Vinovăția | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre legea civilă - Interpretarea și efectele legii civile -
Vinovăția

Art. 16. - Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (5)

(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, persoana răspunde numai pentru faptele sale săvârșite cu intenție sau din culpă. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Fapta este săvârșită cu intenție când autorul prevede rezultatul faptei sale și fie urmărește producerea lui prin intermediul faptei, fie, deși nu îl urmărește, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat. Jurisprudență, Reviste (11)

(3) Fapta este săvârșită din culpă când autorul fie prevede rezultatul faptei sale, dar nu îl acceptă, socotind fără temei că nu se va produce, fie nu prevede rezultatul faptei, deși trebuia să îl prevadă. Culpa este gravă atunci când autorul a acționat cu o neglijență sau imprudență pe care nici persoana cea mai lipsită de dibăcie nu ar fi manifestat-o față de propriile interese. Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

(4) Atunci când legea condiționează efectele juridice ale unei fapte de săvârșirea sa din culpă, condiția este îndeplinită și dacă fapta a fost săvârșită cu intenție. Reviste (6), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    În ipoteza producerii prejudiciului cu intenție sau din culpă gravă, pentru aprimi reparația, persoana prejudiciată va trebui să facă dovada în instanță avinovăției făptuitorului. Prin textul legal al art. 16 noul C. civ. nu se oferă nicio definiție atermenului de culpă gravă, astfel „dacă prin lege nu se prevede altfel, persoana răspunde numai pentru faptele sale săvârșite cu intenție sau din culpă”. Paznicul juridic al lucrului, animalului sau edificiului care afost implicat în prejudicierea victimei, prin acțiunea sa voluntară, răspunde numai în ipoteza în care se face vinovat de comiterea cu intenție afaptei prejudicioase. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Definiția legală a vinovăției cuprinde ambele sale forme, atât intenția cât și culpa simplă și cea gravă. Răspunderea pentru fapta proprie poate fi atrasă, în lipsă de dispoziție contrară, numai dacă faptele sunt săvârșite cu intenție sau din culpă. În cazul în care legea condiționează efectele juridice ale unei fapte de săvârșirea sa din culpă, condiția se va considera îndeplinită și în ipoteza în care fapta a fost săvârșită cu intenție. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Vinovăția – temei al răspunderii civile. În cadrul strict al raționamentului științific, răspunderea civilă fiind o sancțiune juridică, rezultă că, în principiu, se întemeiază pe ideea de vinovăție. Textul exprimă acest concept doctrinar și, în mod judicios, aliniază noțiunea de vinovăție, împreună cu elementele sale de structură, lexicului general aplicabil pentru toate formele de răspundere juridică. [ Mai mult... ] 

Răspunderea civilă contractuală în noul Cod civil
    În art. 1516 și art. 1530 NCC, legiuitorul vorbește despre neexecutarea fără justificarea a obligației contractuale, expresie care trebuie înțeleasă tot raportat la vinovăție, ca temei al răspunderii[1]. 
    [1] P. VASILESCU, op. cit., p. 237. 

    Vinovăția exprimă atitudinea subiectivă negativă a debitorului față de faptă și urmările acesteia, precum și față de normele legale. 
    Articolul 16 alin. (1) NCC prevede că formele vinovăției sunt intenția și culpa, iar alin. (2) și (3) ale textului le definesc. Definiția și elementele vinovăției din dreptul civil preiau concepția legii penale, în care vinovăția este compusă din doi factori, intelectiv și volitiv, primul care implică un anumit nivel de evaluare a semnificației sociale a faptei și a eventualelor sale urmări, iar cel de al doilea, cu cele două faze, deliberarea și hotărârea, presupune aptitudinea individului de a decide conștient și rațional, în deplină libertate, optând între două sau mai multe conduite. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Vinovăția în reglementarea noului Cod civil are aceeași accepțiune ca în dreptul penal. Astfel, unificarea terminologică ce se propunea în literatura juridică anterioară (C. Stătescu, C. Bîrsan, op. cit., p. 195-196) a avut ecou. Cu toate acestea, trebuie precizat că "nu există o identitate perfectă de sferă a cazurilor de vinovăție penală cu cea a cazurilor de vinovăție civilă; că sfera vinovăției civile este mai largă decât sfera cazurilor de vinovăție penală; că sfera vinovăției civile înglobează toate cazurile de vinovăție penală - când fapta ilicită a cauzat prejudicii -, dar, dincolo de aceste cazuri, poate reține vinovăția autorului, chiar dacă această vinovăție este «pur civilă», fără a se suprapune cu cea penală" (idem, p. 209). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Aplicarea în timp a legii civile
Teritorialitatea legii civile
Extrateritorialitatea legii civile
Interpretarea legii
Interzicerea analogiei
Respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri
Libertatea de a dispune
Renunțarea la drept
Buna credință
Abuzul de drept
Vinovăția
Eroarea comună și invincibilă
Obiectul publicității și modalitățile de realizare
Condițiile de publicitate
Efectele publicității
Prezumțiile
Lipsa publicității Sancțiuni
Concursul dintre formele de publicitate
Consultarea registrelor publice
Subiectele de drept civil
Recunoașterea drepturilor și libertăților civile
Reviste:
Abuzul de drept - Sancțiune sau remediu?
Acțiunea reglementată de art. 117-112 din Legea nr. 85/2014 presupune dovedirea fraudei debitorului și, eventual, a dobânditorului
Inopozabilitatea ca sancțiune de drept civil. Introducere. Context
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi/La prestation compensatoire en cas de divorce et la possibilité de saisie-attribution/Compensatory benefit in case of divorce and possibility of enforcement by means of attachment
Standardul, impreviziunea și riscul în materia obligațiilor contractuale. Scurt exercițiu de corelare^[1]
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi
Critica reglementărilor paralele și contradictorii ale unor instituții juridice
Cine are dreptul să obțină o despăgubire în cazul infracțiunii de vătămare corporală din culpă?
Exonerarea de răspundere a asigurătorului RCA și a celui pentru malpraxis medical pentru prejudiciile aduse persoanei. Privire comparativă
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Răspunderea civilă contractuală în noul Cod civil
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...