Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 iulie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (3) lit. b) și art. 67 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 90 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările ulterioare, prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează modul de stabilire a structurii tarifelor pentru servicii de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile, modalitatea de ajustare periodică a acestora, termenul de aducere la cunoștința beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de încheiere a contractelor și termenul de achitare de către beneficiari a tarifelor.

Art. 2. -

(1) Tarifele pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile, se stabilesc astfel încât să asigure exploatarea echitabilă a sistemelor de desecare și drenaj și a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului, în vederea protejării intereselor tuturor beneficiarilor, și să prevină inundațiile, excesul de umiditate, eroziunea și poluarea solului, precum și să promoveze protecția mediului în conformitate cu standardele de mediu.

(2) Principiile care stau la baza modului de stabilire a structurii și a calculului tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile, sunt următoarele:

a) lucrările executate de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare, denumită în continuare Administrația, cu forțe proprii sau cu terți corespund obiectului de activitate și atribuțiilor Administrației, conform Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute în nomenclatorul de devize al Administrației, aprobat de consiliul de administrație al Administrației, la propunerea directorului general;

b) reflectarea cheltuielilor aferente lucrărilor realizate de Administrație și de terți pentru exploatarea, întreținerea și reparațiile sistemelor de desecare și drenaj și lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului, în vederea funcționării în condiții de siguranță a amenajărilor de îmbunătățiri funciare;

c) înregistrarea lucrărilor din infrastructura de desecare în domeniul public și în domeniul privat al statului este conformă cu inventarul bunurilor din patrimoniul Administrației;

d) lista bunurilor care alcătuiesc infrastructura de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile, aparținând domeniului public al statului, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) elementele de dimensionare a cheltuielilor de personal sunt în conformitate cu prevederile legale și cu prevederile contractului colectiv de muncă;

f) mărimea suprafețelor nete ale amenajărilor este în conformitate cu ultimul inventar aprobat al amenajărilor de îmbunătățiri funciare;

g) inventarul fizic al lucrărilor din infrastructura de îmbunătățiri funciare la care se execută lucrările de exploatare, întreținere și reparații este conform inventarului fizic anual al lucrărilor de îmbunătățiri funciare din amenajările/părțile de amenajare declarate de utilitate publică;

h) lucrările de îmbunătățiri funciare reprezintă factorul determinant în asigurarea și creșterea potențialului productiv al terenurilor agricole;

i) amenajările de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile, produc efecte din momentul realizării lor;

j) efectul lucrărilor de desecare, combatere a eroziunii solului și apărare împotriva inundațiilor se manifestă fără să țină seama de limitele de proprietate ale terenurilor agricole și nu poate fi influențat;

k) efectul lucrărilor de interes comun înregistrate în domeniul public se manifestă pe suprafața totală netă a unei amenajări;

l) efectul lucrărilor din amenajarea interioară înregistrate în domeniul privat al statului se manifestă pe suprafața totală netă a unei amenajări;

m) efectul evacuării apei prin pompare sau gravitațional se manifestă pe suprafața totală netă a amenajării;

n) pentru suprafețele scoase din circuitul agricol (curți, construcții, căi de comunicații, platforme tehnologice, depozite și altele asemenea), Administrația percepe tarife de prestări de servicii pe bază de contracte, în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

o) lucrările de exploatare, întreținere și reparații sunt specifice domeniului îmbunătățirilor funciare și au un caracter periodic, determinat de specificul activității, parametrii tehnici funcționali și durata de funcționare efectivă a fiecărui element de infrastructură;

p) volumele fizice de lucrări specifice care trebuie executate pe durata unui an de funcționare se determină în funcție de periodicitatea lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare, prevăzută în anexele nr. 1-D, 1-CES și 1-Ap;

q) periodicitatea lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare este specifică fiecărei amenajări în parte, în funcție de condițiile climatice ale zonei și de intensitatea exploatării elementelor infrastructurii de îmbunătățiri funciare;

r) volumele fizice de lucrări care fundamentează tarifele se stabilesc pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță a amenajărilor de îmbunătățiri funciare;

s) tarifele se calculează separat pentru infrastructura de interes comun și separat pentru infrastructura din amenajarea interioară;

t) pentru lucrările specifice care nu se regăsesc în indicatoarele republicane de norme de deviz, unitățile de administrare întocmesc norme locale, avizate de sucursalele teritoriale și aprobate de consiliul de administrație al Administrației, la propunerea directorului general;

u) în amenajările în care nu sunt constituite organizații de îmbunătățiri funciare, tariful se calculează prin însumarea tarifelor aferente infrastructurii de interes comun și infrastructurii din amenajarea interioară;

v) tarifele se calculează pentru suprafețele nete pe care Administrația le administrează, pentru infrastructura de desecare, combatere a eroziunii solului și de apărare împotriva inundațiilor;

w) beneficiarii serviciilor de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile, se identifică pe baza planurilor de amenajări de îmbunătățiri funciare, utilizând baza de date întocmită de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, pusă la dispoziția Administrației cu titlu gratuit, precum și registrele agricole ale comunităților.

CAPITOLUL II Tarife pentru serviciile de desecare

SECȚIUNEA 1 Structura tarifelor pentru serviciile de desecare

Art. 3. -

În activitatea de desecare se calculează următoarele tipuri de tarife pentru serviciile de desecare:

a) TIC - tariful pentru infrastructura de desecare de interes comun, administrată de Administrație. Tariful acoperă costurile estimate cu dirijarea controlată a apei, cu evacuarea apei gravitațional și prin pompare, cu lucrările de întreținere și reparații aferente infrastructurii de desecare de interes comun, la care se adaugă cheltuielile constituite din regia unității de administrare, inclusiv a formațiilor, a sucursalei teritoriale și a unității centrale a Administrației, denumită în continuare centrala, cota de profit și, după caz, comisionul de colectare;

b) TAI - tariful pentru infrastructura de desecare din amenajarea interioară, administrată de Administrație. Tariful acoperă costurile estimate cu dirijarea controlată a apei și cu lucrările de întreținere și reparații aferente infrastructurii de desecare din amenajarea interioară, la care se adaugă cheltuielile constituite din regia unității de administrare, inclusiv a formațiilor, a sucursalei teritoriale și a centralei, cota de profit și, după caz, comisionul de colectare.

Art. 4. -

În cazul în care Administrația administrează atât infrastructura de interes comun, cât și infrastructura din amenajarea interioară, se va calcula un tarif unic TDU (lei/ha). Valoarea tarifului TDU se determină astfel: TDU = TIC + TAI.

Art. 5. -

În cazul în care Administrația administrează numai infrastructura de interes comun, iar infrastructura din amenajarea interioară este deținută de beneficiar sau este preluată în condițiile legii de organizațiile de îmbunătățiri funciare, denumite în continuare OIF, în tariful calculat de Administrație valoarea pentru TAI este egală cu zero.

Art. 6. -

Tarifele pentru serviciile de desecare au următoarea structură generală:

a) cheltuieli materiale;

b) cheltuieli cu munca vie;

c) alte cheltuieli directe;

d) cheltuieli indirecte;

e) comision de colectare;

f) profitul Administrației.

Art. 7. -

(1) Calculul tarifelor pentru servicii de desecare se face având în vedere următoarele elemente:

a) periodicitatea lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații, determinată conform anexei nr. 1-D;

b) listele lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații pe baza cărora se întocmesc devizele tehnologice specifice unitare pentru elementele de infrastructură de interes comun și din amenajarea interioară, administrate de Administrație, care sunt întocmite pe baza nomenclatorului de devize al Administrației, aprobat de consiliul de administrație al Administrației, la propunerea directorului general, și sunt prevăzute în anexa nr. 2-D;

c) devizele tehnologice specifice unitare de lucrări, care se întocmesc pe baza indicatoarelor de norme de deviz în vigoare și a normelor specifice locale;

d) lucrările de exploatare, întreținere și reparații din amenajările de îmbunătățiri funciare, care se execută de Administrație cu terți prestatori și, după caz, cu forțe proprii.

(2) Structura tarifelor de desecare pentru executarea lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații ale infrastructurii de desecare este prevăzută în anexele nr. 3-D, 3.1-D și 3-2 D.

SECȚIUNEA a 2-a
Metodologia de calcul al tarifelor pentru serviciile de desecare

Art. 8. -

Tarifele pentru servicii de desecare se calculează prin parcurgerea următoarelor etape:

a) se estimează pentru fiecare amenajare în parte, pe baza periodicității lucrărilor prevăzute în anexa nr. 1-D, volumele fizice ale lucrărilor specifice de exploatare, întreținere și reparații pentru elementele din infrastructura de desecare de interes comun și separat din amenajarea interioară;

b) volumele fizice de lucrări estimate la lit. a) se împart la suprafața netă a amenajării și rezultă volumele fizice de lucrări necesare pentru un hectar amenajat;

c) se estimează costurile lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații la un hectar amenajat, pentru infrastructura de interes comun și pentru infrastructura din amenajarea interioară, conform devizelor tehnologice specifice unitare prevăzute în anexa nr. 4-D, aferente volumelor fizice de lucrări estimate la lit. b);

d) se calculează tarifele de desecare (lei/ha) prin însumarea costurilor lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații obținute potrivit lit. c), la care se adaugă cheltuielile constituite din regia unității de administrare, inclusiv a formațiilor, a sucursalei teritoriale și a centralei, calculate conform anexei nr. 5, cota de profit și, după caz, comisionul de colectare.

CAPITOLUL III Tariful pentru serviciul de combatere a eroziunii solului

SECȚIUNEA 1 Structura tarifului pentru serviciul de combatere a eroziunii solului

Art. 9. -

În activitatea de combatere a eroziunii solului, denumită în continuare CES, se calculează tariful pentru serviciul de CES, denumit în continuare TC. TC se calculează pentru infrastructura de CES de adâncime și de suprafață, administrată de Administrație. Acest tarif acoperă costurile estimate cu lucrările de întreținere și reparații aferente infrastructurii de CES de adâncime și suprafață, la care se adaugă cheltuielile constituite din regia unității de administrare, inclusiv a formațiilor, a sucursalei teritoriale și a centralei, cota de profit și, după caz, comisionul de colectare.

Art. 10. -

TC are următoarea structură generală:

a) cheltuieli materiale;

b) cheltuieli cu munca vie;

c) alte cheltuieli directe;

d) cheltuieli indirecte;

e) comision de colectare;

f) profitul Administrației.

Art. 11. -

(1) Calculul TC se face având în vedere următoarele elemente:

a) periodicitatea lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații, determinată conform anexei nr. 1-CES;

b) listele lucrărilor de întreținere și reparații pe baza cărora se întocmesc devizele tehnologice specifice unitare pentru elementele de infrastructură de interes comun și din amenajarea interioară, administrate de Administrație, care sunt întocmite pe baza nomenclatorului de devize al Administrației, aprobat de consiliul de administrație al Administrației, la propunerea directorului general, și care sunt prevăzute în anexa nr. 2-CES;

c) devizele tehnologice specifice unitare de lucrări, care se întocmesc pe baza indicatoarelor de norme de deviz în vigoare si a normelor specifice locale;

d) lucrările de întreținere și reparații din amenajările de îmbunătățiri funciare, care se execută de Administrație cu terți prestatori și, după caz, cu forțe proprii.

(2) Structura TC pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații ale infrastructurii de CES este prevăzută în anexa nr. 3-CES.

SECȚIUNEA a 2-a
Metodologia de calcul al TC

Art. 12. -

TC se calculează prin parcurgerea următoarelor etape:

a) se estimează pentru fiecare amenajare în parte, pe baza periodicității lucrărilor, volumele fizice ale lucrărilor specifice de întreținere și reparații pentru elementele de infrastructură din administrarea Administrației, prevăzute în anexa nr. 1-CES;

b) volumele fizice de lucrări estimate la lit. a) se împart la suprafața netă a amenajării și rezultă volumele fizice de lucrări necesare pentru un hectar amenajat;

c) se estimează costurile lucrărilor de întreținere și reparații pe un hectar de teren amenajat pentru elementele din infrastructura de CES, conform devizelor tehnologice specifice unitare prevăzute în anexa nr. 4-CES, aferente volumelor fizice de lucrări estimate la lit. b);

d) se calculează TC (lei/ha) prin însumarea costurilor lucrărilor de întreținere și reparații obținute potrivit lit. c), la care se adaugă cheltuielile constituite din regia unității de administrare, inclusiv a formațiilor, a sucursalei teritoriale și a centralei, calculate conform anexei nr. 5, cota de profit și, după caz, comisionul de colectare.

CAPITOLUL IV Tariful pentru serviciul de apărare împotriva inundațiilor

SECȚIUNEA 1 Structura tarifului pentru serviciul de apărare împotriva inundațiilor

Art. 13. -

În activitatea de apărare împotriva inundațiilor se calculează tariful pentru serviciul de apărare împotriva inundațiilor, denumit în continuare TAP - tariful pentru infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, administrată de Administrație. Tariful acoperă costurile estimate cu lucrările de întreținere și reparații aferente infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor, la care se adaugă cheltuielile constituite din regia unității de administrare, inclusiv a formațiilor, a sucursalei teritoriale și a centralei, cota de profit și, după caz, comisionul de colectare.

Art. 14. -

TAP are următoarea structură generală:

a) cheltuieli materiale;

b) cheltuieli cu munca vie;

c) alte cheltuieli directe;

d) cheltuieli indirecte;

e) comision de colectare;

f) profitul Administrației.

Art. 15. -

(1) Calculul TAP se face având în vedere următoarele elemente:

a) periodicitatea lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații, determinată conform anexei nr. 1-Ap;

b) listele lucrărilor de întreținere și reparații pe baza cărora se întocmesc devizele tehnologice specifice unitare pentru elementele de infrastructură de interes comun și din amenajarea interioară, administrate de Administrație, care sunt întocmite pe baza nomenclatorului de devize al Administrației, aprobat de consiliul de administrație al Administrației, la propunerea directorului general, și care sunt prevăzute în anexa nr. 2-Ap;

c) devizele tehnologice specifice unitare de lucrări care se întocmesc pe baza indicatoarelor de norme de deviz în vigoare și norme specifice locale;

d) lucrările de întreținere și reparații care se execută de către Administrație cu terți prestatori și, după caz, cu forțe proprii.

(2) Structura TAP pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații a infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor este prevăzută în anexa nr. 3-Ap.

SECȚIUNEA a 2-a
Metodologia de calcul al TAP

Art. 16. -

TAP se calculează prin parcurgerea următoarelor etape:

a) se estimează pentru fiecare amenajare în parte, pe baza periodicității lucrărilor prevăzute în anexa nr. 1-Ap, volumele fizice ale lucrărilor specifice de întreținere și reparații pentru elementele de infrastructură pentru apărare împotriva inundațiilor;

b) volumele fizice de lucrări estimate la lit. a) se împart la suprafața netă apărată și rezultă volumele fizice de lucrări necesare pentru un hectar apărat;

c) se estimează costurile lucrărilor de întreținere și reparații pe un hectar de teren apărat pentru elementele din infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, conform devizelor tehnologice specifice unitare din anexa nr. 4-Ap, aferente volumelor fizice de lucrări estimate la lit. b);

d) se calculează TAP prin însumarea costurilor lucrărilor de întreținere și reparații obținute potrivit lit. c), la care se adaugă cheltuielile constituite din regia unității de administrare, inclusiv a formațiilor, a sucursalei teritoriale și a centralei, calculate conform anexei nr. 5 - Lista cheltuielilor indirecte, cota de profit și, după caz, comisionul de colectare.

Art. 17. -

Cheltuielile legate de funcționarea centrelor naționale pentru situații de urgență, precum și a centrelor teritoriale pentru situații de urgență se vor suporta din cheltuielile indirecte ale tuturor sucursalelor teritoriale la tarifele calculate la activitatea de desecare, combaterea eroziunii solului și apărare împotriva inundațiilor.

CAPITOLUL V Modul de calcul al devizului tehnologic specific unitar

Art. 18. -

Pentru fiecare deviz tehnologic specific unitar aferent fiecărei activități (desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor), s-au întocmit anexele explicative ale consumurilor de resurse pentru fiecare articol de deviz și/sau normă locală după cum urmează: anexa nr. 7-DP1 (1-42) - Devize tehnologice desecare cu evacuarea apei prin pompare; anexa nr. 7-DG1 (1-21) - Devize tehnologice desecare cu evacuarea apei gravitațional; anexa nr. 7-CES1 (1-28) - Devize tehnologice combaterea eroziunii solului; anexa nr. 7-Ap1 (1-21) - Devize tehnologice apărare împotriva inundațiilor (diguri și baraje).

Art. 19. -

Devizele tehnologice specifice unitare sunt centralizate pe fiecare activitate în anexa nr. 7-DP1 - Centralizator devize tehnologice. Activitatea: desecare cu evacuarea apei prin pompare; anexa nr. 7-DG1 - Centralizator devize tehnologice. Activitatea: desecare cu evacuarea apei gravitațional; anexa nr. 7-CES1 - Centralizator devize tehnologice. Activitatea: combaterea eroziunii solului; anexa nr. 7-Ap1 - Centralizator devize tehnologice. Activitatea: apărare împotriva inundațiilor (diguri și baraje).

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 20. -

(1) Răspunderea asupra realității, oportunității și necesității cheltuielilor cuprinse în tarifele pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile, revine Administrației, prin unitățile de administrare și sucursalele sale.

(2) Administrația exercită controlul permanent al legalității și oportunității includerii în tarife de către sucursalele sale a cheltuielilor de exploatare și a celor de întreținere și reparații ale amenajărilor de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile.

(3) În aplicarea prezentelor norme se va ține seama de prevederile referitoare la consiliile de sucursală teritoriale și consiliile de unitate de administrare prevăzute în Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 21. -

Termenii folosiți au înțelesul atribuit în sensul Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cel prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme.

Art. 22. -

Prezentele norme nu se aplică pentru calculul și plata tarifelor prevăzute la art. 42 alin. (3) lit. e) și pentru terenurile neagricole care beneficiază direct sau indirect de infrastructura de îmbunătățiri funciare administrată de Administrație.

Art. 23. -

Contractarea serviciilor de îmbunătățiri funciare se efectuează astfel:

a) contractele-cadru pentru serviciile din amenajările de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile, vor fi aprobate de consiliul de administrație al Administrației, la propunerea directorului general, în termen de cel mult 30 de zile de la publicarea prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I;

b) în vederea perceperii și colectării sumelor cuvenite de la beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor, conform legislației în vigoare, se încheie contracte între Administrație și beneficiari;

c) sumele anuale datorate de către beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor, prevăzute în contractele încheiate între aceștia și Administrație, sunt eșalonate în 12 tranșe lunare și se constituie ca venit lunar al Administrației.

Art. 24. -

Facturarea se realizează după cum urmează:

a) în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni, Administrația emite facturile de plată a tranșelor lunare și le transmite beneficiarilor serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor;

b) beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor achită facturile transmise de Administrație, în termen de maximum 7 zile de la primirea acestora, dar nu mai târziu de data de 25 a fiecărei luni pentru care este emisă factura.

Art. 25. -

Încasarea se va realiza în felul următor:

a) în vederea încasării facturilor emise, prin alte modalități decât încasarea directă de la beneficiari, Administrația poate încheia orice fel de convenții sau alte acte asemănătoare, contra unui comision, cu diverse autorități locale și/sau de stat, instituții publice, furnizori de utilități etc., pentru încasarea sumelor datorate (atât debite, cât și accesorii);

b) în cazul în care au fost prevăzute facilități pentru plata în avans a sumelor datorate, Administrația poate utiliza aceleași facilități în relațiile cu toți beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor;

c) în vederea încasării sumelor cuvenite, Administrația poate solicita compensarea sumelor datorate cu alte sume de încasat de la beneficiari și de la alte instituții, prin intermediul unei notificări, în cazul depășirii unor termene de plată și nu numai;

d) Administrația poate solicita sprijin de la oricare autoritate română în vederea încasării sumelor restante în situația în care aceasta datorează către beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor sume de orice natură;

e) în sensul lit. c) și d) prevăzute anterior, sumele reprezentând sume datorate și neachitate la termen de către beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor vor fi compensate cu sumele de orice natură cuvenite acestora din partea unor autorități române. Prin sume datorate și neachitate la termen se înțelege acele sume calculate pe baza clauzelor contractului încheiat între beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor și Administrație, debite și accesorii înregistrate în contabilitate și care nu au fost încasate de Administrație până la data încheierii convenției;

f) documentul prin care se realizează operațiunea de compensare a sumelor datorate și neachitate la termen de către beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor și pe baza căruia se înregistrează aceste operațiuni în contabilitatea autorităților române, a Administrației și a beneficiarilor serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor este convenția prevăzută în anexa A.

Art. 26. -

Etapele care trebuie urmate sunt următoarele:

a) autoritățile române emit situații cu beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor și le înaintează Administrației în vederea comunicării, pentru fiecare caz, a debitelor reprezentând sume datorate și neachitate la termen de către beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor, conform anexei B;

b) în termen de 5 zile lucrătoare de la primire, Administrația are obligația să trimită autorităților române, ca urmare a constatării existenței și valorii debitului, convenția, pentru fiecare beneficiar de servicii de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor, înscriind suma datorată și neachitată la termen;

c) autoritățile române analizează sumele înscrise de Administrație în situații, diminuează plățile cuvenite beneficiarilor cu debitele ce reprezintă sume datorate și neachitate la termen;

d) în urma aprobării, convenția va fi transmisă astfel: un exemplar la Administrație, un exemplar beneficiarului serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor, iar al treilea exemplar rămâne la autoritatea română în cauză;

e) autoritatea română, în baza convenției aprobate, virează, cu ordin de plată, Administrației suma compensată.

Art. 27. -

Contul bancar necesar încasării tarifelor de la beneficiari:

a) Administrația va deschide un cont bancar de colectare a tarifelor, în termen de 7 zile lucrătoare de la publicarea prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I;

b) Administrația menționează distinct, în contractele încheiate cu beneficiarii de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor contul bancar prevăzut la lit. a);

c) contul bancar prevăzut este utilizat de către beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor pentru plata lunară către Administrație a sumei din contractul încheiat.

Art. 28. -

(1) Administrației îi revin următoarele obligații:

a) să deschidă un cont bancar distinct pentru încasarea fondurilor datorate de beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor;

b) să încheie contracte cu beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor, în vederea colectării sumelor cuvenite conform acestor contracte;

c) să emită facturi și să le transmită beneficiarilor serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor.

(2) Administrației îi revin următoarele drepturi:

a) să calculeze și să încaseze de la beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor contravaloarea tarifelor stabilite prin prezentele norme;

b) să încaseze de la beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor penalități pentru întârzierea la plată a facturilor emise de Administrație, conform prevederilor contractului-cadru elaborat de Administrație.

(3) Beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor au următoarele obligații:

a) să plătească lunar, la termen, contravaloarea facturilor primite de la Administrație pentru sumele prevăzute în contractele încheiate;

b) să plătească penalități pentru întârzierea la plată a facturilor emise de Administrație, conform prevederilor din contractele încheiate.

(4) Beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor au dreptul să beneficieze de serviciile de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor pentru care s-au încheiat contracte.

Art. 29. -

Anexele A, B, nr. 1-D, 1-CES, 1-Ap, 2-D, 2-CES, 2-Ap, 3-D, 3.1-D, 3.2-D, 3-CES, 3-Ap, 4-D, 4-CES, 4-Ap, 5, 6, 7-DP1, 7-DP1(1-42), 7-DG1, 7-DG1 (1-21), 7-CES1, 7-CES1 (1-28), 7-Ap1 și 7-Ap1 (1-21) fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA A

- Model -

Autoritatea română ................................................

Sediul .....................................................................

Codul fiscal ............................................................

Se aprobă
pentru suma de ................... lei
Ordonatorul principal de credite,
...................................................

CONVENȚIA Nr. ....../..........
de compensare a obligațiilor de plată reprezentând sume datorate și neachitate la termen de către beneficiarii serviciilor de desecare, de combatere a eroziunii solului și de apărare împotriva inundațiilor

pentru ....................*)

Explicații Suma
- lei -

1. Autoritatea română

1.1. Suma propusă pentru compensare

Director general,
.............................
Director economic,
.............................

2. Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare

2.1. Suma reprezentând suma datorată și neîncasată la termen

Confirmăm realitatea și exactitatea datelor înscrise.

Director general,
.............................
Director economic,
.............................

ANEXA B

- Model -

Autoritatea română ................................................

Sediul .....................................................................

Codul fiscal ............................................................

SITUAȚIA
cuprinzând beneficiarii sumelor reprezentând .......................

Nr. crt. Denumirea beneficiarului de servicii
de desecare, combatere a eroziunii solului și de apărare împotriva inundațiilor
Suma cuvenită reprezentând în baza ...............
(lei)
Debite înregistrate la data de ...........
0 1 2 3
1.
2.
3.
4.
TOTAL:

ANEXA Nr. 1-D

LISTA
pentru stabilirea periodicității lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații într-un an de funcționare a infrastructurii de desecare, conform nomenclatorului de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)

I. Periodicitatea lucrărilor de exploatare a rețelei de desecare

Nr. crt. Lucrări cuprinse în nomenclatorul de devize al Administrației Codul devizelor conform nomenclatorului de devize Periodicitatea lucrărilor
Desecare cu pompare Desecare gravitațională
1. Deblocarea canalelor și a construcțiilor hidrotehnice (C.H.) pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apei DPE03 DGE01 - 50% din numărul de C.H.;
2. Exploatare puțuri hidrogeologice DPE04 DGE02 - săptămânal citire;
- 20% din numărul total de puțuri/an întreținere
3. Urmărirea umidității solului și a chimismului apei DPE05 DGE03 - lunar
4. Asigurarea pazei și protecției infrastructurii de desecare DPE07 DGE05 - permanent.

II. Periodicitatea lucrărilor de exploatare a stațiilor de pompare

Nr. crt. Lucrări cuprinse în nomenclatorul de devize al Administrației Codul devizelor conform nomenclatorului de devize Periodicitatea lucrărilor
Desecare cu pompare
1. Exploatarea stațiilor de pompare de desecare electrice DPE01 - permanent conform regulamentului;
- statistică pe 5 ani
2. Exploatarea stațiilor de pompare de desecare termice DPE02 - permanent conform regulamentului;
- statistică pe 5 ani
3. Asigurarea pazei și protecției infrastructurii de desecare DPE07 - permanent
4. Efectuarea probelor tehnologice în amenajări de desecare prin pompare DPE08 - 10% din totalul amenajărilor cu pompare/an
5. Efectuarea epuizmentelor cu agregate termice sau electrice în stațiile de pompare de desecare DPE09 - 10 ore/stație/lună
6. Menținerea sub tensiune a posturilor trafo și iluminarea stațiilor de pompare în afara perioadei de utilizare DPE10 - 50% din timp (an) pentru fiecare stație de pompare (SP);
- 5 kw/h/zi și fiecare SP pentru iluminat

III. Periodicitatea lucrărilor de întreținere și reparații

Nr. crt. Lucrări cuprinse în nomenclatorul de devize al Administrației Codul devizelor conform nomenclatorului de devize Periodicitatea lucrărilor
Desecare cu pompare Desecare gravitațională
1. Distrugerea vegetației acvatice, ierboase, lemnoase pe canale DPI01 DGI02 - de două ori pe an pe toată rețeaua
2. Întreținere atelaje și animale de tracțiune DPI02 DGI03 - permanent
(2 ore/zi x 365 zile)
3. Consolidări de taluze la canale de desecare DPI03 DGI01 - 2% din lungimea totală a canalelor/an
4. Întreținerea centrelor administrative ale unității centrale a Administrației (centrala), a sucursalelor teritoriale, unităților de administrare și formațiilor DPI04 DGI04 - permanent personalul de exploatare și consumurile curente;
- 20% din totalul centrelor - lucrări întreținere/an
5. Supravegherea și recepția lucrărilor executate cu terții DPI05 DGI05 - o zi pe săptămână
6. Autorizarea de funcționare a amenajărilor de desecare din administrarea sucursalei DPI06 DGI06 - 50% din totalul amenajărilor/an
7. Decolmatări canale de depuneri DPI07 DGI07 - 4 mc/ml; 30% din lungimea canalelor
8. Întreținerea pereelor DPI08 DGI08 - 20% din suprafața totală/an
9. Întreținere la C.H.: noduri de distribuție, căderi, podețe, stăvilare DPI09 DGI09 - 20% din totalul C.H./an
10. Întreținerea și revizia agregatelor de pompare de bază (electrice și termice) DPI10 - - săptămânal toate agregatele;
- revizie anuală;
11. Întreținerea și revizia instalațiilor hidromecanice și auxiliare din stațiile de pompare (armături, instalații auxiliare, dispozitive de protecție, instalații de ridicat și transportat, instalații de încălzire, instalații de ventilație, instalații paratrăsnet) DPI11 - - anual revizie reparații
12. Întreținerea și revizia conductelor de aspirație și refulare DPI12 - - 20% din lungimea conductelor/an
13. Întreținerea instalațiilor electrice de joasă și medie tensiune DPI13 - - o dată pe an
14. Măsurători și verificări PRAM - ISCIR - AMC DPI14 - - de două ori pe an
15. Întreținere linii electrice aeriene și post de transformare din administrarea Administrației DPI15 - - anual
16. Întreținere la clădiri SP și anexe DPI16 - - 20% din total/an;
17. Întreținere mijloace de transport DPI17 - - anual;
18. Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători pentru contractarea cu terții DPR01 DGR01 - în corelare cu lungimea de decolmatare x 2 (înainte și după)
19. Decolmatări canale de depuneri DPR02 DGR02 - 15% din lungimea totală a canalelor (trebuie stabilit volumul de decolmatare/an)
20. Reparații la peree degradate pe canale DPR03 DGR03 - 10% din suprafața pereată/an
21. Reparații la C.H.: noduri de distribuție, căderi, podețe, stăvilare DPR04 DGR04 - 10% din totalul construcțiilor/an
22. Repararea centrelor administrative ale centralei, sucursalelor teritoriale, unităților de administrare, formațiilor DPR05 DGR05 - 10% din total/an
23. Reparații la clădiri și anexe la stațiile de pompare DPR08 - - 10% din total/an
24. Reparat cantoane, depozite și anexe - DGR08 - 10% din total/an
25. Repararea agregatelor de pompare de bază DPR09 - - 20% din totalul agregatelor/an
26. Repararea conductelor de aspirație și refulare, a sitelor și grătarelor, inclusiv dispozitive de protecție DPR10 - - 1% din total/an
27. Repararea instalațiilor hidromecanice și auxiliare din stațiile de pompare : armături, instalații auxiliare, instalații de ridicat și transportat, instalații de încălzire, instalații de ventilație, instalații paratrăznet, organe de protecție și etanșări DPR11 - - 25% din total/an
28. Repararea bazinelor de aspirație și refulare DPR12 - - 15% din totalul bazinelor/an
29. Repararea instalațiilor electrice de joasă tensiune și a instalațiilor electronice, automatizări - dispecerizări - comutație primară și secundară, echipamente auxiliare DPR13 - - 10 % din totalul instalațiilor/an
30. Repararea instalațiilor electrice de medie tensiune (6 - 20 kV) - celule, transformatoare, linii electrice DPR14 - - 10 % din totalul instalațiilor/an
31. Măsurători și verificări PRAM - ISCIR - AMC DPR15 - - de două ori pe an
32. Reparații linii electrice aeriene și posturi de transformare din administrarea Administrației DPR16 - - 10% din total/an
33. Repararea rețelei de drenuri colectoare și a rețelei de drenuri absorbante DPR06 DGR06 - 10% din lungimea drenurilor/an
34. Repararea gurilor de evacuare și a căminelor de vizitare DPR07 DGR07 - 20% din numărul total/an

NOTĂ:

Pentru lucrările realizate prin soluții și tehnologii noi, nomenclatorul de devize se modifică și se completează la propunerea directorului sucursalei teritoriale a Administrație și se aprobă de consiliul de administrație, la propunerea directorului general al Administrației.

ANEXA Nr. 1-CES

LISTA
pentru stabilirea periodicității lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații într-un an de funcționare a infrastructurii de combatere a eroziunii de adâncime și de suprafață, conform nomenclatorului de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)

Nr. crt. Lucrări cuprinse în nomenclatorul de devize al Administrației Codul devizelor conform nomenclatorului de devize Periodicitatea lucrărilor
1. Însămânțări taluze la canale, debușee și terase CI01 - 20% din suprafață/an
2. Distrugerea vegetației acvatice, ierboase, lemnoase pe canale CI02 - o dată pe întreaga rețea/an
3. Întreținerea împrejmuirilor plantațiilor silvice CI03 - 10% din lungimea împrejmuirilor/an
4. Întreținerea atelajelor și animalelor de tracțiune CI04 - permanent (2 ore/zi x 365 de zile)
5. Întreținerea centrelor administrative ale unității centrale a Administrației (centrala), sucursalelor teritoriale, unităților de administrare și formațiilor CI05 - permanent personalul de exploatare și consumurile curente;
- 20% din total centre/an - întreținere
6. Supravegherea și recepția lucrărilor executate cu terții CI06 - o zi/săptămână
7. Deblocarea canalelor și a construcțiilor hidrotehnice (C.H.) pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apei CI07 - 25% din numărul de C.H./an
8. Întreținere puțuri hidrogeologice și activitate hidrogeologică CI08 - săptămânal citire;
- 20% din numărul total de puțuri/an - întreținere
9. Întreținerea pepinierelor silvice CI09 - 10% din suprafață/an
10. Întreținere și curățiri în plantațiile silvice antierozionale CI10 - 1/10 ani
11. Asigurarea pazei și protecției lucrărilor de combatere a eroziunii solului (CES) CI11 - permanent (după normative lucrări)
12. Răriri și tăieri de regenerare în plantațiile silvice antierozionale CI13 - 20% din suprafață/an
13. Autorizarea de funcționare a amenajărilor de CES din administrarea sucursalei CI14 - 50% din amenajări/an
14. Expertizarea în vederea autorizării de funcționare în condiții de siguranță a barajelor cu rol de atenuare a viiturilor și a altor construcții hidrotehnice care se supun urmăririi speciale în exploatare CI15 - 20% din numărul de baraje- expertizare;
- toate barajele anual - autorizare
15. Decolmatări canale de depuneri CI16 - 2 m3/km canal/an
16. Întreținerea pereelor CI17 - 15% din total suprafață/an
17. Întreținere la C.H. (baraje, ziduri de sprijin, praguri și traverse din gabioane, jilipuri, captări izvoare, căderi, podețe etc.) CI18 - 15% din total/an
18. Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători pentru contractarea cu terții CR01 - în corelare cu lungimea de decolmatare x 2 (înainte și după)
- 30% din lungime/an
19. Decolmatări canale de depuneri CR02 - 20% din lungimea totală/an
20. Reparații la peree degradate pe canale și debușee CR03 - 2% din suprafață/an
21. Reparații la baraje, ziduri de sprijin, praguri și traverse din gabioane, jilipuri, captări izvoare, căderi, podețe etc. CR04 - 15% din numărul total/an
22. Repararea drumurilor antierozionale CR05 - 20% din lungime/an
23. Reparații la cleionaje și gărdulețe CR06 - 33 din total/an
24. Repararea rețelei de drenuri colectoare și a rețelei de drenuri absorbante CR07 - 15% din lungimea de drenuri/an
25. Repararea gurilor de evacuare și a căminelor de vizitare CR08 - 20% din numărul total/an
26. Completarea golurilor în plantațiile antierozionale CR09 - 12% din total suprafață/an
27. Repararea centrelor administrative ale centralei, sucursalelor teritoriale, unităților de administrare, formațiilor CR10 - 10% din total/an
28. Reparat cantoane, depozite și anexe CR11 - 10% din total/an

NOTĂ:

Pentru lucrările realizate prin soluții și tehnologii noi, nomenclatorul de devize se modifică și se completează la propunerea directorului sucursalei teritoriale a Administrației și se aprobă de consiliul de administrație, la propunerea directorului general al Administrației.

ANEXA Nr. 1-Ap

LISTA
pentru stabilirea periodicității lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații într-un an de funcționare a infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor, conform nomenclatorului de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)

Nr. crt. Lucrări cuprinse în nomenclatorul de devize al Administrației Codul devizelor conform nomenclatorului de devize Periodicitatea lucrărilor
1. Distrugerea vegetației acvatice, ierboase și lemnoase de pe taluzele și coronamentul digurilor și barajelor API01 - de două ori/an
2. Însămânțări și supraînsămânțări pe taluze și coronamente la diguri și baraje API02 - 25% din suprafață/an
3. Întreținere atelaje și animale de tracțiune API03 - permanent
(2 ore/zi x 365 de zile)
4. Întreținerea centrelor administrative ale unității centrale a Administrației (centrala), sucursalelor teritoriale, unităților de administrare și formațiilor API04 - permanent personalul de exploatare (îngrijitor, fochist) și consumuri curente;
- 20% din centre/an - lucrări întreținere
5. Întreținerea bornelor, a mirelor și barierelor la diguri și baraje API05 - anual
6. Supravegherea și recepția lucrărilor executate cu terții API06 - o zi/săptămână
7. Urmărirea comportării digurilor și supravegherea acestora în timpul viiturilor API07 - permanent pentru toată lungimea de dig
8. Gestionarea materialelor, mijloacelor de intervenție, a spațiilor de depozitare și a spațiilor de cazare API08 - permanent
9. Întreținerea corpurilor de navă plutitoare API09 - anual toate navele plutitoare
10. Întreținerea puțurilor hidrogeologice și activitate hidrogeologică API10 - citiri - săptămânal;
- 20% din numărul total/an - întreținere
11. Asigurarea pazei și protecției lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor API11 - permanent
12. Autorizarea de funcționare a amenajărilor de apărare din administrarea sucursalei API13 - conform Legii siguranței digurilor nr. 259/2010
13. Expertizarea în vederea autorizării de funcționare în condiții de siguranță a barajelor cu rol de atenuare a viiturilor și a altor construcții hidrotehnice care se supun urmăririi speciale în exploatare API14 - 1/5 ani;
20% din numărul total/an
14. Întreținerea construcțiilor hidrotehnice (C.H.) ce traversează digurile, baraje (goliri de fund, stăvilare, dispozitive de ridicat, peree, canale de fugă, pasarele etc.) API15 - anual toate
15. Întreținere cantoane și depozite pentru materiale și mijloace de apărare API16 - 20% din numărul total/an
16. Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători topografice la diguri și baraje APR01 - 2% pe an din lungimea digului x 2
17. Completări de terasamente la diguri, baraje, rampe de acces și nivelarea coronamentului digurilor, consolidări taluze APR02 - 2% pe an din lungimea digului
18. Reparații la borne, mire și bariere la diguri și baraje APR03 - 15% din total/an
19. Repararea centrelor administrative ale centralei, sucursalelor teritoriale, unităților de administrare, formațiilor APR04 - 10% din total/an
20. Reparații la C.H. ce traversează digurile, reparații la baraje (goliri de fund, stăvilare, dispozitive de ridicat, peree, canale de fugă, pasarele etc.) APR05 - 15% din total/an
21. Reparat cantoane, depozite și anexe APR07 - 10% din total/an

NOTĂ:

Pentru lucrările realizate prin soluții și tehnologii noi, nomenclatorul de devize se modifică și se completează la propunerea directorului sucursalei teritoriale a Administrației și se aprobă de consiliul de administrație, la propunerea directorului general al Administrației.

ANEXA Nr. 2-D

LISTA
lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații cuprinse în nomenclatorul de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) pentru care se întocmesc devize tehnologice specifice unitare la infrastructura din cadrul amenajărilor de desecare declarate de utilitate publică, aflate în administrarea Administrației

I. Lista lucrărilor de exploatare în rețea

Nr. crt. Categoria de lucrări de exploatare Rețea de interes comun Rețea din amenajarea interioară
Desecare cu pompare Desecare gravitațională Desecare cu pompare Desecare gravitațională
1. Deblocarea canalelor și a construcțiilor hidrotehnice (C.H.) pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apei DPE03 DGE01 DPE03 DGE01
2. Exploatare puțuri hidrogeologice DPE04 DGE02 - -
3. Urmărirea umidității solului și a chimismului apei DPE05 DGE03 - -
4. Asigurarea pazei și protecției infrastructurii de desecare DPE07 DGE05 DPE07 DGE05

II. Lista lucrărilor de exploatare a stațiilor de pompare

Nr. crt. Categoria de lucrări de exploatare Rețea de interes comun Rețea din amenajarea interioară
Desecare cu pompare Desecare cu pompare
1. Exploatarea stațiilor de pompare de desecare electrice DPE01 -
2. Exploatarea stațiilor de pompare de desecare termice DPE02 -
3. Asigurarea pazei și protecției infrastructurii de desecare DPE07 -
4. Efectuarea probelor tehnologice în amenajări de desecare prin pompare DPE08 -
5. Efectuarea epuizmentelor cu agregate termice sau electrice în stațiile de pompare de desecare DPE09 -
6. Menținerea sub tensiune a posturilor trafo și iluminarea stațiilor de pompare în afara perioadei de utilizare DPE10 -

III. Lista lucrărilor de întreținere și reparații

Nr. crt. Categoria de lucrări de întreținere și reparații Rețea de interes comun Rețea din amenajarea interioară
Desecare cu pompare (DP) Desecare gravitațională (DG) Desecare cu pompare (DP) Desecare gravitațională (DG)
1. Distrugerea vegetației acvatice, ierboase, lemnoase pe canale DPI01 DGI02 DPI01 DGI02
2. Întreținere atelaje și animale de tracțiune DPI02 DGI03 - -
3. Consolidări de taluze la canale de desecare DPI03 DGI01 DPI03 DGI01
4. Întreținerea centrelor administrative ale unității centrale a Administrației (centrala), sucursalelor teritoriale, unităților de administrare și formațiilor DPI04 DGI04 - -
5. Supravegherea și recepția lucrărilor executate cu terții DPI05 DGI05 DPI05 DGI05
6. Autorizarea de funcționare a amenajărilor de desecare prin pompare din administrarea sucursalei DPI06 DGI06 - -
7. Decolmatări canale de depuneri DPI07 DGI07 DPI07 DGI07
8. Întreținerea pereelor DPI08 DGI08 DPI08 DGI08
9. Întreținere la C.H.: noduri de distribuție, căderi, podețe, stăvilare DPI09 DGI09 DPI09 DGI09
10. Întreținerea și revizia agregatelor de pompare de bază (electrice și termice) DPI10 - - -
11. Întreținerea și revizia instalațiilor hidromecanice și auxiliare din stațiile de pompare (armături, instalații auxiliare, dispozitive de protecție, instalații de ridicat și transportat, instalații de încălzire, instalații de ventilație, instalații paratrăsnet) DPI11 - - -
12. Întreținerea și revizia conductelor de aspirație și refulare DPI12 - - -
13. Întreținerea instalațiilor electrice de joasă și medie tensiune DPI13 - - -
14. Măsurători și verificări PRAM - ISCIR - AMC DPI14 - - -
15. Întreținere linii electrice aeriene (LEA) și posturi de transformare (PT) din administrarea Administrației DPI15 - - -
16. Întreținere la clădiri stații de pompare (SP) și anexe DPI16 - - -
17. Întreținerea mijloacelor de transport DPI17 - - -
18. Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători pentru contractarea cu terții DPR01 DGR01 DPR01 DGR01
19. Decolmatări canale de depuneri DPR02 DGR02 DPR02 DGR02
20. Reparații la peree degradate pe canale DPR03 DGR03 DPR03 DGR03
21. Reparații la C.H.: noduri de distribuție, căderi, podețe, stăvilare DPR04 DGR04 DPR04 DGR04
22. Repararea centrelor administrative ale centralei, sucursalelor teritoriale, unităților de administrare, formațiilor DPR05 DGR05 - -
23. Reparații la clădiri și anexe la stațiile de pompare DPR08 - - -
24. Reparat cantoane depozite și anexe - DGR08 - -
25. Repararea agregatelor de pompare de bază DPR09 - - -
26. Repararea conductelor de aspirație și refulare, a sitelor și grătarelor, inclusiv dispozitive de protecție DPR10 - - -
27. Repararea instalațiilor hidromecanice și auxiliare din stațiile de pompare: armături, instalații auxiliare, instalații de ridicat și transportat, instalații de încălzire, instalații de ventilație, instalații paratrăsnet, organe de protecție și etanșări DPR11 - - -
28. Repararea bazinelor de aspirație și refulare DPR12 - - -
29. Repararea instalațiilor electrice de joasă tensiune și a instalațiilor electronice, automatizări - dispecerizări - comutație primară și secundară, echipamente auxiliare DPR13 - - -
30. Repararea instalațiilor electrice de medie tensiune (6-20 kV) - celule, transformatoare, linii electrice DPR14 - - -
31. Măsurători și verificări PRAM - ISCIR - AMC DPR15 - - -
32. Reparații LEA și PT din administrarea Administrației DPR16 - - -
33. Repararea rețelei de drenuri colectoare și a rețelei de drenuri absorbante DPR06 DGR06 DPR06 DGR06
34. Repararea gurilor de evacuare și a căminelor de vizitare DPR07 DGR07 DPR07 DGR07

NOTĂ:

Pentru lucrările realizate prin soluții și tehnologii noi, nomenclatorul de devize se modifică și se completează la propunerea directorului sucursalei teritoriale a Administrației și se aprobă de consiliul de administrație, la propunerea directorului general al Administrației.

ANEXA Nr. 2-CES

LISTA
lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în Nomenclatorul de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) pentru care se întocmesc devize tehnologice specifice unitare la infrastructura de combatere a eroziunii de adâncime și de suprafață, declarate de utilitate publică, aflate în administrarea Administrației

Nr. crt. Categoria de lucrări de întreținere și reparații Cod deviz
1. Însămânțări taluze la canale, debușee și terase CI01
2. Distrugerea vegetației acvatice, ierboase și lemnoase pe canale CI02
3. Întreținerea împrejmuirilor plantațiilor silvice CI03
4. Întreținerea atelajelor și animalelor de tracțiune CI04
5. Întreținerea centrelor administrative ale unității centrale a Administrației (centrala), sucursalelor teritoriale, unităților de administrare și formațiilor CI05
6. Supravegherea și recepția lucrărilor executate cu terții CI06
7. Deblocarea canalelor și a construcțiilor hidrotehnice (C.H.) pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apei CI07
8. Întreținere puțuri hidrogeologice și activitate hidrogeologică CI08
9. Întreținerea pepinierelor silvice CI09
10. Întreținere și curățiri în plantațiile silvice antierozionale CI10
11. Asigurarea pazei și protecției lucrărilor de combatere a eroziunii solului (CES) CI11
12. Răriri și tăieri de regenerare în plantațiile silvice antierozionale CI13
13. Autorizarea de funcționare a amenajărilor de CES din administrarea sucursalei CI 14
14. Expertizarea în vederea autorizării de funcționare în condiții de siguranță a barajelor cu rol de atenuare a viiturilor și a altor construcții hidrotehnice care se supun urmăririi speciale în exploatare CI 15
15. Decolmatări canale de depuneri CI 16
16. Întreținerea pereelor CI17
17. Întreținere la C.H. (baraje, ziduri de sprijin, praguri și traverse din gabioane, jilipuri, captări izvoare, căderi, podețe etc.) CI 18
18. Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători pentru contractarea cu terții CR01
19. Decolmatări canale de depuneri CR02
20. Reparații la peree degradate pe canale și debușee CR03
21. Reparații la baraje, ziduri de sprijin, praguri și traverse din gabioane, jilipuri, captări izvoare, căderi, podețe etc. CR04
22. Repararea drumurilor antierozionale CR05
23. Reparații la cleionaje și gărdulețe CR06
24. Repararea rețelei de drenuri colectoare și a rețelei de drenuri absorbante CR07
25. Repararea gurilor de evacuare și a căminelor de vizitare CR08
26. Completarea golurilor în plantațiile antierozionale CR09
27. Repararea centrelor administrative ale centralei, sucursalelor teritoriale, unităților de administrare, formațiilor CR10
28. Reparat cantoane, depozite și anexe CR11

NOTĂ:

Pentru lucrările realizate prin soluții și tehnologii noi, nomenclatorul de devize se modifică și se completează la propunerea directorului sucursalei teritoriale a Administrației și se aprobă de consiliul de administrație, la propunerea directorului general al Administrației.

ANEXA Nr. 2-Ap

LISTA
lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în Nomenclatorul de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) pentru care se întocmesc devize tehnologice specifice unitare la infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, declarate de utilitate publică, aflate în administrarea Administrației

Nr. crt. Categoria de lucrări de întreținere și reparații Cod deviz
1. Distrugerea vegetației acvatice, ierboase și lemnoase de pe taluzele și coronamentul digurilor și barajelor API01
2. Însămânțări și supraînsămânțări pe taluze și coronamente la diguri și baraje API02
3. Întreținere atelaje și animale de tracțiune API03
4. Întreținerea centrelor administrative ale unității centrale a Administrației (centrala), sucursalelor teritoriale, unităților de administrare și formațiilor API04
5. Întreținerea bornelor, a mirelor și barierelor la diguri și baraje API05
6. Supravegherea și recepția lucrărilor executate cu terții API06
7. Urmărirea comportării digurilor și supravegherea acestora în timpul viiturilor API 07
8. Gestionarea materialelor, mijloacelor de intervenție, a spațiilor de depozitare și a spațiilor de cazare API 08
9. Întreținerea corpurilor de navă plutitoare API09
10. Întreținerea puțurilor hidrogeologice și activitate hidrogeologică API 10
11. Asigurarea pazei și protecției lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor API 11
12. Autorizarea de funcționare a amenajărilor de apărare din administrarea sucursalei API 13
13. Expertizarea în vederea autorizării de funcționare în condiții de siguranță a barajelor cu rol de atenuare a viiturilor și a altor construcții hidrotehnice care se supun urmăririi speciale în exploatare API 14
14. Întreținerea construcțiilor hidrotehnice (C.H.) care traversează digurile, baraje (goliri de fund, stăvilare, dispozitive de ridicat, peree, canale de fugă, pasarele etc.) API 15
15. Întreținere cantoane și depozite pentru materiale și mijloace de apărare API 16
16. Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători topografice la diguri și baraje APR01
17. Completări de terasamente la diguri, baraje, rampe de acces și nivelarea coronamentului digurilor, consolidări taluze APR02
18. Reparații la borne, mire și bariere la diguri și baraje APR03
19. Repararea centrelor administrative ale centralei, sucursalelor teritoriale, unităților de administrare, formațiilor APR04
20. Reparații la C.H. care traversează digurile, reparații la baraje (goliri de fund, stăvilare, dispozitive de ridicat, peree, canale de fugă, pasarele etc.) APR05
21. Reparat cantoane, depozite și anexe APR07

NOTĂ:

Pentru lucrările realizate prin soluții și tehnologii noi, nomenclatorul de devize se modifică și se completează la propunerea directorului sucursalei teritoriale a Administrației și se aprobă de consiliul de administrație, la propunerea directorului general al Administrației.

ANEXA Nr. 3-D

STRUCTURA
tarifului de desecare unic - TDU pentru infrastructura de desecare administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare

(TDU = TIC + TAI)

Nr. crt. Categorii de cheltuieli Total
(lei/ha)
A CHELTUIELI MATERIALE: - total, din care:
1. A1. Materii prime și materiale
2. A2. Carburanți
3. A3. Energie electrică
4. A4. Reparații executate la utilaje și la mijloace de transport
5. A5. Amortizare mijloace fixe
B CHELTUIELI CU MUNCA VIE: - total, din care:
1. B.1. Salarii personal direct productiv
2. B.1.a) CAS %
3. B.1.b) Șomaj %
4. B.1.c) CASS %
5. B.1.d) Fond social, concedii medicale %
6. B.1.e) Fond garantat șomaj %
7. B.1.f) Fond accidente %
8. B.1.g) Cheltuieli sociale %
9. B.1.h) Fonduri speciale pentru persoane cu handicap (nr. mediu angajați*4%)*(salariu minim pe economie*50%)/lună
C ALTE CHELTUIELI DIRECTE (expertize, autorizații de funcționare, despăgubiri tehnologice conform Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 34 alin. 3, cheltuieli cadastru, publicitate imobiliară etc.
D CHELTUIELI INDIRECTE (impozit, taxe, diurnă, deplasări, poștă, telefon, apă, canal, salubritate,
încălzire, transport personal, cheltuieli cu munca vie personal indirect productiv, lucrări în conservare etc.)
E COMISION DE COLECTARE
F PROFIT =......% x (rd. A+rd. B+rd. C+rd. D+rd. E)
G TOTAL GENERAL = rd. A+rd. B+rd. C+rd. D+rd. E+rd. F

ANEXA Nr. 3.1-D

STRUCTURA
tarifului de desecare - TIC pentru infrastructura de desecare de interes comun, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)

Nr. crt. Categorii de cheltuieli Total
(lei/ha)
A CHELTUIELI MATERIALE: - total, din care:
1. A1. Materii prime și materiale
2. A2. Carburanți
3. A3. Energie electrică
4. A4. Reparații executate la utilaje și la mijloace de transport
5. A5. Amortizare mijloace fixe
B CHELTUIELI CU MUNCA VIE: - total, din care:
1. B.1. Salarii personal direct productiv
2. B.1.a) CAS %
3. B.1.b) Șomaj %
4. B.1.c) CASS %
5. B.1.d) Fond social, concedii medicale %
6. B.1.e) Fond garantat șomaj %
7. B.1.f) Fond accidente %
8. B.1.g) Cheltuieli sociale %
9. B.1.h) Fonduri speciale pentru persoane cu handicap (nr. mediu angajați*4%)*(salariu minim pe economie*50%)/lună
C ALTE CHELTUIELI DIRECTE (expertize, autorizații de funcționare, despăgubiri tehnologice conform Legii nr. 138/2004, art. 34 alin. 3, cheltuieli cadastru, publicitate imobiliară etc.
D CHELTUIELI INDIRECTE (impozit, taxe, diurnă, deplasări, poștă, telefon, apă, canal, salubritate, încălzire, transport personal, cheltuieli cu munca vie personal indirect productiv, lucrări în conservare etc.)
E COMISION DE COLECTARE
F PROFIT =......% x (rd. A+rd. B+rd. C+rd. D+rd. E)
G TOTAL GENERAL = rd. A+rd. B+rd. C+rd. D+rd. E+rd. F

NOTĂ:

A. CHELTUIELI MATERIALE:

A1. = Col. 9 din Anexa nr. 7-DP1 plus col. 9 din anexa nr. 7-DG1;

A2. = Col. 10 din Anexa nr. 7-DP1 plus col. 9 din anexa nr. 7-DG1;

A3. = Col. 11 din Anexa nr. 7-DP1;

A4. = Se calculează după Normele tehnice de exploatare, întreținere și reparații în vigoare ale utilajelor de construcții și mijloacelor de transport utilizate în desfășurarea proceselor tehnologice;

A5. = Reprezintă cota de amortizare anuală a mijloacelor fixe utilizate în procesul de producție.

B. CHELTUIELI CU MUNCA VIE:

B1. Salariul tarifar mediu format din salariul de încadrare + sporurile aprobate conform grilei de salarizare a Administrației;

B1a ± B 1.h = B1x....%, conform prevederilor legale.

C. ALTE CHELTUIELI DIRECTE

Se repartizează în cadrul Unității de administrare pe fiecare amenajare în funcție de cheltuielile directe înregistrate prin însumarea devizelor tehnologice pe fiecare activitate în parte (desecare cu pompare și gravitațională + combaterea eroziunii solului (CES) + apărare împotriva inundațiilor).

D. CHELTUIELI INDIRECTE

Se calculează pe baza anexei nr. 6 - Situația cheltuielilor indirecte.

Cheltuielile cuprinse în anexă reprezintă toate cheltuielile indirecte ale unei unități de administrare și vor fi împărțite la suprafața totală amenajată (desecare cu pompare și gravitațională + CES + apărare împotriva inundațiilor), rezultând cheltuiala specifică medie la hectar la nivel de unitate de administrare.

E. COMISION DE COLECTARE

Comisionul de colectare este stabilit prin negociere directă cu entitatea care va efectua colectarea.

ANEXA Nr. 3.2-D

STRUCTURA
tarifului de desecare - TAI pentru infrastructura de desecare din amenajarea interioară, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)

Nr. crt. Categorii de cheltuieli Total
(lei/ha)
A CHELTUIELI MATERIALE: - total, din care:
1. A1. Materii prime și materiale
2. A2. Carburanți
3. A3. Energie electrică
4. A4. Reparații executate la utilaje și la mijloace de transport
5. A5. Amortizare mijloace fixe
B CHELTUIELI CU MUNCA VIE: - total, din care:
1. B.1. Salarii personal direct productiv
2. B.1.a) CAS %
3. B.1.b) Șomaj %
4. B.1.c) CASS %
5. B.1.d) Fond social, concedii medicale %
6. B.1.e) Fond garantat șomaj %
7. B.1.f) Fond accidente %
8. B.1.g) Cheltuieli sociale %
9. B.1.h) Fonduri speciale pentru persoane cu handicap (nr. mediu angajați*4%)*(salariu minim pe economie*50%)/lună
C ALTE CHELTUIELI DIRECTE (expertize, autorizații de funcționare, despăgubiri tehnologice conform Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 34 alin. 3, cheltuieli cadastru, publicitate imobiliară etc.
D CHELTUIELI INDIRECTE (impozit, taxe, diurnă, deplasări, poștă, telefon, apă, canal, salubritate, încălzire, transport personal, cheltuieli cu munca vie personal indirect productiv, lucrări în conservare etc.)
E COMISION DE COLECTARE
F PROFIT =......% x (rd. A+rd. B+rd. C+rd. D+rd. E)
G TOTAL GENERAL = rd. A+rd. B+rd. C+rd. D+rd. E+rd. F

NOTĂ:

A. CHELTUIELI MATERIALE:

A1. = Col. 9 din anexa nr. 7-DP1 plus col. 9 din anexa nr. 7-DG1;

A2. = Col. 10 din anexa nr. 7-DP1 plus col. 9 din anexa nr. 7-DG1;

A3. = Col. 11 din anexa nr. 7-DP1;

A4. = Se calculează după Normele tehnice de exploatare, întreținere și reparații în vigoare ale utilajelor de construcții și mijloacelor de transport utilizate în desfășurarea proceselor tehnologice;

A5. = Reprezintă cota de amortizare anuală a mijloacelor fixe utilizate în procesul de producție.

B. CHELTUIELI CU MUNCA VIE:

B1. Salariul tarifar mediu format din salariul de încadrare + sporurile aprobate conform grilei de salarizare a Administrației;

B1a ± B 1.h = B1x....%, conform prevederilor legale.

C. ALTE CHELTUIELI DIRECTE

Se repartizează în cadrul unității de administrare pe fiecare amenajare în funcție de cheltuielile directe înregistrate prin însumarea devizelor tehnologice pe fiecare activitate în parte (desecare cu pompare și gravitațională + combaterea eroziunii solului (CES) + apărare împotriva inundațiilor).

D. CHELTUIELI INDIRECTE

Se calculează pe baza anexei nr. 6 - Situația cheltuielilor indirecte.

Cheltuielile cuprinse în anexă reprezintă toate cheltuielile indirecte ale unei unități de administrare și vor fi împărțite la suprafața totală amenajată (desecare cu pompare și gravitațională + CES + apărare împotriva inundațiilor), rezultând cheltuiala specifică medie la hectar la nivel de unitate de administrare.

E. COMISION DE COLECTARE

Comisionul de colectare este stabilit prin negociere directă cu entitatea care va efectua colectarea.

ANEXA Nr. 3-CES

STRUCTURA
tarifului de combatere a eroziunii solului - TC pentru infrastructura de combatere a eroziunii solului de adâncime și de suprafață, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)

Nr. crt. Categorii de cheltuieli Total (lei/ha)
A CHELTUIELI MATERIALE:- total, din care:
1. A1. Materii prime și materiale
2. A2. Carburanți
3. A3. Energie electrică
4. A4. Reparații executate la utilaje și mijloace de transport
5. A5. Amortizare mijloace fixe
B CHELTUIELI CU MUNCA VIE: - total, din care:
1. B.1. Salarii personal direct productiv
2. B.1.a) CAS %
3. B.1.b) Șomaj %
4. B.1.c) CASS %
5. B.1.d) Fond social, concedii medicale %
6. B.1.e) Fond garantat șomaj %
7. B.1.f) Fond accidente %
8. B.1.g) Cheltuieli sociale %
9. B.1.h) Fonduri speciale pentru persoane cu handicap (nr. mediu angajați*4%)*(salariu minim pe economie*50%)/lună
C ALTE CHELTUIELI DIRECTE (expertize, autorizații de funcționare, despăgubiri tehnologice conform Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 34 alin. 3, cheltuieli cadastru, publicitate imobiliară etc.)
D CHELTUIELI INDIRECTE (impozit, taxe, diurnă, deplasări, poștă, telefon, apă, canal, salubritate, încălzire, transport personal, cheltuieli cu munca vie personal indirect productiv, lucrări în conservare etc.)
E COMISION DE COLECTARE
F PROFIT =......% x (rd. A+rd. B+rd. C+rd. D+rd. E)
G TOTAL GENERAL = rd. A+rd. B+rd. C+rd. D+rd. E+rd. F

NOTĂ:

A. CHELTUIELI MATERIALE:

A1. = Col. 9 din anexa nr. 7-CES1;

A2. = Col. 10 din anexa nr. 7-CES1;

A3. = Col. 11 din anexa nr. 7-CES1;

A4. = Se calculează după Normele tehnice de exploatare, întreținere și reparații în vigoare ale utilajelor de construcții și mijloacelor de transport utilizate în desfășurarea proceselor tehnologice;

A5. = Reprezintă cota de amortizare anuală a mijloacelor fixe utilizate în procesul de producție.

B. CHELTUIELI CU MUNCA VIE:

B1. Salariul tarifar mediu format din salariul de încadrare + sporurile aprobate conform grilei de salarizare a Administrației;

B1a ± B 1.h = B1x....%, conform prevederilor legale.

C. ALTE CHELTUIELI DIRECTE

Se repartizează în cadrul unității de administrare pe fiecare amenajare în funcție de cheltuielile directe înregistrate prin însumarea devizelor tehnologice pe fiecare activitate în parte (desecare cu pompare și gravitațională + combaterea eroziunii solului (CES) + apărare împotriva inundațiilor).

D. CHELTUIELI INDIRECTE

Se calculează pe baza anexei nr. 5 - Lista cheltuielilor indirecte.

Cheltuielile cuprinse în anexă reprezintă toate cheltuielile indirecte ale unei unități de administrare și vor fi împărțite la suprafața totală amenajată (desecare cu pompare și gravitațională + CES + apărare împotriva inundațiilor) rezultând cheltuiala specifică medie la hectar la nivel de unitate de administrare.

E. COMISION DE COLECTARE

Comisionul de colectare este stabilit prin negociere directă cu entitatea care va efectua colectarea.

ANEXA Nr. 3-Ap

STRUCTURA
tarifului de apărare împotriva inundațiilor - TAP pentru infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)

Nr. crt. Categorii de cheltuieli Total
(lei/ha)
A CHELTUIELI MATERIALE: - total, din care:
1. A1. Materii prime și materiale
2. A2. Carburanți
3. A3. Energie electrică
4. A4. Reparații executate la utilaje și mijloace de transport
5. A5. Amortizare mijloace fixe
B CHELTUIELI CU MUNCA VIE: - total, din care:
1. B.1. Salarii personal direct productiv
2. B.1.a) CAS %
3. B.1.b) Șomaj %
4. B.1.c) CASS %
5. B.1.d) Fond social, concedii medicale %
6. B.1.e) Fond garantat șomaj %
7. B.1.f) Fond accidente %
8. B.1.g) Cheltuieli sociale %
9. B.1.h) Fonduri speciale pentru persoane cu handicap (nr. mediu angajați*4%)*(salariu minim pe economie*50%)/lună
C Alte cheltuieli directe (expertize, autorizații de funcționare, despăgubiri tehnologice conform art. 34 alin. (3) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cheltuieli cadastru, publicitate imobiliară etc.
D Cheltuieli indirecte (impozit, taxe, diurnă, deplasări, poștă, telefon, apă, canal, salubritate, încălzire, transport personal, cheltuieli cu munca vie personal indirect productiv, lucrări în conservare etc.)
E Comision de colectare
F Profit = -% x (rd. A + rd. B + rd. C + rd. D + rd. E)
G TOTAL GENERAL = rd. A + rd. B + rd. C + rd. D + rd. E + rd. F

NOTĂ:

A. CHELTUIELI MATERIALE:

A1. = Col. 9 din anexa nr. 7-Ap1;

A2. = Col. 10 din anexa nr. 7-Ap1;

A3. = Col. 11 din anexa nr. 7-Ap1;

A4. = Se calculează după normele tehnice de exploatare, întreținere și reparații în vigoare ale utilajelor de construcții și mijloace de transport utilizate în desfășurarea proceselor tehnologice.

A5. = Reprezintă cota de amortizare anuală a mijloacelor fixe utilizate în procesul de producție.

B. CHELTUIELI CU MUNCA VIE:

B1. Salariul tarifar mediu format din salariul de încadrare + sporurile aprobate conform grilei de salarizare a Administrației;

B1a ± B 1.h = B1x ...% conform prevederilor legale;

C. ALTE CHELTUIELI DIRECTE

Se repartizează în cadrul unității de administrare pe fiecare amenajare în funcție de cheltuielile directe înregistrate prin însumarea devizelor tehnologice pe fiecare activitate în parte [desecare cu pompare și gravitațională +combaterea eroziunii solului (CES) + apărare împotriva inundațiilor].

D. CHELTUIELI INDIRECTE

Se calculează pe baza anexei nr. 5 - Lista cheltuielilor indirecte.

Cheltuielile cuprinse în anexă reprezintă toate cheltuielile indirecte ale unei unități de administrare și vor fi împărțite la suprafața totală amenajată (desecare cu pompare și gravitațională + CES + apărare împotriva inundațiilor) rezultând cheltuiala specifică medie la hectar la nivel de unitate de administrare.

E. COMISION DE COLECTARE

Comisionul de colectare este stabilit prin negociere directă cu entitatea care va efectua colectarea.

ANEXA Nr. 4-D

LISTA
devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații cuprinse în anexa nr. 2-D pentru infrastructura de desecare administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)

I. Devize tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de exploatare a rețelei de desecare

Nr. crt. Lucrări cuprinse în nomenclatorul de devize al Administrației Codul devizelor conform nomenclatorului de devize UM Prețul unitar al devizului tehnologic specific unitar (lei/UM)
Desecare cu pompare Desecare gravitațională
1. Deblocarea canalelor și a construcțiilor hidrotehnice (C.H.) pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apei DPE03 DGE01 lei
2. Exploatare puțuri hidrogeologice DPE04 DGE02 100 de citiri
3. Urmărirea umidității solului și a chimismului apei DPE05 DGE03 100 de probe
4. Asigurarea pazei și protecției infrastructurii de desecare DPE07 DGE05 ore

II. Devize tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de exploatare a stațiilor de pompare

Nr. crt. Lucrări cuprinse în nomenclatorul de devize al Administrației Codul devizelor conform nomenclatorului de devize UM Prețul unitar al devizului tehnologic specific unitar (lei/UM)
Desecare cu pompare
1. Exploatarea stațiilor de pompare de desecare electrice DPE01 1.000 m3
2. Exploatarea stațiilor de pompare de desecare termice DPE02 1.000 m3
3. Asigurarea pazei și protecției infrastructurii de desecare DPE07 ore
4. Efectuarea probelor tehnologice în amenajări de desecare prin pompare DPE08 1.000 m3
5. Efectuarea epuizmentelor cu agregate termice sau electrice în stațiile de pompare de desecare DPE09 ore
6. Menținerea sub tensiune a posturilor trafo și iluminarea stațiilor de pompare în afara perioadei de utilizare DPE10 kW

III. Devize tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații

Nr. crt. Lucrări cuprinse în nomenclatorul de devize al Administrației Codul devizelor conform nomenclatorului de devize UM Prețul unitar al devizului tehnologic specific unitar (lei/UM)
Desecare cu pompare Desecare gravitațională
1. Distrugerea vegetației acvatice, ierboase, lemnoase pe canale DPI01 DGI02 100 m2
2. Întreținere atelaje și animale de tracțiune DPI02 DGI03 ore
3. Consolidări de taluze la canale de desecare DPI03 DGI01 100 m2
4. Întreținerea centrelor administrative ale unității centrale a Administrației (centrala), sucursalelor teritoriale, unităților de administrare și formațiilor DPI04 DGI04 lei
5. Supravegherea și recepția lucrărilor executate cu terții DPI05 DGI05 ore
6. Autorizarea de funcționare a amenajărilor de desecare prin pompare din administrarea sucursalei DPI06 DGI06 lei
7. Decolmatări canale de depuneri DPI07 DGI07 100 m3
8. Întreținerea pereelor DPI08 DGI08 m2
9. Întreținere la C.H.: noduri de distribuție, căderi, podețe, stăvilare DPI09 DGI09 buc.
10. Întreținerea și revizia agregatelor de pompare de bază (electrice și termice) DPI10 - ore
11. Întreținerea și revizia instalațiilor hidromecanice și auxiliare din stațiile de pompare (armături, instalații auxiliare, dispozitive de protecție, instalații de ridicat și transportat, instalații de încălzire, instalații de ventilație, instalații paratrăsnet) DPI11 - ore
12. Întreținerea și revizia conductelor de aspirație și refulare DPI12 - ore
13. Întreținerea instalațiilor electrice de joasă și medie tensiune DPI13 - ore
14. Măsurători și verificări PRAM-ISCIR-AMC DPI14 - ore
15. Întreținere linii electrice aeriene (LEA) și posturi de transformare (PT) din administrarea Administrației DPI15 - ore
16. Întreținere la clădiri a surselor de pompare și anexelor DPI16 - buc.
17. Întreținere mijloace de transport DPI17 - ore
18. Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători pentru contractarea cu terții DPR01 DGR01 ore
19. Decolmatări canale de depuneri DPR02 DGR02 100 m3
20. Reparații la peree degradate pe canale DPR03 DGR03 m2
21. Reparații la C.H.: noduri de distribuție, căderi, podețe, stăvilare DPR04 DGR04 buc.
22. Repararea centrelor administrative ale centralei, sucursalelor teritoriale, unităților de administrare, formațiilor DPR05 DGR05 buc.
23. Reparații la clădiri și anexe la stațiile de pompare DPR08 - buc.
24. Reparat cantoane, depozite și anexe - DGR08 buc.
25. Repararea agregatelor de pompare de bază DPR09 - buc.
26. Repararea conductelor de aspirație și refulare, a sitelor și grătarelor, inclusiv a dispozitivelor de protecție DPR10 - ml
27. Repararea instalațiilor hidromecanice și auxiliare din stațiile de pompare: armături, instalații auxiliare, instalații de ridicat și transportat, instalații de încălzire, instalații de ventilație, instalații paratrăsnet, organe de protecție și etanșări DPR11 - buc.
28. Repararea bazinelor de aspirație și refulare DPR12 - buc.
29. Repararea instalațiilor electrice de joasă tensiune și a instalațiilor electronice, automatizări-dispecerizări-comutație primară și secundară, echipamentelor auxiliare DPR13 - buc.
30. Repararea instalațiilor electrice de medie tensiune (6-20 kV) - celule, transformatoare, linii electrice DPR14 - buc.
31. Măsurători și verificări PRAM-ISCIR-AMC DPR15 - ore
32. Reparații LEA și PT din administrarea Administrației DPR16 - km
33. Repararea rețelei de drenuri colectoare și a rețelei de drenuri absorbante DPR06 DGR06 ml
34. Repararea gurilor de evacuare și a căminelor de vizitare DPR07 DGR07 buc.

NOTĂ:

Pentru lucrările realizate prin soluții și tehnologii noi, nomenclatorul de devize și devizele se modifică și se completează la propunerea directorului sucursalei teritoriale a Administrației și se aprobă de consiliul de administrație la propunerea directorului general al Administrației.

ANEXA Nr. 4-CES

LISTA
devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în anexa nr. 2-CES pentru infrastructura de combatere a eroziunii solului de adâncime și de suprafață, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)

Devize tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații

Nr. crt. Lucrări cuprinse în nomenclatorul de devize al Administrației Codul devizelor conform nomenclatorului de devize UM Prețul unitar al devizului tehnologic specific unitar (lei/UM)
1. Însămânțări taluze la canale, debușee și terase CI01 1.000 m2
2. Distrugerea vegetației acvatice, ierboase, lemnoase pe canale CI02 100 m2
3. Întreținerea împrejmuirilor plantațiilor silvice CI03 ml
4. Întreținerea atelajelor și animalelor de tracțiune CI04 ore
5. Întreținerea centrelor administrative ale unității centrale a Administrației (centrala), sucursalelor teritoriale, unităților de administrare și formațiilor CI05 lei
6. Supravegherea și recepția lucrărilor executate cu terții CI06 ore
7. Deblocarea canalelor și a construcțiilor hidrotehnice (C.H.) pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apei CI07 lei
8. Întreținere puțuri hidrogeologice și activitate hidrogeologică CI08 100 de citiri
9. Întreținerea pepinierelor silvice CI09 ha
10. Întreținere și curățiri în plantațiile silvice antierozionale CI10 ha
11. Asigurarea pazei și protecției lucrărilor de combatere a eroziunii solului CI11 ore
12. Răriri și tăieri de regenerare în plantațiile silvice antierozionale CI13 ha
13. Autorizarea de funcționare a amenajărilor de combatere a eroziunii solului (CES) din administrarea sucursalei CI14 lei
14. Expertizarea în vederea autorizării de funcționare în condiții de siguranță a barajelor cu rol de atenuare a viiturilor și a altor construcții hidrotehnice care se supun urmăririi speciale în exploatare CI15 lei
15. Decolmatări canale de depuneri CI16 100 m3
16. Întreținerea pereelor CI17 m2
17. Întreținere la C.H. ( baraje, ziduri de sprijin, praguri și traverse din gabioane, jilipuri, captări izvoare, căderi, podețe etc.) CI18 buc.
18. Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători pentru contractarea cu terții CR01 ore
19. Decolmatări canale de depuneri CR02 100 m3
20. Reparații la peree degradate pe canale și debușee CR03 m2
21. Reparații la baraje, ziduri de sprijin, praguri și traverse din gabioane, jilipuri, captări izvoare, căderi, podețe etc. CR04 buc.
22. Repararea drumurilor antierozionale CR05 km
23. Reparații la cleionaje și gărdulețe CR06 ml
24. Repararea rețelei de drenuri colectoare și a rețelei de drenuri absorbante CR07 ml
25. Repararea gurilor de evacuare și a căminelor de vizitare CR08 buc.
26. Completarea golurilor în plantațiile antierozionale CR09 ha
27. Repararea centrelor administrative ale centralei, sucursalelor teritoriale, unităților de administrare, formațiilor CR10 buc.
28. Reparat cantoane, depozite și anexe CR11 buc.

NOTĂ:

Pentru lucrările realizate prin soluții și tehnologii noi, nomenclatorul de devize și devizele se modifică și se completează la propunerea directorului sucursalei teritoriale a Administrației și de consiliul de administrație, la propunerea directorului general al Administrației.

ANEXA Nr. 4-Ap

LISTA
devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în anexa nr. 2-Ap pentru infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)

Nr. crt. Lucrări cuprinse în nomenclatorul de devize al Administrației Codul devizelor conform nomenclatorului de devize UM Prețul unitar al devizului tehnologic specific unitar (lei/UM)
1. Distrugerea vegetației acvatice, ierboase și lemnoase de pe taluzele și coronamentul digurilor și barajelor API01 100 m2
2. Însămânțări și supraînsămânțări pe taluze și coronamente la diguri și baraje API02 100 m2
3. Întreținere atelaje și animale de tracțiune API03 ore
4. Întreținerea centrelor administrative ale unității centrale a Administrației (centrala), sucursalelor teritoriale, unităților de administrare și formațiilor API04 lei
5. Întreținerea bornelor, a mirelor și a barierelor la diguri și baraje API05 buc.
6. Supravegherea și recepția lucrărilor executate cu terții API06 ore
7. Urmărirea comportării digurilor și supravegherea acestora în timpul viiturilor API07 ore
8. Gestionarea materialelor, mijloacelor de intervenție, a spațiilor de depozitare și a spațiilor de cazare API08 ore
9. Întreținerea corpurilor de navă plutitoare API09 ore
10. Întreținerea puțurilor hidrogeologice și activitate hidrogeologică API10 100 de citiri
11. Asigurarea pazei și protecției lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor API11 ore
12. Autorizarea de funcționare a amenajărilor de apărare din administrarea sucursalei API13 lei
13. Expertizarea în vederea autorizării de funcționare în condiții de siguranță a barajelor cu rol de atenuare a viiturilor și a altor construcții hidrotehnice care se supun urmăririi speciale în exploatare API14 lei
14. Întreținerea construcțiilor hidrotehnice (C.H.) ce traversează digurile, baraje (goliri de fund, stăvilare, dispozitive de ridicat, peree, canale de fugă, pasarele etc.) API15 buc.
15. Întreținere cantoane și depozite pentru materiale și mijloace de apărare API16 mii lei
16. Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători topografice la diguri si baraje APR01 ore
17. Completări de terasamente la diguri, baraje, rampe de acces și nivelarea coronamentului digurilor, consolidări taluze APR02 100 m3
18. Reparații la borne, mire și bariere la diguri și baraje APR03 buc.
19. Repararea centrelor administrative ale centralei, sucursalelor teritoriale, unităților de administrare, formațiilor APR04 buc.
20. Reparații la C.H. ce traversează digurile, reparații la baraje (goliri de fund, stăvilare, dispozitive de ridicat, peree, canale de fugă, pasarele etc.) APR05 buc.
21. Reparat cantoane depozite și anexe APR07 buc.

NOTĂ:

Pentru lucrările realizate prin soluții și tehnologii noi, nomenclatorul de devize și devizele se modifică și se completează la propunerea directorului sucursalei teritoriale a Administrației și de consiliul de administrație, la propunerea directorului general al Administrației.

ANEXA Nr. 5

LISTA CHELTUIELILOR INDIRECTE

Nr. crt. Specificație Lei
1. Deplasări, detașări, transferuri
2. Impozit clădiri
3. Taxe teren
4. Taxe radio-telefon
5. Taxe circulație auto
6. Materiale pentru întreținere și curățenie
7. Rechizite, furnituri de birou și calculator
8. Cheltuieli poștale și telefon
9. Revizii calculatoare + abonamente
10. Cărți, reviste, publicații etc.
11. Cheltuieli materiale pentru protecția muncii
12. Cheltuieli cu transportul personalului la locul de muncă
13. Cheltuieli pentru încălzit
14. Energie electrică pentru iluminat
15. Apă, canal, salubritate
16. Materiale și piese de schimb pentru funcționarea mijloacelor de transport ușor
17. Autorizarea mijloacelor fixe de uz casnic și gospodăresc (centrale termice, electrice, încălzire utilități)
18. Uzură, întreținerea și repararea obiectelor de inventar
19. Cheltuieli cu munca vie a personalului indirect
20. Autorizație de mediu
21. Autorizație sanitară
22. Funcționarea centrului național de intervenție pentru situații de urgență și a centrelor teritoriale de intervenție pentru situații de urgență
23. Alte cheltuieli materiale
24. Regia sucursalei teritoriale - 10% din cheltuielile directe
25. Regia unității centrale - 5% din cheltuielile directe
TOTAL:

ANEXA Nr. 6

Înțelesul unor termeni utilizați în normele metodologice

- an de funcționare al infrastructurii - an calendaristic;

- dirijarea controlată a apei - asigurarea condițiilor de scurgere a apei din câmpurile de drenuri în rețeaua de canale, asigurarea secțiunii de scurgere a apei în canalele de desecare, indiferent de ordinul de mărime, prin înlăturarea obstacolelor de orice natură și manevrarea dispozitivelor de închidere în vederea regularizării debitelor de apă ce trebuie evacuată;

- deviz tehnologic specific unitar - deviz întocmit pentru fiecare lucrare prevăzută în nomenclatorul de devize, pe baza unei tehnologii specifice fiecărei lucrări, valoarea rezultată fiind raportată la unitatea de măsură de referință prevăzută în nomenclatorul de devize;

- infrastructura de desecare de interes comun - partea din amenajarea de desecare formată din canale principale, canale colectoare și de evacuare, cu construcțiile hidrotehnice aferente, stațiile de prepompare și stațiile de evacuare, cantoane de exploatare, a căror administrare, exploatare, întreținere și reparații se pot realiza numai într-un cadru unitar de către Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare - R.A. sau o federație;

- infrastructura de desecare din amenajarea interioară - partea din rețeaua hidrotehnică de desecare formată din canale secundare, terțiare și de ultim ordin cu construcțiile hidrotehnice aferente, câmpurile de drenuri cu stațiile de pompare aferente, a căror administrare, exploatare și întreținere se pot realiza și de către beneficiarii care o dețin sau de organizațiile de îmbunătățiri funciare;

- periodicitatea lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare - intervalul de timp la care este necesar să se revină cu o lucrare specifică asupra unui element component al infrastructurii de îmbunătățiri funciare pentru a asigura o funcționare corespunzătoare;

- suprafață brută - suprafața totală cuprinsă în perimetrul amenajat cu lucrări de îmbunătățiri funciare;

- suprafața netă - suprafața agricolă și neagricolă, cu excepția suprafeței ocupate de infrastructura de îmbunătățiri funciare;

- suprafața cu infrastructura de combatere a eroziunii solului - suma suprafeței terenurilor care beneficiază direct sau indirect de efectul lucrărilor de combatere a eroziunii solului;

- suprafața cu infrastructura de apărare împotriva inundațiilor - suma suprafeței terenurilor care beneficiază direct sau indirect de efectul lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor.

ANEXA Nr. 7-DP 1

CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE
Activitatea: Desecare cu evacuarea apei prin pompare

Nr. crt. Indice deviz Denumire deviz Manoperă Materiale Total costuri lei/ha
Total lei Mecanici utilaje Muncitori Total lei din care:
ore lei ore lei Materiale Carburanți Energie electrică
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Exploatare
1 DPE01 Exploatarea stațiilor de pompare (SP) de desecare electrice
2 DPE02 Exploatarea SP de desecare termice
3 DPE03 Deblocarea canalelor și a construcțiilor hidrotehnice (C.H.) pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apei
4 DPE04 Exploatare puțuri hidrogeologice
5 DPE05 Urmărirea umidității solului și a chimismului apei
6 DPE07 Asigurarea pazei și protecției infrastructurii de desecare
7 DPE08 Efectuarea probelor tehnologice în amenajări de desecare prin pompare
8 DPE09 Efectuarea epuizmentelor cu agregate termice sau electrice în SP desecare
9 DPE10 Menținerea sub tensiune a posturilor trafo și iluminarea SP în afara perioadei de utilizare
Întreținere
1 DPI01 Distrugerea vegetației acvatice, ierboase, lemnoase pe canale
2 DPI02 Întreținere atelaje și animale de tracțiune
3 DPI03 Consolidări de taluze la canale de desecare
4 DPI04 Întreținerea centrelor administrative ale unității centrale a Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (centrala), sucursalelor teritoriale, unităților de administrare și formațiilor
5 DPI05 Supravegherea și recepția lucrărilor executate cu terții
6 DPI06 Autorizarea de funcționale a amenajărilor de desecare prin pompare din administrarea sucursalei
7 DPI07 Decolmatări canale de depuneri
8 DPI08 Întreținerea pereelor
9 DPI09 Întreținere la C.H.: noduri de distribuție, căderi, podețe, stăvilare
10 DPI10 Întreținerea și revizia agregatelor de pompare de bază (electrice și termice)
11 DPI11 Întreținerea și revizia instalațiilor hidromecanice și auxiliare din SP (armături, instalații auxiliare, dispozitive de protecție, instalații de ridicat și transport, instalații de încălzire, instalații de ventilație, instalații paratrăsnet)
12 DPI12 Întreținerea și revizia conductelor de aspirație și refulare
13 DPI13 Întreținerea instalațiilor electrice de joasă și medie tensiune
14 DPI14 Măsurători și verificări PRAM-ISCIR-AMC
15 DPI15 Întreținere linii electrice aeriene LEA și post de transformare PT din administrarea Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare
16 DPI16 Întreținere la clădiri SP și anexe
17 DPI17 Întreținere mijloace de transport
Reparații
1 DPR01 Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători pentru contractarea cu terții
2 DPR02 Decolmatări canale de depuneri
3 DPR03 Reparații la peree degradate pe canale
4 DPR04 Reparații la C.H.: noduri de distribuție, căderi, podețe, stăvilare
5 DPR05 Repararea centrelor administrative ale centralei, sucursalelor teritoriale, unităților de administrare, formațiilor
6 DPR06 Repararea rețelei de drenuri colectoare și a rețelei de drenuri absorbante
7 DPR07 Repararea gurilor de evacuare și a căminelor de vizitare
8 DPR08 Reparații la clădiri și anexe la stațiile de pompare
9 DPR09 Repararea agregatelor de pompare de bază
10 DPR10 Repararea conductelor de aspirație și refulare, a sitelor și grătarelor, inclusiv a dispozitivelor de protecție
11 DPR11 Repararea instalațiilor hidromecanice și auxiliare din SP: armături, instalații auxiliare, instalații de ridicat și transportat, instalații de încălzire, instalații de ventilație, instalații paratrăsnet, organe de protecție și etanșări
12 DPR12 Repararea bazinelor de aspirație și refulare
13 DPR13 Repararea instalațiilor electrice de joasă tensiune și a instalațiilor electronice, automatizări - dispecerizări - comutație primară și secundară, echipamentelor auxiliare
14 DPR14 Repararea instalațiilor electrice de medie tensiune (6-20 kV) - celule, transformatoare, linii electrice
15 DPR15 Măsurători și verificări PRAM - ISCIR - AMC
16 DPR16 Reparații LEA si PT din administrarea Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare
TOTAL CHELTUIELI DESECARE CU EVACUAREA APEI PRIN POMPARE (lei/ha):

NOTĂ:

Coloana 3 = col. 5+col. 7 din anexa nr. 7 - DP1

Coloana 4 = col. 7 din anexa nr. 7 - DP1 (1-42);

Coloana 5 = col. 14 din anexa nr. 7 - DP1 (1-42)

Coloana 6 = col. 17 din anexa nr. 7 - DP1 (1-42)

Coloana 7 = col. 19 din anexa nr. 7 - DP1 (1-42)

Coloana 8 = col. 9 + col. 10 + col.11 din anexa nr. 7 - DP1

Coloana 9 = col. 24 din anexa nr. 7 - DP1 (1-42) (valoarea materialelor fără energie electrică de pompare)

Coloana 10 = col. 11 din anexa nr. 7 - DP1 (1-42)

Coloana 11 = col. 24 din anexa nr. 7 - DP1 (1-42) (valoare energie electrică de pompare)

ANEXA Nr. 7-DP1 (1-42)

DEVIZE TEHNOLOGICE
Desecare cu evacuarea apei prin pompare

DENUMIRE DEVIZ: DP...............

Nr. crt. Codul lucrării Lucrarea UM Lucrări mecanice Lucrări manuale Consum materiale Total cheltuieli lei/ha
Utilaje, mijloace
de transport
Volum lucrare Normă timp utilaj ore/UM Durata ore
5 x 6
Carburant Salariu mecanici Volum lucrare Normă timp ore/UM Durata lucrării ore
15 x 16
Tarif orar lei/h Valoare lei
17 x 18
Denumire material UM Cantitate Preț/UM Valoare materiale lei
22 x 23
Normă consum l/h Consum normat
l
7 x 8
Preț unitar lei/l Valoare lei
9 x 10
Durata lucrării ore
col. 7
Tarif orar lei/h Valoare lei
12 x 13
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
TOTAL GENERAL x x x x x x x x 0 x x x x x x x
1
2 Articol de deviz
3 Norme locale
4
5
6
7
8

NOTĂ:

Col. 3 = unitatea de măsură a articolului de deviz și norme locale

Col. 4 = tipul de utilaj sau tipul mijlocului de transport folosit cu care se va executa lucrarea

Col. 5 = se determină pe baza inventarului fizic al infrastructurii, corelat cu periodicitatea lucrărilor și raportat la suprafața brută amenajată

Col. 6 = norma de timp a utilajului specificat sau a mijlocului de transport specificat în col. 4

Col. 7 = Col. 5 x Col. 6

Col. 8 = consumul normat al utilajului sau mijlocul de transport specificat in col. 4, conform normativului mediu de consum U8/1982 sau cărții tehnice a utilajului/mijlocului de transport

Col. 9 = Col. 7 x Col. 8

Col. 10 = Prețul unitar al carburantului la momentul întocmirii devizului (furnizor Petrom)

Col. 11 = Col. 9 x Col. 10

Col. 12 = Col. 7

Col. 13 = salariul tarifar mediu format din salariul de încadrare + sporurile aprobate conform grilei de salarizare a Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)

Col. 14 = Col. 12 x Col. 13

Col. 15 = se determină pe baza inventarului fizic al infrastructurii

Col. 16 = norma de timp aferentă lucrării (din normele locale sau indicatoare de norme de deviz)

Col. 17 = Col. 15 x Col. 16

Col. 18 = salariul tarifar mediu format din salariul de încadrare + sporurile aprobate conform grilei de salarizare a Administrației

Col. 19 = Col. 17 x Col. 18

Col. 20 = se completează cu denumirea principalelor materiale care se vor pune în operă

Col. 21 = se respectă unitatea de măsură pentru fiecare material

Col. 22 = reprezintă cantitatea de material aferent volumului de lucrare de la col. 5, respectiv col.15

Col. 23 = reprezintă prețul materialelor

Col. 24 = Col. 22 x Col. 23

Col. 25 = Col. 11 + Col. 14 + Col. 19 + Col. 24

ANEXA Nr. 7-DG1

CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE
Activitatea: Desecare cu evacuarea apei gravitațional

Nr. crt. Indice deviz Denumire deviz Manoperă Materiale Total costuri lei/ha
Total lei Mecanici utilaje Muncitori Total lei din care:
ore lei ore lei Materiale Carburanți Energie electrică
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Exploatare
1 DGE01 Deblocarea canalelor și a construcțiilor hidrotehnice (C.H.) pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apei
2 DGE02 Exploatare puțuri hidrogeologice
3 DGE03 Urmărirea umidității solului și a chimismului apei
4 DGE05 Asigurarea pazei și protecției infrastructurii de desecare
Întreținere
1 DGI01 Consolidări de taluze la canale de desecare
2 DGI02 Distrugerea vegetației acvatice, ierboase, lemnoase pe canale
3 DGI03 Întreținere atelaje și animale de tracțiune
4 DGI04 Întreținerea centrelor administrative ale unității centrale a Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (centrala), sucursalelor teritoriale, unităților de administrare și formațiilor
5 DGI05 Supravegherea și recepția lucrărilor executate cu terții
6 DGI06 Autorizarea de funcționare a amenajărilor de desecare prin pompare din administrarea sucursalei
7 DGI07 Decolmatări canale de depuneri
8 DGI08 Întreținerea pereelor
9 DGI09 Întreținere la C.H.: noduri de distribuție, căderi, podețe, stăvilare
Reparații
1 DGR01 Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători pentru contractare cu terții
2 DGR02 Decolmatări canale de depuneri
3 DGR03 Reparații la peree degradate pe canale
4 DGR04 Reparații la C.H.: noduri de distribuție, căderi, podețe, stăvilare
5 DGR05 Repararea centrelor administrative ale centralei, a sucursalelor teritoriale, unităților de administrare, formațiilor
6 DGR06 Repararea rețelei de drenuri colectoare și a rețelei de drenuri absorbante
7 DGR07 Repararea gurilor de evacuare și a căminelor de vizitare
8 DGR08 Reparat cantoane, depozite și anexe
TOTAL CHELTUIELI DESECARE CU EVACUAREA APEI GRAVITAȚIONAL (lei/ha):

NOTĂ:

Coloana 3 = col. 5+col. 7 din anexa nr. 7 - DG1

Coloana 4 = col. 7 din anexa nr. 7 - DG1(1-21)

Coloana 5 = col. 14 din anexa nr. 7 - DG1(1-21)

Coloana 6 = col. 17 din anexa nr. 7 - DG1(1-21)

Coloana 7 = col. 19 din anexa nr. 7 - DG1(1-21)

Coloana 8 = col. 9+col. 10+col. 11 din anexa nr. 7 - DG1

Coloana 9 = col. 24 din anexa nr. 7 - DG1(1-21)

Coloana 10 = col. 11 din anexa nr. 7 - DG1(1-21)

Coloana 11 = col. 24 din anexa nr. 7 - DG1(1-21), care este = 0 (neavând energie electrică de pompare)

ANEXA Nr. 7-DG1 (1-21)

DEVIZE TEHNOLOGICE
Desecare cu evacuarea apei gravitațional

DENUMIRE DEVIZ: DG...............

Nr. crt. Codul lucrării Lucrarea UM Lucrări mecanice Lucrări manuale Consum materiale Total cheltuieli lei/ha
Utilaje, mijloace
de transport
Volum lucrare Normă timp utilaj ore/UM Durata ore
5 x 6
Carburant Salariu mecanici Volum lucrare Normă timp ore/UM Durata lucrării ore
15 x 16
Tarif orar lei/h Valoare lei
17 x 18
Denumire material UM Cantitate Preț/UM Valoare materiale lei
22 x 23
Normă consum l/h Consum normat
l
7 x 8
Preț unitar lei/l Valoare lei
9 x 10
Durata lucrării ore
col. 7
Tarif orar lei/h Valoare lei
12 x 13
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
TOTAL GENERAL x x x x x x x x 0 x x x x x x x
1
2 Articol de deviz
3 Norme locale
4
5
6
7
8

NOTĂ:

Col. 3 = unitatea de măsură a articolului de deviz și norme locale

Col. 4 = tipul de utilaj sau tipul mijlocului de transport folosit, cu care se va executa

Col. 5 = se determină pe baza inventarului fizic al infrastructurii, corelat cu periodicitatea lucrărilor și raportat la suprafața brută amenajată

Col. 6 = norma de timp a utilajului specificat sau mijlocul de transport specificat în coloană

Col. 7 = Col. 5 x Col. 6

Col. 8 = consumul normat al utilajului sau mijlocul de transport specificat în col. 4

Col. 9 = Col. 7 x Col. 8

Col. 10 = prețul unitar al carburantului la momentul întocmirii devizului (furnizor Petrom)

Col. 11 = Col. 9 x Col. 10

Col. 12 = Col. 7

Col.13 = salariul tarifar mediu format din salariul de încadrare + sporurile aprobate conform grilei de salarizare a Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)

Col. 14 = Col. 12 x Col. 13

Col.15 = se determină pe baza inventarului fizic al infrastructurii

Col.16 = norma de timp aferentă lucrării (din normele locale sau indicatoarele de norme de deviz)

Col. 17 = Col. 15 x Col. 16

Col.18 = salariul tarifar mediu format din salariul de încadrare + sporurile aprobate conform grilei de salarizare a Administrației

Col. 19 = Col. 17 x Col. 18

Col. 20 = se completează cu denumirea principalelor materiale care se vor pune în operă

Col. 21 = se respectă unitatea de măsură pentru fiecare material

Col. 22 = reprezintă cantitatea de material aferent volumului de lucrare de la col. 5, respectiv col.15

Col. 23 = reprezintă prețul materialelor

Col. 24 = Col. 22 x Col. 23

Col. 25 = Col. 11+Col. 14+Col. 19+Col. 24

ANEXA Nr. 7-CES1

CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE
Activitatea: Combaterea eroziunii solului
CES

Nr. crt. Indice deviz Denumire deviz Manoperă Materiale Total costuri lei/ha
Total lei Mecanici utilaje Muncitori Total lei din care:
ore lei ore lei Materiale Carburanți Energie electrică
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Întreținere
1 CI01 Însămânțări taluze la canale, debușee și terase
2 CI02 Distrugerea vegetației acvatice, ierboase, lemnoase pe canale
3 CI03 Întreținerea împrejmuirilor plantațiilor silvice
4 CI04 Întreținerea atelajelor și animalelor de tracțiune
5 CI05 Întreținerea centrelor administrative ale unității centrale a Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (centrala), sucursalelor teritoriale, unităților de administrare și formațiilor
6 CI06 Supravegherea și recepția lucrărilor executate cu terții
7 CI07 Deblocarea canalelor și a construcțiilor hidrotehnice (C.H.) pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apei
8 CI08 Întreținere puțuri hidrogeologice și activitate hidrogeologică
9 CI09 Întreținerea pepinierelor silvice
10 CI10 Întreținere și curățiri în plantațiile silvice antierozionale
11 CI11 Asigurarea pazei și protecției lucrărilor de combatere a eroziunii solului (CES)
12 CI13 Răriri și tăieri de regenerare în plantațiile silvice antierozionale
13 CI 14 Autorizarea de funcționare a amenajărilor de CES din administrarea sucursalei
14 CI 15 Expertizarea în vederea autorizării de funcționare în condiții de siguranță a barajelor cu rol de atenuare a viiturilor și a altor construcții hidrotehnice care se supun urmăririi speciale în exploatare
15 CI 16 Decolmatări canale de depuneri
16 CI17 Întreținerea pereelor
17 CI 18 Întreținere la C.H. (baraje, ziduri de sprijin, praguri și traverse din gabioane, jilipuri, captări izvoare, căderi, podețe etc.)
Reparații
1 CR01 Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători pentru contractarea cu terții
2 CR02 Decolmatări canale de depuneri
3 CR03 Reparații la peree degradate pe canale și debușee
4 CR04 Reparații la baraje, ziduri de sprijin, praguri și traverse din gabioane, jilipuri, captări izvoare, căderi, podețe etc.
5 CR05 Repararea drumurilor antierozionale
6 CR06 Reparații la cleionaje și gărdulețe
7 CR07 Repararea rețelei de drenuri colectoare și a rețelei de drenuri absorbante
8 CR08 Repararea gurilor de evacuare și a căminelor de vizitare
9 CR09 Completarea golurilor în plantațiile antierozionale
10 CR10 Repararea centrelor administrative ale centralei, sucursalelor teritoriale, unităților de administrare, formațiilor
11 CR11 Reparat cantoane, depozite și anexe
TOTAL CHELTUIELI CES (lei/ha)

NOTĂ:

Coloana 3 = col. 5+col. 7 din anexa nr. 7-CES1

Coloana 4 = col. 7 din anexa nr. 7-CES1 (1-28)

Coloana 5 = col. 14 din anexa nr. 7-CES1 (1-28)

Coloana 6 = col. 17 din anexa nr. 7-CES1 (1-28)

Coloana 7 = col. 19 din anexa nr. 7-CES1 (1-28)

Coloana 8 = col. 9+col. 10 + col. 11 din anexa nr. 7-CES1

Coloana 9 = col. 24 din anexa nr. 7-CES1 (1-28)

Coloana 10 = col. 11 din anexa nr. 7-CES1 (1-28)

Coloana 11 = col. 24 din anexa nr. 7-CES1 (1-28), care este = 0 (neavând energie electrică de pompare).

ANEXA Nr. 7-CES1 (1-28)

DEVIZE TEHNOLOGICE
Combaterea eroziunii solului

DENUMIRE DEVIZ: C...............

Nr. crt. Codul lucrării Lucrarea UM Lucrări mecanice Lucrări manuale Consum materiale Total cheltuieli lei/ha
Utilaje, mijloace de transport Volum lucrare Normă timp utilaj ore/UM Durata ore
5 x 6
Carburant Salariu mecanici Volum lucrare Normă timp ore/UM Durata lucrării ore
15 x 16
Tarif orar lei/h Valoare lei
17 x 18
Denumire material UM Cantitate Preț/UM Valoare materiale lei
22 x 23
Normă consum l/h Consum normat
l
7 x 8
Preț unitar lei/l Valoare lei
9 x 10
Durata lucrării ore col. 7 Tarif orar lei/h Valoare lei
12 x 13
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
TOTAL GENERAL x x x x x x x x 0 x x x x x x x
1
2 Articol de deviz
3 Norme locale
4
5
6
7
8

NOTĂ:

Col. 3 = unitatea de măsură a articolului de deviz și norme locale

Col. 4 = tipul de utilaj sau tipul mijlocului de transport folosit, cu care se va executa lucrarea

Col. 5 = se determină pe baza inventarului fizic al infrastructurii, corelat cu periodicitatea lucrărilor și raportat la suprafața brută amenajată

Col. 6 = norma de timp a utilajului specificat sau mijlocul de transport specificat în coloană

Col. 7 = Col. 5 x Col. 6

Col. 8 = consumul normat al utilajului sau mijlocul de transport specificat în col. 4

Col. 9 = Col. 7 x Col. 8

Col. 10 = prețul unitar al carburantului la momentul întocmirii devizului (furnizor Petrom)

Col. 11 = Col. 9 x Col. 10

Col. 12 = Col. 7

Col. 13 = salariul tarifar mediu format din salariul de încadrare + sporurile aprobate conform grilei de salarizare a Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)

Col. 14 = Col. 12 x Col. 13

Col. 15 = se determină pe baza inventarului fizic al infrastructurii

Col. 16 = norma de timp aferentă lucrării (din normele locale sau indicatoarele de norme de deviz)

Col. 17 = Col. 15 x Col. 16

Col. 18 = salariul tarifar mediu format din salariul de încadrare + sporurile aprobate conform grilei de salarizare a Administrației

Col. 19 = Col. 17 x Col. 18

Col. 20 = se completează cu denumirea principalelor materiale care se vor pune în operă

Col. 21 = se respectă unitatea de măsură pentru fiecare material

Col. 22 = reprezintă cantitatea de material aferent volumului de lucrare de la col. 5, respectiv col. 15

Col. 23 = reprezintă prețul materialelor

Col. 24 = Col. 22 x Col. 23

Col. 25 = Col. 11+Col. 14+Col. 19+Col. 24

ANEXA Nr. 7-Ap1

CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE
Activitatea: Apărare împotriva inundațiilor (diguri și baraje)

Nr. crt. Indice deviz Denumire deviz Manoperă Materiale Total costuri lei/ha
Total lei Mecanici utilaje Muncitori Total lei din care:
ore lei ore lei Materiale Carburanți Energie electrică
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Întreținere
1 API01 Distrugerea vegetației acvatice, ierboase și lemnoase de pe taluzele și coronamentul digurilor și barajelor
2 API02 Însămânțări și supraînsămânțări pe taluze și coronamente la diguri și baraje
3 API03 Întreținerea atelaje și animale de tracțiune
4 API04 Întreținerea centrelor administrative ale unității centrale a Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (centrala), sucursalelor teritoriale, unităților de administrare și formațiilor
5 API05 Întreținerea bornelor, a mirelor și barierelor la diguri și baraje
6 API06 Supravegherea și recepția lucrărilor executate cu terții
7 API 07 Urmărirea comportării digurilor și supravegherea acestora în timpul viiturilor
8 API 08 Gestionarea materialelor, mijloacelor de intervenție, spațiilor de depozitare și spațiilor de cazare
9 API09 Întreținerea corpurilor de navă plutitoare
10 API 10 Întreținerea puțurilor hidrogeologice și activitate hidrogeologică
11 API 11 Asigurarea pazei și protecției lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor
12 API 13 Autorizarea de funcționare a amenajărilor de apărare din administrarea sucursalei
13 API 14 Expertizarea în vederea autorizării de funcționare în condiții de siguranță a barajelor cu rol de atenuare a viiturilor și a altor construcții hidrotehnice (C.H.) care se supun urmăririi speciale în exploatare
14 API 15 Întreținerea construcțiilor hidrotehnice care traversează digurile, baraje (goliri de fund, stăvilare, dispozitive de ridicat, peree, canale de fugă, pasarele etc.)
15 API 16 Întreținere cantoane și depozite pentru materiale și mijloace de apărare
Reparații
1 APR01 Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători topografice la diguri și baraje
2 APR02 Completări de terasamente la diguri, baraje, rampe de acces și nivelarea coronamentului digurilor, consolidări taluze
3 APR03 Reparații la borne, mire și bariere la diguri și baraje
4 APR04 Repararea centrelor administrative ale centralei, sucursalelor teritoriale, unităților de administrare, formațiilor
5 APR05 Reparații la C.H. care traversează digurile, reparații la baraje (goliri de fund, stăvilare, dispozitive de ridicat, peree, canale de fugă, pasarele etc.)
6 APR07 Reparat cantoane, depozite și anexe
TOTAL CHELTUIELI APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR (lei/ha)

NOTĂ:

Coloana 3 = col. 5+col. 7 din anexa nr. 7 - Ap1

Coloana 4 = col. 7 din anexa nr. 7 - Ap1(1-21)

Coloana 5 = col. 14 din anexa nr. 7 - Ap1(1-21)

Coloana 6 = col. 17 din anexa nr. 7 - Ap1(1-21)

Coloana 7 = col. 19 din anexa nr. 7 - Ap1(1-21)

Coloana 8 = col. 9+col. 10 + col. 11 din anexa nr. 7 - Ap1

Coloana 9 = col. 24 din anexa nr. 7 - Ap1(1-21)

Coloana 10 = col. 11 din anexa nr. 7 - Ap1(1-21)

Coloana 11 = col. 24 din anexa nr. 7 - Ap1(1-21), care este = 0 (neavând energie electrică de pompare).

ANEXA Nr. 7-Ap1 (1-21)

DEVIZE TEHNOLOGICE
Apărare împotriva inundațiilor (diguri și baraje)

DENUMIRE DEVIZ: Ap...............

Nr. crt. Codul lucrării Lucrarea UM Lucrări mecanice Lucrări manuale Consum materiale Total cheltuieli lei/ha
Utilaje, mijloace de transport Volum lucrare Normă timp utilaj ore/UM Durata ore
5 x 6
Carburant Salariu mecanici Volum lucrare Normă timp ore/UM Durata lucrării ore
15 x 16
Tarif orar lei/h Valoare lei
17 x 18
Denumire material UM Cantitate Preț/UM Valoare materiale lei
22 x 23
Normă consum l/h Consum normat
l
7 x 8
Preț unitar lei/l Valoare lei
9 x 10
Durata lucrării ore col. 7 Tarif orar lei/h Valoare lei
12 x 13
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
TOTAL GENERAL x x x x x x x x 0 x x x x x x x
1
2 Articol de deviz
3 Norme locale
4
5
6
7
8

NOTĂ:

Col. 3 = unitatea de măsură a articolului de deviz și norme locale

Col. 4 = tipul de utilaj sau tipul mijlocului de transport folosit, cu care se va executa

Col. 5 = se determină pe baza inventarului fizic al infrastructurii, corelat cu periodicitatea lucrărilor și raportat la suprafața brută amenajată

Col. 6 = norma de timp a utilajului specificat sau a mijlocului de transport specificat în coloană

Col. 7 = Col. 5 x Col. 6

Col. 8 = Consumul normat al utilajului sau mijlocul de transport specificat în col. 4

Col. 9 = Col. 7 x Col. 8

Col. 10 = prețul unitar al carburantului la momentul întocmirii devizului (furnizor Petrom)

Col. 11 = Col. 9 x Col. 10

Col. 12 = Col. 7

Col. 13 = salariul tarifar mediu format din salariul de încadrare + sporurile aprobate conform grilei de salarizare a Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)

Col. 14 = Col. 12 x Col. 13

Col.15 = se determină pe baza inventarului fizic al infrastructurii

Col. 16 = norma de timp aferentă lucrării (din normele locale sau indicatoarele de norme de deviz)

Col. 17 = Col. 15 x Col. 16

Col. 18 = salariul tarifar mediu format din salariul de încadrare + sporurile aprobate conform grilei de salarizare a Administrației

Col. 19 = Col. 17 x Col. 18

Col. 20 = se completează cu denumirea principalelor materiale care se vor pune în operă

Col. 21 = se respectă unitatea de măsură pentru fiecare material

Col. 22 = reprezintă cantitatea de material aferent volumului de lucrare de la col. 5, respectiv col. 15

Col. 23 = reprezintă prețul materialelor

Col. 24 = Col. 22 x Col. 23

Col. 25 = Col. 11+Col. 14+Col. 19+Col. 24

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...