Raporturile dintre părinți și copiii lor minori în alte cazuri | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Efectele divorțului - Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori -
Raporturile dintre părinți și copiii lor minori în alte cazuri

Art. 404. - Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (10)

În cazul prevăzut la art. 293 alin. (2), instanța hotărăște asupra raporturilor dintre părinți și copiii lor minori, dispozițiile art. 396-403 fiind aplicabile în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Dispoziții privitoare la divorț întâlnim și în Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, respectiv în art. 373-404.Acesta consacră următoarele forme ale divorțului: divorțul prin acordul soților pe cale judiciară; divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedura notarială; divorțul din culpă și divorțul din cauza stării sănătății unui soț. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Prevederile art. 396-404 noul C. civ., relative la relațiile dintre părinții divorțați, pe de oparte, și copiii acestora, pe de altă parte, se deosebesc de cele ale art. 42-44 Codul familiei., prin următoarele: 
    a) modificarea statutului civil al părinților nu aduce atingere, ca regulă, relațiilor dintre aceștia și copiii lor, după divorț exercitarea drepturilor și a obligațiilor cu privire la persoana și bunurile copilului vor reveni în comun ambilor părinți (în afară de cazurile în care instanța decide, în baza principiului interesului superior al copilului, ca autoritatea părintească să fie exercitată doar de unul dintre părinți sau de alte persoane – art. 397, coroborat cu art. 398 și 399 noul C. civ.); [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    639 Avem în vedere efectele patrimoniale posibile ale divorțului din culpa exclusivă aunuia dintre soți și care, dacă e să ținem seama de natura umană – și nu avem cum oignora – sunt descurajante: prestația compensatorie la care poate fi obligat soțul exclusiv vinovat de divorț după ocăsnicie care adurat cel puțin 20 de ani pentru acompensa un dezechilibru semnificativ cauzat condițiilor de trai ale celuilalt soț (art. 390 C. civ..) și, distinct de această prestație, obligația soțului exclusiv în culpă de aplăti despăgubiri pentru prejudiciul încercat de celălalt prin desfacerea căsătoriei (art. 388 C. civ..). Din punctul nostru de vedere legiuitorul aprocedat cu înțelepciune; în fond, perspectiva divorțului cu urmările sale pecuniare deloc neglijabile ar putea fi (ar trebui) receptat, teoretic cel puțin, ca îndemn la un comportament conjugal, intrafamilial rezonabil, acceptabil pentru fiecare din membrii cuplului, care să nu furnizeze niciunuia dintre soți „avantajele” motivelor de divorț din culpa exclusivă aceluilalt. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Aceleași dispoziții se aplică și în cazul anulării căsătoriei (art. 305 C. civ..) sau al încetării căsătoriei ca urmare arecăsătoririi, cu bună-credință, asoțului unei persoane declarate moartă [art. 404, art. 293 alin. (2) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Ipoteza avută în vedere. Este vorba despre cazul în care soțul unei persoane declarate moarte s-a recăsătorit și, apoi, hotărârea declarativă de moarte a fost anulată, situație în care noua căsătorie rămâne valabilă, dacă soțul celui declarat mort a fost de bună-credință; prima căsătorie se consideră desfăcută pe data încheierii noii căsătorii [a se vedea supra art. 293 alin. (2) noul C. civ.]. Fiind vorba de un „divorț atipic”, legiuitorul a precizat că, dacă din acea primă căsătorie soții au avut copii care sunt încă minori, instanța va hotărî asupra raporturilor dintre părinții divorțați și copiii lor potrivit art. 396-403 noul C. civ.. Instanța care va lua aceste măsuri este instanța care anulează hotărârea declarativă de moarte și care va trebui să constate divorțul, intervenit pe data încheierii celei de a doua căsătorii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Numele de familie după căsătorie
Drepturile soțului divorțat
Raporturile dintre părinții divorțați și copiii lor minori
Exercitarea autorității părintești de către ambii părinți
Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte
Exercitarea autorității părintești de către alte persoane
Locuința copilului după divorț
Drepturile părintelui separat de copil
Stabilirea contribuției părinților
Modificarea măsurilor luate cu privire la copil
Raporturile dintre părinți și copiii lor minori în alte cazuri
Modurile de stabilire a filiației
Dovada filiației
Posesia de stat
Posesia de stat conformă cu actul de naștere
Timpul legal al concepțiunii
Domeniul de aplicare
Prezumția de paternitate
Felurile recunoașterii
Formele recunoașterii
Recunoașterea de către minorul necăsătorit
Reviste:
Răspunderea părinților pentru fapta copiilor lor minori în reglementarea Noului Cod civil român
Disoluția căsătoriei cu element de extraneitate
Procedura divorțului în reglementarea noului Cod de procedură civilă
Reglementări în sfera relațiilor de familie, între consolidare și inovare
Opinii privind exercitarea exclusivă a autorității părintești în cazul decesului unuia dintre părinți
Considerații privind exercitarea autorității părintești după divorț
Aplicații ale autonomiei de voință în dreptul internațional privat al familiei/Des applications de l'autonomie de la volonte dans le droit international prive de la famille/Applications of the autonomy of will in the family private international law
Exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți și privarea de facto de exercițiul autorității părintești în cazul răpirii internaționale de minori/L'exercice de l'autorite parentale conjointement par les deux parents et la privation de facto de l'exercice de l'autorite parentale dans l'affaire d'enlèvement d'enfants/Jointly exercising the parental authority by both parents and de facto deprivation of the exercise of the parental authority in the case of international child abduction
Unele aspecte privind procedura divorțului în reglementarea Noului Cod de procedură civilă
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...