Vârsta matrimonială | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încheierea căsătoriei - Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei -
Vârsta matrimonială

Art. 272. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (8), Modele (1), Librăria Indaco (3)

(1) Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soți au împlinit vârsta de 18 ani. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(2) Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviințarea părinților săi sau, după caz, a tutorelui și cu autorizarea instanței de tutelă în a cărei circumscripție minorul își are domiciliul. În cazul în care unul dintre părinți refuză să încuviințeze căsătoria, instanța de tutelă hotărăște și asupra acestei divergențe, având în vedere interesul superior al copilului. Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

(3) Dacă unul dintre părinți este decedat sau se află în imposibilitate de a-și manifesta voința, încuviințarea celuilalt părinte este suficientă. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(4) De asemenea, în condițiile art. 398, este suficientă încuviințarea părintelui care exercită autoritatea părintească. Reviste (2), Doctrină (1)

(5) Dacă nu există nici părinți, nici tutore care să poată încuviința căsătoria, este necesară încuviințarea persoanei sau a autorității care a fost abilitată să exercite drepturile părintești. Reviste (6), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În ceea ce privește adoua condiție de fond la încheierea căsătoriei, vârsta matrimonială, au fost preluate, în mare parte, dispozițiile art. 4 Codul familiei. Considerăm însă necesar să facem câteva precizări față de condițiile în care se poate reține excepția din alin. (2), căsătoria minorului care aîmplinit 16 ani: nu sunt reglementate motivele care ar permite dispensa de vârstă, rămânând, ca și până acum, în sarcina judecătorului să aprecieze temeinicia unui motiv sau aaltuia; cu privire la avizul medical se vor păstra aceleași întrebări ridicate în doctrina de specialitate, referitoare la specializarea medicului care va emite acest aviz, de vreme ce noua reglementare nu ne oferă un răspuns în acest sens; în cazul unui refuz abuziv al părinților sau al tutorelui, credem că, prin interpretarea extensivă aultimei teze aalin. (2) al art. 272 noul C. civ. (neînțelegerea dintre părinți cu privire la încuviințarea căsătoriei), în baza principiului interesului superior al copilului, instanța de tutelă va fi competentă aaprecia asupra refuzului acestora; tot instanța de tutelă (în acărei circumscripție își are domiciliul minorul) este cea care va autoriza căsătoria cu dispensă, în locul Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, așa cum prevedea Codul familiei. În cazul scindării ocrotirii părintești, când copilul este încredințat unuia dintre părinți, este suficientă încuviințarea părintelui care exercită autoritatea părintească (noua reglementare se raportează numai la efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori – art. 398 noul C. civ. – dar soluția ar trebui să fie identică și dacă, spre exemplu, se reține nulitatea sau anularea căsătoriei). [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    Menționăm faptul că, în materie contractuală, persoanele fizice trebuie să aibă capacitate de exercițiu deplină, aceasta constând în aptitudinea de aîncheia un contract, personal și singure. Această capacitate de exercițiu deplină se dobândește prin împlinirea vârstei de 18 ani (afară de cazul în care persoana respectivă este pusă sub interdicție judecătorească), prin încheierea căsătoriei de către minorul care aîmplinit 16 ani cu îndeplinirea condițiilor cumulative, astfel după cum au fost stabilite la art. 272 C. civ.., sau, cu încuviințarea instanței de tutelă, potrivit [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Sub aspectul cerințelor de valabilitate alogodnei, legiuitorul impune numai condiții de fond, aceleași ca și în vederea încheierii căsătoriei – cu excepția avizului medical și aautorizării instanței de tutelă, ambele cerințe interesând căsătoria minorului (art. 272 C. civ..); nu este necesară îndeplinirea vreunei formalități, pe cale de consecință, dacă este contestată, logodna poate fi dovedită prin orice mijloc de probă [art. 266 alin. (2) și (3) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În ceea ce privește convenția matrimonială încheiată de opersoană care nu aîmplinit vârsta matrimonială (care este, în actuala reglementare, de 18 ani – art. 272 C. civ..), trebuie să distingem două ipoteze: [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Vârsta legală minimă. Ca regulă, capacitatea matrimonială se dobândește odată cu împlinirea vârstei majoratului, 18 ani, atât de bărbat, cât și de femeie. 
    2. Dispensa de vârstă. Prin excepție, căsătoria poate fi încheiată de la vârsta de 16 ani împliniți, de asemenea indistinctiv, condiționat însă de următoarele cerințe cumulative stabilite prin art. 272 alin. (2) noul C. civ.: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Capacitatea de a primi liberalități
Modurile de încetare
Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat
Dizolvarea persoanelor juridice de drept public
Opoziții
Lichidarea
Destinația bunurilor rămase după lichidare
Desființarea unor persoane juridice
Data încetării personalității juridice
Consimțământul la căsătorie
Vârsta matrimonială
Bigamia
Interzicerea căsătoriei între rude
Interzicerea căsătoriei între tutore și persoana minoră
Alienația și debilitatea mintală
Interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoria
Comunicarea stării de sănătate
Locul încheierii căsătoriei
Declarația de căsătorie
Conținutul declarației de căsătorie
Alegerea numelui de familie
Reviste:
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Ipostaze ale abuzului de drept în materia căsătoriei
Reglementarea logodnei în dreptul român
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Opinii privind reglementarea logodnei în Codul Civil român
Clauza de preciput (II)
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Legea aplicabilă condițiilor de fond ale promisiunii de căsătorie (logodnei)
Norme conflictuale privind încheierea căsătoriei
Considerații privind aplicarea principiului ocrotirii "interesului superior al copilului" în caz de divorț al părinților săi
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Cerere pentru autorizarea căsătoriei minorului care a împlinit vârsta de 16 ani
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Dreptul familiei
Legislație conexă :
Convenția privind consimțămîntul la căsătorie, vîrsta minimă pentru căsătorie și înregistrarea căsătoriilor din 10.12.1962 *)
;
se încarcă...