Procedura adopției | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Adopția - Dispoziții generale -
Procedura adopției

Art. 454. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5), Modele (4)

(1) Adopția se încuviințează de către instanța de tutelă, dacă este în interesul superior al copilului și sunt îndeplinite toate celelalte condiții prevăzute de lege. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Procedura adopției este reglementată prin lege specială. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Comparând dispozițiile art. 1 și 2 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției (republicată M.Of. nr. 788 din 19 noiembrie 2009), cu cele ale art. 451-454 noul C. civ., observăm următoarele: 
    a) ca o trăsătură generală, noul Cod civil păstrează aceeași viziune asupra adopției, prin reținerea, ca și în reglementarea Legii nr. 273/2004, a unui singur tip de adopție, anume cea cu efecte depline; [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Competența. Încuviințarea adopției este de competența instanței de tutelă. Deoarece reconfigurarea raporturilor de rudenie ale celui adoptat este declanșată printr-un demers cu caracter volițional implicând părinții firești sau după caz, persoana care exercită autoritatea părintească, adoptatorul sau soții adoptatori, precum și adoptatul (art. 463 noul C. civ.) și întrucât starea civilă a fiecărei persoane, ca drept subiectiv de a se individualiza în familie și societate (art. 98 noul C. civ.) depășește sfera interesului privat, adopția presupune o hotărâre judecătorească definitivă de încuviințare (art. 469 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Încuviințarea adopției este de competența instanței judecătorești [art. 454 alin. (1) C. civ..], anume a tribunalului în a cărui rază teritorială se află domiciliul adoptatului sau, dacă acest criteriu este inaplicabil, competența materială revine Tribunalului București [art. 84 alin. (3) din Legea nr. 273/2004, republicată]. 
    Regulile procedurale, cuprinse în Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, sunt diferențiate, după cum adopția preconizată este internă sau internațională. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   181. Procedura adopției este o măsură alternativă de protecție și subsi­diară, prevăzută de art. 39 din Legea nr. 272/2004, care poate fi luată în ipoteza în care nu a fost cu putință nici reintegrarea copilului în familie și nici plasamentul său în familia extinsă sau substitutivă. Procedura adopției interne a fost organizată pe trei etape: încuviințarea deschiderii procedurii adopției, încredințarea copilului în vederea adopției și încuviințarea propriu-zisă a adopției și, pentru fiecare etapă, a fost stabilită o procedură care trebuie urmată cu strictețe de către instituția abilitată să efectueze de­mersurile prevăzute de dispozițiile Legii nr. 273/2004. Inițierea procedurii de adopție se face numai dacă a fost cu neputință reintegrarea copilului în familia sa sau plasamentul copilului în familia extinsă. În acest sens, D.G.A.S.P.C. are obligația de a face toate demersurile pentru ca acel copil să fie reintegrat în familie, demersuri care se întreprind în baza planului individualizat de protecție stabilit pentru copil. Eșecul acestor demersuri constituie baza măsurii alternative a deschiderii procedurii de adopție. La deschiderea procedurii adopției, părinții firești trebuie să fie informați în mod corespunzător asupra consecințelor adopției, să li se asigure con­siliere și informare înainte ca aceștia să își dea consimțământul la adopție și D.G.A.S.P.C. are obligația să întocmească un raport în acest sens. Po­trivit dispozițiilor art. 17 din Legea nr. 273/2004, anterior exprimării con­simțământului copilului care a împlinit vârsta de 10 ani, acesta trebuia să fie sfătuit și informat de consecințele adopției și ale consimțământului său la adopție și trebuia întocmit un raport în acest sens, care să fie depus la dosarul deschiderii procedurii de adopție. Procedura deschiderii adopției prevede necesitatea luării consimțământului la adopție al părinților firești în fața instanței, potrivit dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 273/2004 (C.A. Cluj, s. civ., de mun. și asig. soc., min. și fam., dec. nr. 7/2008, în Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I, p. 671-672). Notă. În urma republicării Legii nr. 273/2004 în M. Of nr. 259/2012 și renumerotării textelor, art. 17 a devenit art. 14, iar art. 15 a devenit art. 13. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Adopția se încuviințează atunci când sunt îndeplinite toate cerințele de fond și de formă prevăzute de lege. Condițiile adopției sunt reglementate în art. 455-468 NCC, la ale căror comentarii facem trimitere. Procedura concretă își găsește reglementarea în cuprinsul Legii nr. 273/2004, republicată. 
   2. Adopția cuprinde mai multe etape, începând cu evaluarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare în vederea obținerii atestatului, deschiderea procedurii adopției, potrivirea dintre copil și persoana/familia adoptatoare, continuând cu încredințarea copilului în vederea adopției și finalizându-se cu pronunțarea hotărârii de încuviințare a adopției. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Răspunderea tatălui
Confidențialitatea informațiilor
Raporturile dintre tată și copil
Reguli aplicabile
Egalitatea în drepturi a copiilor
Numele copilului din căsătorie
Numele copilului din afara căsătoriei
Noțiune
Principiile adopției
Adopția internațională
Procedura adopției
Data adopției
Efectele asupra rudeniei
Raporturile dintre adoptator și adoptat
Decăderea adoptatorului din exercițiul drepturilor părintești
Numele adoptatului
Informațiile cu privire la adopție
Încetarea adopției
Desfacerea adopției
Desfacerea adopției la cererea adoptatorului
Desfacerea adopției la cererea adoptatului
Reviste:
Considerații în legătură cu competența instanțelor judecătorești în materie de adopție
Formare profesională. Suportarea cheltuielilor. Cheltuieli de judecată. Exonerarea pârâtului care a recunoscut pretențiile reclamantului de la plata acestora
Interesul superior al copilului/L'intérêt superieur de l'enfant/Child's best interest
Unele aspecte privind revizuirea cadrului normativ actual al adopției internaționale în România
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Modele:
Cerere de încuviințare a adopției.
Cerere de deschidere a procedurii adopției interne^1
Cerere de încredințare în vederea adopției^1
Cerere de încuviințare a adopției interne
Legislație conexă :
Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției
;
se încarcă...