LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 D pentru infrastructura de desecare administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr 4 D -
LISTA
devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații cuprinse în anexa nr. 2-D pentru infrastructura de desecare administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)

I. Devize tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de exploatare a rețelei de desecare

Nr. crt. Lucrări cuprinse în nomenclatorul de devize al Administrației Codul devizelor conform nomenclatorului de devize UM Prețul unitar al devizului tehnologic specific unitar (lei/UM)
Desecare cu pompare Desecare gravitațională
1. Deblocarea canalelor și a construcțiilor hidrotehnice (C.H.) pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apei DPE03 DGE01 lei
2. Exploatare puțuri hidrogeologice DPE04 DGE02 100 de citiri
3. Urmărirea umidității solului și a chimismului apei DPE05 DGE03 100 de probe
4. Asigurarea pazei și protecției infrastructurii de desecare DPE07 DGE05 ore

II. Devize tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de exploatare a stațiilor de pompare

Nr. crt. Lucrări cuprinse în nomenclatorul de devize al Administrației Codul devizelor conform nomenclatorului de devize UM Prețul unitar al devizului tehnologic specific unitar (lei/UM)
Desecare cu pompare
1. Exploatarea stațiilor de pompare de desecare electrice DPE01 1.000 m3
2. Exploatarea stațiilor de pompare de desecare termice DPE02 1.000 m3
3. Asigurarea pazei și protecției infrastructurii de desecare DPE07 ore
4. Efectuarea probelor tehnologice în amenajări de desecare prin pompare DPE08 1.000 m3
5. Efectuarea epuizmentelor cu agregate termice sau electrice în stațiile de pompare de desecare DPE09 ore
6. Menținerea sub tensiune a posturilor trafo și iluminarea stațiilor de pompare în afara perioadei de utilizare DPE10 kW

III. Devize tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații

Nr. crt. Lucrări cuprinse în nomenclatorul de devize al Administrației Codul devizelor conform nomenclatorului de devize UM Prețul unitar al devizului tehnologic specific unitar (lei/UM)
Desecare cu pompare Desecare gravitațională
1. Distrugerea vegetației acvatice, ierboase, lemnoase pe canale DPI01 DGI02 100 m2
2. Întreținere atelaje și animale de tracțiune DPI02 DGI03 ore
3. Consolidări de taluze la canale de desecare DPI03 DGI01 100 m2
4. Întreținerea centrelor administrative ale unității centrale a Administrației (centrala), sucursalelor teritoriale, unităților de administrare și formațiilor DPI04 DGI04 lei
5. Supravegherea și recepția lucrărilor executate cu terții DPI05 DGI05 ore
6. Autorizarea de funcționare a amenajărilor de desecare prin pompare din administrarea sucursalei DPI06 DGI06 lei
7. Decolmatări canale de depuneri DPI07 DGI07 100 m3
8. Întreținerea pereelor DPI08 DGI08 m2
9. Întreținere la C.H.: noduri de distribuție, căderi, podețe, stăvilare DPI09 DGI09 buc.
10. Întreținerea și revizia agregatelor de pompare de bază (electrice și termice) DPI10 - ore
11. Întreținerea și revizia instalațiilor hidromecanice și auxiliare din stațiile de pompare (armături, instalații auxiliare, dispozitive de protecție, instalații de ridicat și transportat, instalații de încălzire, instalații de ventilație, instalații paratrăsnet) DPI11 - ore
12. Întreținerea și revizia conductelor de aspirație și refulare DPI12 - ore
13. Întreținerea instalațiilor electrice de joasă și medie tensiune DPI13 - ore
14. Măsurători și verificări PRAM-ISCIR-AMC DPI14 - ore
15. Întreținere linii electrice aeriene (LEA) și posturi de transformare (PT) din administrarea Administrației DPI15 - ore
16. Întreținere la clădiri a surselor de pompare și anexelor DPI16 - buc.
17. Întreținere mijloace de transport DPI17 - ore
18. Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători pentru contractarea cu terții DPR01 DGR01 ore
19. Decolmatări canale de depuneri DPR02 DGR02 100 m3
20. Reparații la peree degradate pe canale DPR03 DGR03 m2
21. Reparații la C.H.: noduri de distribuție, căderi, podețe, stăvilare DPR04 DGR04 buc.
22. Repararea centrelor administrative ale centralei, sucursalelor teritoriale, unităților de administrare, formațiilor DPR05 DGR05 buc.
23. Reparații la clădiri și anexe la stațiile de pompare DPR08 - buc.
24. Reparat cantoane, depozite și anexe - DGR08 buc.
25. Repararea agregatelor de pompare de bază DPR09 - buc.
26. Repararea conductelor de aspirație și refulare, a sitelor și grătarelor, inclusiv a dispozitivelor de protecție DPR10 - ml
27. Repararea instalațiilor hidromecanice și auxiliare din stațiile de pompare: armături, instalații auxiliare, instalații de ridicat și transportat, instalații de încălzire, instalații de ventilație, instalații paratrăsnet, organe de protecție și etanșări DPR11 - buc.
28. Repararea bazinelor de aspirație și refulare DPR12 - buc.
29. Repararea instalațiilor electrice de joasă tensiune și a instalațiilor electronice, automatizări-dispecerizări-comutație primară și secundară, echipamentelor auxiliare DPR13 - buc.
30. Repararea instalațiilor electrice de medie tensiune (6-20 kV) - celule, transformatoare, linii electrice DPR14 - buc.
31. Măsurători și verificări PRAM-ISCIR-AMC DPR15 - ore
32. Reparații LEA și PT din administrarea Administrației DPR16 - km
33. Repararea rețelei de drenuri colectoare și a rețelei de drenuri absorbante DPR06 DGR06 ml
34. Repararea gurilor de evacuare și a căminelor de vizitare DPR07 DGR07 buc.

NOTĂ:

Pentru lucrările realizate prin soluții și tehnologii noi, nomenclatorul de devize și devizele se modifică și se completează la propunerea directorului sucursalei teritoriale a Administrației și se aprobă de consiliul de administrație la propunerea directorului general al Administrației.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
LISTA pentru stabilirea periodicității lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații într un an de funcționare a infrastructurii de combatere a eroziunii de adâncime și de suprafață, conform nomenclatorului de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA pentru stabilirea periodicității lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații într un an de funcționare a infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor, conform nomenclatorului de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații cuprinse în nomenclatorul de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) pentru care se întocmesc devize tehnologice specifice unitare la infrastructura din cadrul amenajărilor de desecare declarate de utilitate publică, aflate în administrarea Administrației
LISTA lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în Nomenclatorul de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) pentru care se întocmesc devize tehnologice specifice unitare la infrastructura de combatere a eroziunii de adâncime și de suprafață, declarate de utilitate publică, aflate în administrarea Administrației
LISTA lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în Nomenclatorul de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) pentru care se întocmesc devize tehnologice specifice unitare la infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, declarate de utilitate publică, aflate în administrarea Administrației
STRUCTURA tarifului de desecare unic TDU pentru infrastructura de desecare administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare
STRUCTURA tarifului de desecare TIC pentru infrastructura de desecare de interes comun, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
STRUCTURA tarifului de desecare TAI pentru infrastructura de desecare din amenajarea interioară, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
STRUCTURA tarifului de combatere a eroziunii solului TC pentru infrastructura de combatere a eroziunii solului de adâncime și de suprafață, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
STRUCTURA tarifului de apărare împotriva inundațiilor TAP pentru infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 D pentru infrastructura de desecare administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 CES pentru infrastructura de combatere a eroziunii solului de adâncime și de suprafață, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 Ap pentru infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA CHELTUIELILOR INDIRECTE
Înțelesul unor termeni utilizați în normele metodologice
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Desecare cu evacuarea apei prin pompare
DEVIZE TEHNOLOGICE Desecare cu evacuarea apei prin pompare
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Desecare cu evacuarea apei gravitațional
DEVIZE TEHNOLOGICE Desecare cu evacuarea apei gravitațional
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Combaterea eroziunii solului CES
DEVIZE TEHNOLOGICE Combaterea eroziunii solului
;
se încarcă...