Termenul de prescripție | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Căsătoria - Logodna -
Termenul de prescripție

Art. 270. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (5), Comentarii expert (2)

Dreptul la acțiune întemeiat pe dispozițiile art. 268 și 269 se prescrie într-un an de la ruperea logodnei. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Competența materială și teritorială a instanței - Marian Orzață
Competența de soluționare a cauzei în primă instanță revine judecătoriei de la domiciliul pârâtului, indiferent de valoare, dacă legea nu prevede expres altfel, conform art. 94 alin. 1 lit. a) și art. 107 din Codul de procedură civilă. [ Mai mult... ]

Termenul până la care poate fi opusă prescripția - Marian Orzață
Prescripția poate fi opusă numai de cel în folosul căruia curge și numai în primă instanță, prin întâmpinare sau, în lipsa invocării, cel mai târziu la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Restituirea darurilor sau a echivalentului în bani, atunci când restituirea în natură nu mai este posibilă, se va putea realiza atât de bunăvoie, cât și prin intermediul unei acțiuni în justiție. În acest din urmă caz, dreptul la acțiune se prescrie în termen de 1 an, socotit de la data ruperii logodnei. Același termen se va reține, atât în privința întinderii, cât și a calculului, și pentru obținerea de despăgubiri pentru ruperea logodnei. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    56 Instituția logodnei a fost reglementată și în vechiul drept românesc, în termeni care purtau marca acelor vremuri. Astfel, Codul Calimach, prin art. 83, art. 85, instituia logodna ca „preambul marital” obligatoriu, urmat de încheierea căsătoriei în termen de 2-4 ani; desfacerea logodnei era admisă doar în mod excepțional (C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, op. cit., vol. I, p. 188, nr. 395; A.R. Ionașcu, op. cit., Vol. II. Partea I, p. 18.). Proiectul Codului civil de la 1940 a readus în atenție logodna, oferindu-i găzduire de dispozițiile art. 154-159 care, fără a-i conferi forță obligatorie, stabileau obligația de restituire a darurilor de logodnă în cazul ruperii acesteia, iar dacă ruptura era nejustificată, obligau la plata cheltuielilor făcute în vederea căsătoriei de logodnic, de părinți sau de alte persoane, precum și la despăgubiri pentru prejudiciul material și moral suferit de logodnicul părăsit (A.R. Ionașcu, op. cit., vol. II. Partea I, p. 19-20). Sensul prevederilor art. 266-269 C. civ.. este foarte apropiat de cele statuate prin Proiectul de Cod civil de la 1940.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Prescriptibilitatea dreptului la acțiune. Dreptul la acțiune în restituirea darurilor de logodnă (art. 268 noul C. civ.), la fel și dreptul la acțiune fondat pe răspunderea pentru repararea prejudiciului cauzat prin ruperea logodnei (art. 269 noul C. civ.) este prescriptibil extinctiv. Termenul de prescripție este de un an, așadar un termen special – de drept comun durata termenului de prescripție este de 3 ani, art. 2517 noul C. civ. – și curge de la data ruperii logodnei, atât pentru fostul logodnic, cât și pentru terți. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Prescripția poate fi invocată, potrivit art. 2513 NCC, numai în primă instanță, prin întâmpinare sau, în lipsa invocării, cel mai târziu la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate. Ulterior acestui moment, partea interesată să invoce prescripția decade din dreptul de a o mai invoca, consecința fiind aceea a analizării pretențiilor ca fiind formulate în termenul legal. 
    Odată ce s-a împlinit termenul de prescripție, cel obligat poate să refuze executarea prestației, dar dacă a executat-o de bunăvoie după împlinirea termenului de prescripție, nu mai poate cere restituirea prestației, chiar dacă la data executării nu știa că termenul prescripției era împlinit. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În cazul ruperii logodnei, restituirea darurilor la cererea unui logodnic sau la cererea terților, repararea prejudiciului material suferit de logodnicul vătămat, la cererea acestuia sau a terților prejudiciați material, repararea prejudiciul moral suferit de logodnicul vătămat, la cererea sa, pot fi solicitate pe cale de acțiune într-un termen de un an, care curge de la data ruperii logodnei. Acest termen este unul de prescripție, susceptibil de suspendare, întrerupere, repunere în termen. Este vorba de o reglementare derogatorie de la termenul general de prescripție. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Întinderea răspunderii în caz de divizare
Repartizarea contractelor în caz de divizare
Încetarea unor contracte
Transformarea persoanei juridice
Data transmiterii drepturilor și obligațiilor
Opoziții
Încheierea logodnei
Ruperea logodnei
Restituirea darurilor
Răspunderea pentru ruperea logodnei
Termenul de prescripție
Actul de căsătorie
Formalitățile privind regimul matrimonial
Dovada căsătoriei
Reglementarea raporturilor personale dintre soți
Luarea deciziilor de către soți
Îndatoririle soților
Independența soților
Schimbarea numelui de familie
Noțiune
Rudenia în linie dreaptă sau colaterală
Reviste:
Radiografie asupra instituției logodnei în reglementarea noului Cod civil
Considerații privind încheierea logodnei în Codul civil român
Studiu asupra aplicării prin analogie a dispozițiilor art. 2639 C. civ. și condițiilor de formă ale promisiunii de căsătorie (logodnei)
Reglementarea logodnei în dreptul român
5. Ce lege aplicăm efectelor promisiunii de căsătorie și consecințelor încălcării lor conform dispozițiilor art. 2585 alin. (2) C. civ.?
Opinii privind reglementarea logodnei în Codul Civil român
Norme conflictuale privind încheierea căsătoriei
Opinii privind reglementarea logodnei în Codul civil român
Reglementarea logodnei în noul Cod civil
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...