Relațiile dintre părinți și copii | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre familie - Dispoziții generale -
Relațiile dintre părinți și copii

Art. 262. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

(1) Copilul nu poate fi separat de părinții săi fără încuviințarea acestora, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Doctrină (1)

(2) Copilul care nu locuiește la părinții săi sau, după caz, la unul dintre ei are dreptul de a avea legături personale cu aceștia. Exercițiul acestui drept nu poate fi limitat decât în condițiile prevăzute de lege, pentru motive temeinice, luând în considerare interesul superior al copilului. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aspecte privind locuința copilului minor - Marian Orzață
Părinții au dreptul și obligația de a se ocupa în mod efectiv de creșterea și educarea copiilor lor minori iar pentru a face acest lucru, regula stabilită prin lege a fost aceea că domiciliul copiilor este la părinții săi, părintele având dreptul de a solicita instanței de tutelă înapoierea copilului minor de la orice persoană care îl ține fără drept.
De asemenea, copilul nu poate fi separat de părinții săi sau de unul dintre ei, împotriva voinței acestora, cu excepția cazurilor expres și limitativ prevăzute de lege, sub rezerva revizuirii judiciare și numai dacă acest lucru este impus de interesul superior al copilului.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Copilul are dreptul de anu fi separat de părinții săi, împotriva voinței acestora, drept consacrat prin alin. (1) al art. 262 noul C. civ., dispoziții care au drept sursă de inspirație art. 33 din Legea nr. 272/2004.Spre deosebire însă de legea specială, în care erau prevăzute și situațiile de excepție în care acest drept nu se poate reține (revizuirea judiciară și aplicarea principiului interesului superior al copilului), noua reglementare se mărginește la apreciza doar că excepțiile sunt prevăzute de lege, anumite referiri făcându-se punctual în materia divorțului (art. 401 noul C. civ. – Drepturile părintelui separat de copil) sau în corelație cu instituția decăderii din exercițiul drepturilor părintești (art. 508-512 noul C. civ., unde, în fapt, raportarea se face tot la principiul interesului superior al copilului). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Dreptul la protecția vieții de familie. Raporturile dintre părinți și copii, ca parte integrantă a vieții de familie [a se vedea CEDO, Cauza Monory c. României și Ungariei, hotărârea din 5 aprilie 2005 (M.Of. nr. 1055 din 26 noiembrie 2005)] se află sub protecția art. 8 din Convenția europeană a drepturilor omului. Din momentul și datorită înseși împrejurării nașterii sale există între copil și părinții săi, din căsătorie sau din afara căsătoriei, o legătură constitutivă de viață de familie, pe care evenimente ulterioare nu o pot distruge decât în circumstanțe excepționale (a se vedea C. Bîrsan, Convenția, p. 646, nr. 98). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   5. Legătura părintelui cu copilul trebuie să se realizeze în condiții normale, care să nu-l influențeze negativ și să nu-i pună în primejdie creșterea și educarea. Faptul că tatăl manifestă agresivitate verbală și chiar fizică în exercitarea drepturilor și obligațiilor de părinte, fiind necesară intervenția repetată a organelor de poliție în realizarea programului de vizitare, determină un dezechilibru emoțional al copilului. În aceste condiții minorul are nevoie de consiliere psihologică pentru a putea fi realizat scopul unei asemenea legături, acela al stabilirii unei relații firești între tată și fiu, în interesul superior al minorului, pentru a conduce la o dezvoltare psihică, morală și armonioasă a acestuia. Articolul 581 CPC [art. 996 NCPC, n.n.] permite folosirea ordonanței președințiale în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlă­turarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări. Reclamanta a dove­dit urgența măsurii de suspendare a programului de vizitare stabilit de instanță, minorul având o stare de teamă permanentă și o relație neadecvată cu tatăl său, care reclamă la acest moment o întrerupere tem­porară a dreptului părintelui de exercitare a legăturii personale cu minorul, în interesul superior al acestuia din urmă. Este îndeplinită și condiția vremelniciei, măsura solicitată urmând a fi dispusă până la soluționarea litigiului dintre părți privind sistarea programului de vizitare, ce face obiectul unui alt dosar (Jud. Bistrița, s. civ., sent. nr. 3181/2010, portal.just.ro). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, copilul are dreptul de a crește alături de părinții săi. Separarea copilului de părinții săi sau de unul dintre aceștia împotriva voinței lor nu poate avea loc decât cu titlu excepțional, adică în cazurile expres și limitativ prevăzute de lege, sub rezerva revizuirii judiciare și numai dacă acest lucru este impus de interesul superior al copilului (art. 33 din Legea nr. 272/2004). Ca atare, adoptarea măsurii separării copilului de părinți, în contra voinței lor, poate interveni dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerințe: împrejurarea ce justifică separarea este prevăzută expres într-un act normativ (spre exemplu, separarea poate fi dispusă, conform art. 36 din Legea nr. 272/2004, atunci când există motive temeinice de a suspecta că viața și securitatea copilului sunt primejduite în familie, deci când copilul este victima abuzului sau neglijării din partea părinților; când părinții trăiesc separat și trebuie luată o decizie în privința domiciliului copilului); separarea se impune în interesul superior al copilului; este posibilă revizuirea judiciară a măsurii separării copilului de părintele său ori de câte ori dispar sau se modifică împrejurările care au justificat adoptarea măsurii separării. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    16 Relativ recent, instanța de la Strasbourg, consecventă propriei jurisprudențe, astatuat în sensul că uniunea între persoane de același sex nu intră sub incidența art. 12 din Convenție („dreptul la căsătorie”), dar areținut pe de altă parte că asemenea cupluri beneficiază, și ele, de protecția art. 8 („viața de familie”) și art. 14 („nediscriminarea”) din Convenție, ceea ce presupune ca statele să ofere posibilitatea recunoașterii juridice alegăturii dintre persoanele de același sex printr-o reglementare adecvată (cauza Schalk și Kopf contra Austriei, Hotărârea din 24 iunie 2010, în L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes, 15 septembre 2010 n° 8, p. 4). Elementul de noutate al amintitei decizii constă în extinderea protecției asupra cuplului homosexual prin prisma dreptului la viață de familie, și nu doar adreptului la viață privată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Ocrotirea personalității umane
Mijloace de apărare
Apărarea dreptului la nume
Măsuri provizorii
Decesul titularului dreptului nepatrimonial
Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice
Familia
Căsătoria
Egalitatea în drepturi a copiilor
Îndatorirea părinților
Relațiile dintre părinți și copii
Principiul interesului superior al copilului
Ascultarea copilului
Instanța competentă
Noțiune
Izvoarele fiduciei
Interdicția liberalității indirecte
Părțile contractului de fiducie
Beneficiarul fiduciei
Reprezentarea intereselor constituitorului
Conținutul contractului de fiducie
Reviste:
Considerații privind aplicarea principiului ocrotirii "interesului superior al copilului" în caz de divorț al părinților săi
Autoritatea părintească
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Legăturile personale dintre părinți și copii în timpul stării de urgență sau "Războiul rozelor"
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2018
Interesul superior al copilului/L'intérêt superieur de l'enfant/Child's best interest
Executarea silită a dreptului de a avea legături personale cu minorul. Iluzie sau realitate?
EXECUTAREA SILITĂ A DREPTULUI DE A AVEA LEGĂTURI PERSONALE CU MINORUL. ILUZIE SAU REALITATE?
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Legislație conexă :
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției
;
se încarcă...