Răspunderea civilă a statului și a unităților administrativ teritoriale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice - Dispoziții speciale -
Răspunderea civilă a statului și a unităților administrativ-teritoriale

Art. 224. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (7)

(1) Dacă prin lege nu se dispune altfel, statul nu răspunde decât în mod subsidiar pentru obligațiile organelor, autorităților și instituțiilor publice care sunt persoane juridice și niciuna dintre aceste persoane juridice nu răspunde pentru obligațiile statului. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător și unităților administrativ-teritoriale care nu răspund decât în mod subsidiar pentru obligațiile organelor, instituțiilor și serviciilor publice din subordinea acestora atunci când acestea au personalitate juridică.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Așa cum am prezentat în secțiunea anterioară, Noul Cod civil cuprinde dispoziții referitoare la răspunderea civilă apersoanei juridice în Cartea I, Titlul IV, respectiv în art. 219 - 224, respectiv conform dispozițiilor art. 219 noul C. civ., „faptele licite sau ilicite săvârșite de organele persoanei juridice obligă însăși persoana juridică, însă numai dacă ele au legătură cu atribuțiile sau cu scopul funcțiilor încredințate. Faptele ilicite atrag și răspunderea personală și solidară acelor care le-au săvârșit, atât față de persoana juridică, cât și față de terți”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Această prevedere reprezintă onoutate în sistemul nostru de drept. Vechea reglementare (art. 37 din Decretul nr. 31/1954) nu permitea nicio formă de răspundere astatului pentru obligațiile persoanelor juridice de drept public, în aceeași măsură cum nici persoana juridică de drept public nu puteau fi ținută să răspundă pentru obligațiile asumate de stat. În noua reglementare, în mod subsidiar, statul poate fi ținut responsabil pentru obligațiile organelor, autorităților și instituțiilor publice care sunt persoane juridice. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    12 Personalitatea juridică denumită și capacitate juridică poate fi civilă (de drept privat) sau de drept public în funcție de ramura de drept căreia îi aparține persoana juridică. Astfel, de exemplu, potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, „unitățile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Cazurile de răspundere. Contrar dispozițiilor art. 222 noul C. civ., care consacră independența patrimonială între persoanele juridice subordonate, statul român răspunde, în mod subsidiar, pentru obligațiile organelor, autorităților și instituțiilor publice, dacă prin lege nu se prevede altfel (adică, spre exemplu, în sensul instaurării unei răspunderi directe astatului pentru aceste organe, autorități sau instituții, sau invers, în sensul eliminării oricărei răspunderi). În consecință, statul este un garant al executării obligațiilor asumate de toate organele, autoritățile și instituțiile publice. În cauza A. Popa c. României (2010), CEDO astatuat că statul răspunde chiar și ca acționar majoritar al unor societăți comerciale (care nu sunt persoane juridice de drept public), dacă nu arespectat independența patrimonială aacestei societăți comerciale și că statul nu se poate apăra de răspundere, inclusiv față de această răspundere subsidiară, de garanție, invocând criza financiară. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Dacă prin lege nu se dispune altfel, statul nu răspunde decât în mod subsidiar pentru obligațiile organelor, autorităților și instituțiilor publice care sunt persoane juridice și niciuna dintre aceste persoane juridice nu răspunde pentru obligațiile statului. În mod corespunzător, unitățile administrativ-teritoriale nu răspund decât în mod subsidiar pentru obligațiile organelor, instituțiilor și serviciilor publice din subordinea acestora atunci când acestea au personalitate juridică (art. 224 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Separarea patrimoniilor
Contrarietatea de interese
Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice
Suspendarea actelor atacate
Participarea la circuitul civil
Răspunderea pentru fapte juridice
Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice
Răspunderea persoanelor juridice de drept public
Independența patrimonială
Statul și unitățile administrativ teritoriale
Răspunderea civilă a statului și a unităților administrativ teritoriale
Regimurile matrimoniale
Efectele regimului matrimonial
Mandatul convențional
Mandatul judiciar
Actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei
Independența patrimonială a soților
Dreptul la informare
Încetarea regimului matrimonial
Lichidarea regimului matrimonial
Noțiune
Reviste:
Impactul Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal asupra răspunderii civile
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...