Respectul datorat persoanei și după decesul său | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Persoana fizică - Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente -
SECȚIUNEA a 4-a

Respectul datorat persoanei și după decesul său
Puneri în aplicare (1)

Respectul datorat persoanei decedate

Art. 78. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (6), Librăria Indaco (1)

Persoanei decedate i se datorează respect cu privire la memoria sa, precum și cu privire la corpul său. Jurisprudență

Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate

Art. 79. - Puneri în aplicare (1), Reviste (9), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Memoria persoanei decedate este protejată în aceleași condiții ca și imaginea și reputația persoanei aflate în viață.

Respectarea voinței persoanei decedate

Art. 80. - Puneri în aplicare (1), Reviste (3), Doctrină (5)

(1) Orice persoană poate determina felul propriilor funeralii și poate dispune cu privire la corpul său după moarte. În cazul celor lipsiți de capacitate de exercițiu sau al celor cu capacitate de exercițiu restrânsă este necesar și consimțământul scris al părinților sau, după caz, al tutorelui. Reviste (3)

(2) În lipsa unei opțiuni exprese a persoanei decedate, va fi respectată, în ordine, voința soțului, părinților, descendenților, rudelor în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv, legatarilor universali sau cu titlu universal ori dispoziția primarului comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București în a cărui rază teritorială a avut loc decesul. În toate cazurile se va ține seama de apartenența confesională a persoanei decedate. Reviste (1)

Prelevarea de la persoanele decedate

Art. 81. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Reviste (4), Doctrină (5)

Prelevarea de organe, țesuturi și celule umane, în scop terapeutic sau științific, de la persoanele decedate se efectuează numai în condițiile prevăzute de lege, cu acordul scris, exprimat în timpul vieții, al persoanei decedate sau, în lipsa acestuia, cu acordul scris, liber, prealabil și expres dat, în ordine, de soțul supraviețuitor, de părinți, de descendenți ori, în sfârșit, de rudele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
    Persoana fizică decedată (defunctul) este denumită uneori de cuius, termen care provine din limba latină, din expresia de cuius succesione agitur, adică cel despre acărui succesiune este vorba. Uneori se folosește și termenul de autor, respectiv autor al moștenirii.8 Persoanei decedate ise datorează respect cu privire la memoria sa, precum și cu privire la corpul său [art. 78 noul C. civ.]. Memoria persoanei decedate este protejată în aceleași condiții ca și imaginea și reputația persoanei aflate în viață [art. 79 noul C. civ.]. 
    8 De exemplu, art. 1105 alin. (1) noul C. civ. prevede că „moștenitorii celui care adecedat fără afi exercitat dreptul de opțiune succesorală îl exercită separat, fiecare pentru partea sa, în termenul aplicabil dreptului de opțiune privind moștenirea autorului lor.” [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Spre deosebire de procedura autentificării, la care potrivit art. 78 din Lege se prevede că „actele juridice pentru care legea prevede forma autentică ad validitatem vor fi redactate numai de notarii publici”, în cadrul legalizării de semnătură nu există oasemenea restricție, esențial este ca înscrisurile să fie prezentate de părți nesemnate, să nu facă parte din categoria celor pentru care este obligatorie forma autentică ad validitatem și să nu fie contrare legii și bunelor moravuri. Spre exemplu, chiar dacă în cadrul acestei proceduri nu se exprimă consimțământul părții, nu se poate admite că s-ar putea legaliza semnătura de pe un înscris în care se consemnează intenția părții de asăvârși oinfracțiune, un atentat etc. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Reglementare. Deși odată cu decesul încetează personalitatea juridică a omului, iar drepturile personalității se sting (fiind drepturi intuitu personae acestea sunt netransmisibile), în considerarea a ceea ce a reprezentat în timpul vieții persoanei decedate i se datorează respect. 
    Respectul datorat persoanei decedate ține de tradiție și primește consacrare legală prin reglementările conținute de prevederile noului Cod civil (art. 78-81 noul C. civ.), dar și de legislația specială (Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului și titlul VI al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   15.3.6. Dreptul la respectarea memoriei persoanei decedate. Noul Cod civil aconsacrat osecțiune specială normelor care reglementează respectul datorat persoanei și după decesul său (Secțiunea a4-a acapitolului II din Titlul II). Ea conține 4 articole: art. 78 – „Respectul datorat persoanei decedate”; art. 79 – „Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate”; art. 80 – „Respectarea voinței persoanei decedate” și art. 81 – „Prelevarea de la persoanele decedate”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Deși odată cu decesul încetează personalitatea juridică a omului, iar drepturile personalității se sting, în considerarea a ceea ce a reprezentat în timpul vieții, persoanei decedate i de datorează respect. Respectul datorat persoanei decedate privește două mari aspecte: corpul și memoria. Respectul cu privire la corpul persoanei se manifestă pe mai multe planuri: comportament decent față de acesta și de funeraliile sale; organizarea de funeralii. Realizarea prelevării de organe, țesuturi și celule umane în scop terapeutic sau științific trebuie făcută doar în condițiile prevăzute de lege (E. Chelaru, Drepturile personalității în reglementarea noului Cod civil, în Dreptul nr. 10/2011, p. 57). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Capacitatea de folosință
Capacitatea de exercițiu
Declararea judecătorească a morții
Dispoziții comune
Drepturile la viață, la sănătate și la integritate ale persoanei fizice
Respectul vieții private și al demnității persoanei umane
Respectul datorat persoanei și după decesul său
Numele
Domiciliul și reședința
Actele de stare civilă
Deschiderea tutelei
Tutorele
Consiliul de familie
Exercitarea tutelei
Controlul exercitării tutelei
Încetarea tutelei
Dispoziții comune
Reviste:
12. Respectul datorat persoanei decedate. Deshumare pentru reînhumarea într-un alt cimitir. Divergență între persoanele obligate să dispună cu privire la înmormântare. Pronunțarea unei hotărâri prin care instanța să autorizeze deshumarea
Contravențiile la regimul juridic al serviciilor funerare care nu sunt sancționate cu anularea autorizației sanitare de funcționare (I)
Originea sacră și morală a dreptului
Acțiune revocatorie. Procedura insolvenței. Inchiderea procedurii
Unele considerații privind instituția testamentului
Partajul de folosință al locului de înmormântare. Includerea locului de veci în noțiunea de amintiri de familie/The division of usage of the burial plot. Inclusion of the burial plot in the notion of family memories
Cauze justificate de neexecutare a obligațiilor contractuale
Considerații privind prejudiciul nepatrimonial cauzat prin lezarea unor drepturi ale personalității
Dreptul la propria imagine din perspectiva componentei sale patrimoniale
Cât timp este protejat dreptul de autor?
Doctrină:
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Referințe în cărți:
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
Cum să comunici în mod legal sau dreptul publicității
Legislație conexă :
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
;
se încarcă...