Urmărirea bunurilor comune | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților - Regimul comunității legale -
Urmărirea bunurilor comune

Art. 353. - Puneri în aplicare (2), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (8), Modele (1)

(1) Bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre soți. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Cu toate acestea, după urmărirea bunurilor proprii ale soțului debitor, creditorul său personal poate cere partajul bunurilor comune, însă numai în măsura necesară pentru acoperirea creanței sale. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(3) Bunurile astfel împărțite devin bunuri proprii. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Sunt stabilite următoarele reguli cu privire la regimul juridic al datoriilor soților: 
    a) bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre soți [art. 353 alin. (1) noul C. civ.]; 
    b) prin excepție, creditorii personali ai unuia dintre soți pot cere partajul bunurilor comune, dar numai după urmărirea bunurilor proprii ale soțului-debitor și în măsura necesară acoperirii creanțelor respective [art. 353 alin. (2) noul C. civ.]; menționăm că, similar prevederii din art. 33 alin. (3) Codul familiei., se statuează că bunurile comune astfel împărțite devin bunuri proprii [art. 353 alin. (3) noul C. civ.]; [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Creditorii personali ai fiecăruia dintre soți sunt obligați să urmărească bunurile proprii ale debitorului lor, iar în măsura în care acestea se vor dovedi afi neîndestulătoare, ei vor putea cere împărțirea bunurilor comune pentru a-și putea satisface creanțele din partea ce le va reveni din comunitate soțului debitor (art. 353 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    249 În sensul art. 32 Codul familiei, „Soții răspund cu bunurile comune pentru: a) cheltuielile făcute cu administrarea oricăruia dintre bunurile lor comune; b) obligațiile ce au contractat împreună; c) obligațiile contractate de fiecare dintre soți pentru împlinirea nevoilor obișnuite ale căsniciei; d) repararea prejudiciului cauzat prin însușirea de către unul dintre soți a unor bunuri proprietate publică, dacă prin aceasta au sporit bunurile comune ale soților”.
[ Mai mult... ]
 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 353 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Regimul juridic al datoriilor personale. Art. 353 noul C. civ. a conservat substanța prevederilor art. 33 Codul familiei., astfel încât considerațiile doctrinare și soluțiile jurisprudențiale cristalizate sub imperiul reglementării anterioare își păstrează valabilitatea și în contextul noului Cod civil (pentru dezvoltări, a se vedea I.P. Filipescu ș.a., Dreptul familiei, p. 186; E. Florian, Dreptul familiei, 2010, p. 204-205). În esență, creditorii personali ai fiecărui soț pot urmări numai bunurile proprii ale soțului debitor. În ipoteza în care creditorii personali ai unui soț urmăresc bunurile comune ale soților, celălalt soț poate invoca beneficiul de discuțiune, solicitând urmărirea prealabilă a bunurilor proprii ale soțului debitor. Ordinea în care se face urmărirea are un caracter imperativ, trebuind a fi observată de instanță din oficiu (în sensul că obligația asumată de unul din soți în calitate de fideiusor în baza unui contract de leasing financiar – utilizatorul fiind o terță persoană – reprezintă o datorie proprie a respectivului soț, pentru care este ținut a răspunde cu bunurile proprii, iar nu cu bunurile comune, a se vedea Jud. Sectorului 2 București, sent. civ. nr. 9769/2012, www.portal.just.ro; de precizat că soluția a fost pronunțată prin raportare la dispozițiile Codului familiei, obligația luând naștere anterior datei de 1 octombrie 2011 – art. 35 LPA, însă își păstrează actualitatea și în contextul reglementării noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dovada bunurilor soților
Formalitățile de publicitate
Actele de conservare, de folosință și de administrare
Actele de înstrăinare și de grevare
Nulitatea relativă
Aportul de bunuri comune
Regimul aporturilor
Dispoziții testamentare
Datoriile comune ale soților
Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune
Urmărirea bunurilor comune
Urmărirea veniturilor din profesie
Lichidarea regimului comunității
Efectele încetării regimului comunității
Lichidarea comunității Partajul
Partajul în timpul regimului comunității
Convențiile contrare regimului comunității legale
Regimul bunurilor
Inventarul bunurilor mobile
Bunurile proprietate comună pe cote părți
Folosința bunurilor celuilalt soț
Reviste:
Partajul bunurilor comune în devălmășie în timpul regimurilor matrimoniale de comunitate
Patrimoniul soților și dreptul de urmărire al creditorilor
Observații asupra includerii unui bun comun în masa de afectațiune profesională a soțului care exercită o profesie autorizată
Observații asupra includerii unui bun comun în masa de afectațiune profesională a soțului care exercită o profesie autorizată, în reglementarea Codului civil
Considerații privind criteriile de alegere a diverselor regimuri matrimoniale
Incidente în cursul executării silite
Pactele civile de solidaritate
ASPECTE PRIVIND EXECUTAREA SILITĂ ÎMPOTRIVA MOȘTENITORILOR
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil român
Aspecte privind executarea silită împotriva moștenitorilor (I)
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Modele:
Acțiune de împărțire a bunurilor comune ale soților în timpul căsătoriei, intentată de creditorul personal al unuia dintre soți.
Legislație conexă :
Codul de procedură fiscală din 2015
;
se încarcă...