suporta costurile evaluării și certificării formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă.

(2) Evaluarea și certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind competențele obținute în sistem nonformal și informal.

(3) În cazul în care ucenicul nu a obținut competențele profesionale specifice programului de formare prin ucenicie, în condițiile alin. (1), evaluarea acestuia se mai poate face o singură dată, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei Comisiei de evaluare, eliberată potrivit legii.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), contractul de ucenicie la locul muncă se poate prelungi, în mod corespunzător, cu cel mult 60 de zile.

Art. 14. -

Ucenicul are următoarele obligații:

a) de a se forma profesional în scopul obținerii Certificatului de competențe profesionale, corespunzător tuturor competențelor profesionale specifice acelei ocupații sau calificări, în conformitate cu standardul ocupațional, respectiv standardul de pregătire profesională;

b) de a participa la procesul de evaluare și de a depune toate diligențele necesare în vederea obținerii certificatului prevăzut la lit. a).

CAPITOLUL V Susținerea financiară a uceniciei la locul de muncă

Art. 15. - Modificări (1)

(1) Angajatorul care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă, conform prezentei legi, poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare. Puneri în aplicare (1)

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică:

a) pe perioada de probă prevăzută în cuprinsul contractului de ucenicie la locul de muncă;

b) pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate;

c) pe perioada de prelungire a contractului de ucenicie, prevăzută la art. 13 alin. (4).

(3) Suma lunară prevăzută la alin. (1) se acordă angajatorilor proporțional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum și pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului.

Art. 16. - Modificări (1)

Nu beneficiază de prevederile art. 15 angajatorii care, anterior încheierii contractului de ucenicie la locul de muncă, au avut cu persoana în cauză încheiat un alt contract de ucenicie la locul de muncă.

Art. 17. -

Modul de acordare a sumei prevăzute la art. 15 alin. (1), din bugetul asigurărilor pentru șomaj, se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 18. - Modificări (1)

(1) În scopul asigurării formării profesionale a ucenicilor, angajatorii care beneficiază de facilitățile prevăzute la art. 15 sunt obligați să mențină raporturile de muncă ale acestora pe perioada contractului de ucenicie la locul de muncă încheiat.

(2) În situația în care ucenicul nu obține nici a doua oară Certificatul de competențe profesionale, angajatorul este obligat să restituie, în totalitate, agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru respectivul ucenic, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României, în vigoare la data primirii celei de-a doua decizii a Comisiei de evaluare, eliberată potrivit legii.

(3) În situația în care contractul de ucenicie la locul de muncă încetează anterior datei prevăzute în contract, angajatorul este obligat să restituie agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru respectivul ucenic, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României, în vigoare la data încetării contractului de ucenicie, dacă încetarea acestuia a avut loc din motivele prevăzute la art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) și art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată.

(4) Pentru sumele restituite în condițiile alin. (2), angajatorul are drept de regres împotriva ucenicului care, cu rea-credință sau din neglijență, nu își îndeplinește obligația prevăzută la art. 14 lit. b).

Art. 19. -

Controlul respectării obligațiilor privind menținerea raporturilor de muncă încheiate între ucenici și angajatorii care beneficiază de sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în temeiul art. 15, se efectuează de organele de control din cadrul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București.

Art. 20. - Puneri în aplicare (1)

Inspectorii de muncă au competența de a controla modul de încheiere, executare, modificare, suspendare și încetare a contractului de ucenicie la locul de muncă în situațiile și în condițiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi. Modificări (1)

Art. 21. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin agențiile pentru prestații sociale județene, respectiv a municipiului București, exercită controlul asupra modului în care este organizată și se desfășoară ucenicia la locul de muncă.

Art. 22. -

Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă se soluționează conform prevederilor legale privind conflictele de muncă. Modificări (1)

Art. 23. - Modificări (1)

Constituie contravenție și se sancționează de către persoanele stabilite cu atribuții de control conform art. 20, cu amendă de 10.000 lei, încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 3, art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1), (2) și (4), art. 6 alin. (2) și (3), art. 7 alin. (1), (2), (4)-(6), art. 9, 10, art. 12 alin. (2) și art. 13. Modificări (1)

Art. 24. -

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale elaborează și supune spre aprobare Guvernului normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, în termen de 90 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1)

Art. 25. -

Măsurile de natura ajutorului de stat sunt notificate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, potrivit legislației în vigoare, și se vor acorda numai după autorizare, în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 26. -

Prezenta lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.*)

___________

*) Legea nr. 279/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 907 din 11 octombrie 2005.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II și III din Legea nr. 106/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 279/2005 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale actului modificator:

"

Art. II. -

Prevederile art. I intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.**)

Art. III. -

În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I**), Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale va elabora și va supune spre aprobare modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările și completările ulterioare."

___________

**) Legea nr. 106/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 20 iunie 2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...