Stabilirea contribuției părinților | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Efectele divorțului - Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori -
Stabilirea contribuției părinților

Art. 402. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (5), Modele (6), Comentarii expert (1)

(1) Instanța de tutelă, prin hotărârea de divorț, stabilește contribuția fiecărui părinte la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copiilor. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Dispozițiile titlului V privind obligația de întreținere se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Convenție cu privire la modalit. de plată a obligaț. de întreținere.Posibilitate compensare cu o altă creanță, de natură diferită - Mădălina Moceanu
Luarea în considerare a pensiei de întreținere pe care pârâtul o datorează fiicei sale minore, rămasă în grija reclamantei, pentru compensarea datoriei pe care aceasta din urmă o are față de el, este o înțelegere ce contravine dispozițiilor legale menite a proteja copilul minor și interesele sale, motiv pentru care, chiar dacă părinții lui și-au asumat-o cu bună-credință, nu poate produce efectele juridice pe care ei le-au dorit.
Extras din Decizia civilă nr. 1368/22.10.2013, Curtea de Apel Timișoara, Secția I civilă-complet specializat de familie și minori, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Prevederile art. 396-404 noul C. civ., relative la relațiile dintre părinții divorțați, pe de oparte, și copiii acestora, pe de altă parte, se deosebesc de cele ale art. 42-44 Codul familiei., prin următoarele: 
    a) modificarea statutului civil al părinților nu aduce atingere, ca regulă, relațiilor dintre aceștia și copiii lor, după divorț exercitarea drepturilor și a obligațiilor cu privire la persoana și bunurile copilului vor reveni în comun ambilor părinți (în afară de cazurile în care instanța decide, în baza principiului interesului superior al copilului, ca autoritatea părintească să fie exercitată doar de unul dintre părinți sau de alte persoane – art. 397, coroborat cu art. 398 și 399 noul C. civ.); [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Prin urmare, în baza art. 396 alin. (1) C. civ.., instanța de tutelă, statuând asupra nulității căsătoriei, va hotărî asupra raporturilor dintre părinți și copiii lor minori – exercitarea autorității părintești (potrivit distincțiilor din art. 397-399 C. civ..), locuința copilului (art. 400 C. civ..), drepturile părintelui separat de copil (art. 401 C. civ..), stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională acopilului (art. 402 C. civ..) – ținând seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de anchetă psiho-socială, precum și, dacă este cazul, de învoiala părinților, pe care îi ascultă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Introducere. Textul reia principiul, reglementat anterior prin art. 42 alin. (3) Codul familiei., potrivit căruia, la divorț, instanța va stabili contribuția fiecărui părinte la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copiilor. Așa fiind, concluziile la care au ajuns doctrina și jurisprudența în această materie sunt valabile, mutatis mutandis, și în aplicarea art. 402 noul C. civ. (a se vedea I.P. Filipescu ș.a., Dreptul familiei, p. 301-302). De asemenea, pentru toate detaliile privind stabilirea, cuantumul și executarea acestei contribuții, vor fi avute în vedere dispozițiile Titlului V din Cartea a II-a, „Obligația de întreținere” (a se vedea infra art. 513-534 noul C. civ.), care se aplică, potrivit alin. (2), în mod corespunzător. Din această prevedere rezultă că, de fapt, contribuția la care se referă alin. (1) nu este altceva decât o obligație de întreținere. Fiind vorba de obligația de întreținere între părinți și copii, chiar dacă alin. (2) nu prevede expres, la stabilirea contribuției trebuie avute în vedere și prevederile art. 499 noul C. civ., text special în această materie. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Când întreținerea este datorată de părinte, aceasta se stabilește astfel: până la 1/4 din venitul lunar net, în cazul în care există un singur copil; până la 1/3 din venitul lunar net, în cazul în care există 2 copii; până la 1/2 din venitul lunar net, în cazul în care există 3 sau mai mulți copii. 
    Cuantumul întreținerii datorate copiilor, împreună cu întreținerea datorată altor persoane, potrivit legii, nu poate depăși jumătate din venitul net lunar al celui obligat. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Odată cu pronunțarea divorțului și stabilirea exercitării autorității părintești, instanța de tutelă va stabili și contribuția fiecărui părinte la cheltuielile de creștere, educare, învăță­tură, pregătire profesională a copilului. Tatăl și mama sunt obligați, în solidar, să dea între­ținere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum și educația, învățătura și pregătirea sa profesională. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Condițiile divorțului
Data desfacerii căsătoriei
Numele de familie după căsătorie
Drepturile soțului divorțat
Raporturile dintre părinții divorțați și copiii lor minori
Exercitarea autorității părintești de către ambii părinți
Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte
Exercitarea autorității părintești de către alte persoane
Locuința copilului după divorț
Drepturile părintelui separat de copil
Stabilirea contribuției părinților
Modificarea măsurilor luate cu privire la copil
Raporturile dintre părinți și copiii lor minori în alte cazuri
Modurile de stabilire a filiației
Dovada filiației
Posesia de stat
Posesia de stat conformă cu actul de naștere
Timpul legal al concepțiunii
Domeniul de aplicare
Prezumția de paternitate
Felurile recunoașterii
Reviste:
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Procedura divorțului în reglementarea noului Cod de procedură civilă
Considerații privind obligația legală de întreținere (I)
Aspecte privind obligația de întreținere în dreptul internațional privat/Aspects concernant l'obligation alimentaire dans le droit international prive/Issues related to the support obligation in the private international law
Exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți și privarea de facto de exercițiul autorității părintești în cazul răpirii internaționale de minori/L'exercice de l'autorite parentale conjointement par les deux parents et la privation de facto de l'exercice de l'autorite parentale dans l'affaire d'enlèvement d'enfants/Jointly exercising the parental authority by both parents and de facto deprivation of the exercise of the parental authority in the case of international child abduction
Desfacerea căsătoriei în baza acordului părților. Înțelegere cu privire la cuantumul pensiei de întreținere datorată minorei de tată. Exercitarea autorității părintești în comun. Divorțul pronunțat anterior intrării în vigoare a noului Cod civil produce efectele stabilite de legea în vigoare la data când s-a pronunțat hotărârea rămasă irevocabilă. Divorț care se află pe rol într-o cale de atac ordinară, respectiv în apel, divorțul nefiind încă pronunțat. Aplicarea prevederilor noului Cod civil relațiilor dintre părinți și copii
Competența de a soluționa o cerere de divorț . Cooperare judiciară în materie civilă. Regulamentul (CE) nr. 2201/2003. Competență în materia răspunderii părintești și a obligației de întreținere față de copilul minor al cuplului. Sesizarea instanței din statul de cetățenie a părților. Articolul 3 alineatul (1) litera (b). Reședință a copilului minor și a părinților în alt stat membru. Articolul 12 alineatul (1) litera (b). Prorogare de competență. Articolul 17. Verificarea competenței. Noțiunea de «răspundere părintească»
CÂTEVA CONSIDERAȚII DE ORDIN PRACTIC ASUPRA DISPOZIȚIILOR ARTICOLULUI 485 DIN CODUL CIVIL/CERTAINES CONSIDÉRATIONS D’ORDRE PRATIQUE RELATIVES AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 485 DU CODE CIVIL
Aspecte privind obligația de întreținere în dreptul internațional privat
Aprecieri privind drepturile și îndatoririle părintelui în situația în care, după divorț, autoritatea părintească se exercită în mod unilateral de către celălalt părinte
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Cerere de reducerea pensiei de întreținere.
Cerere de divorț.
Acțiune de divorț prin acordul soților
Acțiune de divorț din culpă^1, pentru motive temeinice
Acțiune de divorț din culpa exclusivă a reclamantului (după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani)
Acțiune de divorț din cauza stării sănătății unui soț
;
se încarcă...