Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre legea civilă -
CAPITOLUL IV
Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice Reviste (1)

Obiectul publicității și modalitățile de realizare

Art. 18. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (5)

(1) Drepturile, actele și faptele privitoare la starea și capacitatea persoanelor, cele în legătură cu bunurile care aparțin acestora, precum și orice alte raporturi juridice sunt supuse publicității în cazurile expres prevăzute de lege. Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Publicitatea se realizează prin cartea funciară, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, denumită în cuprinsul prezentului cod și arhivă, prin registrul comerțului, precum și prin alte forme de publicitate prevăzute de lege. Reviste (5), Doctrină (2)

Condițiile de publicitate

Art. 19. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (5)

(1) Procedura și condițiile de publicitate se stabilesc prin lege. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Îndeplinirea formalității de publicitate poate fi cerută de orice persoană, chiar dacă este lipsită de capacitatea de exercițiu. Reviste (4), Doctrină (2)

(3) Orice renunțare sau restrângere a dreptului de a îndeplini o formalitate de publicitate, precum și orice clauză penală sau altă sancțiune stipulată pentru a împiedica exercitarea acestui drept sunt considerate nescrise. Reviste (5), Comentarii expert (1)

(4) Nimeni nu poate invoca faptul că nu a cunoscut dreptul, actul sau faptul supus publicității, dacă formalitatea de publicitate a fost legal îndeplinită. Reviste (2), Doctrină (1)

Efectele publicității

Art. 20. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (4)

(1) Publicitatea asigură opozabilitatea dreptului, actului, faptului, precum și a oricărui alt raport juridic supus publicității, stabilește rangul acestora și, dacă legea prevede în mod expres, condiționează constituirea sau efectele lor juridice. Reviste (10), Doctrină (1)

(2) Între părți sau succesorii lor, universali ori cu titlu universal, după caz, drepturile, actele sau faptele juridice, precum și orice alte raporturi juridice produc efecte depline, chiar dacă nu au fost îndeplinite formalitățile de publicitate, afară de cazul în care prin lege se dispune altfel. Reviste (4), Doctrină (1)

(3) Publicitatea nu validează dreptul, actul sau faptul supus ori admis la publicitate. Cu toate acestea, în cazurile și condițiile expres prevăzute de lege, ea poate produce efecte achizitive în favoarea terților dobânditori de bună-credință. Reviste (2), Doctrină (1)

(4) Publicitatea nu întrerupe cursul prescripției extinctive, afară de cazul în care prin lege se dispune altfel. Doctrină (1)

Prezumțiile

Art. 21. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Dacă un drept, act sau fapt a fost înscris într-un registru public, se prezumă că el există, cât timp nu a fost radiat sau modificat în condițiile legii. Reviste (4)

(2) În cazul în care un drept, act sau fapt a fost radiat, se prezumă că el nu există.

Lipsa publicității. Sancțiuni

Art. 22. - Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Dacă formalitatea de publicitate nu a fost realizată, iar aceasta nu era prevăzută de lege cu caracter constitutiv, drepturile, actele, faptele sau alte raporturi juridice supuse publicității sunt inopozabile terților, afară de cazul în care se dovedește că aceștia le-au cunoscut pe altă cale. Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Atunci când legea prevede că simpla cunoaștere de fapt nu suplinește lipsa de publicitate, absența acesteia poate fi invocată de orice persoană interesată, inclusiv de terțul care a cunoscut, pe altă cale, dreptul, actul, faptul sau raportul juridic supus publicității. Reviste (4)

(3) În toate cazurile însă, simpla cunoaștere a dreptului, actului, faptului sau raportului juridic nu suplinește lipsa de publicitate față de alte persoane decât terțul care, în fapt, le-a cunoscut. Reviste (2)

Concursul dintre formele de publicitate

Art. 23. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

Dacă un drept, act, fapt sau orice raport juridic este supus în același timp unor formalități de publicitate diferite, neefectuarea unei cerințe de publicitate nu este acoperită de îndeplinirea alteia.

Consultarea registrelor publice

Art. 24. - Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (6), Modele (1)

Orice persoană, chiar fără a justifica un interes, poate, în condițiile legii, să consulte registrele publice privitoare la un drept, act, fapt sau o anumită situație juridică și să obțină extrase sau copii certificate de pe acestea.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Despre clauzele nescrise - Marian Orzață
Codul civil nu oferă o definiție clară a termenului de "nescris" dar sensul acestuia se poate deduce din interpretarea art. 1.255 Cod civil.
Din interpretarea acestui articol se poate desprinde ideea că aceste clauze sunt clauze care contravin dispozițiilor legale imperative și care, nefiind esențiale pentru încheierea acelui actului juridic, pot fi considerate ca inexistente în cardul acestuia fără a-i afecta valabilitatea.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 18  
    Prin acest articol se instituie obligația publicității tuturor drepturilor, actelor și faptelor privitoare la capacitatea persoanelor, cele în legătură cu bunurile, precum și cele pentru care legea prevede în mod expres obligația publicității. Modalitatea în care se face publicitatea ține de obiectul raportului juridic și de reglementările specifice în acea materie. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Noțiunea și obiectul publicității. Publicitatea reprezintă formalitatea de aducere la cunoștința terților aunor drepturi, acte și fapte juridice sau aaltor raporturi juridice prin înscrierea acestora într-un registru sau alt document înființat în acest scop și care este accesibil oricărei persoane interesate. Publicitatea juridică cuprinde mijloacele de publicitate adresate unor persoane nedeterminate, publicului în general, cum sunt publicațiile și toate înregistrările făcute ori consemnate în registrele publice (a se vedea M. Nicolae, Tratat de publicitate imobiliară, vol. I, p. 131-132). Această formalitate poate avea ca obiect acte sau fapte juridice referitoare la persoane sau bunuri. Îndeplinirea acestei formalități este obligatorie în cazurile prevăzute de noul Cod civil și de alte legi speciale. Astfel, sunt supuse publicității: actele și faptele privitoare la starea civilă apersoanelor (căsătoria, divorțul, nașterea, decesul etc.), actele și faptele privitoare la capacitatea persoanelor (starea de minoritate apersoanei fizice, punerea sub interdicție, deschiderea și închiderea procedurii insolvenței persoanei juridice etc.), drepturile reale imobiliare și garanțiile reale imobiliare, raporturile juridice privind garantarea unor obligații civile sau comerciale cu bunurile mobile, precum și alte raporturi juridice prevăzute expres de lege, ca, de exemplu, contractul de locațiune sau antecontractul de vânzare-cumpărare abunurilor imobile [art. 902 alin. (2) pct. 6 și 12 noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Contractul de vânzare și contractul de schimb (art. 1650-1765)
   a) cartea funciară, în privința imobilelor, referindu-se la descrierea lor, precum și la drepturile reale care au obiect asemenea bunuri [art. 876 alin. (1) NCC]; 
   b) Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, în cazul opera­țiunilor privind ipotecile mobiliare, a operațiunilor asimilate acestora, precum și a altor operațiuni prevăzute de lege [art. 2413 alin. (1) NCC]; astfel, cesiunea unei universalități de creanțe, actuale sau virtuale, nu este opozabilă terților decât prin înscrierea cesiunii în arhivă; [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
    Cu titlu exemplificativ, sunt supuse formelor de publicitate drepturile, actele și faptele privitoare la starea și capacitatea persoanelor, precum declarația de căsătorie, conform art. 283 alin. (1) NCC, pentru a da posi­bi­litatea oricărei persoane interesate să formuleze opoziție la căsă­torie, potrivit art. 285 NCC, sau măsura punerii sub interdicție, care, în conformitate cu art. 169 alin. (2) NCC, își produce efectele față de terți numai de la data îndeplinirii formalităților de publicitate prevăzute de lege sau, în lipsa respectării acestor formalități, numai cu condiția ca terțul să fi cunoscut măsura pe altă cale. În acest ultim caz, se constată că publicitatea poate îmbrăca două forme alternative, atât publicitatea legală, cât și cea faptică, însă respectarea principiului legalității constă în aceea că tocmai legiuitorul permite a face opozabilă punerea sub inter­dicție cu condiția cunoașterii certe pe altă cale a măsurii de către ter­țul interesat. Tot astfel, este necesară realizarea publicității în cazul drepturilor, actelor sau faptelor juridice în legătură cu bunurile per­soa­nelor, precum convențiile matrimoniale, care, pentru a fi opoza­bile terților, se înscriu în registrul național notarial al regimurilor matri­moniale, dar pot fi notate și în cartea funciară, sau publicitatea clauzei de inalienabilitate, conform art. 628 alin. (2) NCC. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. A publica înseamnă a informa publicul. În spatele obiectivului care stabilește și etimologia cuvântului, se ascund alte variabile care depind de natura informațiilor livrate, iar starea civilă este o ilustrare perfectă a explicației motivului pentru care anumite date sunt oficial constatate și orice modificări intervenite sunt apoi consemnate în registre accesibile pentru a fi consultate: interesul general de protejare a unor terți este mai puternic decât interesul particular de a păstra confidențiale aceste informații. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dispoziții generale
Aplicarea legii civile
Interpretarea și efectele legii civile
Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice
Reviste:
Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice
Natura juridică a publicității legale și a cărților funciare (I)
Ce e prea mult strică: Despre eficiență în sistemele de publicitate (i)mobiliară
Cesiunea chiriilor, cesiunea locațiunii și cesiunea de creanță
Consecințele nerespectării normelor referitoare la publicitate și opozabilitate
Cesiunea chiriilor, cesiunea locațiunii și cesiunea de creanță
Publicitatea mobiliară prin arhiva electronică de garanții reale mobiliare
Acțiunile de carte funciară în interferență cu acțiunile de drept comun
Consultarea registrelor publice
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 329 din Codul de procedură civilă, coroborate cu art. 103 din Codul civil, ale art. 53 din Codul civil, coroborate cu art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă, vizând prezumția legală a capacității de folosință, posibilitatea înlăturării acesteia prin aplicarea unei prezumții judiciare, precum și raportul între cele două tipuri de prezumții
Doctrină:
Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Comentariile Codului civil - Contractul de vânzare și contractul de schimb (art. 1650-1765)
Modele:
Convenție matrimonială între soți privind alegearea regimului separației de bunuri
;
se încarcă...