Regimul juridic al bunurilor proprii | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților - Regimul comunității legale -
Regimul juridic al bunurilor proprii

Art. 342. - Doctrină (6)

Fiecare soț poate folosi, administra și dispune liber de bunurile sale proprii, în condițiile legii.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 342 
    Fiecare dintre soți exercită, în mod exclusiv, asupra bunurilor proprii, atributele de administrare, folosință și dispoziție, putând încheia, cu terțe persoane sau chiar cu celălalt soț, diferite acte juridice privitoare la aceste bunuri. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Regimul funcționează potrivit canoanelor Codului civil (art. 34 din Legea nr. 71/2011), cu distincțiile referitoare la puterile de gestiune asupra bunurilor comune – principiul este acela al gestiunii paralele (concurente), cu abateri în ambele sensuri, al gestiunii comune (conjuncte) și al gestiunii exclusive, art. 345, art. 346 C. civ.. – iar cât privește bunurile proprii, cu dreptul fiecărui soț de afolosi, de aadministra și de adispune liber de aceste bunuri, dar în condițiile legii (art. 342 C. civ..). Prezumția mandatului tacit reciproc între soți afost repudiat; rațiunile sale nu își mai găseau rostul în condițiile abandonării principiului gestiunii comune abunurilor comunitare în favoarea principiului gestiunii paralele. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Gestiunea bunurilor proprii. Chiar și în cazul regimului comunității legale, independența patrimonială asoților își găsește oexprimare deplină în privința gestiunii bunurilor proprii ale acestora. În absența unor dispoziții speciale, își vor găsi aplicarea mecanismele din dreptul comun, ținând seama însă, dacă este cazul, de regulile de protecție care configurează regimul primar (imperativ), care prevalează asupra oricăror altor dispoziții; spre exemplu, dacă locuința familiei este bun propriu al unuia dintre soți, acesta nu poate dispune totuși singur și discreționar de imobilul în cauză [art. 322 alin. (1) noul C. civ.]. Privitor la bunurile proprii, fiecare soț poate încheia diferite acte juridice în timpul căsătoriei, fie cu terții, fie cu celălalt soț (a se vedea supra, comentariul de la art. 317 noul C. civ.); spre exemplu, un soț poate dona celuilalt bunuri proprii; un soț poate revendica de la celălalt soț un bun propriu; fructele acestor bunuri alimentează masa bunurilor proprii [soluție consacrată expres de art. 340 lit. h) noul C. civ.] etc.

[ Mai mult... ]
 

Dreptul familiei, ediția 6
    Masa bunurilor proprii este guvernată de regula independenței. 
    Teoretic și în principiu, asupra acestor bunuri fiecare dintre soți are aceleași drepturi ca și înainte de căsătorie. Așa rezultă din prevederile art. 342 C. civ.., potrivit cărora, „fiecare soț poate folosi, administra și dispune liber de bunurile sale proprii, în condițiile legii”, consolidate de prin cele statuate de art. 317 C. civ.., cu vocația generală asigurată de apartenența sa la regimul primar, anume că „dacă prin lege nu se prevede altfel, fiecare soț poate să încheie orice acte juridice cu celălalt soț sau cu terțe persoane”. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   216. Regimul juridic al bunurilor proprii. În privința bunurilor, care, potrivit art. 340 NCC, sunt considerate proprii ale unuia dintre soți, în principiu, titularul exercită atributele posesiei, folosinței și dispoziției, potrivit dreptului comun. Ca atare, în privința bunurilor sale proprii, un soț poate încheia cu celălalt soț sau cu un terț orice act juridic, fie de administrare, fie de folosință, fie de dispoziție. 
    Aceste drepturi există în mod egal pentru soți. Oricare dintre soți poate încheia singur, fără a fi necesar consimțământul celuilalt, orice acte juridice privitoare la bunurile sale proprii. 
    Singura limită impusă este aceea ca folosința bunurilor, admi­nis­trarea acestora sau actele de dispoziție încheiate să respecte preve­derile legale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Existența tutelei
Termenul de prescripție
Caracterul personal al acțiunii
Acoperirea nulității
Căsătoria putativă
Situația copiilor
Opozabilitatea hotărârii judecătorești
Bunurile comune
Bunurile proprii
Veniturile din muncă și cele asimilate acestora
Regimul juridic al bunurilor proprii
Dovada bunurilor soților
Formalitățile de publicitate
Actele de conservare, de folosință și de administrare
Actele de înstrăinare și de grevare
Nulitatea relativă
Aportul de bunuri comune
Regimul aporturilor
Dispoziții testamentare
Datoriile comune ale soților
Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...