Dispoziții finale | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 20. -

(1) Răspunderea asupra realității, oportunității și necesității cheltuielilor cuprinse în tarifele pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile, revine Administrației, prin unitățile de administrare și sucursalele sale.

(2) Administrația exercită controlul permanent al legalității și oportunității includerii în tarife de către sucursalele sale a cheltuielilor de exploatare și a celor de întreținere și reparații ale amenajărilor de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile.

(3) În aplicarea prezentelor norme se va ține seama de prevederile referitoare la consiliile de sucursală teritoriale și consiliile de unitate de administrare prevăzute în Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 21. -

Termenii folosiți au înțelesul atribuit în sensul Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cel prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme.

Art. 22. -

Prezentele norme nu se aplică pentru calculul și plata tarifelor prevăzute la art. 42 alin. (3) lit. e) și pentru terenurile neagricole care beneficiază direct sau indirect de infrastructura de îmbunătățiri funciare administrată de Administrație.

Art. 23. -

Contractarea serviciilor de îmbunătățiri funciare se efectuează astfel:

a) contractele-cadru pentru serviciile din amenajările de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile, vor fi aprobate de consiliul de administrație al Administrației, la propunerea directorului general, în termen de cel mult 30 de zile de la publicarea prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I;

b) în vederea perceperii și colectării sumelor cuvenite de la beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor, conform legislației în vigoare, se încheie contracte între Administrație și beneficiari;

c) sumele anuale datorate de către beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor, prevăzute în contractele încheiate între aceștia și Administrație, sunt eșalonate în 12 tranșe lunare și se constituie ca venit lunar al Administrației.

Art. 24. -

Facturarea se realizează după cum urmează:

a) în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni, Administrația emite facturile de plată a tranșelor lunare și le transmite beneficiarilor serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor;

b) beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor achită facturile transmise de Administrație, în termen de maximum 7 zile de la primirea acestora, dar nu mai târziu de data de 25 a fiecărei luni pentru care este emisă factura.

Art. 25. -

Încasarea se va realiza în felul următor:

a) în vederea încasării facturilor emise, prin alte modalități decât încasarea directă de la beneficiari, Administrația poate încheia orice fel de convenții sau alte acte asemănătoare, contra unui comision, cu diverse autorități locale și/sau de stat, instituții publice, furnizori de utilități etc., pentru încasarea sumelor datorate (atât debite, cât și accesorii);

b) în cazul în care au fost prevăzute facilități pentru plata în avans a sumelor datorate, Administrația poate utiliza aceleași facilități în relațiile cu toți beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor;

c) în vederea încasării sumelor cuvenite, Administrația poate solicita compensarea sumelor datorate cu alte sume de încasat de la beneficiari și de la alte instituții, prin intermediul unei notificări, în cazul depășirii unor termene de plată și nu numai;

d) Administrația poate solicita sprijin de la oricare autoritate română în vederea încasării sumelor restante în situația în care aceasta datorează către beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor sume de orice natură;

e) în sensul lit. c) și d) prevăzute anterior, sumele reprezentând sume datorate și neachitate la termen de către beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor vor fi compensate cu sumele de orice natură cuvenite acestora din partea unor autorități române. Prin sume datorate și neachitate la termen se înțelege acele sume calculate pe baza clauzelor contractului încheiat între beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor și Administrație, debite și accesorii înregistrate în contabilitate și care nu au fost încasate de Administrație până la data încheierii convenției;

f) documentul prin care se realizează operațiunea de compensare a sumelor datorate și neachitate la termen de către beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor și pe baza căruia se înregistrează aceste operațiuni în contabilitatea autorităților române, a Administrației și a beneficiarilor serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor este convenția prevăzută în anexa A.

Art. 26. -

Etapele care trebuie urmate sunt următoarele:

a) autoritățile române emit situații cu beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor și le înaintează Administrației în vederea comunicării, pentru fiecare caz, a debitelor reprezentând sume datorate și neachitate la termen de către beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor, conform anexei B;

b) în termen de 5 zile lucrătoare de la primire, Administrația are obligația să trimită autorităților române, ca urmare a constatării existenței și valorii debitului, convenția, pentru fiecare beneficiar de servicii de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor, înscriind suma datorată și neachitată la termen;

c) autoritățile române analizează sumele înscrise de Administrație în situații, diminuează plățile cuvenite beneficiarilor cu debitele ce reprezintă sume datorate și neachitate la termen;

d) în urma aprobării, convenția va fi transmisă astfel: un exemplar la Administrație, un exemplar beneficiarului serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor, iar al treilea exemplar rămâne la autoritatea română în cauză;

e) autoritatea română, în baza convenției aprobate, virează, cu ordin de plată, Administrației suma compensată.

Art. 27. -

Contul bancar necesar încasării tarifelor de la beneficiari:

a) Administrația va deschide un cont bancar de colectare a tarifelor, în termen de 7 zile lucrătoare de la publicarea prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I;

b) Administrația menționează distinct, în contractele încheiate cu beneficiarii de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor contul bancar prevăzut la lit. a);

c) contul bancar prevăzut este utilizat de către beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor pentru plata lunară către Administrație a sumei din contractul încheiat.

Art. 28. -

(1) Administrației îi revin următoarele obligații:

a) să deschidă un cont bancar distinct pentru încasarea fondurilor datorate de beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor;

b) să încheie contracte cu beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor, în vederea colectării sumelor cuvenite conform acestor contracte;

c) să emită facturi și să le transmită beneficiarilor serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor.

(2) Administrației îi revin următoarele drepturi:

a) să calculeze și să încaseze de la beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor contravaloarea tarifelor stabilite prin prezentele norme;

b) să încaseze de la beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor penalități pentru întârzierea la plată a facturilor emise de Administrație, conform prevederilor contractului-cadru elaborat de Administrație.

(3) Beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor au următoarele obligații:

a) să plătească lunar, la termen, contravaloarea facturilor primite de la Administrație pentru sumele prevăzute în contractele încheiate;

b) să plătească penalități pentru întârzierea la plată a facturilor emise de Administrație, conform prevederilor din contractele încheiate.

(4) Beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor au dreptul să beneficieze de serviciile de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor pentru care s-au încheiat contracte.

Art. 29. -

Anexele A, B, nr. 1-D, 1-CES, 1-Ap, 2-D, 2-CES, 2-Ap, 3-D, 3.1-D, 3.2-D, 3-CES, 3-Ap, 4-D, 4-CES, 4-Ap, 5, 6, 7-DP1, 7-DP1(1-42), 7-DG1, 7-DG1 (1-21), 7-CES1, 7-CES1 (1-28), 7-Ap1 și 7-Ap1 (1-21) fac parte integrantă din prezentele norme.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Dispoziții generale
Tarife pentru serviciile de desecare
Tariful pentru serviciul de combatere a eroziunii solului
Tariful pentru serviciul de apărare împotriva inundațiilor
Modul de calcul al devizului tehnologic specific unitar
Dispoziții finale
;
se încarcă...