Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice - Funcționarea persoanei juridice -
Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice

Art. 220. - Puneri în aplicare (1), Reviste (9), Doctrină (6)

(1) Acțiunea în răspundere împotriva administratorilor, cenzorilor, directorilor și a altor persoane care au acționat în calitate de membri ai organelor persoanei juridice, pentru prejudiciile cauzate persoanei juridice de către aceștia prin încălcarea îndatoririlor stabilite în sarcina lor, aparține, în numele persoanei juridice, organului de conducere competent, care va decide cu majoritatea cerută de lege, iar în lipsă, cu majoritatea cerută de prevederile statutare. Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Hotărârea poate fi luată chiar dacă problema răspunderii persoanelor prevăzute la alin. (1) nu figurează pe ordinea de zi.

(3) Organul de conducere competent desemnează cu aceeași majoritate persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție. Reviste (1)

(4) Dacă s-a hotărât introducerea acțiunii în răspundere împotriva administratorilor, mandatul acestora încetează de drept și organul de conducere competent va proceda la înlocuirea lor.

(5) În cazul în care acțiunea se introduce împotriva directorilor angajați în baza unui alt contract decât a unui contract individual de muncă, aceștia sunt suspendați de drept din funcție până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Potrivit art. 220 noul C. civ., care reglementează „Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice”, „acțiunea în răspundere împotriva administratorilor, cenzorilor, directorilor și aaltor persoane care au acționat în calitate de membri ai organelor persoanei juridice, pentru prejudiciile cauzate persoanei juridice de către aceștia prin încălcarea îndatoririlor stabilite în sarcina lor, aparține, în numele persoanei juridice, organului de conducere competent, care va decide cu majoritatea cerută de lege, iar în lipsă, cu majoritatea cerută de prevederile statutare”. Astfel, prin acest text se reglementează raporturile născute între membri și organul de conducere competent din cadrul persoanei juridice, față de împrejurarea producerii unor prejudicii cauzate acesteia, care dă dreptul promovării unei acțiuni, arătând la alineatele următoare ale aceluiași articol modalitatea procedurală introducerii acțiunii, precum și aconsecințele juridice ale acestui demers care poate viza, după caz, încetarea mandatului administratorilor, suspendarea de drept din funcție adirectorilor angajați până la rămânerea definitivă ahotărârii judecătorești etc. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă. Art. 220. Articolul 220 noul C. civ. a preluat în bună măsură prevederile art. 155 din Legea nr. 31/1990. Acțiunea în răspundere împotriva membrilor organelor de conducere pentru prejudiciile cauzate persoanei juridice poate fi demarată prin hotărâre a organului competent (e.g. Adunarea Generală a Acționarilor). Hotărârea poate fi luată chiar dacă acest punct nu figurează pe ordinea de zi. Dacă s-a decis introducerea acțiunii în răspundere, mandatul membrilor organelor de conducere împotriva cărora se demarează acțiunea încetează de drept. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Persoanele responsabile. Spre deosebire de textele anterioare, care se referă la organe, organe de administrare și organe de conducere și administrare, art. 220 noul C. civ. vorbește chiar de administratori, directori și alte persoane care au acționat în calitate de membri ai organelor persoanei juridice, precum și de cenzori, toți aceștia fiind termeni specifici societăților comerciale. De aici concluzia că, cel puțin din perspectiva acțiunii în răspundere, termenii specifici din Legea societăților au fost ridicați la rangul de noțiuni generice care denumesc o parte din organele persoanei juridice. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Potrivit art. 220 C. civ.., administratorii, cenzorii, directorii și orice alte persoane care sunt membri ai organelor persoanei juridice răspund față de aceasta pentru prejudiciile pe care ile-au cauzat prin încălcarea îndatoririlor stabilite în sarcina lor. Acțiunea în răspundere aparține, în numele persoanei juridice, organului de conducere competent, care va decide cu majoritatea cerută de lege iar, în lipsă, cu majoritatea cerută de prevederile statutare. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Observăm că persoanele enumerate fac parte fie din categoria orga­nelor de administrare, fie din categoria organelor de control, fie din categoria altor persoane care au acționat în calitate de membri ai organelor de conducere. 
    În principiu, membrilor organului de conducere al persoanei juridice nu le este atrasă răspunderea personală pentru voturile exprimate, pe baza cărora s-a format hotărârea adunării generale, chiar dacă hotărârea ar fi ulterior anulată pentru neconformitate cu legea și/sau actul constitutiv. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Lipsa organelor de administrare
Incapacități și incompatibilități
Actele emise de organele persoanei juridice
Obligațiile membrilor organelor de administrare
Separarea patrimoniilor
Contrarietatea de interese
Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice
Suspendarea actelor atacate
Participarea la circuitul civil
Răspunderea pentru fapte juridice
Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice
Răspunderea persoanelor juridice de drept public
Independența patrimonială
Statul și unitățile administrativ teritoriale
Răspunderea civilă a statului și a unităților administrativ teritoriale
Regimurile matrimoniale
Efectele regimului matrimonial
Mandatul convențional
Mandatul judiciar
Actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei
Independența patrimonială a soților
Reviste:
Considerații privind răspunderea patrimonială a aleșilor locali, a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică locală
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Răspunderea penală a societăților
Organele societății comerciale și reprezentarea sa legală
Impactul Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal asupra răspunderii civile
Răspunderea membrilor organelor de administrare ale societății insolvente (Partea I-a - Răspunderea în procedura de drept comun)/[Liability of the insolvent company's directors (Part I - Liability in the general law)]
Nulitate hotărâre consiliu de administrație. Admisibilitate cerere întemeiată pe dispozițiile Codului civil/Nullity of the resolution of the board of directors. Admissibility of claim based on the provisions of the Civil Code
De ce primarul sau primăria nu pot fi executați silit?/Pourquoi la saisie n'est-elle pas possible pour le maire ou la mairie?/Why the mayor or the town hall may not be subject to compulsory enforcement?
Executarea persoanei juridice de drept public
Societățile străine care efectuează la acest moment activități de conducere și de gestiune a activității pe teritoriul României trebuie să plătească 16% impozit pe profit
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...