Tariful pentru serviciul de combatere a eroziunii solului | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL III Tariful pentru serviciul de combatere a eroziunii solului

SECȚIUNEA 1 Structura tarifului pentru serviciul de combatere a eroziunii solului

Art. 9. -

În activitatea de combatere a eroziunii solului, denumită în continuare CES, se calculează tariful pentru serviciul de CES, denumit în continuare TC. TC se calculează pentru infrastructura de CES de adâncime și de suprafață, administrată de Administrație. Acest tarif acoperă costurile estimate cu lucrările de întreținere și reparații aferente infrastructurii de CES de adâncime și suprafață, la care se adaugă cheltuielile constituite din regia unității de administrare, inclusiv a formațiilor, a sucursalei teritoriale și a centralei, cota de profit și, după caz, comisionul de colectare.

Art. 10. -

TC are următoarea structură generală:

a) cheltuieli materiale;

b) cheltuieli cu munca vie;

c) alte cheltuieli directe;

d) cheltuieli indirecte;

e) comision de colectare;

f) profitul Administrației.

Art. 11. -

(1) Calculul TC se face având în vedere următoarele elemente:

a) periodicitatea lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații, determinată conform anexei nr. 1-CES;

b) listele lucrărilor de întreținere și reparații pe baza cărora se întocmesc devizele tehnologice specifice unitare pentru elementele de infrastructură de interes comun și din amenajarea interioară, administrate de Administrație, care sunt întocmite pe baza nomenclatorului de devize al Administrației, aprobat de consiliul de administrație al Administrației, la propunerea directorului general, și care sunt prevăzute în anexa nr. 2-CES;

c) devizele tehnologice specifice unitare de lucrări, care se întocmesc pe baza indicatoarelor de norme de deviz în vigoare si a normelor specifice locale;

d) lucrările de întreținere și reparații din amenajările de îmbunătățiri funciare, care se execută de Administrație cu terți prestatori și, după caz, cu forțe proprii.

(2) Structura TC pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații ale infrastructurii de CES este prevăzută în anexa nr. 3-CES.

SECȚIUNEA a 2-a
Metodologia de calcul al TC

Art. 12. -

TC se calculează prin parcurgerea următoarelor etape:

a) se estimează pentru fiecare amenajare în parte, pe baza periodicității lucrărilor, volumele fizice ale lucrărilor specifice de întreținere și reparații pentru elementele de infrastructură din administrarea Administrației, prevăzute în anexa nr. 1-CES;

b) volumele fizice de lucrări estimate la lit. a) se împart la suprafața netă a amenajării și rezultă volumele fizice de lucrări necesare pentru un hectar amenajat;

c) se estimează costurile lucrărilor de întreținere și reparații pe un hectar de teren amenajat pentru elementele din infrastructura de CES, conform devizelor tehnologice specifice unitare prevăzute în anexa nr. 4-CES, aferente volumelor fizice de lucrări estimate la lit. b);

d) se calculează TC (lei/ha) prin însumarea costurilor lucrărilor de întreținere și reparații obținute potrivit lit. c), la care se adaugă cheltuielile constituite din regia unității de administrare, inclusiv a formațiilor, a sucursalei teritoriale și a centralei, calculate conform anexei nr. 5, cota de profit și, după caz, comisionul de colectare.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Dispoziții generale
Tarife pentru serviciile de desecare
Tariful pentru serviciul de combatere a eroziunii solului
Tariful pentru serviciul de apărare împotriva inundațiilor
Modul de calcul al devizului tehnologic specific unitar
Dispoziții finale
;
se încarcă...