Regimul juridic al acțiunii în stabilirea maternității | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Acțiuni privind filiația - Acțiunea în stabilirea filiației față de mamă -
Regimul juridic al acțiunii în stabilirea maternității

Art. 423. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (10), Modele (2)

(1) Dreptul la acțiunea în stabilirea filiației față de mamă aparține copilului și se pornește, în numele acestuia, de către reprezentantul său legal. Reviste (2)

(2) Acțiunea poate să fie pornită sau, după caz, continuată și de moștenitorii copilului, în condițiile legii. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Acțiunea poate fi introdusă și împotriva moștenitorilor pretinsei mame. Reviste (2)

(4) Dreptul la acțiune este imprescriptibil. Reviste (1)

(5) Dacă însă copilul a decedat înainte de a introduce acțiunea, moștenitorii săi pot să o introducă în termen de un an de la data decesului. Reviste (2), Doctrină (3)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Față de prevederile corespondente ale art. 50 și 52 Codul familiei., privind acțiunea în stabilirea maternității, observăm următoarele: 
    a) sub aspectul dovedirii, pot fi administrate orice mijloace de probă, dispozițiile fiind similare; 
    b) cazurile de admisibilitate ale acțiunii sunt identice (art. 50 Codul familiei., art. 422 noul C. civ.); 
    c) spre deosebire de art. 52 Codul familiei., în ceea ce privește calitatea procesuală activă, potrivit alin. (2) al art. 423 noul C. civ., moștenitorii copilului pot nu numai să continue acțiunea începută de autorul lor, dar și să o pornească, într-un termen de 1 an, calculat de la data decesului, atunci când copilul a decedat înainte de a introduce acțiunea [art. 423 alin. (5) noul C. civ.]; [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Noul Cod civil nu face nicio deosebire între dreptul la acțiune prin care se valorifică drepturi de creanță și cel prin care se valorifică drepturi reale. În privința drepturilor reale, se disting acțiunile petitorii, întemeiate pe dreptul de proprietate sau pe un alt drept real, principal ori accesoriu, și acțiunile posesorii prin care se apără numai posesiunea, adică simpla stăpânire în fapt aunui anumit bun. Tot sub acest aspect, în ce privește acțiunile petitorii trebuie să distingem acțiunile reale, întemeiate pe dreptul de proprietate, și celelalte acțiuni reale, întemeiate pe drepturile reale principale corespunzătoare dreptului de proprietate. Astfel, sunt întemeiate pe dreptul de proprietate, pe lângă evidenta acțiune în revendicare Art. 563 noul C. civ..și alte acțiuni reale care apără ori pun în discuție acest drept, cum sunt acțiunea negatorie Art. 564 noul C. civ..ori acțiunea în partaj Art. 423 noul C. civ... Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată fac obiectul unor acțiuni specifice numite confesorii Acțiunea confesorie are loccând reclamantul este titularul altui drept real principal decât proprietarul (adică uzuarul, uzufructuarul, habitantul, superficiarul sau titularul dreptului de servitute), iar acțiuneaeste întemeiată pe dreptul de uzufruct, dreptul de uz sau abitație și dreptul de servitute., iar referitor la drepturile reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică arătăm că apărarea acestora se realizează prin acțiuni reale specifice, cuprinse în categoria acțiunilor în revendicare în sens larg Situația în care reclamantul este titularul unui drept real principal corespunzător dreptului de proprietate de stat, cum este dreptul de folosință, dreptul de concesiune și dreptul de administrare.. În privința drepturilor reale accesorii (ipoteca, gajul etc.), protecția acestora se face tot prin acțiuni reale speciale (acțiunea ipotecară, acțiunea în revendicare în sens larg acreditorului gajist etc.). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Ținând seama de prevederile art. 423 C. civ.., precum și de dispozițiile comune în materia acțiunilor referitoare la filiație, art. 435-440 C. civ.., regimul juridic al acțiunii în stabilirea maternității are următoarele coordonate: [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Recunoașterea se poate face numai prin declarație la serviciul de stare civilă, înscris autentic și testament. Orice recunoaștere care nu corespunde adevărului poate fi contestată de către orice persoană interesată (art. 423 C. civ..), fiind imprescriptibilă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Dreptul la acțiune în stabilirea filiației față de mamă aparține copilului, prin „copil” înțelegându-se descendentul, persoană minoră sau majoră (art. 413 noul C. civ.) și este imprescriptibilă în timpul vieții acestuia. 
    2. Exercitarea dreptului la acțiune. În numele copilului minor sau al descendentului incapabil, acțiunea se pornește de către reprezentantul legal. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Acordarea despăgubirilor
Obligația de întreținere
Condițiile prestației compensatorii
Stabilirea prestației compensatorii
Forma prestației compensatorii
Garanții
Modificarea prestației compensatorii
Încetarea prestației compensatorii
Acțiunea în contestația filiației
Acțiunea în stabilirea maternității
Regimul juridic al acțiunii în stabilirea maternității
Stabilirea paternității prin hotărâre judecătorească
Acțiunea în stabilirea paternității
Prezumția filiației față de pretinsul tată
Termenul de prescripție
Despăgubiri
Acțiunea în tăgada paternității
Tăgada paternității de către soțul mamei
Tăgada paternității de către mamă
Tăgada paternității de către pretinsul tată biologic
Tăgada paternității de către copil și de către moștenitori
Reviste:
Considerații privind stabilirea filiației față de mamă
Acțiunea în stabilirea filiației față de tatăl din afara căsătoriei
Discuții, parțial critice, privitoare la posesia de stat în reglementarea noului Cod civil
Unele considerații cu privire la obligația de întreținere a părinților față de copiii lor minori
Cazurile în care judecătorul poate dispune din oficiu introducerea în cauză a altor persoane
Filiația: între obsesia adevărului biologic și mistificare legală/La filiation: entre l'obsession de la vérité biologique et la mystification légale/Lineage: between the obsession of the biological truth and the legal mystification
Opinii privind timpul legal al concepțiunii și prezumțiile de paternitate în reglementarea Codului civil
Un caz de competență alternativă de ordine publică prevăzut în noul Cod de procedură civilă
Recunoașterea filiației în reglementarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
Conflict de competență. Acțiunea în contestarea/stabilirea filiației/Conflict of jurisdiction. Appeals/Establishment of filiation
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei, ediția 6
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Modele:
Acțiune în stabilirea filiației față de mamă.
Acțiune în stabilirea filiației copilului față de mamă
;
se încarcă...