Publicitatea convenției matrimoniale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții comune - Alegerea regimului matrimonial -
Publicitatea convenției matrimoniale

Art. 334. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (4), Reviste (12), Doctrină (8), Modele (1)

(1) Pentru a fi opozabile terților, convențiile matrimoniale se înscriu în Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale, organizat potrivit legii. Reviste (4), Doctrină (1)

(2) După autentificarea convenției matrimoniale în timpul căsătoriei sau după primirea copiei de pe actul căsătoriei, potrivit art. 291, notarul public expediază, din oficiu, un exemplar al convenției la serviciul de stare civilă unde a avut loc celebrarea căsătoriei, pentru a se face mențiune pe actul de căsătorie, la registrul menționat la alin. (1), precum și la celelalte registre de publicitate, în condițiile alin. (4). Modificări (1), Doctrină (1)

(3) Dispozițiile alin. (2) nu exclud dreptul oricăruia dintre soți de a solicita îndeplinirea formalităților de publicitate. Reviste (1), Doctrină (1), Modele (4)

(4) Ținând seama de natura bunurilor, convențiile matrimoniale se vor nota în cartea funciară, se vor înscrie în registrul comerțului, precum și în alte registre de publicitate prevăzute de lege. În toate aceste cazuri, neîndeplinirea formalităților de publicitate speciale nu poate fi acoperită prin înscrierea făcută în registrul menționat la alin. (1). Reviste (3), Doctrină (3), Modele (4)

(5) Orice persoană, fără a fi ținută să justifice vreun interes, poate cerceta registrul menționat la alin. (1) și poate solicita, în condițiile legii, eliberarea de extrase certificate. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Cu privire la opozabilitatea convenției matrimoniale față de terți, noua reglementare prevede următoarele reguli: 
    a) convenția matrimonială se înscrie în Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale (citat în continuare RNNRM); 
    b) notarul public are obligația de a expedia, din oficiu, după autentificarea convenției matrimoniale în timpul căsătoriei sau după primirea copiei de pe actul căsătoriei, un exemplar al convenției la serviciul de stare civilă unde s-a oficiat căsătoria, pentru a se face mențiune pe actul de căsătorie; [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Față de cel de-al treilea, regimul matrimonial modificat, pe cale convențională sau judiciară, produce efecte de la data îndeplinirii formalităților prevăzute de lege pentru publicitatea convenției matrimoniale – înscrierea în Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale și, după caz, în funcție de natura bunurilor, notarea în cartea funciară, înscrierea în registrul comerțului, precum și în alte registre de publicitate – sau de la odată anterioară, anume data la care terții au luat cunoștință pe altă cale de faptul modificării regimului matrimonial [art. 369 alin. (2), coroborat cu art. 334, art. 335 C. civ.., art. 370 alin. (3) coroborat cu art. 334, art. 335 C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Acest text ridică oserie de probleme cu privire la raporturile cu terții. Așa cum am constatat, art. 334 și art. 335 C. civ.. reglementează strict formele de publicitate ale convenției matrimoniale, precum și sancțiunea inopozabilității față de terții de bună-credință. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Necesitatea publicității convenției matrimoniale. În vederea protejării propriilor interese, terții care intenționează să stabilească raporturi juridice cu soții sau cu unul dintre ei trebuie să aibă posibilitatea de a cunoaște statutul patrimonial al familiei (regimul juridic al bunurilor soților, puterile de dispoziție ale fiecăruia dintre ei etc.), în măsura în care acesta dictează validitatea actelor încheiate de soți sau de unul dintre aceștia cu privire la o categorie sau alta de bunuri. Din acest punct de vedere, regimurile matrimoniale legale se caracterizează printr-o aparență de siguranță civilă mai mare, prezumându-se că efectele lor pot fi cunoscute de orice persoană interesată, fără a fi necesară o formalitate specială de publicitate. În cazul regimurilor matrimoniale convenționale, formele de publicitate prescrise de lege trebuie respectate atât pentru convenția matrimonială inițială, cât și pentru eventualele modificări ulterioare ale convenției. Formalitățile de publicitate se clasifică în două categorii: formalități generale, care sunt direct legate de căsătorie (mențiune pe actul de căsătorie, înscrierea în Registrul național notarial) și formalități speciale, pentru anumite categorii de persoane (profesioniști) sau bunuri (publicitatea imobiliară sau mobiliară). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
§1 Rațiunea formalităților de publicitate 

    Formalitățile de publicitate a convenției matrimoniale urmăresc să instituie cunoașterea organizată a regimului matrimonial adoptat voluntar, cunoaștere pe care se sprijină sistemul de opozabilitate față de terți a stării de drept existente între soți402. Bunăoară, terțul care contractează cu unul dintre soți poate fi interesat de natura obligației născute din actul săvârșit, adică dacă va fi o datorie comună a ambilor soți sau o datorie proprie, în funcție de care vor fi ținuți amândoi soții sau, dimpotrivă, numai unul dintre ei. Cerințele de publicitate ale convenției matrimoniale sunt, așadar, implicite principiului general al securității circuitului civil403. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Atribuirea beneficiului contractului de închiriere
Contribuția soților
Munca în gospodărie
Veniturile din profesie
Dreptul la compensație
Convenția matrimonială
Încheierea convenției matrimoniale
Simulația convenției matrimoniale
Obiectul convenției matrimoniale
Clauza de preciput
Publicitatea convenției matrimoniale
Inopozabilitatea convenției matrimoniale
Modificarea convenției matrimoniale
Încheierea convenției matrimoniale de către minor
Nulitatea convenției matrimoniale
Condiții
Separația judiciară de bunuri
Efectele între soți
Efectele față de terți
Motive de divorț
Condiții
Reviste:
Publicitatea legală și regimurile matrimoniale
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Regimul matrimonial din perspectiva "celor din afară". Repere de drept internațional privat ale opozabilității regimului
REGIMUL MATRIMONIAL DIN PERSPECTIVA "CELOR DIN AFARĂ". REPERE DE DREPT INTERNAȚIONAL PRIVAT ALE OPOZABILITĂȚII REGIMULUI
Instituția familiei în Noul Cod Civil. Modificări adoptate prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil
Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice
Clauza de preciput (II)
Considerații privind criteriile de alegere a diverselor regimuri matrimoniale
Unele aspecte juridice privitoare la înscrierea de mențiuni, anularea, modificarea, rectificarea și completarea actelor de stare civilă
Ce lege guvernează nulitatea căsătoriei și efectele acestei nulități conform dispozițiilor din Codul civil român?
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
Convenție matrimonială între soți privind alegearea regimului separației de bunuri
Legislație conexă :
Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
Norma metodologică privind organizarea și funcționarea Registrului național notarial al regimurilor matrimoniale și procedura de înscriere și consultare a acestuia din 31.08.2011
Ordinul nr. 1786/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea Registrului național notarial al regimurilor matrimoniale și procedura de înscriere și consultare a acestuia
;
se încarcă...