Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre persoane - Persoana fizică -
CAPITOLUL II
Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente Jurisprudență, Librăria Indaco (1)

SECȚIUNEA 1 Dispoziții comune

Drepturi ale personalității

Art. 58. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (26), Doctrină (4)

(1) Orice persoană are dreptul la viață, la sănătate, la integritate fizică și psihică, la demnitate, la propria imagine, la respectarea vieții private, precum și alte asemenea drepturi recunoscute de lege. Reviste (11)

(2) Aceste drepturi nu sunt transmisibile. Doctrină (1)

Atributele de identificare

Art. 59. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Orice persoană are dreptul la nume, la domiciliu, la reședință, precum și la o stare civilă, dobândite în condițiile legii.

Dreptul de a dispune de sine însuși

Art. 60. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4)

Persoana fizică are dreptul să dispună de sine însăși, dacă nu încalcă drepturile și libertățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.

SECȚIUNEA a 2-a
Drepturile la viață, la sănătate și la integritate ale persoanei fizice

Garantarea drepturilor inerente ființei umane

Art. 61. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4), Librăria Indaco (3)

(1) Viața, sănătatea și integritatea fizică și psihică a oricărei persoane sunt garantate și ocrotite în mod egal de lege. Reviste (3)

(2) Interesul și binele ființei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societății sau al științei. Reviste (1), Doctrină (1)

Interzicerea practicii eugenice

Art. 62. - Doctrină (4)

(1) Nimeni nu poate aduce atingere speciei umane. Reviste (1)

(2) Este interzisă orice practică eugenică prin care se tinde la organizarea selecției persoanelor. Reviste (2)

Intervențiile asupra caracterelor genetice

Art. 63. - Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Sunt interzise orice intervenții medicale asupra caracterelor genetice având drept scop modificarea descendenței persoanei, cu excepția celor care privesc prevenirea și tratamentul maladiilor genetice. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Este interzisă orice intervenție având drept scop crearea unei ființe umane genetic identice unei alte ființe umane vii sau moarte, precum și crearea de embrioni umani în scopuri de cercetare. Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Utilizarea tehnicilor de reproducere umană asistată medical nu este admisă pentru alegerea sexului viitorului copil decât în scopul evitării unei boli ereditare grave legate de sexul acestuia. Reviste (1), Doctrină (1)

Inviolabilitatea corpului uman

Art. 64. - Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Corpul uman este inviolabil. Doctrină (1)

(2) Orice persoană are dreptul la integritatea sa fizică și psihică. Nu se poate aduce atingere integrității ființei umane decât în cazurile și în condițiile expres și limitativ prevăzute de lege. Doctrină (1)

Examenul caracteristicilor genetice

Art. 65. - Doctrină (4)

(1) Examenul caracteristicilor genetice ale unei persoane nu poate fi întreprins decât în scopuri medicale sau de cercetare științifică, efectuate în condițiile legii. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Identificarea unei persoane pe baza amprentelor sale genetice nu poate fi efectuată decât în cadrul unei proceduri judiciare civile sau penale, după caz, sau în scopuri medicale ori de cercetare științifică, efectuate în condițiile legii. Reviste (1)

Interzicerea unor acte patrimoniale

Art. 66. - Referințe (1), Reviste (12), Doctrină (5)

Orice acte care au ca obiect conferirea unei valori patrimoniale corpului uman, elementelor sau produselor sale sunt lovite de nulitate absolută, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege.

Intervențiile medicale asupra unei persoane

Art. 67. - Doctrină (4)

Nicio persoană nu poate fi supusă experiențelor, testelor, prelevărilor, tratamentelor sau altor intervenții în scop terapeutic ori în scop de cercetare științifică decât în cazurile și în condițiile expres și limitativ prevăzute de lege.

Prelevarea și transplantul de la persoanele în viață

Art. 68. - Legislație conexă (1), Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Prelevarea și transplantul de organe, țesuturi și celule de origine umană de la donatori în viață se fac exclusiv în cazurile și condițiile prevăzute de lege, cu acordul scris, liber, prealabil și expres al acestora și numai după ce au fost informați, în prealabil, asupra riscurilor intervenției. În toate cazurile, donatorul poate reveni asupra consimțământului dat, până în momentul prelevării. Doctrină (1)

(2) Se interzice prelevarea de organe, țesuturi și celule de origine umană de la minori, precum și de la persoanele aflate în viață, lipsite de discernământ din cauza unui handicap mintal, unei tulburări mintale grave sau dintr-un alt motiv similar, în afara cazurilor expres prevăzute de lege.

Sesizarea instanței judecătorești

Art. 69. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

La cererea persoanei interesate, instanța poate lua toate măsurile necesare pentru a împiedica sau a face să înceteze orice atingere ilicită adusă integrității corpului uman, precum și pentru a dispune repararea, în condițiile prevăzute la art. 252-256, a daunelor materiale și morale suferite.

SECȚIUNEA a 3-a
Respectul vieții private și al demnității persoanei umane
Reviste (1)

Dreptul la libera exprimare

Art. 70. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (4), Librăria Indaco (3)

(1) Orice persoană are dreptul la libera exprimare. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Exercitarea acestui drept nu poate fi restrânsă decât în cazurile și limitele prevăzute la art. 75. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Dreptul la viața privată

Art. 71. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4), Librăria Indaco (3)

(1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private. Reviste (2)

(2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viața intimă, personală sau de familie, nici în domiciliul, reședința sau corespondența sa, fără consimțământul său ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75. Reviste (4), Doctrină (2)

(3) Este, de asemenea, interzisă utilizarea, în orice mod, a corespondenței, manuscriselor sau a altor documente personale, precum și a informațiilor din viața privată a unei persoane, fără acordul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75. Reviste (1)

Dreptul la demnitate

Art. 72. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

(1) Orice persoană are dreptul la respectarea demnității sale. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Este interzisă orice atingere adusă onoarei și reputației unei persoane, fără consimțământul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Dreptul la propria imagine

Art. 73. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (4), Librăria Indaco (4)

(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) În exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate să interzică ori să împiedice reproducerea, în orice mod, a înfățișării sale fizice ori a vocii sale sau, după caz, utilizarea unei asemenea reproduceri. Dispozițiile art. 75 rămân aplicabile. Jurisprudență, Reviste (1)

Atingeri aduse vieții private

Art. 74. - Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

Sub rezerva aplicării dispozițiilor art. 75, pot fi considerate ca atingeri aduse vieții private:

a) intrarea sau rămânerea fără drept în locuință sau luarea din aceasta a oricărui obiect fără acordul celui care o ocupă în mod legal; Reviste (2), Doctrină (1)

b) interceptarea fără drept a unei convorbiri private, săvârșită prin orice mijloace tehnice, sau utilizarea, în cunoștință de cauză, a unei asemenea interceptări; Reviste (1)

c) captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane aflate într-un spațiu privat, fără acordul acesteia; Jurisprudență, Reviste (1)

d) difuzarea de imagini care prezintă interioare ale unui spațiu privat, fără acordul celui care îl ocupă în mod legal; Jurisprudență

e) ținerea vieții private sub observație, prin orice mijloace, în afară de cazurile prevăzute expres de lege; Jurisprudență

f) difuzarea de știri, dezbateri, anchete sau de reportaje scrise ori audiovizuale privind viața intimă, personală sau de familie, fără acordul persoanei în cauză; Jurisprudență, Reviste (2)

g) difuzarea de materiale conținând imagini privind o persoană aflată la tratament în unitățile de asistență medicală, precum și a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legătură cu boala și cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără acordul persoanei în cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără acordul familiei sau al persoanelor îndreptățite; Reviste (1)

h) utilizarea, cu rea-credință, a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană; Jurisprudență, Reviste (3)

i) difuzarea sau utilizarea corespondenței, manuscriselor ori a altor documente personale, inclusiv a datelor privind domiciliul, reședința, precum și numerele de telefon ale unei persoane sau ale membrilor familiei sale, fără acordul persoanei căreia acestea îi aparțin sau care, după caz, are dreptul de a dispune de ele. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Limite

Art. 75. - Jurisprudență, Reviste (22), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în această secțiune atingerile care sunt permise de lege sau de convențiile și pactele internaționale privitoare la drepturile omului la care România este parte. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Exercitarea drepturilor și libertăților constituționale cu bună-credință și cu respectarea pactelor și convențiilor internaționale la care România este parte nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în prezenta secțiune. Jurisprudență, Reviste (2)

Prezumția de consimțământ

Art. 76. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Când însuși cel la care se referă o informație sau un material le pune la dispoziția unei persoane fizice ori persoane juridice despre care are cunoștință că își desfășoară activitatea în domeniul informării publicului, consimțământul pentru utilizarea acestora este prezumat, nefiind necesar un acord scris.

Prelucrarea datelor personale

Art. 77. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, se poate face numai în cazurile și condițiile prevăzute de legea specială.

SECȚIUNEA a 4-a
Respectul datorat persoanei și după decesul său
Puneri în aplicare (1)

Respectul datorat persoanei decedate

Art. 78. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (6), Librăria Indaco (1)

Persoanei decedate i se datorează respect cu privire la memoria sa, precum și cu privire la corpul său. Jurisprudență

Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate

Art. 79. - Puneri în aplicare (1), Reviste (9), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Memoria persoanei decedate este protejată în aceleași condiții ca și imaginea și reputația persoanei aflate în viață.

Respectarea voinței persoanei decedate

Art. 80. - Puneri în aplicare (1), Reviste (3), Doctrină (5)

(1) Orice persoană poate determina felul propriilor funeralii și poate dispune cu privire la corpul său după moarte. În cazul celor lipsiți de capacitate de exercițiu sau al celor cu capacitate de exercițiu restrânsă este necesar și consimțământul scris al părinților sau, după caz, al tutorelui. Reviste (3)

(2) În lipsa unei opțiuni exprese a persoanei decedate, va fi respectată, în ordine, voința soțului, părinților, descendenților, rudelor în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv, legatarilor universali sau cu titlu universal ori dispoziția primarului comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București în a cărui rază teritorială a avut loc decesul. În toate cazurile se va ține seama de apartenența confesională a persoanei decedate. Reviste (1)

Prelevarea de la persoanele decedate

Art. 81. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Reviste (4), Doctrină (5)

Prelevarea de organe, țesuturi și celule umane, în scop terapeutic sau științific, de la persoanele decedate se efectuează numai în condițiile prevăzute de lege, cu acordul scris, exprimat în timpul vieții, al persoanei decedate sau, în lipsa acestuia, cu acordul scris, liber, prealabil și expres dat, în ordine, de soțul supraviețuitor, de părinți, de descendenți ori, în sfârșit, de rudele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Drepturile personalității sunt drepturi absolute, inalienabile, imprescriptibile, cu caracter strict personal. 
    Reglementarea de față enumeră exemplificativ drepturi ale personalității clasificate diferit în doctrină. Astfel, sunt enumerate drepturi ale personalității care privesc ființa umană ca entitate bio-psihică (dreptul la viață, dreptul la integritate fizică și psihică), drepturi ale personalității care definesc omul ca subiect al stărilor și relațiilor emoționale sau afective (dreptul la demnitate), drepturi care protejează omul ca ființă socială (dreptul la respectarea vieții private, dreptul la propria imagine). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Noțiune, determinare și conținut 
    1. Noțiunea de „drepturi ale personalității”. Schimbarea concepției despre om, care nu mai este privit doar ca o abstracțiune juridică – titularul de drepturi și de obligații – ci și ca o realitate complexă, biologică și psihică, a generat un efort doctrinar de creare a unor instrumente juridice specifice, menite să-i asigure protecția juridică. Necesitatea unor asemenea instrumente juridice a fost conștientizată în jurisprudență, teoria drepturilor personalității fiind răspunsul doctrinar, care a fost apoi pus în operă de legiuitor (pentru geneza teoriei drepturilor personalității, a se vedea F. Zenati-Castaing, Th. Revet, Manuel, p. 210-213; J. Rochfeld, Les grandes notions, p. 17-18). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    15.Drepturile personalității reglementate de noul Cod civil. Noul Cod civil este primul act normativ care impune în dreptul românesc noțiunea de „drepturi ale personalității” (titlul marginal al art. 58 C. civ.. este acela de „drepturi ale personalității”) și le consacră oreglementare detaliată, conținută de Capitolul II – Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente, din Titlul II al Cărții I. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Articolul 58 NCC consacră în mod expres, pentru prima dată în dreptul român, drepturile personalității. Reglementările sunt de inspirație franceză, ele abordează probleme de actualitate, precum selecția genetică, clonarea umană, examenul caracterelor genetice, identificarea pe baza amprentei genetice, prelevarea și transplantul de țesuturi, celule și organe, reproducerea umană asistată medical. 
   2. Drepturile personalității sunt acele drepturi inerente calității de persoană umană, care aparțin oricărui individ prin însuși faptul că este om. Aceste drepturi fundamentale ale omului (primordiale) sunt prerogative care pot fi calificate ca drepturi subiective și sunt înzestrate cu o acțiune în justiție. Aceste prerogative aparțin oricărei persoane ca drepturi câștigate chiar de la naștere (O. Ungureanu, C. Jugastru, op. cit., p. 39). Unele dintre drepturile personalității își au originea în Convenția europeană a drepturilor omului, altele în Constituție. Protecția drepturilor și libertăților civile fundamentale inerente personalității umane are ca sursă de inspirație Codul civil francez și Codul civil din Québec. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    15.Drepturile personalității reglementate de noul Cod civil. Noul Cod civil este primul act normativ care impune în dreptul românesc noțiunea de „drepturi ale personalității” (titlul marginal al art. 58 C. civ.. este acela de „drepturi ale personalității”) și le consacră oreglementare detaliată, conținută de Capitolul II – Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente, din Titlul II al Cărții I. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Capacitatea civilă a persoanei fizice
Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente
Identificarea persoanei fizice
Dispoziții generale
Tutela minorului
Ocrotirea interzisului judecătoresc
Curatela
Dispoziții generale
Înființarea persoanei juridice
Capacitatea civilă a persoanei juridice
Identificarea persoanei juridice
Reorganizarea persoanei juridice
Reviste:
Dreptul la libera exprimare - drept subiectiv și limită a dreptului la viața privată
Dreptul la demnitate în concepția C. civ.*
Dreptul la libera exprimare - drept subiectiv și limită a dreptului la viața privată
Capcanele ambiguității terminologiei juridice românești
Daune morale. Articole defăimătoare publicate în mass media. Modificarea cererii de chemare în judecată cu depășirea termenului legal. Lipsa capacității de folosință a cotidienelor on-line. Calitatea procesuală pasivă a comitentului
Dreptul la libera exprimare versus dreptul la demnitate și la propria imagine/The right to freedom of expression versus the right to dignity and own image
CEDO vs. Noul Cod Civil - încălcarea dreptului la viața privată
Considerații privind prejudiciul nepatrimonial cauzat prin lezarea unor drepturi ale personalității
Dreptul la propria imagine în noul C. civ.*
Despre (in)suficiența reglementării dreptului la demnitate în muncă
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Referințe în cărți:
Noul Cod civil si legislatie conexă - 2016
Drept civil. Persoanele
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
Protecția datelor cu caracter personal și dreptul la viață privată
Cum să comunici în mod legal sau dreptul publicității
Dreptul la propria imagine. O perspectivă practică
Atributele de identificare ale persoanei fizice
Executorii judecătorești. Evoluție istorică - Norme și valori contemporane
Legislație conexă :
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
;
se încarcă...