Ruperea logodnei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Căsătoria - Logodna -
Ruperea logodnei

Art. 267. - Reviste (4), Doctrină (6), Comentarii expert (1)

(1) Logodnicul care rupe logodna nu poate fi constrâns să încheie căsătoria. Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Clauza penală stipulată pentru ruperea logodnei este considerată nescrisă. Reviste (7), Doctrină (1)

(3) Ruperea logodnei nu este supusă niciunei formalități și poate fi dovedită cu orice mijloc de probă. Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Despre ruperea logodnei si imposibilitatea stipurarii unei clauze penale - Marian Orzață
Încheierea logodnei nu obligă la încheierea căsătoriei, cel care rupe logodna neputând fi obligat la încheierea căsătoriei deoarece consimțământul la încheierea căsătoriei trebui liber exprimat.
Clauza penală, conform art. 1538 Cod civil, este o prevedre contractuală prin care părțile stipulează că debitorul se obligă la o anumită prestație în cazul neexecutării obligației principale. În cazul ruperii logodnei o astfel de clauză este considerată nescrisă. Spre exemplu este considerată nescrisă clauza prin care s-ar renunța anticipat la restituirea darurilor și la dreptul la despăgubiri pentru ruperea abuzivă a logodnei.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Noua reglementare s-a oprit asupra aspectelor care vizează consecințele juridice ale ruperii logodnei, fără să precizeze, de exemplu, cazurile în care se poate rupe logodna. Se reține, totuși, soluția firească a neobligării celui care rupe logodna de a încheia căsătoria, cu atât mai mult cu cât este necesară îndeplinirea condiției ca, la încheierea căsătoriei, consimțământul să fie liber exprimat. 
    Observăm și instituirea, prin alin. (2), a interdicției părților de a conveni anticipat asupra eventualelor despăgubiri pentru ruperea logodnei, iar, dacă totuși au făcut acest lucru, o astfel de clauză ar fi lipsită de eficiență juridică. Astfel, este asigurată și protejată, indirect, exprimarea liberă a consimțământului la căsătorie. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Pe de altă parte, promisiunea căsătoriei nu împiedică renunțarea, inclusiv unilaterală la proiectul de căsătorie; despărțirea logodnicilor, adică ruperea logodnei în exprimarea legală (art. 267-269 C. civ..) are totuși urmări juridice, de natură patrimonială, anume restituirea darurilor de logodnă (art. 268 C. civ..) iar dacă ruperea logodnei este abuzivă sau culpabilă, poate atrage obligația în desdăunări pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, precum și pentru orice alte prejudicii cauzate (art. 269 C. civ..), însă acestea nu sunt efecte propriu-zise ale logodnei, ci mai curând pseudo-efecte, ele nefiind generate prin încheierea logodnei decât indirect, neputând fi denunțat ceva ce nu s-a încheiat. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Relația dintre logodnă și încheierea căsătoriei potrivit promisiunii. Promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria nu este învestită cu forță obligatorie [dispoziția din art. 267 alin. (1) noul C. civ. este similară aceleia cuprinsă în art. 90 alin. (3) din Codul civil elvețian]; pe de altă parte, încheierea logodnei nu împiedică renunțarea, inclusiv unilaterală la proiectul de căsătorie. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    După cum am văzut, promisiunea reciprocă în vederea căsătoriei este, într-adevăr, o promisiune în sensul comun al termenului, neînzestrată cu puterea unei obligații juridice de rezultat. În consecință, fiecare dintre logodnici sau aceștia de comun acord, sunt liberi să renunțe la proiectul de căsătorie până în momentul celebrării căsătoriei. Nu fără consecințe însă, de natură patrimonială. În sine, ruperea logodnei nu are nimic ilicit, este o ipostază a exercițiului dreptului (și a libertății) fundamentale a persoanei de a se căsători, exprimată în forma sa negativă: dreptul de a nu se căsători. Numai că nici acest drept nu poate fi exercitat abuziv, sub sancțiunea răspunderii pentru prejudiciul cauzat celuilalt logodnic. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    De asemenea, logodnicii nu pot stipula o clauză penală pentru ruperea logodnei. Clauza penală, definită ca acea convenție accesorie, prin care părțile determină anticipat echivalentul prejudiciului suferit de o parte ca urmare a neexecutării, executării cu întârziere sau neco­res­punzătoare a obligației de cealaltă parte, stipulată de logodnici, este con­siderată nescrisă, ea neputând produce efecte juridice. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Efectele fuziunii
Divizarea
Efectele divizării
Întinderea răspunderii în caz de divizare
Repartizarea contractelor în caz de divizare
Încetarea unor contracte
Transformarea persoanei juridice
Data transmiterii drepturilor și obligațiilor
Opoziții
Încheierea logodnei
Ruperea logodnei
Restituirea darurilor
Răspunderea pentru ruperea logodnei
Termenul de prescripție
Actul de căsătorie
Formalitățile privind regimul matrimonial
Dovada căsătoriei
Reglementarea raporturilor personale dintre soți
Luarea deciziilor de către soți
Îndatoririle soților
Independența soților
Reviste:
Opinii privind reglementarea logodnei în Codul Civil român
5. Ce lege aplicăm efectelor promisiunii de căsătorie și consecințelor încălcării lor conform dispozițiilor art. 2585 alin. (2) C. civ.?
Reglementarea clauzelor nescrise în Codul civil – un prim pas spre recunoașterea nulităților de plin drept în dreptul civil român?/La réglementation des clauses non écrites dans le Code civil – un premier pas vers la reconnaissance des nullités de plein droit dans le droit civil roumain?/The regulation of unwritten clauses in the Civil Code – a first step towards the recognition of ipso iure nullity in the Romanian civil law?
Opinii privind reglementarea logodnei în Codul civil român
Aplicații ale teoriei abuzului de drept în materia raporturilor de familie
Consimțământul la căsătorie potrivit actualului Cod civil
Diferențe de regim juridic între nulitatea totală și nulitatea parțială a actului juridic
Privire istorică, în spațiul dreptului privat european, asupra rolului logodnei și al formalităților prenupțiale în economia reglementărilor privind căsătoria/Aperçu historique, dans l'espace du droit prive europeen, sur le rôle des fiançailles et des formalites prenuptiales dans l'economie des reglementations sur le mariage/Historical overview, in the background of the private european law, over the role of the engagement and of the prenuptial papers in the light of the regulations regarding marriage
Familia prin contract/La famille conformément au contrat
Privire istorică, în spațiul dreptului privat european, asupra rolului logodnei și al formalităților prenupțiale în economia reglementărilor privind căsătoria
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...