Stabilirea prestației compensatorii | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Efectele divorțului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soți - Prestația compensatorie -
Stabilirea prestației compensatorii

Art. 391. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

(1) Prestația compensatorie nu se poate solicita decât odată cu desfacerea căsătoriei. Reviste (5), Doctrină (1)

(2) La stabilirea prestației compensatorii se ține seama atât de resursele soțului care o solicită, cât și de mijloacele celuilalt soț din momentul divorțului, de efectele pe care le are sau le va avea lichidarea regimului matrimonial, precum și de orice alte împrejurări previzibile de natură să le modifice, cum ar fi vârsta și starea de sănătate a soților, contribuția la creșterea copiilor minori pe care a avut-o și urmează să o aibă fiecare soț, pregătirea profesională, posibilitatea de a desfășura o activitate producătoare de venituri și altele asemenea. Reviste (5), Doctrină (1), Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolele 390-395 noul C. civ. reglementează, distinct de dreptul la despăgubiri și fără ase confunda cu dreptul la compensație statuat de art. 328 noul C. civ., oinstituție juridică nouă, prestația compensatorie, inspirată din Codul civil francez. Regimul juridic al acesteia este configurat de următoarele reguli: 
    a) dreptul la acordarea prestației compensatorii nu exclude dreptul la despăgubiri în condițiile art. 388 noul C. civ., acestea putând fi chiar cumulate; [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Solicitare. Alin. (1) prevede că prestația compensatorie nu se poate solicita decât odată cu desfacerea căsătoriei, ceea ce înseamnă că este exclus ca ea să fie cerută în timpul căsătoriei (lucru evident, de vreme ce reprezintă un efect al divorțului), dar și că nu este posibil să fie solicitată după desfacerea căsătoriei, adică după rămânerea definitivă a hotărârii de divorț. Ea nu ar putea să fie pretinsă nici după pronunțarea hotărârii de divorț, dar înainte de rămânerea ei definitivă, deoarece ar însemna judecarea ei pe cale separată, nu „odată cu desfacerea căsătoriei”. De altfel art. 918 alin. (1) lit. e) noul C. proc. civ. prevede că, „la cerere, instanța de divorț se pronunță și cu privire la (...) prestația compensatorie între foștii soți”. Din punct de vedere strict procedural, dacă nu a fost pretinsă chiar prin cererea de divorț, printr-un capăt de cerere distinct, prestația compensatorie ar putea fi cerută și pe cale separată, dar înainte de pronunțarea hotărârii de divorț, urmând să fie conexată la dosarul de divorț (art. 139 noul C. proc. civ.), pentru a se asigura judecarea ei „odată cu desfacerea căsătoriei”. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   - resursele soțului ce solicită acordarea prestației compensatorii; 
   - mijloacele soțului pârât, din culpa căruia se desface căsătoria, existente la momentul divorțului; 
   - efectele prezente sau viitoare ale lichidării regimului matrimonial; 
   - împrejurări de natură să modifice starea materială a fiecărui soț, să influențeze partajul bunurilor comune ca: vârsta, starea de sănătate a soților, contribuția prezentă și viitoare la creșterea copiilor minori, pre­gătirea profesională a soților, posibilitatea fiecăruia de a presta acti­vități aducătoare de venit, altele asemenea. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Prestația compensatorie nu poate fi solicitată la un alt moment decât odată cu desfa­cerea căsătoriei (fie odată cu cererea de divorț, fie pe parcursul judecării acțiunii de divorț în primă instanță). Sancțiunea nerespectării acestei limite temporale este decăderea celui îndreptățit din beneficiul acestui drept. 
   2. Prestația compensatorie se stabilește de instanța de judecată sesizată cu cererea de divorț întemeiată pe culpa soțului pârât prin chiar hotărârea de divorț. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Regimul juridic al prestației compensatorii. Dreptul la prestație compensatorie nu poate fi valorificat decât odată cu divorțul [art. 391 alin. (1) C. civ..]; la fel ca în cazul dreptului la despăgubiri, neinvocarea dreptului la prestații compensatorii în cadrul procesului de divorț atrage decăderea din exercitarea dreptului, adică pierderea lui. Cum am spus și în contextul dreptului la despăgubiri al soțului nevinovat pentru divorț, în acest fel pretențiile în legătură cu tot ceea ce decurge din desfacerea căsătoriei sunt reunite și soluționate în același cadru procesual, în acest fel evitându-se sau cel puțin limitându-se contenciosul post-divorț și tentația demersurilor șicanatorii ale unuia sau altuia dintre foștii soți. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Încetarea regimului matrimonial
Actele încheiate în frauda celuilalt soț
Opozabilitatea față de terți
Acordarea despăgubirilor
Obligația de întreținere
Condițiile prestației compensatorii
Stabilirea prestației compensatorii
Forma prestației compensatorii
Garanții
Modificarea prestației compensatorii
Încetarea prestației compensatorii
Acțiunea în contestația filiației
Acțiunea în stabilirea maternității
Regimul juridic al acțiunii în stabilirea maternității
Stabilirea paternității prin hotărâre judecătorească
Acțiunea în stabilirea paternității
Prezumția filiației față de pretinsul tată
Reviste:
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi
Din nou despre prestația compensatorie și dreptul la despăgubiri. Trecut și viitor sau între sancțiune și recompensă
Contribuții la studiul reglementărilor interne referitoare la prestația compensatorie în caz de divorț
Despre prestația compensatorie în cazul desfacerii căsătoriei
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi/La prestation compensatoire en cas de divorce et la possibilité de saisie-attribution/Compensatory benefit in case of divorce and possibility of enforcement by means of attachment
Câteva informații utile despre regimul bunurilor in căsătorie și uzufruct
Avantajele patrimoniale ale divorțului din culpa exclusivă a unuia dintre soți/ Les avantages patrimoniaux du divorce par la faute exclusive de l'un des époux/The property benefits of the divorce due to the exclusive fault of one of the spouses
Procedura divorțului în reglementarea noului Cod de procedură civilă
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Acțiune în modificarea^1 prestației compensatorii acordate soțului nevinovat pentru desfacerea căsătoriei
;
se încarcă...