LISTA pentru stabilirea periodicității lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații într un an de funcționare a infrastructurii de desecare, conform nomenclatorului de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr 1 D -
LISTA
pentru stabilirea periodicității lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații într-un an de funcționare a infrastructurii de desecare, conform nomenclatorului de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)

I. Periodicitatea lucrărilor de exploatare a rețelei de desecare

Nr. crt. Lucrări cuprinse în nomenclatorul de devize al Administrației Codul devizelor conform nomenclatorului de devize Periodicitatea lucrărilor
Desecare cu pompare Desecare gravitațională
1. Deblocarea canalelor și a construcțiilor hidrotehnice (C.H.) pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apei DPE03 DGE01 - 50% din numărul de C.H.;
2. Exploatare puțuri hidrogeologice DPE04 DGE02 - săptămânal citire;
- 20% din numărul total de puțuri/an întreținere
3. Urmărirea umidității solului și a chimismului apei DPE05 DGE03 - lunar
4. Asigurarea pazei și protecției infrastructurii de desecare DPE07 DGE05 - permanent.

II. Periodicitatea lucrărilor de exploatare a stațiilor de pompare

Nr. crt. Lucrări cuprinse în nomenclatorul de devize al Administrației Codul devizelor conform nomenclatorului de devize Periodicitatea lucrărilor
Desecare cu pompare
1. Exploatarea stațiilor de pompare de desecare electrice DPE01 - permanent conform regulamentului;
- statistică pe 5 ani
2. Exploatarea stațiilor de pompare de desecare termice DPE02 - permanent conform regulamentului;
- statistică pe 5 ani
3. Asigurarea pazei și protecției infrastructurii de desecare DPE07 - permanent
4. Efectuarea probelor tehnologice în amenajări de desecare prin pompare DPE08 - 10% din totalul amenajărilor cu pompare/an
5. Efectuarea epuizmentelor cu agregate termice sau electrice în stațiile de pompare de desecare DPE09 - 10 ore/stație/lună
6. Menținerea sub tensiune a posturilor trafo și iluminarea stațiilor de pompare în afara perioadei de utilizare DPE10 - 50% din timp (an) pentru fiecare stație de pompare (SP);
- 5 kw/h/zi și fiecare SP pentru iluminat

III. Periodicitatea lucrărilor de întreținere și reparații

Nr. crt. Lucrări cuprinse în nomenclatorul de devize al Administrației Codul devizelor conform nomenclatorului de devize Periodicitatea lucrărilor
Desecare cu pompare Desecare gravitațională
1. Distrugerea vegetației acvatice, ierboase, lemnoase pe canale DPI01 DGI02 - de două ori pe an pe toată rețeaua
2. Întreținere atelaje și animale de tracțiune DPI02 DGI03 - permanent
(2 ore/zi x 365 zile)
3. Consolidări de taluze la canale de desecare DPI03 DGI01 - 2% din lungimea totală a canalelor/an
4. Întreținerea centrelor administrative ale unității centrale a Administrației (centrala), a sucursalelor teritoriale, unităților de administrare și formațiilor DPI04 DGI04 - permanent personalul de exploatare și consumurile curente;
- 20% din totalul centrelor - lucrări întreținere/an
5. Supravegherea și recepția lucrărilor executate cu terții DPI05 DGI05 - o zi pe săptămână
6. Autorizarea de funcționare a amenajărilor de desecare din administrarea sucursalei DPI06 DGI06 - 50% din totalul amenajărilor/an
7. Decolmatări canale de depuneri DPI07 DGI07 - 4 mc/ml; 30% din lungimea canalelor
8. Întreținerea pereelor DPI08 DGI08 - 20% din suprafața totală/an
9. Întreținere la C.H.: noduri de distribuție, căderi, podețe, stăvilare DPI09 DGI09 - 20% din totalul C.H./an
10. Întreținerea și revizia agregatelor de pompare de bază (electrice și termice) DPI10 - - săptămânal toate agregatele;
- revizie anuală;
11. Întreținerea și revizia instalațiilor hidromecanice și auxiliare din stațiile de pompare (armături, instalații auxiliare, dispozitive de protecție, instalații de ridicat și transportat, instalații de încălzire, instalații de ventilație, instalații paratrăsnet) DPI11 - - anual revizie reparații
12. Întreținerea și revizia conductelor de aspirație și refulare DPI12 - - 20% din lungimea conductelor/an
13. Întreținerea instalațiilor electrice de joasă și medie tensiune DPI13 - - o dată pe an
14. Măsurători și verificări PRAM - ISCIR - AMC DPI14 - - de două ori pe an
15. Întreținere linii electrice aeriene și post de transformare din administrarea Administrației DPI15 - - anual
16. Întreținere la clădiri SP și anexe DPI16 - - 20% din total/an;
17. Întreținere mijloace de transport DPI17 - - anual;
18. Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători pentru contractarea cu terții DPR01 DGR01 - în corelare cu lungimea de decolmatare x 2 (înainte și după)
19. Decolmatări canale de depuneri DPR02 DGR02 - 15% din lungimea totală a canalelor (trebuie stabilit volumul de decolmatare/an)
20. Reparații la peree degradate pe canale DPR03 DGR03 - 10% din suprafața pereată/an
21. Reparații la C.H.: noduri de distribuție, căderi, podețe, stăvilare DPR04 DGR04 - 10% din totalul construcțiilor/an
22. Repararea centrelor administrative ale centralei, sucursalelor teritoriale, unităților de administrare, formațiilor DPR05 DGR05 - 10% din total/an
23. Reparații la clădiri și anexe la stațiile de pompare DPR08 - - 10% din total/an
24. Reparat cantoane, depozite și anexe - DGR08 - 10% din total/an
25. Repararea agregatelor de pompare de bază DPR09 - - 20% din totalul agregatelor/an
26. Repararea conductelor de aspirație și refulare, a sitelor și grătarelor, inclusiv dispozitive de protecție DPR10 - - 1% din total/an
27. Repararea instalațiilor hidromecanice și auxiliare din stațiile de pompare : armături, instalații auxiliare, instalații de ridicat și transportat, instalații de încălzire, instalații de ventilație, instalații paratrăznet, organe de protecție și etanșări DPR11 - - 25% din total/an
28. Repararea bazinelor de aspirație și refulare DPR12 - - 15% din totalul bazinelor/an
29. Repararea instalațiilor electrice de joasă tensiune și a instalațiilor electronice, automatizări - dispecerizări - comutație primară și secundară, echipamente auxiliare DPR13 - - 10 % din totalul instalațiilor/an
30. Repararea instalațiilor electrice de medie tensiune (6 - 20 kV) - celule, transformatoare, linii electrice DPR14 - - 10 % din totalul instalațiilor/an
31. Măsurători și verificări PRAM - ISCIR - AMC DPR15 - - de două ori pe an
32. Reparații linii electrice aeriene și posturi de transformare din administrarea Administrației DPR16 - - 10% din total/an
33. Repararea rețelei de drenuri colectoare și a rețelei de drenuri absorbante DPR06 DGR06 - 10% din lungimea drenurilor/an
34. Repararea gurilor de evacuare și a căminelor de vizitare DPR07 DGR07 - 20% din numărul total/an

NOTĂ:

Pentru lucrările realizate prin soluții și tehnologii noi, nomenclatorul de devize se modifică și se completează la propunerea directorului sucursalei teritoriale a Administrație și se aprobă de consiliul de administrație, la propunerea directorului general al Administrației.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
CONVENȚIA Nr / de compensare a obligațiilor de plată reprezentând sume datorate și neachitate la termen de către beneficiarii serviciilor de desecare, de combatere a eroziunii solului și de apărare împotriva inundațiilor
SITUAȚIA cuprinzând beneficiarii sumelor reprezentând
LISTA pentru stabilirea periodicității lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații într un an de funcționare a infrastructurii de desecare, conform nomenclatorului de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA pentru stabilirea periodicității lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații într un an de funcționare a infrastructurii de combatere a eroziunii de adâncime și de suprafață, conform nomenclatorului de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA pentru stabilirea periodicității lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații într un an de funcționare a infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor, conform nomenclatorului de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații cuprinse în nomenclatorul de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) pentru care se întocmesc devize tehnologice specifice unitare la infrastructura din cadrul amenajărilor de desecare declarate de utilitate publică, aflate în administrarea Administrației
LISTA lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în Nomenclatorul de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) pentru care se întocmesc devize tehnologice specifice unitare la infrastructura de combatere a eroziunii de adâncime și de suprafață, declarate de utilitate publică, aflate în administrarea Administrației
LISTA lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în Nomenclatorul de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) pentru care se întocmesc devize tehnologice specifice unitare la infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, declarate de utilitate publică, aflate în administrarea Administrației
STRUCTURA tarifului de desecare unic TDU pentru infrastructura de desecare administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare
STRUCTURA tarifului de desecare TIC pentru infrastructura de desecare de interes comun, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
STRUCTURA tarifului de desecare TAI pentru infrastructura de desecare din amenajarea interioară, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
STRUCTURA tarifului de combatere a eroziunii solului TC pentru infrastructura de combatere a eroziunii solului de adâncime și de suprafață, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
STRUCTURA tarifului de apărare împotriva inundațiilor TAP pentru infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
;
se încarcă...