Regimul separației de bunuri | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Căsătoria - Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților -
SECȚIUNEA a 3-a

Regimul separației de bunuri

Regimul bunurilor

Art. 360. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (5), Modele (5), Librăria Indaco (2)

(1) Fiecare dintre soți este proprietar exclusiv în privința bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum și a celor pe care le dobândește în nume propriu după această dată. Reviste (1), Doctrină (4), Modele (1)

(2) Prin convenție matrimonială, părțile pot stipula clauze privind lichidarea acestui regim în funcție de masa de bunuri achiziționate de fiecare dintre soți în timpul căsătoriei, în baza căreia se va calcula creanța de participare. Dacă părțile nu au convenit altfel, creanța de participare reprezintă jumătate din diferența valorică dintre cele două mase de achiziții nete și va fi datorată de către soțul a cărui masă de achiziții nete este mai mare, putând fi plătită în bani sau în natură. Reviste (3), Doctrină (5), Modele (4)

Inventarul bunurilor mobile

Art. 361. - Reviste (1), Doctrină (7), Modele (4), Librăria Indaco (3)

(1) La adoptarea acestui regim, notarul public întocmește un inventar al bunurilor mobile proprii, indiferent de modul lor de dobândire . Reviste (2), Doctrină (1), Modele (2)

(2) Se poate întocmi un inventar și pentru bunurile mobile dobândite în timpul separației de bunuri. Reviste (1)

(3) În toate cazurile, pentru opozabilitate față de terți, inventarul se anexează la convenția matrimonială, supunându-se acelorași formalități de publicitate ca și convenția matrimonială. Doctrină (1)

(4) În lipsa inventarului se prezumă, până la proba contrară, că dreptul de proprietate exclusivă aparține soțului posesor. Reviste (2), Doctrină (1), Modele (1)

(5) Dacă bunul a fost dobândit printr-un act juridic supus, potrivit legii, unei condiții de formă pentru validitate ori unor cerințe de publicitate, dreptul de proprietate exclusivă nu se poate dovedi decât prin înscrisul care îndeplinește formele cerute de lege.

Bunurile proprietate comună pe cote-părți

Art. 362. - Reviste (2), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Bunurile dobândite împreună de soți aparțin acestora în proprietate comună pe cote-părți, în condițiile legii. Reviste (2), Doctrină (2), Modele (2)

(2) Dovada coproprietății se face în condițiile art. 361, care se aplică în mod corespunzător. Modele (2)

Folosința bunurilor celuilalt soț

Art. 363. - Doctrină (4)

(1) Soțul care se folosește de bunurile celuilalt soț fără împotrivirea acestuia din urmă are obligațiile unui uzufructuar, cu excepția celor prevăzute la art. 723, 726 și 727. El este dator să restituie numai fructele existente la data solicitării lor de către celălalt soț sau, după caz, la data încetării ori schimbării regimului matrimonial. Doctrină (1)

(2) Dacă unul dintre soți încheie singur un act prin care dobândește un bun, folosindu-se, în tot sau în parte, de bunuri aparținând celuilalt soț, acesta din urmă poate alege, în proporția bunurilor proprii folosite fără acordul său, între a reclama pentru sine proprietatea bunului achiziționat și a pretinde daune-interese de la soțul dobânditor. Proprietatea nu poate fi însă reclamată decât înainte ca soțul dobânditor să dispună de bunul dobândit, cu excepția cazului în care terțul dobânditor a cunoscut că bunul a fost achiziționat de către soțul vânzător prin valorificarea bunurilor celuilalt soț. Reviste (1), Doctrină (1)

Răspunderea pentru obligațiile personale

Art. 364. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Niciunul dintre soți nu poate fi ținut de obligațiile născute din acte săvârșite de celălalt soț. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Cu toate acestea, soții răspund solidar pentru obligațiile asumate de oricare dintre ei pentru acoperirea cheltuielilor obișnuite ale căsătoriei și a celor legate de creșterea și educarea copiilor. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Modele (1)

Dreptul de retenție

Art. 365. - Reviste (4), Doctrină (5), Modele (4)

La încetarea regimului separației de bunuri, fiecare dintre soți are un drept de retenție asupra bunurilor celuilalt până la acoperirea integrală a datoriilor pe care le au unul față de celălalt.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Reglementare nouă, față de dispozițiile Codului familiei, regimul separației de bunuri se bazează, în principal, pe independența patrimonială afiecăruia dintre soți, însă, așa cum vom vedea, nu este vorba despre oputere discreționară aacestora. Sursa acestui regim este fie convenția matrimonială [încheiată atât înainte, cât și în timpul căsătoriei – art. 330 alin. (2) și art. 339 noul C. civ.], fie hotărârea judecătorească, pronunțată la cererea unuia dintre soți [art. 370 alin. (1) noul C. civ.], când celălalt soț încheie acte care pun în pericol grav interesele patrimoniale ale familiei. Potrivit alin. (1) al art. 360 noul C. civ., fiecare soț este proprietar exclusiv atât al bunurilor dobândite de acesta înainte de încheierea căsătoriei, cât și al celor dobândite, în nume propriu, după momentul încheierii căsătoriei. Noua reglementare permite soților să stipuleze, prin convenție matrimonială, clauze privind lichidarea acestui regim în funcție de masa de bunuri achiziționate de fiecare dintre soți în timpul căsătoriei, în baza căreia se va calcula creanța de participare [definită la art. 360 alin. (2) teza aII-a noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Regimul separației de bunuri600, configurată prin art. 360-365 C. civ.., are ca sursă fie convenția matrimonială încheiată, după caz, înainte de căsătorie [art. 330 alin. (2) C. civ..] sau în timpul căsătoriei (art. 369 C. civ..), fie hotărârea judecătorească pronunțată la cererea unuia dintre soți atunci când celălalt soț încheie acte care pun în pericol grav interesele patrimoniale ale familiei, în această din urmă ipoteză, desigur, regimul separației înlocuiește regimul comunității legale sau al comunității convenționale [art. 370 alin. (1) C. civ..]. 
    600 A se vedea și T. Bodoașcă, Regimul separației de bunuri în reglementarea noului Cod civil român, în Dreptul nr. 11/2010, p. 56-69.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Temeiul juridic al separației de bunuri. Izvorul principal al separației de bunuri este convenția matrimonială încheiată, după caz, înainte sau în timpul căsătoriei, ceea ce înseamnă că în contextul noilor dispoziții, separația de bunuri are statutul de regim convențional, spre deosebire de reglementarea aplicabilă sub imperiul Codului civil de la 1864, în lumina căreia s-a apreciat, în lipsa unor texte exprese, că separația de bunuri constituie regimul matrimonial legal. În cazuri excepționale, temeiul separației de bunuri îl poate constitui și hotărârea judecătorească [a se vedea infra comentariul de la art. 370 alin. (1) noul C. civ.]. Nu se poate vorbi însă de existența adouă regimuri de separație de bunuri, căci indiferent de sorgintea convențională sau judiciară, efectele produse sunt aceleași [a se vedea infra comentariul de la art. 371 alin. (1) noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
Secțiunea 1
Considerații generale 

    Regimul separației de bunuri607, configurată prin art. 360-365 C. civ.., are ca sursă fie convenția matrimonială încheiată, după caz, înainte de căsătorie [art. 330 alin. (2) C. civ..] sau în timpul căsătoriei (art. 369 C. civ..), fie hotărârea judecătorească pronunțată la cererea unuia dintre soți atunci când celălalt soț încheie acte care pun în pericol grav interesele patrimoniale ale familiei, în această din urmă ipoteză, desigur, regimul separației înlocuiește regimul comunității legale sau al comunității convenționale [art. 370 alin. (1) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Regimul separației de bunuri reprezintă o alternativă la regimul comunității legale de bunuri. Este un regim separatist, care oferă cea mai mare independență patrimonială soților, tinzând să realizeze cea mai completă disociere a intereselor acestora (H. Deschenaux,P.H. Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berna, 1987, p. 520). 
   2. Un asemenea regim are următoarele avantaje: asigură o independență patrimonială a soților; asigură protecția soților în cazul ivirii unui pasiv substanțial, în sensul că soțul celui care a contractat în timpul căsătoriei anumite datorii nu va fi obligat să plătească aceste datorii; se evită partajul bunurilor. Un astfel de regim poate fi avantajos în cazul persoanelor care se recăsătoresc și au copii rezultați din căsătorii anterioare sau în cazul profesioniștilor implicați în afaceri ce presupun un mare risc profesional. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dispoziții generale
Dizolvarea persoanei juridice
Dispoziții speciale
Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei
Formalitățile pentru încheierea căsătoriei
Nulitatea absolută a căsătoriei
Nulitatea relativă a căsătoriei
Efectele nulității căsătoriei
Dispoziții comune
Regimul comunității legale
Regimul separației de bunuri
Regimul comunității convenționale
Modificarea regimului matrimonial
Cazurile de divorț
Efectele divorțului
Stabilirea filiației
Reproducerea umană asistată medical cu terț donator
Situația legală a copilului
Dispoziții generale
Condițiile de fond ale adopției
Efectele adopției
Reviste:
Considerații privind criteriile de alegere a diverselor regimuri matrimoniale
Natura juridică a creanței de participare în cadrul regimului separației de bunuri
Modalități de exercitare a dreptului de opțiune matrimonială
Complexitate și haos în dreptul românesc al insolvenței
Partajul bunurilor comune în devălmășie în timpul regimurilor matrimoniale de comunitate
Reprezentarea între soți – repere istorice/La représentation entre les époux – des repères historiques/Spousal representation – historical waypoints
Patrimoniul soților și dreptul de urmărire al creditorilor
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil român
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Clauza de preciput (I)
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Dreptul familiei, ediția 6
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Modele:
Convenție matrimonială între soți privind alegearea regimului separației de bunuri
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegearea regimului separației de bunuri
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
Acțiune privind partajarea bunurilor comune
ACT DE LICHIDARE ÎNTRE FOȘTI SOȚI (după divorț)
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Dreptul familiei
;
se încarcă...