Refuzul celebrării căsătoriei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încheierea căsătoriei - Formalitățile pentru încheierea căsătoriei -
Refuzul celebrării căsătoriei

Art. 286. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5)

Ofițerul de stare civilă refuză să celebreze căsătoria dacă, pe baza verificărilor pe care este obligat să le efectueze, a opozițiilor primite sau a informațiilor pe care le deține, în măsura în care acestea din urmă sunt notorii, constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolul 286 noul C. civ. instituie, în fapt, odublă obligație aofițerului de stare civilă. Pe de oparte, reținem îndatorirea acestuia de ase asigura de îndeplinirea tuturor condițiilor necesare încheierii valabile acăsătoriei, formându-și convingerea în urma analizei datelor din declarația de căsătorie [comparate cu dovezile anexate acesteia, potrivit art. 281 alin. (2) noul C. civ.], aeventualelor opoziții formulate, precum și ainformațiilor pe care le deține (în măsura în care acestea prezintă un caracter de notorietate). Pe de altă parte, în cazul în care ofițerul de stare civilă constată că aceste condiții nu sunt îndeplinite, va fi obligat să refuze oficierea căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Rațiunea formalităților de publicitate adeclarației de căsătorie este aceea de aaduce la cunoștință publică proiectul de căsătorie și de ainvita pe oricine are știință despre împrejurări de natură să impieteze asupra valabilității căsătoriei să le aducă la cunoștința ofițerului de stare civilă pe calea opoziției la căsătorie (art. 285 C. civ..); dacă opoziția este întemeiată, se va refuza încheierea căsătoriei (art. 286 C. civ..). Legea nu prevede vreo excepție de la cerința publicității declarației de căsătorie, doar durata afișării, în principiu de 10 zile, poate fi redusă pentru motive temeinice apreciate ca atare de către primarul localității unde se va celebra căsătoria. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Obligație. Ofițerul de stare civilă este dator să se asigure că proiectul de căsătorie adus în fața sa respectă toate condițiile necesare încheierii valabile a căsătoriei, în caz contrar fiind obligat să refuze celebrarea căsătoriei. 
    2.Îndatoririle ofițerului de stare civilă. În îndeplinirea îndatoririlor ce îi revin, ofițerul de stare civilă va confrunta datele înscrise în declarația de căsătorie cu dovezile anexate declarației [art. 281 alin. (2) noul C. civ.], va examina realitatea și relevanța eventualelor opoziții depuse și își va forma oconvingere ținând seama inclusiv de informațiile notorii pe care le deține. Cât despre ofițerul de stare civilă obligat să efectueze aceste verificări în situația în care căsătoria este oficiată de un alt ofițer decât cel funcționând la serviciul/primăria unde se încheie căsătoria – posibilitate deschisă prin art. 279 alin. (2) și art. 287 alin. (3) noul C. civ. – nu avem nicio indicație; intuitiv, ofițerul care celebrează căsătoria este cel care trebuie să se fi asigurat cu privire la îndeplinirea condițiilor necesare unei căsătorii valabil încheiate. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Etapa pregătitoare a oficierii căsătoriei este punctată de următoarele elemente: comunicarea reciprocă de către viitorii soți a stării lor de sănătate (art. 278 C. civ..), depunerea declarației de căsătorie (art. 280-281 C. civ..), publicitatea declarației de căsătorie (art. 283-284 C. civ..), verificările pe care ofițerul de stare civilă este obligat să le efectueze privind condițiile de valabilitate ale proiectului de căsătorie (art. 286 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Ori de câte ori s-a formulat o opoziție la căsătorie, ofițerul de stare civilă va proceda la analiza opoziției la căsătorie în intervalul de timp rămas până la data stabilită pentru celebrarea căsătoriei. În situația în care ofițerul stării civile apreciază că opoziția nu este întemeiată, o va respinge și va proceda la încheierea căsătoriei. În ipoteza în care pentru efectuarea verificărilor este necesar un timp mai îndelungat, ofițerul stării civile va amâna momentul încheierii căsătoriei. În schimb, dacă opoziția este întemeiată, atunci ofițerul de stare civilă va refuza încheierea căsătoriei, întocmind un proces-verbal constatator. Procesul-verbal va fi motivat, întocmit în două exemplare, din care unul se înmânează persoanelor care intenționau să se căsătorească [art. 52 alin. (2) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011 (M. Of. nr. 151/2011)]. În cazul refuzului încheierii căsătoriei, cel interesat se poate adresa judecătoriei (ca instanță de tutelă) în raza căreia domiciliază [art. 31 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, republicată, în forma modificată și completată prin O.U.G. nr. 80/2011]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Alienația și debilitatea mintală
Interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoria
Comunicarea stării de sănătate
Locul încheierii căsătoriei
Declarația de căsătorie
Conținutul declarației de căsătorie
Alegerea numelui de familie
Publicitatea declarației de căsătorie
Reînnoirea declarației de căsătorie
Opoziția la căsătorie
Refuzul celebrării căsătoriei
Celebrarea căsătoriei
Martorii la căsătorie
Momentul încheierii căsătoriei
Cazurile de nulitate absolută
Lipsa vârstei matrimoniale
Căsătoria fictivă
Persoanele care pot invoca nulitatea absolută
Lipsa încuviințărilor cerute de lege
Viciile de consimțământ
Lipsa discernământului
Reviste:
Discuții în legătură cu rudenia ca impediment la căsătorie în actuala reglementare a Codului civil
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Legislație conexă :
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
;
se încarcă...