Dispoziții generale | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (3) lit. b) și art. 67 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 90 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările ulterioare, prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează modul de stabilire a structurii tarifelor pentru servicii de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile, modalitatea de ajustare periodică a acestora, termenul de aducere la cunoștința beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de încheiere a contractelor și termenul de achitare de către beneficiari a tarifelor.

Art. 2. -

(1) Tarifele pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile, se stabilesc astfel încât să asigure exploatarea echitabilă a sistemelor de desecare și drenaj și a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului, în vederea protejării intereselor tuturor beneficiarilor, și să prevină inundațiile, excesul de umiditate, eroziunea și poluarea solului, precum și să promoveze protecția mediului în conformitate cu standardele de mediu.

(2) Principiile care stau la baza modului de stabilire a structurii și a calculului tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile, sunt următoarele:

a) lucrările executate de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare, denumită în continuare Administrația, cu forțe proprii sau cu terți corespund obiectului de activitate și atribuțiilor Administrației, conform Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute în nomenclatorul de devize al Administrației, aprobat de consiliul de administrație al Administrației, la propunerea directorului general;

b) reflectarea cheltuielilor aferente lucrărilor realizate de Administrație și de terți pentru exploatarea, întreținerea și reparațiile sistemelor de desecare și drenaj și lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor ori de combatere a eroziunii solului, în vederea funcționării în condiții de siguranță a amenajărilor de îmbunătățiri funciare;

c) înregistrarea lucrărilor din infrastructura de desecare în domeniul public și în domeniul privat al statului este conformă cu inventarul bunurilor din patrimoniul Administrației;

d) lista bunurilor care alcătuiesc infrastructura de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile, aparținând domeniului public al statului, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) elementele de dimensionare a cheltuielilor de personal sunt în conformitate cu prevederile legale și cu prevederile contractului colectiv de muncă;

f) mărimea suprafețelor nete ale amenajărilor este în conformitate cu ultimul inventar aprobat al amenajărilor de îmbunătățiri funciare;

g) inventarul fizic al lucrărilor din infrastructura de îmbunătățiri funciare la care se execută lucrările de exploatare, întreținere și reparații este conform inventarului fizic anual al lucrărilor de îmbunătățiri funciare din amenajările/părțile de amenajare declarate de utilitate publică;

h) lucrările de îmbunătățiri funciare reprezintă factorul determinant în asigurarea și creșterea potențialului productiv al terenurilor agricole;

i) amenajările de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile, produc efecte din momentul realizării lor;

j) efectul lucrărilor de desecare, combatere a eroziunii solului și apărare împotriva inundațiilor se manifestă fără să țină seama de limitele de proprietate ale terenurilor agricole și nu poate fi influențat;

k) efectul lucrărilor de interes comun înregistrate în domeniul public se manifestă pe suprafața totală netă a unei amenajări;

l) efectul lucrărilor din amenajarea interioară înregistrate în domeniul privat al statului se manifestă pe suprafața totală netă a unei amenajări;

m) efectul evacuării apei prin pompare sau gravitațional se manifestă pe suprafața totală netă a amenajării;

n) pentru suprafețele scoase din circuitul agricol (curți, construcții, căi de comunicații, platforme tehnologice, depozite și altele asemenea), Administrația percepe tarife de prestări de servicii pe bază de contracte, în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

o) lucrările de exploatare, întreținere și reparații sunt specifice domeniului îmbunătățirilor funciare și au un caracter periodic, determinat de specificul activității, parametrii tehnici funcționali și durata de funcționare efectivă a fiecărui element de infrastructură;

p) volumele fizice de lucrări specifice care trebuie executate pe durata unui an de funcționare se determină în funcție de periodicitatea lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare, prevăzută în anexele nr. 1-D, 1-CES și 1-Ap;

q) periodicitatea lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare este specifică fiecărei amenajări în parte, în funcție de condițiile climatice ale zonei și de intensitatea exploatării elementelor infrastructurii de îmbunătățiri funciare;

r) volumele fizice de lucrări care fundamentează tarifele se stabilesc pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță a amenajărilor de îmbunătățiri funciare;

s) tarifele se calculează separat pentru infrastructura de interes comun și separat pentru infrastructura din amenajarea interioară;

t) pentru lucrările specifice care nu se regăsesc în indicatoarele republicane de norme de deviz, unitățile de administrare întocmesc norme locale, avizate de sucursalele teritoriale și aprobate de consiliul de administrație al Administrației, la propunerea directorului general;

u) în amenajările în care nu sunt constituite organizații de îmbunătățiri funciare, tariful se calculează prin însumarea tarifelor aferente infrastructurii de interes comun și infrastructurii din amenajarea interioară;

v) tarifele se calculează pentru suprafețele nete pe care Administrația le administrează, pentru infrastructura de desecare, combatere a eroziunii solului și de apărare împotriva inundațiilor;

w) beneficiarii serviciilor de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile, se identifică pe baza planurilor de amenajări de îmbunătățiri funciare, utilizând baza de date întocmită de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, pusă la dispoziția Administrației cu titlu gratuit, precum și registrele agricole ale comunităților.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Dispoziții generale
Tarife pentru serviciile de desecare
Tariful pentru serviciul de combatere a eroziunii solului
Tariful pentru serviciul de apărare împotriva inundațiilor
Modul de calcul al devizului tehnologic specific unitar
Dispoziții finale
;
se încarcă...