Tutorele | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Ocrotirea persoanei fizice - Tutela minorului -
SECȚIUNEA a 2-a

Tutorele

Persoana care poate fi numită tutore

Art. 112. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Poate fi tutore o persoană fizică sau soțul și soția, împreună, dacă nu se află în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de prezentul cod. Doctrină (1)

(2) În cazul în care în situația prevăzută la art. 110 se află mai mulți minori care sunt frați sau surori, se numește, de regulă, un singur tutore.

Persoanele care nu pot fi numite tutore

Art. 113. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (6), Librăria Indaco (1)

(1) Nu poate fi tutore: Reviste (1), Doctrină (1)

a) minorul, persoana pusă sub interdicție judecătorească sau cel pus sub curatelă; Jurisprudență

b) cel decăzut din exercițiul drepturilor părintești sau declarat incapabil de a fi tutore; Reviste (2)

c) cel căruia i s-a restrâns exercițiul unor drepturi civile, fie în temeiul legii, fie prin hotărâre judecătorească, precum și cel cu rele purtări reținute ca atare de către o instanță judecătorească; Jurisprudență, Reviste (1)

d) cel care, exercitând o tutelă, a fost îndepărtat din aceasta în condițiile art. 158; Reviste (1)

e) cel aflat în stare de insolvabilitate; Reviste (1)

f) cel care, din cauza intereselor potrivnice cu cele ale minorului, nu ar putea îndeplini sarcina tutelei;

g) cel înlăturat prin înscris autentic sau prin testament de către părintele care exercita singur, în momentul morții, autoritatea părintească. Jurisprudență

(2) Dacă una dintre împrejurările prevăzute la alin. (1) survine sau este descoperită în timpul tutelei, tutorele va fi îndepărtat, respectându-se aceeași procedură ca și la numirea lui.

Desemnarea tutorelui de către părinte

Art. 114. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4), Modele (5)

(1) Părintele poate desemna, prin act unilateral sau prin contract de mandat, încheiate în formă autentică, ori, după caz, prin testament, persoana care urmează a fi numită tutore al copiilor săi. Doctrină (1)

(2) Desemnarea făcută de părintele care în momentul morții era decăzut din drepturile părintești sau pus sub interdicție judecătorească este lipsită de efecte.

(3) Desemnarea făcută în condițiile prezentului articol poate fi revocată oricând de către părinte, chiar și printr-un înscris sub semnătură privată. Modele (4)

(4) Înscrisul prin care se revocă persoana desemnată pentru a fi numită tutore se va înscrie în registrul prevăzut la art. 1.046 sau la art. 2.033, după caz. Modele (1)

(5) Notarul public sau instanța de tutelă, după caz, are obligația să verifice la registrele prevăzute la alin. (4) dacă persoana desemnată pentru a fi tutore nu a fost revocată.

Desemnarea mai multor tutori

Art. 115. - Jurisprudență, Doctrină (4)

În cazul în care au fost desemnate mai multe persoane ca tutore, fără vreo preferință, ori există mai multe rude, afini sau prieteni ai familiei minorului în stare să îndeplinească sarcinile tutelei și care își exprimă dorința de a fi tutore, instanța de tutelă va hotărî ținând seama de condițiile lor materiale, precum și de garanțiile morale necesare dezvoltării armonioase a minorului.

Măsuri provizorii

Art. 116. - Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Cel chemat la tutelă în conformitate cu dispozițiile art. 114 nu poate fi înlăturat de către instanță fără acordul său decât dacă se află în vreunul dintre cazurile prevăzute la art. 113 sau dacă prin numirea sa interesele minorului ar fi periclitate.

(2) În cazul în care cel chemat la tutelă este numai temporar împiedicat în exercitarea atribuțiilor ce i-au fost conferite, instanța de tutelă, după încetarea împiedicării, îl numește tutore la cererea sa, dar nu mai târziu de 6 luni de la deschiderea tutelei. Până atunci, instanța desemnează un tutore provizoriu.

(3) După trecerea celor 6 luni, dacă persoana desemnată nu a cerut numirea sa ca tutore, cel numit provizoriu tutore rămâne să îndeplinească în continuare sarcinile tutelei până la numirea unui tutore în condițiile art. 118.

Garanții

Art. 117. - Reviste (2), Doctrină (3)

La numirea sau, după caz, în timpul tutelei, instanța de tutelă poate hotărî, din oficiu sau la cererea consiliului de familie, ca tutorele să dea garanții reale sau personale, dacă interesele minorului cer o astfel de măsură. În acest caz, ea stabilește potrivit cu împrejurările felul și întinderea garanțiilor.

Numirea tutorelui de către instanța de tutelă

Art. 118. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

În lipsa unui tutore desemnat, instanța de tutelă numește cu prioritate ca tutore, dacă nu se opun motive întemeiate, o rudă sau un afin ori un prieten al familiei minorului, în stare să îndeplinească această sarcină, ținând seama, după caz, de relațiile personale, de apropierea domiciliilor, de condițiile materiale și de garanțiile morale pe care le prezintă cel chemat la tutelă.

Procedura de numire

Art. 119. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Numirea tutorelui se face, cu acordul acestuia, de către instanța de tutelă în camera de consiliu, prin încheiere definitivă. Atunci când desemnarea tutorelui s-a făcut prin contract de mandat, cel desemnat tutore nu poate refuza numirea decât pentru motivele prevăzute la art. 120 alin. (2). Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Modele (1)

(2) Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie.

(3) În lipsa unui tutore desemnat, dacă instanța de tutelă a constituit consiliul de familie, numirea tutorelui se face, potrivit alin. (1), cu consultarea consiliului de familie.

(4) Încheierea de numire se comunică în scris tutorelui și se afișează la sediul instanței de tutelă și la primăria de la domiciliul minorului. Jurisprudență

(5) Drepturile și îndatoririle tutorelui încep de la data comunicării încheierii de numire. Reviste (1)

(6) Între timp, instanța de tutelă poate lua măsuri provizorii cerute de interesele minorului, putând chiar să numească un curator special. Jurisprudență, Reviste (1)

Refuzul continuării tutelei

Art. 120. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Cel numit tutore este dator să continue îndeplinirea sarcinilor tutelei.

(2) Poate refuza continuarea tutelei: Doctrină (1), Modele (1)

a) cel care are vârsta de 60 de ani împliniți;

b) femeia însărcinată sau mama unui copil mai mic de 8 ani;

c) cel care crește și educă 2 sau mai mulți copii;

d) cel care, din cauza bolii, a infirmității, a felului activităților desfășurate, a depărtării domiciliului de locul unde se află bunurile minorului sau din alte motive întemeiate, nu ar mai putea să îndeplinească această sarcină. Jurisprudență

Înlocuirea tutorelui

Art. 121. - Reviste (1), Doctrină (2)

Dacă vreuna dintre împrejurările prevăzute la art. 120 alin. (2) survine în timpul tutelei, tutorele poate cere să fie înlocuit. Cererea de înlocuire se adresează instanței de tutelă, care va hotărî de urgență. Până la soluționarea cererii sale de înlocuire, el este obligat să continue exercitarea atribuțiilor. Doctrină (1)

Caracterul personal al tutelei

Art. 122. - Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Tutela este o sarcină personală. Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, instanța de tutelă, cu avizul consiliului de familie, poate, ținând seama de mărimea și compunerea patrimoniului minorului, să decidă ca administrarea patrimoniului ori doar a unei părți a acestuia să fie încredințată, potrivit legii, unei persoane fizice sau persoane juridice specializate.

Gratuitatea tutelei

Art. 123. - Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Tutela este o sarcină gratuită. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, tutorele poate fi îndreptățit, pe perioada exercitării sarcinilor tutelei, la o remunerație al cărei cuantum va fi stabilit de instanța de tutelă, cu avizul consiliului de familie, ținând seama de munca depusă în administrarea averii și de starea materială a minorului și a tutorelui, dar nu mai mult de 10% din veniturile produse de bunurile minorului. Instanța de tutelă, cu avizul consiliului de familie, va putea modifica sau suprima această remunerație, potrivit împrejurărilor.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 112 
    Deoarece instituirea tutelei se va face numai în interesul minorului, în cazurile în care sunt rămași fără îngrijire părintească mai mulți frați sau surori, se va încerca, pe cât posibil, numirea unui singur tutore sau numirea acelorași tutori, soț și soție. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Capacitatea de afi tutore. Pornind de la obiectivul instituirii tutelei în interesul minorului (a se vedea supra, comentariul de la art. 104 noul C. civ.), tutore poate fi opersoană fizică sau soțul și soția împreună, cu condiția de anu se afla în cazurile de incompatibilitate prevăzute de art. 113 noul C. civ. (a se vedea infra comentariul de la art. 113 noul C. civ.). Ca urmare areglementării art. 112 noul C. civ., normele corespondente din Legea nr. 272/2004 au fost abrogate prin art. 230 lit. x) LPA. Pentru afi numită tutore, opersoană trebuie să aibă capacitate de exercițiu, condiție care rezultă din interpretarea per acontrario aart. 113 alin. (1) noul C. civ., care stabilește impedimentele pentru numirea ca tutore (a se vedea O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil. Persoanele în reglementarea noului Cod civil, p. 272). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Persoana tutorelui este figura centrală a acestei tutele. Alegerea sa este problema centrală a acestei activități, de care depind și ocrotirea persoanei minorului și administrarea corectă a patrimoniului său. Cu ocazia alegerii persoanei tutorelui trebuie să fie respectate cerințele legale generale, dar și cerințele socio-umane pentru ca persoana respectivă să poată îndeplini atribuțiile în cele mai bune condiții. Regula generală este că orice persoană fizică cu capacitate de exercițiu deplină și bune purtări poate fi tutorele minorului (E. Lupan, I. Sabău-Pop, op. cit., p. 211). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 112 
    Deoarece instituirea tutelei se va face numai în interesul minorului, în cazurile în care sunt rămași fără îngrijire părintească mai mulți frați sau surori, se va încerca, pe cât posibil, numirea unui singur tutore sau numirea acelorași tutori, soț și soție. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Capacitatea de afi tutore. Pornind de la obiectivul instituirii tutelei în interesul minorului (a se vedea supra, comentariul de la art. 104 noul C. civ.), tutore poate fi opersoană fizică sau soțul și soția împreună, cu condiția de anu se afla în cazurile de incompatibilitate prevăzute de art. 113 noul C. civ. (a se vedea infra comentariul de la art. 113 noul C. civ.). Ca urmare areglementării art. 112 noul C. civ., normele corespondente din Legea nr. 272/2004 au fost abrogate prin art. 230 lit. x) LPA. Pentru afi numită tutore, opersoană trebuie să aibă capacitate de exercițiu, condiție care rezultă din interpretarea per acontrario aart. 113 alin. (1) noul C. civ., care stabilește impedimentele pentru numirea ca tutore (a se vedea O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil. Persoanele în reglementarea noului Cod civil, p. 272). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Capacitatea de exercițiu
Declararea judecătorească a morții
Dispoziții comune
Drepturile la viață, la sănătate și la integritate ale persoanei fizice
Respectul vieții private și al demnității persoanei umane
Respectul datorat persoanei și după decesul său
Numele
Domiciliul și reședința
Actele de stare civilă
Deschiderea tutelei
Tutorele
Consiliul de familie
Exercitarea tutelei
Controlul exercitării tutelei
Încetarea tutelei
Dispoziții comune
Nulitatea persoanei juridice
Înregistrarea persoanei juridice
Capacitatea de folosință a persoanei juridice
Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice
Dispoziții generale
Reviste:
Tutela minorului
Considerații privind aplicarea principiului ocrotirii "interesului superior al copilului" în caz de divorț al părinților săi
Unele considerații privind instituția testamentului
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2018
Nedemnitatea și ingratitudinea - Studiu comparativ
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
Excepție procesuală. Încheiere interlocutorie. Autoritate de lucru judecat/Objections regarding the procedure. Interlocutory judgement. Res judicata
3. Răspunderea părinților pentru neîndeplinirea îndatoririlor părintești în condițiile incidenței Codului civil.
Scurte considerații privind decăderea din exercițiul drepturilor părintești
Doctrină:
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Modele:
CONTRACT DE MANDAT PENTRU DESEMNAREA TUTORELUI/TUTORILOR
Act de desemnare a tutorelui de către părinte
ACT DE DESEMNARE A TUTORELUI DE CĂTRE PĂRINTE
TESTAMENT CARE CUPRINDE O DISPOZIȚIE DE DESEMNARE A TUTORELUI*
CONTRACT DE MANDAT PENTRU DESEMNAREA TUTORELUI/TUTORILOR
Declarație de revocare a actului de desemnare a tutorelui
Referințe în cărți:
Drept civil. Persoanele
;
se încarcă...