Raporturile dintre părinții divorțați și copiii lor minori | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Efectele divorțului - Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori -
Raporturile dintre părinții divorțați și copiii lor minori

Art. 396. - Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (7), Modele (5), Librăria Indaco (4)

(1) Instanța de tutelă hotărăște, odată cu pronunțarea divorțului, asupra raporturilor dintre părinții divorțați și copiii lor minori, ținând seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de anchetă psihosocială, precum și, dacă este cazul, de învoiala părinților, pe care îi ascultă. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

(2) Dispozițiile art. 264 sunt aplicabile. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Prevederile art. 396-404 noul C. civ., relative la relațiile dintre părinții divorțați, pe de oparte, și copiii acestora, pe de altă parte, se deosebesc de cele ale art. 42-44 Codul familiei., prin următoarele: 
    a) modificarea statutului civil al părinților nu aduce atingere, ca regulă, relațiilor dintre aceștia și copiii lor, după divorț exercitarea drepturilor și a obligațiilor cu privire la persoana și bunurile copilului vor reveni în comun ambilor părinți (în afară de cazurile în care instanța decide, în baza principiului interesului superior al copilului, ca autoritatea părintească să fie exercitată doar de unul dintre părinți sau de alte persoane – art. 397, coroborat cu art. 398 și 399 noul C. civ.); [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    687 În același sens, C. Irimia, Comentariul art. 506, în Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), op. cit., p. 609, nr. 1.
Pentru soluția potrivit căreia instanța nu este ținută de înțelegerea intervenită între părinții aflați în divorț în sensul ca mama să preia integral exercitarea autorității părintești, câtă vreme nu au fost relevate motive temeinice care să justifice abdicarea de la regula exercitării în comun a autorității părintești, a se vedea Trib. Sibiu, Secția I civilă, decizia civilă nr. 88/2012, nepublicată. Pentru soluția contrară, luând act de înțelegerea părinților ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de către mamă, Jud. Sector 1 București, sentința civilă nr. 2532/2011 (nepublicată). Precizăm că, așa cum stabilește art. 36 alin. (6) din Legea nr. 272/2004, republicată, dispoziție introdusă prin O.U.G. nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative – ulterioară deci soluțiilor de speță invocate – „ Un părinte nu poate renunța la autoritatea părintească, dar se poate înțelege cu celălalt părinte cu privire la modalitatea de exercitare a autorității părintești, în condițiile art. 506 C. civ..”
[ Mai mult... ]
 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Potrivit art. 396-403 C. civ.., autoritatea părintească se exercită, în cazul divorțului părinților, potrivit dispozițiilor din cod referitoare la efectele divorțului în raporturile dintre părinți și copii. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Introducere. Art. 396 noul C. civ. reprezintă un text de principiu, care face introducere la normele care reglementează efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori. Totuși, textul conține și o serie de prevederi importante, care trebuie avute în vedere de instanța de tutelă la momentul pronunțării hotărârii de divorț, în partea privind raporturile dintre părinți și copiii lor minori. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    În privința raporturilor dintre părinții divorțați și copiii lor, instanța de tutelă va avea în vedere interesul superior al copilului, concluziile raportului de anchetă psihosocială, învoiala părinților (care obligatoriu trebuie să concorde cu interesul superior al copilului). 
    Se au în vedere copiii comuni ai soților, indiferent că aceștia sunt firești, adoptați, născuți sau nu prin tehnica reproducerii asistate medi­cal cu terț donator. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Condiții
Procedura
Mențiunea în actul de căsătorie
Refuzul ofițerului de stare civilă sau notarului public
Condiții
Continuarea acțiunii de divorț
Condițiile divorțului
Data desfacerii căsătoriei
Numele de familie după căsătorie
Drepturile soțului divorțat
Raporturile dintre părinții divorțați și copiii lor minori
Exercitarea autorității părintești de către ambii părinți
Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte
Exercitarea autorității părintești de către alte persoane
Locuința copilului după divorț
Drepturile părintelui separat de copil
Stabilirea contribuției părinților
Modificarea măsurilor luate cu privire la copil
Raporturile dintre părinți și copiii lor minori în alte cazuri
Modurile de stabilire a filiației
Dovada filiației
Reviste:
Considerații privind aplicarea principiului ocrotirii "interesului superior al copilului" în caz de divorț al părinților săi
Procedura divorțului. Dispoziții comune
Considerații privind exercitarea autorității părintești după divorț
Stabilirea locuinței minorului în cazul în care părinții nu conviețuiesc. O analiză juridico-psihologică/La determination du lieu de residence du mineur dans le cas où les parents ne cohabitent pas. une analyse juridique et psychologique/Determination of the child's place of residence in the case where parents do not live together. a legal and psychological analysis
Considerații privind locuința copilului și dreptul de a avea legături personale cu acesta
Ancheta psihosocială - un mijloc de probă neadaptat cerințelor Codului civil
1. Stabilirea exercitării autorității părintești. Interesul superior al minorului
Exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți și privarea de facto de exercițiul autorității părintești în cazul răpirii internaționale de minori/L'exercice de l'autorite parentale conjointement par les deux parents et la privation de facto de l'exercice de l'autorite parentale dans l'affaire d'enlèvement d'enfants/Jointly exercising the parental authority by both parents and de facto deprivation of the exercise of the parental authority in the case of international child abduction
Unele aspecte privind procedura divorțului în reglementarea Noului Cod de procedură civilă
Ascultarea obligatorie a minorului în procedura judiciară și administrativă
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Cerere de chemare în judecată pentru încredințarea copilului minor.
Acțiune de divorț prin acordul soților
Acțiune de divorț din culpă^1, pentru motive temeinice
Acțiune de divorț din culpa exclusivă a reclamantului (după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani)
Acțiune de divorț din cauza stării sănătății unui soț
Referințe în cărți:
Desfacerea căsătoriei prin divorț
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cu modificările aduse prin O.U.G. nr. 1/2016
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
;
se încarcă...