Regimul comunității legale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Căsătoria - Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților -
SECȚIUNEA a 2-a

Regimul comunității legale

Bunurile comune

Art. 339. - Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (9), Modele (1)

Bunurile dobândite în timpul regimului comunității legale de oricare dintre soți sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmășie ale soților. Jurisprudență

Bunurile proprii

Art. 340. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (9), Modele (5)

Nu sunt bunuri comune, ci bunuri proprii ale fiecărui soț: Jurisprudență

a) bunurile dobândite prin moștenire legală, legat sau donație, cu excepția cazului în care dispunătorul a prevăzut, în mod expres, că ele vor fi comune; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

b) bunurile de uz personal; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Modele (2)

c) bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soți, dacă nu sunt elemente ale unui fond de comerț care face parte din comunitatea de bunuri; Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4), Modele (2)

d) drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra creațiilor sale și asupra semnelor distinctive pe care le-a înregistrat; Reviste (2), Doctrină (2)

e) bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă, manuscrisele științifice sau literare, schițele și proiectele artistice, proiectele de invenții și alte asemenea bunuri; Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

f) indemnizația de asigurare și despăgubirile pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia dintre soți; Jurisprudență, Doctrină (1)

g) bunurile, sumele de bani sau orice valori care înlocuiesc un bun propriu, precum și bunul dobândit în schimbul acestora; Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

h) fructele bunurilor proprii. Reviste (3), Doctrină (2)

Veniturile din muncă și cele asimilate acestora

Art. 341. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (6)

Veniturile din muncă, sumele de bani cuvenite cu titlu de pensie în cadrul asigurărilor sociale și altele asemenea, precum și veniturile cuvenite în temeiul unui drept de proprietate intelectuală sunt bunuri comune, indiferent de data dobândirii lor, însă numai în cazul în care creanța privind încasarea lor devine scadentă în timpul comunității.

Regimul juridic al bunurilor proprii

Art. 342. - Doctrină (6)

Fiecare soț poate folosi, administra și dispune liber de bunurile sale proprii, în condițiile legii.

Dovada bunurilor soților

Art. 343. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Calitatea de bun comun nu trebuie să fie dovedită. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Modele (1)

(2) Dovada că un bun este propriu se poate face între soți prin orice mijloc de probă. În cazul prevăzut la art. 340 lit. a), dovada se face în condițiile legii. Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Pentru bunurile mobile dobândite anterior căsătoriei, înainte de încheierea acesteia se întocmește un inventar de către notarul public sau sub semnătură privată, dacă părțile convin astfel. În lipsa inventarului, se prezumă, până la proba contrară, că bunurile sunt comune. Reviste (1), Doctrină (2), Modele (2)

Formalitățile de publicitate

Art. 344. - Reviste (1), Doctrină (5), Modele (2)

Oricare dintre soți poate cere să se facă mențiune în cartea funciară ori, după caz, în alte registre de publicitate prevăzute de lege despre apartenența unui bun la comunitate.

Actele de conservare, de folosință și de administrare

Art. 345. - Puneri în aplicare (1), Reviste (5), Doctrină (8)

(1) Fiecare soț are dreptul de a folosi bunul comun fără consimțământul expres al celuilalt soț. Cu toate acestea, schimbarea destinației bunului comun nu se poate face decât prin acordul soților. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) De asemenea, fiecare soț poate încheia singur acte de conservare, acte de administrare cu privire la oricare dintre bunurile comune, precum și acte de dobândire a bunurilor comune. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Dispozițiile art. 322 rămân aplicabile. Reviste (1), Doctrină (1)

(4) În măsura în care interesele sale legate de comunitatea de bunuri au fost prejudiciate printr-un act juridic, soțul care nu a participat la încheierea actului nu poate pretinde decât daune-interese de la celălalt soț, fără a fi afectate drepturile dobândite de terții de bună-credință. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

Actele de înstrăinare și de grevare

Art. 346. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Actele de înstrăinare sau de grevare cu drepturi reale având ca obiect bunurile comune nu pot fi încheiate decât cu acordul ambilor soți. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

(2) Cu toate acestea, oricare dintre soți poate dispune singur, cu titlu oneros, de bunurile mobile comune a căror înstrăinare nu este supusă, potrivit legii, anumitor formalități de publicitate. Dispozițiile art. 345 alin. (4) rămân aplicabile. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

(3) Sunt, de asemenea, exceptate de la prevederile alin. (1) darurile obișnuite. Reviste (2), Doctrină (2)

Nulitatea relativă

Art. 347. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Actul încheiat fără consimțământul expres al celuilalt soț, atunci când el este necesar potrivit legii, este anulabil. Reviste (1), Doctrină (3)

(2) Terțul dobânditor care a depus diligența necesară pentru a se informa cu privire la natura bunului este apărat de efectele nulității. Dispozițiile art. 345 alin. (4) rămân aplicabile. Doctrină (1)

Aportul de bunuri comune

Art. 348. - Puneri în aplicare (1), Doctrină (8), Modele (1)

Bunurile comune pot face obiectul unui aport la societăți, asociații sau fundații, în condițiile legii.

Regimul aporturilor

Art. 349. - Puneri în aplicare (1), Reviste (1), Doctrină (8)

(1) Sub sancțiunea prevăzută la art. 347, niciunul dintre soți nu poate singur, fără consimțământul scris al celuilalt soț, să dispună de bunurile comune ca aport la o societate sau pentru dobândirea de părți sociale ori, după caz, de acțiuni. În cazul societăților comerciale ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată, soțul care nu și-a dat consimțământul scris la întrebuințarea bunurilor comune nu poate pretinde decât daune-interese de la celălalt soț, fără a fi afectate drepturile dobândite de terți. Modificări (1), Doctrină (1)

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), calitatea de asociat este recunoscută soțului care a aportat bunul comun, dar părțile sociale sau acțiunile sunt bunuri comune. Soțul asociat exercită singur drepturile ce decurg din această calitate și poate realiza singur transferul părților sociale ori, după caz, al acțiunilor deținute. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Calitatea de asociat poate fi recunoscută și celuilalt soț, dacă acesta și-a exprimat voința în acest sens. În acest caz, fiecare dintre soți are calitatea de asociat pentru părțile sociale sau acțiunile atribuite în schimbul a jumătate din valoarea bunului, dacă, prin convenție, soții nu au stipulat alte cote-părți. Părțile sociale sau acțiunile ce revin fiecăruia dintre soți sunt bunuri proprii. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Dispoziții testamentare

Art. 350. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5)

Fiecare soț poate dispune prin legat de partea ce i s-ar cuveni, la încetarea căsătoriei, din comunitatea de bunuri.

Datoriile comune ale soților

Art. 351. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (7), Modele (1)

Soții răspund cu bunurile comune pentru:

a) obligațiile născute în legătură cu conservarea, administrarea sau dobândirea bunurilor comune; Jurisprudență, Doctrină (1)

b) obligațiile pe care le-au contractat împreună; Jurisprudență, Doctrină (1)

c) obligațiile asumate de oricare dintre soți pentru acoperirea cheltuielilor obișnuite ale căsătoriei; Jurisprudență, Doctrină (5), Modele (1)

d) repararea prejudiciului cauzat prin însușirea, de către unul dintre soți, a bunurilor aparținând unui terț, în măsura în care, prin aceasta, au sporit bunurile comune ale soților. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Răspunderea subsidiară pentru datoriile comune

Art. 352. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6)

(1) În măsura în care obligațiile comune nu au fost acoperite prin urmărirea bunurilor comune, soții răspund solidar, cu bunurile proprii. În acest caz, cel care a plătit datoria comună se subrogă în drepturile creditorului pentru ceea ce a suportat peste cota-parte ce i-ar reveni din comunitate dacă lichidarea s-ar face la data plății datoriei. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Soțul care a plătit datoria comună în condițiile alin. (1) are un drept de retenție asupra bunurilor celuilalt soț până la acoperirea integrală a creanțelor pe care acesta i le datorează. Reviste (1)

Urmărirea bunurilor comune

Art. 353. - Puneri în aplicare (2), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (8), Modele (1)

(1) Bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre soți. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(2) Cu toate acestea, după urmărirea bunurilor proprii ale soțului debitor, creditorul său personal poate cere partajul bunurilor comune, însă numai în măsura necesară pentru acoperirea creanței sale. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Bunurile astfel împărțite devin bunuri proprii. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Urmărirea veniturilor din profesie

Art. 354. - Puneri în aplicare (1), Reviste (1), Doctrină (5)

Veniturile din muncă ale unui soț, precum și cele asimilate acestora nu pot fi urmărite pentru datoriile comune asumate de către celălalt soț, cu excepția celor prevăzute la art. 351 lit. c).

Lichidarea regimului comunității

Art. 355. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (7), Modele (8)

(1) La încetarea comunității, aceasta se lichidează prin hotărâre judecătorească sau act autentic notarial. Reviste (1), Modele (1), Comentarii expert (1)

(2) Până la finalizarea lichidării, comunitatea subzistă atât în privința bunurilor, cât și în privința obligațiilor. Reviste (2), Doctrină (1), Modele (2)

(3) Când comunitatea încetează prin decesul unuia dintre soți, lichidarea se face între soțul supraviețuitor și moștenitorii soțului decedat. În acest caz, obligațiile soțului decedat se divid între moștenitori proporțional cu cotele ce le revin din moștenire. Doctrină (2), Modele (1)

Efectele încetării regimului comunității

Art. 356. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5), Modele (1)

Dacă regimul comunității de bunuri încetează prin desfacerea căsătoriei, foștii soți rămân coproprietari în devălmășie asupra bunurilor comune până la stabilirea cotei-părți ce revine fiecăruia.

Lichidarea comunității. Partajul

Art. 357. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (8), Modele (7)

(1) În cadrul lichidării comunității, fiecare dintre soți preia bunurile sale proprii, după care se va proceda la partajul bunurilor comune și la regularizarea datoriilor. Doctrină (3), Modele (1)

(2) În acest scop, se determină mai întâi cota-parte ce revine fiecărui soț, pe baza contribuției sale atât la dobândirea bunurilor comune, cât și la îndeplinirea obligațiilor comune. Până la proba contrară, se prezumă că soții au avut o contribuție egală. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3), Modele (1)

(3) Dispozițiile art. 364 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Reviste (2)

Partajul în timpul regimului comunității

Art. 358. - Puneri în aplicare (2), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (9), Modele (5)

(1) În timpul regimului comunității, bunurile comune pot fi împărțite, în tot sau în parte, prin act încheiat în formă autentică notarială, în caz de bună învoială, ori pe cale judecătorească, în caz de neînțelegere. Reviste (2)

(2) Prevederile art. 357 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Reviste (2)

(3) Bunurile atribuite fiecărui soț prin partaj devin bunuri proprii, iar bunurile neîmpărțite rămân bunuri comune. Reviste (3), Doctrină (1)

(4) Regimul comunității nu încetează decât în condițiile legii, chiar dacă toate bunurile comune au fost împărțite potrivit acestui articol. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Convențiile contrare regimului comunității legale

Art. 359. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (6)

Orice convenție contrară dispozițiilor prezentei secțiuni este lovită de nulitate absolută, în măsura în care nu este compatibilă cu regimul comunității convenționale.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial. Stabilirea întinderii drepturilor fiecăruia dintre soți - Mădălina Moceanu
Cota parte ce se cuvine fiecăruia dintre soți se determină în raport cu contribuția sa la dobândirea și conservarea bunurilor comune, însă aceasta trebuie înțeleasă nu în sensul de contribuție la dobândirea fiecărui bun în parte, ci în sensul de contribuție a soților la dobândirea tuturor bunurilor comune, iar în lipsa probei că unul dintre soți a avut o contribuție mai mare decât celălalt la dobândirea universalității de bunuri comune, se presupune că ambii au avut aceeași contribuție, situație în care împărțirea bunurilor se face în părți egale.
Extras din Decizia civilă nr. 1/R/05.01.2012, Curtea de Apel Târgu Mureș, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Regimul comunității legale va fi aplicabil atât atunci când soții nu au încheiat oconvenție matrimonială (a se vedea art. 329 noul C. civ.), cât și în ipoteza reținerii nulității convenției matrimoniale (potrivit art. 338 noul C. civ.). 
    Acest regim nu este cu mult diferit de cel reglementat prin Codul familiei, trebuind însă ase insista asupra caracterului supletiv și mutabil al regimului comunității legale instituit de noul Cod civil, care rămâne un regim de comunitate parțială (a se vedea și E. Florian, Dreptul familiei, ed. a3-a, Ed. C.H. Beck, București, 2010, Partea aII-a, Capitolul II, Secțiunea aV-a, §4.Regimurile matrimoniale în reglementarea noului Cod civil, www.legalis.ro). Astfel, art. 339 noul C. civ. instituie regula că bunurile dobândite de oricare dintre soți, în timpul regimului comunității legale, sunt bunuri comune în devălmășie, de la data dobândirii acestora. Doar prin excepție vorbim de bunuri proprii ale fiecăruia dintre soți [art. 340 lit. a) -h) noul C. civ.]. Cu privire la acestea, trebuie să facem câteva precizări: [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    8.1.Divizarea patrimoniului în temeiul legii. Este divizat, conform legii (art. 339-368 noul C. civ.), în mai multe mase patrimoniale cu regimuri juridice diferite, patrimoniul persoanelor căsătorite. Patrimoniul acestora va fi astfel format din două mase patrimoniale: masa bunurilor comune, care este formată din bunurile dobândite de oricare dintre soți în timpul căsătoriei, indiferent de regimul matrimonial pe care l-au ales (comunitatea legală, separația de bunuri sau comunitatea convențională) și masa bunurilor proprii. În cazul separației de bunuri se exceptează bunurile pe care fiecare soț le dobândește în nume propriu după încheierea căsătoriei, acestea fiind proprietatea sa exclusivă. Sub aspectul care ne interesează aici, diferența dată de regimul matrimonial ales privește însă numai forma comunității de bunuri: proprietatea comună devălmașă în cazul comunității legale și comunitatea convențională sau proprietatea comună pe cote-părți în cazul separației de bunuri. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Ori de câte ori soții nu au propria convenție matrimonială încheiată anterior căsătoriei sau, deși au încheiat oatare convenție, ea este nulă sau anulată, raporturile patrimoniale dintre ei sunt supuse regimului matrimonial de drept comun al comunității legale, reglementat prin art. 339-359 C. civ.. Din chiar momentul încheierii, fiecare căsătorie are un regim matrimonial. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Bunurile comune ale soților (art. 339 C. civ..) [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Opțiunea pentru regimul matrimonial legal. Sub imperiul Codului civil de la 1864, regimul matrimonial legal era cel al separației de bunuri, în cadrul căruia fiecare soț păstra dreptul exclusiv de administrare, folosință și dispoziție asupra bunurilor personale, cu obligația însă de a contribui la cheltuielile căsătoriei. Odată cu intrarea în vigoare a Codului familiei, comunitatea de bunuri a fost ridicată la rangul de regim matrimonial legal, constituind, de altfel, regimul unic, imperativ și imutabil. Având în vedere faptul că sistemele de drept în care separația de bunuri constituie regimul matrimonial legal sunt minoritare (cel puțin în peisajul legislativ european), iar în acele ordini juridice în care este reglementată cu titlul de regim convențional separația de bunuri ocupă totuși o poziție redusă în opțiunile viitorilor soți, apreciem judicioasă soluția legiuitorului român de a menține regimul comunității la rang de regim matrimonial legal. Astfel, după mai bine de jumătate de secol de aplicare a regimului comunității legale de bunuri, instituit de Codul familiei în anul 1954, este neîndoielnic că spiritul comunitar și-a pus o amprentă pregnantă, influențând mentalitățile, psihologia și chiar comportamentele cotidiene ale persoanelor căsătorite. Prin soluțiile mult mai flexibile consacrate de noul Cod civil, regimul comunității legale de bunuri își va spori atractivitatea, devenind un regim matrimonial mult mai adaptat actualelor condiții economice și sociale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice
Dispoziții generale
Dizolvarea persoanei juridice
Dispoziții speciale
Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei
Formalitățile pentru încheierea căsătoriei
Nulitatea absolută a căsătoriei
Nulitatea relativă a căsătoriei
Efectele nulității căsătoriei
Dispoziții comune
Regimul comunității legale
Regimul separației de bunuri
Regimul comunității convenționale
Modificarea regimului matrimonial
Cazurile de divorț
Efectele divorțului
Stabilirea filiației
Reproducerea umană asistată medical cu terț donator
Situația legală a copilului
Dispoziții generale
Condițiile de fond ale adopției
Reviste:
Partajul bunurilor comune în devălmășie în timpul regimurilor matrimoniale de comunitate
Considerații privind criteriile de alegere a diverselor regimuri matrimoniale
Patrimoniul soților și dreptul de urmărire al creditorilor
Considerații asupra drepturilor rezultate din creația intelectuală în reglementarea Noului Cod civil
Partajul în timpul regimului comunității în noi practici notariale din perspectiva Noului Cod Civil și a Noului Cod de Procedură Civilă în actualul context european
Bunurile proprii ale soților. Comentarii și explicații aferente art. 340 noul C. civ.
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil român
Modalități de exercitare a dreptului de opțiune matrimonială
Veniturile soților din muncă și cele asimilate acestora în reglementarea Codului civil
Observații asupra includerii unui bun comun în masa de afectațiune profesională a soțului care exercită o profesie autorizată
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
Modele:
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
ACT DE LICHIDARE ÎNTRE SOȚUL SUPRAVIEȚUITOR ȘI MOȘTENITORI SAU ÎNTRE MOȘTENITORII CELOR DOI SOȚI*
ACT DE LICHIDARE ÎNTRE FOȘTI SOȚI (după divorț)
Acțiune în anularea înstrăinării unui teren sau construcții, bun comun, de către unul singur dintre soți.
Cerere de chemare în judecată pentru restituirea bunurilor proprii.
Acțiune de împărțire a bunurilor comune după desfacerea căsătoriei.
Acțiune de divorț, prin care se cere și încredințarea copiilor, păstrarea numelui de familie, împărțirea bunurilor comune și atribuirea spațiului locativ.
Cerere de divorț.
Cerere de împărțire a bunurilor comune după desfacerea căsătoriei.
Legislație conexă :
Codul de procedură fiscală din 2015
Codul de procedură civilă din 2010
;
se încarcă...